От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Принцип стилізації зображального об'єкту / Ю.В. Золотухін // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 8. — С. 61-76. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Коротко

Принцип стилізації зображального об'єкту

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 04:26:20


61


ПРИНЦИП СТИЛІЗАЦІЇ ЗОБРАЖАЛЬНОГО ОБ’ЄКТУ

Золотухін Ю.В., ст.викладач кафедри «Дизайн і реставрація»,

Миколаївська філія Київського Національного університету культури

ст.викладач факультету «Дизайн»,

Миколаївський університет кораблебудування

Анотація. Стаття формулює головні принципи стилізації як формотворчого

процесу, явища, охопившого різноманітні галузі декоративно-прикладного

мистецтва і дизайну. Розглядаються деякі питання і приклади роботи з художньою

формою в графічному дизайну. Порушується проблема усвідомлення стилізації як

творчої методології, яка розвивається своїм шляхом, незалежно від реалістичного

мистецтва. Розкривається механізм формально-знакового інструментарія, який

дозволяє зрозуміти технологію роботи з початковим природним об’єктом.

Матеріал може бути використований для викладання основ композиції і

формотворення у закладах по напрямку з дизайну і образотворчого мистецтва.

Ключові слова: художня форма, стилізація, узагальнення, формотворення, знак,

усвідомлення, художній смак, естетика, образ, метафора, пластична інтерпретація форми.

Аннотация. Золотухин Ю.В. Принцип стилизации изобразительного

объекта. Статья формулирует осн овн ые при нци пы сти лизаци и как

формообразовательного процесса, явле-ния, охватывающего различные области

декоративно-прикладного искусства и дизайна. Рассматриваются вопросы

возникновения, развития и основные положения в обучении графическому

дизайну. Затрагивается проблема осознания стилизации как творческой методологии, развивающейся своим путем,
независимо от реалистического

искусства. Раскрывается механизм формально-знакового инструментария,

позволяющего понять техноло-гию работы с исходным природным объектом.

Кл юче вые сл ова: художественна я форма, стили зац ия, обобщени е,

формообразование, знак, осознание, художественный вкус, эстетика, образ,

метафора, пластическая интерпретация формы.

Annotation. Zolotuhin Yu.V. Principle of stylization of the graphic object. Article

formulates basic principles of stylization as a formation of form process, phenomenon

engulfing different regions of the decorative-applied art and design. The questions of

origin are examined, development and substantive provisions in teaching to the graphic

design. The problem of awareness of styliza-tion as creative methodology developing

by the way is affected, regardless of realistic art. The mechanism of formal-sign tool

allowing to understand technology of work with an initial natural object opens up.

Keywords: artistic form, stylization, generalization, formation of form, sign, awareness,

artistic taste, aesthetics, appearance, metaphor, plastic interpretation of form.


Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. Дослідження

закономірностей стилізації зображальних об’єктів в цьому матеріалі є

продовженням проблеми, початою Р. Арнхеймом, М.Вертхаймером ,

В,Кьолером, К.Коффкою в області закономірностей візуального

сприйняття .Досліджувались роботи експериментального характеру,

зібраного шляхами багаторічного педагогічного досвіду, спостережень

і досліджувань Рудольфа Арнхейма в його роботах «До психології

мистецтва», «Мистецтво і зорове сприйняття», «Зорове мислення».


62Актуальність статті. Порушується проблема усвідомлення стилізації

як творчої методології, яка розвивається своїм шляхом, незалежно від

реалістичного мистецтва. Розкривається механізм формально-знакового

інструментарію, який дозволяє зрозуміти технологію роботи з початковим

природним об’єктом. Матеріал може бути використований для викладання

основ композиції і формотворення у закладах по напрямку з дизайну і

образотворчого мистецтва.

Ціль статті - формулювання головних закономірностей у

формотворенні зображального об’єкту. Дослідження проблеми стилізації

для використання у навчальному процесі і творчості.

Виклад основного матеріалу. До свого теоретичного (усвідомлення)

з’ясування естетика стилізації зображальної форми пройшла довгий

еволюційний шлях. Стилізація природних об’єктів наскальних рисунків і

керамічного розпису, як і дитячих рисунків, наочно наводить приклад образнознакового усвідомлення дійсності.
При цьому завдання формальної

лаконічності чи оригінальності спеціально ніким не було поставлено чи

теоретично не з’ясовувалось. Кожна лінія чи пляма логічно були поєднані з

предметним прототипом, гостро характеризуючи якусь його рису, навіть

при частковій утраті правдоподібності. При уяві, а не буквально «з натури»

утворювалась ситуація пластичної інтерпретації форми по принципу

зображальної метафори. Найбільш характерний образ поведінки об’єкту

був основою для більш вдалого варіанту рішення завдання. «Робота при

уяві» – є, очевидно, найбільш простим видом творчої методики в рисунках

палеоліту та неоліту. Це приклад не відбірно-пошукового процесу роботи з

формою, а «високого примітиву», так як в найвищій мірі є результатом

геніально-інтуїтивного, чим стандартно-логічного. В образотворчому

мистецтві епохи неоліту утворився перехід до умовної манери виконання,

до підкресленого спрощення, обігравання найбільш значимої деталі форми,

з виділянням її особливої змістової ролі. На кераміці , витворах з каменю і

кістки з’являються стилізовані зображення-символи людей, тварин, рослин.

Пластика «геніального примітиву» доконливо демонструє цільне бачення

великої форми, як філософськи-узагальнений образ мислення. Вміння

стародавньої людини бачити головне інтуїтивно виводить його зображальну

основу до знакового вираження.63


Рис. 1. Стилізація тварин на керамічному посуду Трипільської культури.

5-4 тис. до н.е. (с.Майданецьке, Варваровка VIII , РашківXI, Середнє Піднепров’є )


Дійсно, само по собі явище формалізації зображального об’єкту

уявляє собою поєднання двох структур по формі і змісту: опредмеченої

культури, з однієї сторони, і культури, яку ми розуміємо метафорично,

як мислене, образне і цінностне середовище, з другої. Не дивлячись на

См. также:
 • Землекористування як взаємодія суб'єкту, об'єкту та діяльності

           Розглянуто основні складові землекористування як процесу. Досліджено показники, якими вони характеризуються.

 • Іконостас монастирської церкви різдва Богородиці (1736р.) у м.Тисмениця на Івано-Франківщині. Проблематика стилю і стилізації в галицьких іконостасах ХІХ ст

            Висвітлено проблематику стилю і стилізації в галицьких іконостасах ХІХ ст., період еклектики і стилізації ХІХ ст. Виявлено його позитивне значення, поштовх для появи модерну і оволодіння новими засобами стилістики та художньої мови в розписах, іконах, вітражах. Наголошено, що іконостас церкви Різдва Богородиці - один з типових прикладів перехідного періоду.

 • Композиційна цілісність дизайн-об'єкту

           Розглянуто теоретичні основи композиції в дизайні. Обговорено одну з основних категорій композиційної цілісності - симетрію й обгрунтовано методи її застосування.

 • Осудність як обов’язкова ознака суб’єкту злочину

  Зміст
  ВСТУП 3
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУДНОСТІ 4
  2. ПОНЯТТЯ НЕОСУДНОСТІ 7
  3. ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ 11
  ВИСНОВКИ 12
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 14


 • Деякі особливості системного моделювання житла як цілісного архітектурного об'єкту

           Розглянуто основні способи моделювання під час створення житлових об'єктів і проведення досліджень у галузі житлової архітектури.

 • Структурування та формалізація даних наукового опису об'єкту художньої культури

           Наведено основні критерії класифікації музейних збірок, обгрунтовано її загальну схему. Розглянуто поняття структурного аналізу та програмування, зокрема, бази даних, реляційної таблиці, індикатора, селекції. Проаналізовано межі формалізації для інформації естетичного характеру, визначено оптимальні формули кодування даних, розроблено загальні алгоритми доступу до складових частин інформаційної бази. На підставі історії опису художніх творів визначено діапазон змісту кожної одиниці реквізиту. Розроблено орієнтовну схему видової та жанрової класифікації творів. Викладено засоби збереження актуальності інформаційної бази на тривалий період часу.

 • Техніко-економічне обгрунтування вибору інженерно-планувального рішення містобудівного об'єкту

  [Електронний ресурс] / М.М. Осєтрін, А.П. Осітнянко, Д.П. Чичук // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 173-178. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

 • Наукові основи забезпечення надійності функціонування очисного вибою як керуємого геомеханічного об'єкту

           Розроблено комплекний підхід до оцінювання надійності функціонування очисної виробки як технічної системи, що складається з послідовно сполучених підсистем. Розглянуто надійність функціонування очисного вибою на основі термодинамічного підходу. Розроблено локальний, інтегральний та ентропійно-інтегральний критерії руйнування елементу гірської породи та ділянки порідного масиву. Проведено моделювання та розроблено структурну, математичну й оптимізаційну математичні моделі керування надійністю функціонування очисного вибою за критерієм адаптації, а також математичну й імітаційну комп'ютерні моделі комплексної системи контролю та керування надійністю функціонування очисного вибою.

 • Психологічні особливості професійної діяльності дільничих інспекторів міліції (на прикладі сприйняття об'єкту професійного інтересу)

           Здійснено теоретичне й експериментальне дослідження професійної опосередкованості сприйняття дільничими інспекторами міліції громадян як об'єкта професійного інтересу. Розкрито особливості комунікативних установок, соціальних орієнтацій, локусу суб'єктивного контролю даними інспекторами міліції у взаємодії з населенням, а також особливості сприйняття об'єкта професійного інтересу у конфліктній ситуації. Проаналізовано зміни цього сприйняття інспекторами залежно від стажу їх роботи в ОВС. Визначено психологічні умови активного соціально-психологічного розвитку соціального сприйняття дільничих інспекторів міліції.

 • Метод визначення роздільної здатності інфрачервоних систем дистанційного зондування Землі в умовах льотних випробувань по пасивному тест - об'єкту

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.12 [Електронний ресурс] / Богдан Миколайович Іващук; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Принцип поділу влади

  Зміст
  Вступ 3
  1. Принцип поділу влади 4
  2. Поділ влади в США 7
  2.1 Законодавча влада за Конституцією США 7
  2.2 Виконавча влада за Конституцією США 9
  2.3 Судова влада за Конституцією США 11
  Висновки 13
  Література 14


 • Принцип поділу влади

  Вступ 3
  1. Принцип поділу влади 4
  2. Поділ влади в США 7
  2.1 Законодавча влада за Конституцією США 7
  2.2 Виконавча влада за Конституцією США 9
  2.3 Судова влада за Конституцією США 11
  Висновки 13
  Література 14

  1. Конституція України. — К., 1996.
  2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. Б.А. Страшуна. Общая часть. Тома 1-2. М: БЕК, 1996. - 757 с.
  3. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. - М: Юридическая литература, 1993. - 256 с.
  4. Современные зарубежные конституции. Учебное пособие. Составитель - В.В. Маклаков. М, 1992. - 285 с.
  5. Артур Білоус, "Виборче законодавство та партійна система України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної Європи", Нова політика, 1999, ч. 1(21), ст. 2-5.
  6. Володимир Кампо, "Деякі питання реформування влади в Україні: Територіальні аспекти", Українське право, 1996, ч. 1, ст. 40-48.
  7. Тацій В. Й., Грошевий Ю. М. Правові заходи охорони Конституції // Вісн. Академії правових наук України. — 1995. — № 3. — С. 41—42.
  8. Загальна теорія держави і права./За ред. В.В.Копейчинкова, К:Юрінком Інтер-1999 р., С.- 76.
  9. Коментар до Конституції України, Iнститут законодавства Верховної Ради України, Київ 1996.
  10. Конституції нових держав Європи та Азії, Українська правнича фундація, Київ 1996.
  11. Конституційне право України (за редакцією В.Ф. Погорілка), Наукова думка, Київ 1999.
  12. Микола Тухнинський, "Територіальна організація влади в Україні", Українське право, 1996, ч. 1, ст. 24-39.
  13. Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку, Парламентське видавництво, Київ 1998.
  14. Разделенная демократия. Сотрудничество и конфликт между Президентом и Конгрессом. — М., 1994.
  15. Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. — М., 1994.
  16. Уилсон Дж. Американское правительство. — М., 1995.
  17. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. — К., 1995.

 • Принцип законності в правозастосувальній діяльності

           На підставі аналізу історіографічних джерел знайдено нові докази того, що поняття "законність" у вітчизняній юридичній літературі широко використовувалось у науковому обігу вже у другій половині ХІХ ст. На матеріалах робіт вітчизняних вчених-юристів вперше показано динаміку розвитку вчення про законність у другій половині ХІХ ст. - 1920-х рр., яке залежить від існуючого у суспільстві політичного режиму, соціальної цінності того права, якому воно служить. Визначено специфічні ознаки законності як принципа права. Досліджено питання про структурні елементи законності, її цілі, об'єкт впливу, функції. Законність обгрунтовано як провідну правову вимогу суворого та неухильного дотримання та виконання або застосування норми права. На підставі результатів аналізу законності як правового принципу, що поширюється на юридичну реальність, розглянуто загальність та універсальність, унаслідок чого законність не визначає конкретного та певного варіанта поведінки у процесі правореалізації. Встановлено належність принципу законності до числа принципів-законоположень, які відрізняються від інших принципів, зафіксованих у чинному законодавстві, тим, що вони не є формально визначеними та не мають класичної структури (гіпотези, диспозиції, санкції) та є нетиповими нормативними приписами. З позиції гуманістичного, а не інструментального підходу до аналізу особливостей принципу законності у правозастосуванні виокремлено її формальні та змістовні аспекти. Доведено, що одним із найважливіших завдань правозастосувальної діяльності є розмежування на практиці на базі закону протилежних юридично значимих інтересів. Аргументовано, що однією із важливих і дійових гарантій захисту прав і свобод людини у правовій державі повинен бути юридичний механізм, який регламентує питання конфлікту публічних і приватних інтересів у процесі правозастосування, особливо тоді, коли закон дає підстави тлумачити його зміст в інтересах держави та громадянина.

 • Консенсус як принцип сучасної демократії

           Досліджено формування ідеї консенсусу та її практичну реалізацію в демократичних державах світу. Установлено спорідненість філософських і політологічних концепцій суспільно-політичної згоди з сучасним політико-правовим принципом консенсусу. Проаналізовано форми та специфіку застосування принципу консенсусу в країнах з різними системами врядування та у сфері міжнародних відносин. Розглянуто консенсусні та антиконсенсусні тенденції в українській політиці. Виявлено перешкоди для впровадження консенсусних механізмів в Україні. Запропоновано шляхи подальшого реформування вітчизняної політичної системи.

© 2007-2019 vbs.com.ua