От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Розвиток провінційної неоготики в Черкаському регіоні / Т.М. Гарнік // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 8-16. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Коротко

Розвиток провінційної неоготики в Черкаському регіоні

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 04:28:31

РОЗВИТОК ПРОВІНЦІЙНОЇ НЕОГОТИКИ В ЧЕРКАСЬКОМУ РЕГІОНІ

Гарнік Т.М.

Харківський державний технічний університету будівництва та архітектури


Анотація. Автор аналізує романтичну архітектуру як протест офіційній класичній архітектурі. Поява в кінці ХVІІ
початку ХІХ ст.. на теренах України неоготики, було явищем невипадковим. Європейський літературний, науковий,
філософський потенціал надихав дворянство звертатися до досить незвичайних і нетрадиційних форм архітектури.

Ключові слова: романтична архітектура, неоготика, провінція, потенціал.

Аннотация. Гарник Т.М. Развитие провинциальной готики в Черкасском регионе. Автор анализирует романтическую
архитектуру как протест официальной классицистической архитектуре. Появление в конце XVIII начале ХІХ в. на
землях Украины неоготики, было явленим не случайным. Европейский литературный, научный, философский потенциал
вдохновлял дворянство обращаться к не совсем обычным и нетрадиционным формам архитектуры.

Ключевые слова: романтическая архитектура, неоготика, провинция, потенциал.

Annotation. Garnik T.M. The article is devoted provincial Neogothic architecture of Cherkasy region. Author
analyses Romantic tendency of Neogothic architecture wich was a protest on the official Classic architecture.
Appearing of Neogothic in the and of the XVIII and beginning of the XIX century on the territory of Ukraine
was not accidentally. European literary, scientific and philosophical potential inspired the nobility to turn
to nontraditional forms of architecture.

Keywords: Romantic architecture, Neogothic, provincial, potential.


Постановка проблеми. Процес відродження історико-архітектурного потенціалу не можливий без пізнавального
процесу, без інтересу до нього широких верств населення. Розуміння власної історії і культури неможливо без
розуміння проблем збереження і відновлення багатьох пам’яток культурної спадщини Черкаського регіону. Автором
досліджується незвичайна і нетрадиційна архітектура романтичного періоду як неоготика. Дослідження виконуються
згідно із планом НДЧ ХДТУБА.

Робота виконана у відповідності до плану НДР НДЧ ХДТУБА.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями історії архітектури в Росії і на Україні, зокрема
романтизмом, займалися А. Бунін, І. Бартенєв, Н. Дмитрієва, Ю. Асєєв. Окремі питання народного зодчества
Черкащини розглядалися в працях Л. Прибєги, І. Косаревського, П. Юрченка. Істотними залишаються питання появи
архітектури неоготики на землях Черкаського регіону, а також її долі в аспекті збереження і розвитку як
історико-архітектурної спадщини. [5, 9, 10, 11, 12, 13,]

Результати дослідження. Практична цінність дослідження визначається

адресною спрямованістю щодо визначення проблем розвитку історико-архітектурного потенціалу Черкаського
регіону.

Мета роботи – аналіз розвитку провінційної неоготики в Черкаському регіоні – розробка теоретико-методологічних
засад щодо розвитку історико - архітектурного потенціалу Черкаського регіону, загалом.


Результати дослідження. Відповідно цієї мети в роботі розв’язувалися такі задачі:

виявлення стилістичних рис неоготичної архітектури;

визначення закономірностей і принципів появи характерних стилістичних і досить незвичайних, для самої готики,
елементів в храмових та цивільних спорудах;

співіснування декількох стилів разом; співіснування неоготичних споруд і довкілля.

Наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. в архітектурі Росії, України, в країнах Європи, зокрема в Англії,
починає розвиватися стильова течія – романтизм. Основними каналами культурної інформації романтизму були
європейська література, музика, філософія та образотворче мистецтво (особливо мистецтво гравюри).

Нема сумніву, що російське дворянство було у курсі європейських новин в області культури. Знайомилися дома, в
театрі, виписували і читали літературні твори в оригіналі. Катерина Раєвська (Орлова) пригадує, що коли їх
родина перебувала у Гурзуфі, поряд із ними в той час перебував і О.С. Пушкін. Її брат і Пушкін разом читали
Байрона в оригіналі, і звертались до неї за допомогою, коли не знали будь-якого слова [1]. Сам Пушкін зауважує
про популярність сентиментальних романів серед жіночого населення – його героїня Тетяна, з роману „Євгеній
Онєгін”, „...влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо”[2]. Читали драми Корнеля і Расіна, твори Дефо і Свіфта,
Вольтера, Вальтера Скотта, Гете, Шиллєра, Байрона, Міцкевича, Гейне тощо. Просвітницькі ідеї Вінкельмана
(„Лаокоон”,1766р.), Лесінга („Історія мистецтв старовини”, 1760р.) сприяла розповсюдженню класицизму в Європі
і особливо в Росії, але естетика романтизму вперше протиставляла античності готичне мистецтво. Взагалі, перша
хвиля передромантичного руху була пов’язана із звертанням до національної історії, до народної епічної поезії
і до старовинної готичної архітектури. Притаманний романтизму історизм мислення прагнув зрозуміти дійсність і
її відношення до минулого і майбутнього, обумовлював визнання рівноцінності мистецтва будь-якої доби і вільний
вибір будь-якого стилю для висловлювання нових, сучасних поглядів.

Англія була на той час такою країною, де розкопували старовинні замки Уельсу і Шотландії, де згадували про
Шекспіра і зачитувалися лицарськими романами свого сучасника Горація Уолпола (1717-1797рр). Розповсюджувачем
сентименталізму і романтизму в Європі був також і англійський поет Томас Грей (1716-1771рр). Грей займався
дослідженнями готичної архітектури („Норманське зодчество”,1754р.), вивчав саги. Сам Уолпол був небайдужим до
старовинної готики і збудував свій замок у Стробері-хіл в неоготичному стилі. Моделлю каміна, наприклад, йому
слугував середньовічний склеп Едуарда Сповідальця, столова кімната була копією монастирської трапезної, а
двері мали форму церковних порталів (у вигляді стрілчастих арок). В основному застосування готичних елементів
було досить приблизним і тонкощів стилю ніхто не притримувався [3]. Саме через формально-стилістичну
різноманітність цього періоду, і мистецтва загалом, архітектура набуває багатьох назв. Наприкінці ХVІІІ –
першої половини ХІХ ст. архітектура збагачується течіями - -неокласицизмом, історизмом, сентименталізмом,
романтизмом тощо.

Класицизм в архітектурі вгамовував барокко та чудернацтва рококо і приводив до системи цілісності, що була
побудована на суворій ієрархії цінностей, субординації та регулярності. Декоративність при тому, стримувалася,
начебто, уходила в глибину предметів [4]. В Україні класицизм пройшов усі стадії розвитку як стилю, але
романтична хвиля зачепила більшою мірою провінцію. У великих містах господарював офіційний класичний стиль і,
тому, в заміських садибах визріває йому опозиція. Ще у 1787 році М.В. Мосцепанов будує садибу
Рум’янцева-Задунайського (с. Вишеньки на Чернігівщині) із класичною стилістикою, але з елементами
середньовічної архітектури (завершення башт на фасаді споруди у вигляді стилізованих зубців).

На теренах Черкащині збереглися яскраві приклади використання романтизму, зокрема неоготики - комплекс садиби
Лопухіних у Корсунь-Шевченківському (1787р) [5]. Палац розбудовано і прикрашено у 1830-х роках, при новому
володарі садиби П.П. Лопухіні [6].Саме в цей час палац отримує декоративні прикраси неоготики і східні мотиви
(див. рисунок 1). Безумовно, фальшива готика запозичила елементи справжньої готичної архітектури і готичний
орнамент головним чином в декоративних цілях, без зв’язку із конструкціями, матеріалом і призначенням споруди.
Загострені щіпці (фронтони) покрівель, форми еркерів і рами вікон та дверей, стрілчасті арки, виступають
свідками наслідуванню готичному оригіналу. Над кутами споруди - кілеподібні кокошники з яких нібито виростають
середньовічні восьмигранні венеціанськи башточки, віконні заповнення імітують вітражі, тимпани кокошників
декоровані арочними фризами у вигляді ліпних розеток. Архітектор Ліндсей добре відчував віяння часу,
ментальність замовників, країну і її релігію, тому і переплітаються візантійські мотиви декору із елементами
неоготики. В’їздні ворота садиби поставлені навпроти моста через річку Рось (80-ті роки XVIII ст.) у формах
французької середньовічної оборонної архітектури [7] Ворота являють собою прямокутник у плані, з наскрізним
проїздом ,з двома круглими баштами головного входу і двома пілонами з тильного боку (див. рисунок 2). Щоб
надати солідності споруді, Ліндсей тинькує цегляні мури під квадровий руст і завершує їх стрілчастим
аркатурним фризом з мерлонами.

Взагалі, поява декоративних елементів обумовлює грайливий характер забудови. Підтвердженням цьому є те, що вся
композиція садиби підпорядкована домінуючому пейзажному (англійському) парку. Вплив філософських роздумів Жана
Жака Руссо (1712-1778) на російські уми був дуже значним. Руссо писав, що корупції в суспільстві можна
протиставити лише чистоту недоторканої природи, а німецькі поети Шиллер і Гете розхвалювали новий романтичний
рух, який легко прийняв англійські прийоми пейзажного садівництва[8].

Іншими прикладами появи форм неоготики в провінції є культові споруди церков. Петропавловська церква в с.
Мойсівці на Черкащині була побудована у 1808 році. Автор споруди невідомий, але можна припустити, що сам він

См. также:
 • Розвиток міжбюджетних відносин у регіоні

           Розкрито суть міжбюджетних відносин і бюджетного регулювання. Визначено механізм організації міжбюджетних відносин, основні напрями й етапи розвитку ефективної системи даних відносин. Запропоновано підхід до розмежування дохідних і видаткових повноважень між рівнями державної та місцевої влади, що грунтується на принципах фіскальної децентралізації. Систематизовано чинники, які впливають на всі складові системи міжбюджетних відносн на макро- та мезорівнях. Розроблено систему комплексних заходів щодо вдосконалення та розвитку таких відносин на рівні регіонів і держави. Запропоновано за умов євроінтеграції України використовувати позитивний досвід певних економічно розвинених країн ЄС для ефективного реформування системи міжбюджетних відносин в Україні. Наведено новий підхід у розподілі обмежених фінансових ресурсів між місцевими бюджетами в регіоні, який базується на обліку фінансових можливостей у мобілізації доходних джерел надходжень і фінансування видатків органів місцевої влади з використанням розробленої економіко-математичної моделі.

 • Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у регіоні

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на регіональному рівні. Розкрито сутність і переваги сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, обгрунтовано методичні підходи щодо оцінювання її ефективності. Проаналізовано ретроспективу розвитку та сучасний стан сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у даному регіоні. Встановлено, що діяльність даних аграрних підприємств суттєво впливає на визначення стимулів для підвищення продуктивності праці сільськогосподарських товаровиробників, розширення ринку праці у сільській місцевості та формування умов для диверсифікації сільської економіки та підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць. Визначено основні напрями та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на регіональному рівні. Обгрунтовано необхідність активізації та підвищення ефективності кооперативних структур шляхом посилення державної підтримки кооперативних формувань, зміцнення їх матеріально-технічної бази та забезпечення кваліфікованими кадрами. Розроблено модель створення обслуговуючого кооперативу на базі фермерських господарств.

 • Пореформений розвиток сільського господарства в регіоні

           Досліджено науково-прикладні аспекти розвитку аграрного сектора економіки Іванофранківщини після організаційного завершення реформування земельних і майнових відносин власності та реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств у більш прогресивні організаційні структури. Удосконалено методичні підходи до визначення стратегії пореформеного розвитку сільського господарства регіону та її практичної реалізації на підставі організаційно-виробничих програм. Розроблено пріоритетні напрями організації пореформеного розвитку сільського господарства та його кадрового забезпечення з визначенням шляхів і механізмів їх практичного втілення. Обгрунтовано науково-прикладні засади соціального відродження на пореформеному етапі сільських поселень та поліпшення в них демографічної ситуації.

 • Формування і розвиток агропромислового виробництва в регіоні

           Обгрунтовано формування та розробку шляхів підвищення ефективності розвитку агропромислового виробництва в регіоні. Узагальнено теоретико-методичні засади та проведено оцінку його забезпечення. Вивчено потреби регіону в даній продукції, визначено резерви підвищення ефективності розвитку продовольчого комплексу. Окреслено шляхи розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності агропромислового виробництва. Запропоновано впровадження результатів інноваційного процесу в агромпромислове виробництво регіону. Розглянуто складові елементи, виконавські структури та послідовність етапів його формування.

 • Формування і розвиток аграрного підприємництва в регіоні

           Розвинуто теоретико-методологічні положення та удосконалено практичні заходи забезпечення ефективного розвитку та функціонування аграрного підприємництва в регіоні. Обгрунтовано суть підприємництва як соціально-економічної основи аграрного виробництва. Уточнено особливості, функції та значення малого підприємництва для стабілізації й економічного росту аграрної сфери. Досліджено питання щодо методичних засад аналізу діяльності різних форм власності і господарювання. Визначено місце аграрного підприємництва в економіці регіону. Здійснено оцінку економічної ефективності функціонування нових агроформувань, а саме - фермерських господарств як типової форми аграрного підприємництва. Виявлено соціально-економічні й екологічні проблеми функціонування аграрних підприємств за умов конкретного регіону. Обгрунтовано напрями та засоби вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку реформованих аграрних підприємств, зокрема, кооперацію та інтеграцію, а також бізнес-планування.

 • Формування і розвиток інвестиційних процесів у регіоні

           Досліджено теоретичні та практичні засади управління інвестиційними процесами, визначено фінансові й організаційні умови їх розвитку й активізації. Розроблено методологічні підходи до оцінки інвестиційного клімату регіонів та прогнозування джерел інвестиційних ресурсів. На підставі аналізу макроекономічних процесів виявлено основні напрямки стратегічного розвитку економіки України та висвітлено роль інвестиційних процесів у досягненні сталого економічного зростання. Вивчено сучасні та попередні підходи вітчизняних і закордонних економістів щодо визначення суті інвестицій та ролі держави в інвестиційній діяльності. Розкрито зміст поняття фінансового механізму інвестиційних процесів як основи формування та розвитку інвестиційної діяльності. Досліджено фінансове забезпечення фінансового механізму інвестиційних процесів на макро- та мікрорівні. Удосконалено систему регіональних факторів щодо інвестиційних процесів, на базі якої розроблено модель оцінки впливу даних факторів на зазначені процеси. З застосуванням цієї методики визначено рейтинги регіонів України за рівнем ділової активності, ризиків, економічного та соціально-демографічного розвитку. З метою активізації інвестиційної діяльності розроблено фінансовий механізм управління інвестиційною програмою розвитку регіону та запропоновано модель прогнозування джерел інвестиційних ресурсів.

 • Розвиток регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні

           Визначено особливості участі регіонів у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі глобалізації. Досліджено процес делегуванння центральними органами керування на регіональний рівень повноважень щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Розроблено критерії ефективності регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіонах за умов зміни існуючої бюрократичної парадигми на підприємницьку управлінську парадигму та визначено сфери використання інструментів ділового менеджменту в системі зазначеного регулювання. Зроблено порівняльний аналіз системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та в інших країнах та запропоновано відповідні рекомендації. Систематизовано особливості регулювання даної діяльності в різних регіонах України. Розроблено сучасну модель взаємодії регіональних і місцевих органів у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 • Розвиток і регулювання виробництва та реалізації зерна в регіоні

           Досліджено суть і особливості функціонування зернового підкомплексу у структурі агропромислового комплексу, а також питання формування економічних відносин з виробництва та реалізації зерна. Запропоновано методику та проведено оцінювання ефективності даних процесів. Визначено регіональні особливості виробництва зерна. Обгрунтовано та визначено кількісні параметри його перспективного виробництва у Запорізькій області. Здійснено оптимізацію розмірів і структури посівів зернових культур для модельного господарства. Визначено напрями розвитку виробництва та реалізації зерна на регіональному рівні шляхом розвитку кооперації та міжгалузевих відносин у даній сфері. Запропоновано створити Асоціацію зерновиробників, а також систему державного регулювання ринку зерна. Удосконалено економічні відносини з виробництва та реалізації зерна.

 • Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні

           Розглянуто особливості розвитку суспільно-географічної думки на Харківщині. Комплексно досліджено історію її формування. Розкрито суть суспільно-географічної діяльності як системи. Визначено її структуру, властивості, особливості розвитку. Уточнено зміст поняття "суспільно-географічна думка", обгрунтовано наукові підходи до її дослідження. Виявлено умови та фактори розвитку суспільної географії та показано їх вплив на розвиток даного аспекту науки на Харківщині. На підставі критеріїв інституціоналізму, зміни парадигм і формування напрямів суспільної географії виділено й охарактеризовано етапи розвитку суспільно-географічної думки у зазначеному регіоні. Проаналізовано напрями суспільної географії, що розвивалися за етапами: статистичним, етнографічним, історико-географічним, галузево-статистичним, антропогеографічним, районним, міжнародних економічних відносин, соціально-географічним. Проведено наукометричний аналіз суспільно-географічної діяльності на Харківщині та виявлено особливості та тенденції її розвитку.

 • Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні

           Обгрунтовано напрями розвитку особистих селянських господарств у малоземельному регіоні. Узагальнено теоретичні аспекти функціонування особистих селянських господарств. Визначено основні чинники їх розвитку. Наведено методологію та методику для проведення дослідження. На підставі аналізу сучасного розвитку особистих селянських господарств виявлено основні тенденції у виробництві продукції рослинництва та тваринництва, продовольчому забезпеченні сільського населення. Визначено вплив обсягів доходів сільського населення, віддаленості господарств від великих міст, демографічних характеристик сільських населених пунків на показники розвитку особистих селянських господраств. Розраховано обсяги чистої продукції особистих селянських господарств у аспекті адміністративних районів Львівщини. Висвітлено перспективи розвитку особистих селянських господарств за умов світової фінансової кризи. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення механізму регулювання та розроблено поваріантний прогноз їх розвитку.

 • Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток підприємництва в прикордонному регіоні

           Досліджено сучасні євроінтеграційні процеси та їх вплив на розвиток підприємництва в прикордонному регіоні (ПР), механізм інтегрування ПР в європейський економічний простір. Висвітлено особливості та наведено перспективи розширення та поглиблення євроінтеграції. Викладено концептуальні підходи до розкриття сутності та змісту поняття "підприємництво", з'ясовано специфіку розвитку підприємництва в ПР у контексті євроінтеграційних процесів. Виконано аналіз і проаналізовано світовий досвід розвитку підприємництва в ПР, охарактеризовано зовнішньоекономічний потенціал ПР в аспекті євроінтеграційних процесів. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур за умов розширення ЄС.

 • Розвиток аграрних відносин у регіоні (теорія, методологія, організація)

           Наведено результати дослідження теоретико-методологічних та організаційно-економічних проблем реформування аграрних відносин в Україні періоду політичної незалежності. На сучасних засадах розкрито соціально-економічну сутність, цільове призначення та місце аграрних відносин у системі суспільного й економічного розвитку. Запропоновано шляхи щодо ефективного вирішення селянського питання. Розглянуто науково-методологічні аспекти сучасних аграрних реформувань, розвитку аграрної та земельної реформ, реформування майнових відносин власності, організаційно-правової реструктуризації сільськогосподарських підприємств. Окреме місце відведено розвитку у процесі реформування аграрних відносин присадибного та селянського господарств, становленню у ньому приватного сектора. Обгрунтовано моделі реформування колективних та інших недержавних сільськогосподарських підприємств у нові агроструктури, особливості механізмів їх практичного втілення. Узагальнено досвід організації здійснення аграрної реформи та наведено результати її здійснення на Івано-Франківщині та Львівщині. Обгрунтовано концептуальні основи подальшого розвитку аграрних відносин.

 • Розвиток виробництва та промислової переробки молока у Львівському регіоні

           Досліджено генезис молочного скотарства в Україні у контексті світового виробництва молока, стан і тенденції розвитку молочного скотарства у регіоні у процесі здійснення аграрної реформи, створення нових організаційно-правових формувань на засадах приватної власності на землю та майно. На підставі результатів аналізу соціально-економічної структури виробництва молока в регіоні виявлено суттєві зміни в організаційних формах розвитку молочної галузі. Обгрунтовано систему заходів, спрямованих на підвищення продуктивності корів, значного поліпшення якості молока. Розроблено пропозиції щодо створення виробничих молочних кооперативів шляхом об'єднання поголів'я молочних корів і земельних ділянок природних кормових угідь господарств населення. Наведено пропозиції щодо інтеграції виробництва молока у кооперативах та його переробки у промислових підприємствах.

 • Розвиток малого і середнього підприємництва в регіоні (на прикладі Харківської області)

  Вступ 2

  1. Загальна характеристика діяльності малих та середніх підприємств Харківської області 4

  2. Зовнішня торгівля товарами підприємствами та організаціями Харківської області (протягом січня – березня 2005 року) 7

  3. Реалізація малими та середніми підприємствами м. Харкова інвестиційних проектів у зоні пріоритетного розвитку 9

  Висновки 11

  Література 12

© 2007-2019 vbs.com.ua