От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Оперно-режисерська діяльність Ірини Молостової : Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / А.А. Солов'яненко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Оперно-режисерська діяльність Ірини Молостової

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-05 16:18:00

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

СОЛОВ”ЯНЕНКО Анатолій Анатолійович


УДК 792.54
(477)


ОПЕРНО-РЕЖИСЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІРИНИ МОЛОСТОВОЇ


Спеціальність 17.00.01 – Теорія та історія культури
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня


кандидата мистецтвознавства
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв,

Міністерство культури і мистецтв України, м. Київ.

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор

Безклубенко Сергій Данилович,

Київський національний університет культури і мистецтв,

завідувач кафедри гуманітарних дисциплінОфіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор

Терещенко Алла Костянтинівна,

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології

ім. М. Рильського НАН України,

провідний науковий співробітник


кандидат мистецтвознавства

Коломієць Ростислав Григорович,

Академія мистецтв України,

вчений секретар театрального відділення


Провідна установа: Київський національний університет театру, кіно

і телебачення ім. І. Карпенка – Карого

Захист відбудеться 11 березня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.807.02
у Київському національному університеті культури і мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).


З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і
мистецтв (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36).Автореферат розісланий 10 лютого 2005 р.


Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради В. В. ЗагуменнаСм. также:
 • Сучасна режисерська діяльність як складова частина культуротворчого процесу

           Досліджено проблему вдосконалення системи підготовки майбутніх фахівців до режисерської діяльності на основі взаємозв'язку творчості і технології мистецтва режисера. Проаналізовано досвід провідних режисерів-майстрів. Розглянуто структурні принципи та закономірності режисерської діяльності як нового способу мислення, нового типу культури, що використовуються у сферах мистецького життя та реальній життєдіяльності. Розкрито зміст, структуру та компоненти професійної майстерності. Визначено основні функції та якості, необхідні майбутньому фахівцеві. З'ясовано роль сучасних напрямів режисерської діяльності, переважно у масових видах мистецтв. Запропоновано сучасну модель програмно-цільового підходу в підготовці режисерів. Розроблено систему активних методів навчання: творчо-ділові ігри, виробничі ситуації, вправи на розвиток творчих здібностей, що дозволило створити модель програмно-цільового підходу в підготовці режисерів, розмежувати й об'єднати різні види діяльності: комунікативно-прогностичний, комунікативно-програмуючий, комунікативно-організуючий.

 • Діяльність

  1. Діяльність: поняття, сутність та основні характеристики

 • Інформаційна діяльність ООН

           Проведено дослідження діяльності ООН в інформаційній сфері. Обгрунтовано провідну роль спрямованого інформаційного забезпечення в підвищенні ефективності діяльності ООН. Виявлено проблеми діючої інформаційної структури ООН та визначено основні шляхи поліпшення форм і методів інформаційної діяльності Організації. Проаналізовано напрями та визначено перспективи розвитку інформаційної галузі ООН. Встановлено основні фактори впливу інформаційної революції на структуру та діяльність ООН, а також на можливості досягнення цілей, передбачених Статутом Організації. Обгрунтовано провідну роль інформаційних центрів ООН в інформуванні світового співтовариства про мету та діяльність Організації. З'ясовано роль інформаційної діяльності ООН в урегулюванні міжнародних конфліктів. Встановлено пріоритетну роль інформаційних підрозділів у діяльності місій ООН у сфері забезпечення миру та безпеки. Наведено рекомендації щодо поліпшення дієвості та зміцнення потенціалу Організації в інформаційному забезпеченні миротворчої діяльності, використання інформаційних технологій в місіях ООН.

 • Зовнішньоекономічна діяльність


  1. Механізм міжнародної оренди 2
  2. Інститути державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2
  Список використаної літератури 2


 • Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

  1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 2
  2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 4
  3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 6
  4. Науково-технічна політика в Україні 8
  5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 10
  Література 14
  1. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 25, ст.198 )
  2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. //За ред. Г. Климка. К:”Знання”, 1997 р., с. 616-625
  3. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. //"Вісник податкової служби", N 42, листопад 2002 р.
  4. А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или…// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001

 • Рекламна діяльність

  Вступ
  1. Розвиток реклами в Західній Європі та США
  2. Мотивація поведінки споживача
  3. Роль реклами в стратегії маркетингу
  Використана література

 • Рекламна діяльність

  Вступ
  1. Основи розробки та створення рекламних звернень
  2. Зародження реклами в стародавні часи
  3. Захист авторських прав у рекламі
  Використана література

 • Виставкова діяльність в АПК

           Досліджено проблеми сучасного стану розвитку й удосконалення управління виставковою діяльністю в АПК України. Визначено роль цієї діяльності у системі інвестиційно-інноваційного розвитку АПК та маркетингових комунікацій. Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід організації сільськогосподарських виставок та функціонування сучасного економічного механізму здійснення даної діяльності в Україні. Визначено особливості організації й управління виставковою діяльністю на підставі оцінки стану мікро- та макросередовища проведення виставок, визначення впливу сільськогосподарських заходів на впровадження науково-технічних розробок в Україні та розвиток підприємств АПК, а також аналізу господарської діяльності спеціалізованого виставкового центру. Обгрунтовано систему прийняття рішень щодо участі агропромислових підприємств у виставках, яка передбачає планування розподілу витрат на участь у виставці та модель результативності виставкової кампанії. Розроблено методичні рекомендації з підвищення ефективної діяльності виставкового підприємства шляхом формування функціональної моделі управління виставковими процесами на рівні виставкового центру, удосконалення елементів механізму врахування інтересів організаторів, експонентів і відвідувачів виставки, а також органів місцевого самоврядування, держави, галузі АПК.

 • Біржова діяльність

  Біржова діяльність

 • Екскурсійна діяльність

  Екскурсійна база в місті Києві 3
  Якість екскурсійних послуг 5
  Передумови розбудови екскурсійної справи 8
  Використана література: 12


 • Зовнішньоекономічна діяльність


  1. Зміст та напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 3
  2. Зміст та структура міжнародних господарських контрактів. 3
  3. Світова валютна система. 4
  4. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 5
  5. Суть і форми спільної підприємницької діяльності. 6
  6. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва. 7
  Список використаної літератури 11


 • Діяльність і поведінка

  1. Поняття про діяльність 3
  2. Структура діяльності 6
  3. Види діяльності 9
  4. Характеристика поведінки 11
  Список використаної літератури 13


 • Діяльність та її структура

  1. Поняття діяльності. 3
  2. Праця і виробництво як види діяльності. 5
  3. Суть механізму людської діяльності 7
  Список використаної літератури 9

 • Про інноваційну діяльність


© 2007-2019 vbs.com.ua