От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / О.М. Шеховцова; НАН України. Наук.-технол. концерн "Ін-т монокристалів" Ін-т монокристалів. — Х., 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Коротко

Дослідження процесів лептон-адронної взаємодії з міченими фотонами

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-10 11:33:59
Описание
         Вперше з точністю до константи розраховано повну радіаційну поправку першого порядку до перерізу процесу електрон-позитронної анігіляції в адрони, який супроводжується випроміненням колінеарного фотону. Відзначено, що інклюзивний підхід більш привабливий для сканування перерізу електрон-позитронної анігіляції в адрони, оскільки в цьому випадку переріз факторизується не тільки на борнівському рівні, а й з урахуванням радіаційних поправок. Виявлено, що для вимірювання перерізу цієї реакції з відсотковою точністю треба враховувати неколінеарність пучків. Процес випромінювання колінеарного фотона в кінцевому стані розглянуто для повного та урізаного фазових просторів піонів. Розглянуто випромінювання міченого атома в процесі глибоко непружного розсіяння електрона на тензорно поляризованій дейтронній мішені. На борнівському рівні обчислено частину перерізу, яка залежить від спіну мішені. Розраховано радіаційні поправки для різних постановок експерименту. Обчислено диференціальну ширину процесу п'ятилептонного розпаду позитивно зарядженого мюона з швидким електроном. Виявлено, що виникає істотне заглушення спектрального розподілу електронів.
См. также:
 • Дослідження процесів релаксації та взаємодії електронів у мікроконтактах і кристалах вісмуту методом фокусування електронів провідності

           Експериментально досліджено процеси релаксації та взаємодії нерівноважних електронів провідності у мікроконтакті зі струмом та на циклотронній траєкторії, а також на поверхні кристала вісмуту. Застосовано методику фокусування електронів провідності у металах поперечним магнітним полем. З використанням напруги постійного струму як додаткового параметра здійснено зміну енергії інжектованих у кристал електронів у широких межах. Виявлено, що розтікання потоку електронів у вісмуті має сильно виражений анізотропний характер, який проявляється навіть у разі відсутності зовнішнього магнітного поля. Зазначено, що даний ефект обумовлений наявністю на поверхні Фермі електронів протяжних ділянок, які мають нульову гауссову кривину. Виявлено переважну хаотичність поверхневого розсіювання електронів від тригональної грані кристала вістму. Показано, що у разі дзеркального та дифузного відбиття електронів від поверхні поблизу цієї грані у вісмуті в сильному магнітному полі, паралельному поверхні, формується шар з високою провідністю. Встановлено, що надлишкова енергія інжектованих у кристал електронів менша, ніж це обумовлено пикладеною до мікроконтакта напругою, внаслідок їх часткової енергетичної релаксації у мікроконтакті. Визначено, що час електрон-фононної релаксації у кристалі вісмуту змінюється обернено пропорційно квадрату надлишкової енергії у широкому інтервалі енергій. Виявлено існування каналів непружного поверхневого розсіювання нерівноважних електронів у вісмуті. Запропоновано та реалізовано метод "циклотронної спектроскопії" електрон-фононної релаксації у мікроконтакті.Показано, що процес протікання електронів крізь мікроконтакт малого розміру створює у кристалі вісмуту умови для спостереження за допомогою поперечного електронного фокусування явищ квантово-інтерференційної природи: дифракції та інтерференції. На підставі узагальнення одержаних даних підтверджено ефективність методу поперечного електронного фокусування для вивчення процесів релаксації та взаємодії нерівноважних електронів у металах.

 • Інтенсифікація процесів взаємодії обертових потоків в енергозберігаючих технологіях теплоенергетики

           Теоретично обгрунтовано технічну можливість створення системи децентралізованого вироблення тепла на основі взаємодіючих обертових потоків, в елементах якої аеродинамічна обстановка є змінюваною, що дозволяє суттєво підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів. Виявлено, що причиною знищення пульсацій процесуючого вихрового ядра (ПВЯ) є його перехід від обертання як твердого тіла до обертання за законом вільного вихору, що супроводжується розширенням вихрового ядра на декілька ядер, прецесуючих з меншою інтенсивністю. Одержано аналітичні залежності для визначення сили, яка індукується ПВЯ в обертовому потоці газу за наявності зворотних струмів, швидкості у закрученому потоці від процесії вихрового ядра, часу, коефіцієнта в'язкості та частоти обертання потоку і залежність ступеня крутки потоку газу від частоти коливань ПВЯ, витрати газу та конструктивних параметрів за умов стійкості закрученого потоку газу. Розроблено теоретичні моделі різних типів взаємодії обертових газових струменів за наявності зони зворотних струмів і з урахуванням впливу на результуючий потік ПВЯ. Запропоновано способи інтенсифікації передачі тепла в камерах згоряння, локалізації теплового факела під час зварювання у захисному газі, плазменно-духового різання, конструкції пристрою для викиду газів, пилогазоприймача, скрубера, апарата для очищення повітря, батарейного циклона.

 • Моделювання розвитку малих виробничих підприємств на основі процесів взаємодії

           Розроблено структурно-концептуальну модель розвитку малих виробничих підприємств на базі процесів взаємодії, складові якої розглянуто як основу комплексу економіко-математичних моделей, якими є моделі моніторингу підприємницького потенціалу у процесі його нарощування у віртуальному бізнес-інкубаторі; моделі розвитку проблемної ситуації, що грунтується на підході випереджувального розвитку; модель формування цілей розвитку. З метою забезпечення реалізації поставлених цілей запропоновано імітаційні та рефлексивні моделі, що дозволяють одержати інформацію стосовно поведінки малого підприємництва залежно від варіанта застави, вибрати варіант лізингових взаємовідносин і здійснити процес об'єднання з іншими підприємствами.

 • Оптична діагностика щільних квазістаціонарних потоків плазми і процесів їх взаємодії з поверхнею матеріалів

           Експериментально досліджено квазістаціонарні плазмові прискорювачі (КСПП) Х-50 і П-50, проаналізовано процеси взаємодії потужних плазмових потоків, які генеруються КСПП з твердотілими зразками. Розроблено комплекс оптичної діагностики, до складу якого входять спектроскопія, інтерферометрія та різноманітні методи реєстрації випромінювання плазми, що дозволяє визначати характеристики потоків плазми з високим просторово-часовим розподілом у широкому діапазоні параметрів плазми. Наведено результати вивчення прискорювальних властивостей КСПП залежно від режимів функціонування першого ступеня прискорювача та катодного трансформера. Визначено параметри плазми в зоні компресії на КСПП Х-50. Проведено аналіз характеристик перехідного прошарку плазми, що формується поблизу поверхні матеріальної перешкоди за умов її опромінення потоками щільної плазми.

 • Чисельне моделювання динамічних процесів пружнопластичної взаємодії неоднорідних просторових тіл на основі напіваналітичного методу скінченних елементів

           На базі напіваналітичного варіанта методу скінченних елементів розроблено новий підхід до моделювання просторової контактної взаємодії систем неоднорідних за всіма напрямками пружнопластичних тіл обертання та шарнірно опертих призматичних тіл, які перебувають під дією імпульсного навантаження. Виконано програмну реалізацію та апробацію на контрольних прикладах. Отримано нові результати розв'язання практичних задач будівництва та машинобудування про динамічну взаємодію складної системи неоднорідних деталей опорного з'єднання та динамічного деформування неоднорідної плити перекриття, що викликано падінням бетонної маси прямокутного перерізу.

 • Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії водню, силану, атомів та іонів фосфору і бору з упорядкованими та дефектними поверхнями Si(100) і Ge(100)

           На підставі напівемпіричного методу MNDO проведено моделювання процесів адсорбції, десорбції, поверхневої міграції частинок адсорбату на поверхнях Si(100) і Ge(100). Розглянуто проблему врахування впливу ступеня покриття поверхонь воднем на механізм десрбації з моно- та дигідридних станів; встановлено вплив вакансійних дефектів на адсорбційні властивості поверхонь. Розраховано енергетичні характеристики процесів взаємодії силану з поверхнями Si(100) і H/Si(100), встановлено механізми початкових стадій росту кремнієвих плівок. Розраховано хемосорбційні стани іонів та атомів фосфору та бору, що адсобруються на поверхні Si(100) і Ge(100). Продемонстровано різницю геометричних і електронних характеристик цих станів.

 • Дослідження акусто-фото-електричної взаємодії в напівпровідникових структурах GaAs і Si

           Експериментально вивчено динамічний вплив ультразвуку на електрофізичні та фотоелектричні параметри кремнію та структур на його основі, використання ультразвукових методик для вимірювання параметрів епітаксійних напівпровідникових структур. Виявлено ефект збільшення довжини дифузії неосновних носіїв заряду в бездислокаційному монокристалічному кремнії під дією ультразвуку. Знайдено ефективний об'єм акусто-дефектної взаємодії. Запропоновано модель бістабільного акустоактивного рекомбінаційного центру. Визначено ряд параметрів електронних рівнів, пов'язаних з комплексами точкових дефектів у епітаксійних структурах арсеніду галію. Встановлено, що за допомогою ультразвуку можна збільшити струм короткого замикання сонячного елемента та впливати на інші його характеристики. Показано, що ультразвук може бути ефективним інструментом впливу на процеси фотоелектричного перетворення.

 • Розробка математичних методів і дослідження контактної взаємодії пружних тіл при врахуванні тертя

           Одержано інтегральні рівняння типу згортки нового класу контактних задач за наявності тертя для пружного клина, конуса, півплощини, а також кусково-однорідного середовища з міжфазною тріщиною. Розроблено єдиний підхід щодо застосування метода Вінера - Гопфа до розв'язання одержаних інтегральних рівнянь. Проведено факторизацію в нескінченних добутках мероморфних функцій, які зустрічаються у процесі розв'язання основних граничних задач. Досліджено асимптотичну поведінку коренів трансцендентних рівнянь з елементарними тригонометричними та спеціальними функціями (Лежандра), обчислено корені цих рівнянь. Одержано асимптотичні оцінки канонічних добутків першого роду та нескінченних добутків, що виникають під час факторизації. Знайдено точні розв'язки контактних задач за наявності тертя для пружного клина, конуса, міжфазної тріщини, задачі про невільне обертання контактуючих жорского та пружного дисків. У межах теорії подібності Спенса розв'язано задачі про вдавлювання інденторів різного профілю у пружну півплощину з урахуванням зон зчеплення та проковзування в області контакту. Досліджено вплив тертя на напружено-деформований стан пружних тіл, що знаходяться у контакті.

 • Дослідження взаємодії вісмуту та водню з поверхнями Si(111) та Si(100) методом скануючої тунельної мікроскопії

           Вивчено природу дефектів у нанонитках.

 • Дослідження ефектів вібронної взаємодії в кристалах ABX3 i AmBnCpXs різних структур

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.10 [Електронний ресурс] / М.В. Сторчун; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 15 с. — укp.

 • Експериментальні дослідження механічних та спектральних ефектів у взаємодії лазерного випромінювання з атомами та молекулами

           Досліджено механічну дію лазерного світла на атоми та молекули, спектральні характеристики резонансів насиченого поглинання та флуоресценції, резонансну флуоресценцію молекулярного йоду різного ізотопного складу. Уточнено природу модуляційного зсуву, зумовленого зміною ізотопного складу нелінійно-поглинаючого середовища. Визначено межову чутливість лазерно-флуоресцентного аналізу гетеро-ізотопного йоду.

 • Дослідження взаємодії потужного УФ випромінювання створеного ексимерного лазерного комплексу з сапфіром та пористим кремнієм

           Висвітлено питання створення ексимерного лазерного комплексу, доповненого ВКР-перетворювачем, що здатний генерувати одночасно на кількох лініях у широкому діапазоні спектра та випромінювання якого характеризується високою спектральною яскравістю та можливістю тонкої перебудови генерованої лінії в незначних межах. За результатами досліджень запропоновано модифікації найуживаніших для ексимерних лазерів плоско-паралельного та нестійкого телескопічного резонаторів, які збільшують вихідну енергію випромінювання, її щільність у перетині променя, зменшують розбіжність та підвищують симетрію променя. Досліджено механізми фотогенерації звуку в сапфірових мішенях у разі зміни густини потужності лазерного опромінення. Показано придатність фотоакустичного метода для визначення порогу лазерного руйнування сапфіру та контролю очистки поверхні пористого кремнію.

 • Дослідження антивірусної активності гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів на різних рівнях взаємодії вірус - рослина

           Вперше встановлено антифітовірусну активність гетерополіядерних координаційних сполук перехідних металів in vitro та in vivo. Виявлено найбільш активні препарати, які проявляють віруліцидну активність щодо вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ) та X-вірусу картоплі (XВК). Показано, що координаційні комплексні сполуки впливають на серологічні властивості бактеріофагу Т4, ВТМ та XВК. Встановлено, що під час дії на віріони найбільш активні сполуки зумовлюють агрегацію віріонів між собою. Зазначено, що в деяких випадках під впливом гетерополіядерних координаційних сполук відбувається порушення морфологічної цілісності віріонів. Виявлено, що додавання препаратів координаційних сполук у середовище для культивування рослин значно редукує розвиток вірусної інфекції. Встановлено, що обробка експлантів з вірусінфікованих рослин зменшує кількість вірусу в одержаному калусі.

 • Значення проліферативних, адгезивних, активаційних властивостей пухлинних клітин та лімфоцитів для їх взаємодії в динаміці злоякісного росту (експериментально-клінічне дослідження)

           Вивчено взаємодію імунокомпетентних та пухлинних клітин в динаміці злоякісного процесу в мишей з експериментальними пухлинами та в хворих на саркоми м'яких тканин. Одержано значення експресії маркерів активації, проліферації та адгезії на лімфоїдних та пухлинних клітинах для характеристики даної взаємодії. Встановлено, що виражена протипухлинна дія лімфоцитів різної локалізації мишей з перевивною МХ-рабдоміосаркомою поєднується з високим рівнем експресії молекул адгезії CD54, IgM та рецептора до інтерлейкіну-2 на лімфоцитах та CD54 на пухлинних клітинах, а у разі бластомогенезу, індукованого МХ, поєднується з експресією антигенів проліферації та рецепторів до інтерлейкіну-2 на лімфоцитах. Доведено, що виражена протипухлинна дія лімфоцитів хворих на саркоми м'яких тканин поєднується з експресією лімфоїдними клітинами рецептора інтерлейкіну-2, молекул адгезії CD11b та експресією пухлинними клітинами молекул адгезії CD54. Виявлено, що значний рівень експресії рецепторів до інтерлейкіна-2 та трансферину на пухлинних клітинах достовірно вище у випадках прогресуючого пухлинного процесу у порівнянні з незначним ростом пухлин.

© 2007-2018 vbs.com.ua