От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Дослідницька діяльність В. і Д. Щербаківських / Є.М. Колісник // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 8. — С. 41-45. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Коротко

Дослідницька діяльність В. і Д. Щербаківських

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 04:49:33
| 1 |Resume. The work makes us acquanted with the scientific research of famous home

to the problem of national style formation in the architecture and its tvolution.

Key words: science of art, national style, architecture.
Annotation. Odrekhivsky R. On artistic and stylistic peculiarities of iconostasis

carvings in Galicia at XIX and the first part of XX cc. In the article are considered

some less-known aspects of development of iconostasis carvings in Galicia at XIX


| 1 |
См. также:
 • Діяльність

  1. Діяльність: поняття, сутність та основні характеристики

 • Діяльність і поведінка

  1. Поняття про діяльність 3
  2. Структура діяльності 6
  3. Види діяльності 9
  4. Характеристика поведінки 11
  Список використаної літератури 13


 • Рекламна діяльність

  Вступ
  1. Розвиток реклами в Західній Європі та США
  2. Мотивація поведінки споживача
  3. Роль реклами в стратегії маркетингу
  Використана література

 • Рекламна діяльність

  Вступ
  1. Основи розробки та створення рекламних звернень
  2. Зародження реклами в стародавні часи
  3. Захист авторських прав у рекламі
  Використана література

 • Інформаційна діяльність ООН

           Проведено дослідження діяльності ООН в інформаційній сфері. Обгрунтовано провідну роль спрямованого інформаційного забезпечення в підвищенні ефективності діяльності ООН. Виявлено проблеми діючої інформаційної структури ООН та визначено основні шляхи поліпшення форм і методів інформаційної діяльності Організації. Проаналізовано напрями та визначено перспективи розвитку інформаційної галузі ООН. Встановлено основні фактори впливу інформаційної революції на структуру та діяльність ООН, а також на можливості досягнення цілей, передбачених Статутом Організації. Обгрунтовано провідну роль інформаційних центрів ООН в інформуванні світового співтовариства про мету та діяльність Організації. З'ясовано роль інформаційної діяльності ООН в урегулюванні міжнародних конфліктів. Встановлено пріоритетну роль інформаційних підрозділів у діяльності місій ООН у сфері забезпечення миру та безпеки. Наведено рекомендації щодо поліпшення дієвості та зміцнення потенціалу Організації в інформаційному забезпеченні миротворчої діяльності, використання інформаційних технологій в місіях ООН.

 • Екскурсійна діяльність

  Екскурсійна база в місті Києві 3
  Якість екскурсійних послуг 5
  Передумови розбудови екскурсійної справи 8
  Використана література: 12


 • Виставкова діяльність в АПК

           Досліджено проблеми сучасного стану розвитку й удосконалення управління виставковою діяльністю в АПК України. Визначено роль цієї діяльності у системі інвестиційно-інноваційного розвитку АПК та маркетингових комунікацій. Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід організації сільськогосподарських виставок та функціонування сучасного економічного механізму здійснення даної діяльності в Україні. Визначено особливості організації й управління виставковою діяльністю на підставі оцінки стану мікро- та макросередовища проведення виставок, визначення впливу сільськогосподарських заходів на впровадження науково-технічних розробок в Україні та розвиток підприємств АПК, а також аналізу господарської діяльності спеціалізованого виставкового центру. Обгрунтовано систему прийняття рішень щодо участі агропромислових підприємств у виставках, яка передбачає планування розподілу витрат на участь у виставці та модель результативності виставкової кампанії. Розроблено методичні рекомендації з підвищення ефективної діяльності виставкового підприємства шляхом формування функціональної моделі управління виставковими процесами на рівні виставкового центру, удосконалення елементів механізму врахування інтересів організаторів, експонентів і відвідувачів виставки, а також органів місцевого самоврядування, держави, галузі АПК.

 • Діяльність та її структура

  1. Поняття діяльності. 3
  2. Праця і виробництво як види діяльності. 5
  3. Суть механізму людської діяльності 7
  Список використаної літератури 9

 • Про інноваційну діяльність


 • Зовнішньоекономічна діяльність


  1. Зміст та напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 3
  2. Зміст та структура міжнародних господарських контрактів. 3
  3. Світова валютна система. 4
  4. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 5
  5. Суть і форми спільної підприємницької діяльності. 6
  6. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва. 7
  Список використаної літератури 11


 • Біржова діяльність

  Біржова діяльність

 • Зовнішньоекономічна діяльність


  1. Механізм міжнародної оренди 2
  2. Інститути державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2
  Список використаної літератури 2


 • Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)

  1. Інструменти зовнішньоторговельної політики 2
  2. Економічні проблеми включення України в світове господарство 4
  3. Міжнародний комерційний арбітраж у Україні 6
  4. Науково-технічна політика в Україні 8
  5. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності в Україні 10
  Література 14
  1. Закон України „Про міжнародний комерційний арбітраж” ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 25, ст.198 )
  2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. //За ред. Г. Климка. К:”Знання”, 1997 р., с. 616-625
  3. Стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України. //"Вісник податкової служби", N 42, листопад 2002 р.
  4. А. Гриценко ,М.Пашков Украина на мировых рынках: добро пожаловать или…// "Зеркало недели", №25(298), 24 июня 2001

 • Фінансова діяльність в Україні

  Вступ. 3
  1. Регламентація фінансової діяльності по Конституції України. 3
  2. Задача фінансової діяльності держави в умовах переходу до ринкової економіки. 3
  3. Методи фінансової діяльності держави. 4
  4. Принципи фінансової діяльності України. 4
  5. Склад фінансової системи України. 4
  6. Роль економічних нормативів у фінансовій діяльності держави. 5
  7. Предмет, наука і галузь фінансового права. Джерела фінансового права. 5
  8. Фінансово-правові відношення, їхнє утримання і найважливіші особливості. 6
  9. Фінансово-правові норми, їхні види і структура. 6
  10. Місце фінансового права в системі правових наук України. 7
  11. Санкції, застосовувані до підприємств, організаціям, об'єднанням і громадянам за порушення норм фінансового права. 7
  12. Система органів, що здійснюють контроль. 8
  13. Види і форми фінансового контролю. Санкції, застосовувані ГНА за порушення норм фінансового права. 8
  14. Фінансовий контроль - спеціальна галузь державного контролю. 9
  15. Методи фінансового контролю. Обов'язку головних бухгалтерів по контролі за фінансово-господарською діяльністю по «Положенню про організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні». 10
  16. Джерела формування децентралізованих фондів підприємств у світлі «Закону про підприємства.» 10
  17. Порядок розподілу прибули виробничих об'єднань, підприємств і організацій промисловості по чинному законодавству. 10
  18. Порядок утворення і витрати фондів: 10
  19. Характеристика фінансових. планів підприємств, організацій, об'єднань. Порядок їх затвердження. 11
  20. Поняття бюджету України. 11
  21. Бюджетний устрій України по чинному законодавству. 11
  22. Порядок упорядкування і розгляди, твердження Державного бюджету. Упорядкування бюджету. 12
  23. Бюджетні права України і місцевих Рад по чинному законодавству. 14
  24. Система прибутків Державного бюджету України. 14
  25. Поняття бюджетного процесу. Стадії його. Бюджетний період. 15
  26. Принципи бюджетного процесу України. 15
  28. Структура прибутків і витрат Державного бюджету України (по з-ну «ПРО Державний бюджет на 1997 р».). 15
  29. Принципи і порядок розподілу прибутків і витрат між окремими бюджетами. 16
  31. Виконання видаткової частини бюджету. Розпорядники бюджетних кредитів, їхні види, права й обов'язку. 16
  32. Акцизний збір (платники, об'єкти обкладення). 17
  33. Поняття податків. Податкові правовідносини. Положення про стягнення невнесених у термін податків і податкових платежів. 17
  36. Пільги по прибутковому податку з населення. 19
  37. Кошторисне-бюджетне фінансування. Поняття, принципи. 20
  38. Види іноземних інвестицій за Законом України від 19.03.96. 21
  39. Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам. 21
  40. Поняття і форми державного кредиту. 22
  41. Поняття, призначення і принципи банківського кредитування. 22
  Висновок 22
  Список використаної літератури: 23


© 2007-2019 vbs.com.ua