От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Вокальні національні традиції та проблема перехідних тонів : Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / А.Я. Кулієва; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Коротко

Вокальні національні традиції та проблема перехідних тонів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-21 14:27:27

Міністерство культури і мистецтв України

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
КУЛІЄВА Антоніна Яківна


УДК 782.1.03ВОКАЛЬНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА

ПЕРЕХІДНИХ ТОНІВ


17.00.03 – музичне мистецтво


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата мистецтвознавстваКиїв – 2001

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі історії музики та музичної етнографії

Одеської державної консерваторії імені А.В.Нежданової

Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор МАРКОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Одеська державна консерваторія
ім. А.В. Нежданової, професор кафедри історії музики та музичної етнографії

Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства ГРЕБЕНЮК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА, Харківський державний інститут
мистецтв ім. І.П. Котляревського, кафедра сольного співу, професор кандидат мистецтвознавства, професор ШИП
СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

Провідна установа : Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України,
відділ музикознавства

Захист відбудеться 28.11.2001 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.005.01 по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора наук у Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського за
адресою: 01001, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1/3, ІІ поверх, ауд. 36.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського.

Автореферат розіслано 27.10.2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат мистецтвознавства І.М. КоханикЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Актуальність теми дисертації зумовлена її зв'язком з проблематикою теорії виконавства, що складає один з
основних напрямків музикознавства. Особлива увага в останні роки приділяється розробці проблем вокального
виконавства, які до останнього часу обминалися в теорії та історії музики. Ряд дисертаційних досліджень Н.
Гребенюк, Т. Мадишевої, О. Стахевича, літературно-музикознавчі твори Х. Каррераса, А. Кисельова, Д.
Лаурі-Вольпі, В. Чапліна, Л. Ярославцевої, та інших публіцистика та меморіальні матеріали видатних співаків
містять чимало цікавих спостережень, що потребують теоретичного узагальнення та історико-стилістичної
класифікації. Особливий сенс має вивчення історико-теоретичного потенціалу вокального виконавства у зв'язку з
розвитком традицій шкіл в аспекті педагогічно-творчої спадкоємності. Вокальне виконавство як узагальнення
досягнень конкретної школи, зокрема одеської вокальної школи, заслуговує на дослідницьку підтримку її творчих
та теоретично-прикладних зусиль.

Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами визначається тим, що дана робота виконана згідно
плану науково-дослідних робіт Одеської державної консерваторії ім. А.В. Нежданової, зокрема, планів
науково-методичних праць кафедри історії музики та музичної етнографії і кафедри сольного співу Одеської
державної консерваторії, вона представляє виконавський аспект міжкафедральної та міжвузівської теми
“Українська музика в контексті культури”.

Метою дисертаційного дослідження є розгляд педагогічно–творчого досвіду одеської вокальної школи, котра
сформувалася на перетині українсько–російських співацьких традицій, інтенсивно збагачених іншими національними
вокальними здобутками, зокрема італійським і німецьким оперним та оперно-кантатним співом, надбаннями
французької вокальної школи. Відмічаючи суттєвість різнонаціональних впливів, зосереджуємо особливу увагу саме
на італійських і німецьких витоках одеської вокальної школи. Таке трактування предмета розгляду пояснюється
зв'язками одеської вокальної школи з “батьківщиною опери” Італією, з музично-культурними центрами Німеччини та
Австрії. Закладені на цьому грунті підвалини одеської вокальної школи зумовлюють і теперішні процеси розвитку
і національного відродження вокальної культури Одеси.

Об'єктом дослідження стали основні позиції прикладної теорії “перехідних тонів” і “примарного тону”
італійської та німецької вокальних шкіл, інтерпретовані в контексті функціонального тлумачення принципу
організації музичних засобів виразності. Практичне втілення ці теоретичні основи отримали саме в діяльності
одеської вокальної школи, в якій розвиваються і вітчизняні традиції інтонаційного бачення виконавської
діяльності та музикознавчого її розуміння.

Предмет дослідження – вокальні здобутки фахівців Одеської консерваторії, що базуються на національно-творчих
традиціях та “вливаннях” інших культур, без яких неможливе становлення професійного мистецтва. Походження
вокальної кафедри Одеської консерваторії має українсько-російське коріння і пов'язане зі
співацько-педагогічною діяльністю М. Глінки, Д. Леонової, А. Нежданової. В процесі свого формування та в
діяльності видатних представників, зокрема Ю. Рейдер, О. Благовидової, І. Райченко, В. Селявіна, М. Огренича
та інших, одеська вокальна школа творчо розвиває художньо-педагогічні досягнення італійських, німецьких, а
також французьких і польських майстрів. Спирання на різні національні школи у різні історичні періоди
діяльності кафедри сольного співу можна обґрунтувати обставинами культурного буття та історичного прогресу. В
даній роботі акцентуємо роль італійських та німецьких впливів, що за умовами культурного становлення Одеси,
поряд із російськими художніми здобутками, які склалися на українському Півдні та Сході, виявилися
найсуттєвішими.

Концепція предмета дисертаційного розгляду складається з огляду на теоретичні внески італійської та німецької
вокальних шкіл у діяльність вітчизняних майстрів у тому спеціальному переломленні, яке спостерігаємо у
сьогоденній роботі професорів Одеської консерваторії Н. Войцехівської, Г. Поліванової, А. Джамагорцян,
Т. Мороз, О. Фоменко та ін.

Конкретними завданнями дисертаційного дослідження стають:

1) огляд історичних витоків сучасних принципів педагогічно–творчої роботи представників одеської вокальної
школи, у тому числі їх внеску у теорію вокально–регістрової стратегії вираження, що має місце у концепції
“перехідних тонів” та “примарного тону ”;

2) аналіз репертуарних творів учбової та виконавсько–творчої практики, які покликані забезпечити стилістичну

См. также:
 • Національні традиції і дизайн

            Висвітлено поширення сфери впливу на формування оточуючого середовища, поглиблення пошуку свого коріння за допомогою сучасного дизайну.

 • Вокальні мініатюри К.Дебюссі на слова П.Верлена в контексті камерно-вокальної творчості композитора

           Проведено дослідження вокальних мініатюр К.Дебюссі на вірші П.Верлена у контексті камерно-вокальної творчості композитора. Виявлено специфіку музичної інтерпретації літературного першоджерела й особливості взаємодії поетичної системи оригіналу з художньо-естетичними принципами композитора. Вперше досліджено багаторівневі зв'язки К.Дебюссі та П.Верлена й обгрунтовано ймовірніть не лише творчих, але й особистих контактів митців-новаторів. З використанням відповідних методик дослідження поетичного тексту запропоновано самостійні методи аналізу поезії П.Верлена на семантичному, фонетичному, метричному та синтаксичному рівнях, що дозволило виявити особливості розвитку жанру вокальної мініатюри у творчості К.Дебюссі.

 • Деякі пізні національні релігії


 • Національні фірми в транснаціональних корпоративних системах

           Досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти організації та функціонування транснаціональних корпоративних систем (ТНКС) у контексті підвищення виграшу української економіки. Розглянуто теоретичні засади функціонування транснаціональних корпорацій (ТНК). Розкрито роль національних фірм як структурних елементів ТНКС для розвитку й ефективного функціонування самої корпорації та для економічного зростання приймаючої країни. Визначено суть, детермінанти та показники ефективності діяльності ТНК, базуючись на яких ідентифіковано національну фірму як інструмент реалізації цільової функції ТНКС. Оцінено значення організаційних форм національних фірм у реалізації цільової функції ТНКС. На основі досвіду діяльності ТНК, що має практичне значення для України для оптимізації одержання виграшу внаслідок діяльності ТНК, а також підвищення ефективності діяльності українських підприємств та створення власних ТНК, здійснено комплексне дослідження механізму реалізації цільової функції ТНКС на світових ринках і в Україні. Розроблено модель інтеграції українських фірм до транснаціональних корпоративних систем, яка дозволяє визначити шлях оптимізації співпраці українських бізнес-одиниць з ТНКС. Наведено пропозиції щодо підвищення виграшу української економіки від діяльності ТНК шляхом інтеграції українських фірм до ТНКС.

 • Національні моделі організації ринкової економіки

  Вступ 3
  1. Характеристика сучасних економічних систем 5
  2. Національні моделі організації ринкової економіки 12
  3. Основні ознаки та особливості української моделі організації ринкової економіки 17
  Висновок 38
  Література 41


 • Національні особливості ділового спілкування Німеччини

  Національні особливості ділового спілкування Німеччини

 • Національні особливості ділового спілкування Австрії


 • Національні меншини у політичному житті України

            Наведено визначення та методологію дослідження національних меншин, які проаналізовано з погляду на їх потенційну участь в політичному процесі. Розглянуто національні меншини як потенційний суб'єкт політичного життя. Значну увагу приділено аналізу конкретних базових матеріалів, які стосуються діяльності національних меншин. Сформульовано визначення її політичних мобілізаційних процесів. Проаналізовано питання їх представництва в органах влади. Описано модель трикутної конфігурації політичного позиціювання національних меншин - взаємовплив національної меншини, етнічної батьківщини та держави, в якій виділено титульну націю та національну меншину, визначено її роль у зовнішній політиці України.

 • Національні аспекти теорії архітектури (на прикладі України)

           Розглянуто теоретичні питання національної своєрідності архітектури в генезисі. Досліджено історіографічний матеріал, запропоновано періодизацію теорії, її особливості. Визначено чинники, що впливали на формування теоретиних узагальнень у кожний період розвитку, а також взаємовплив теорії та практики. Порівняно чинники та теоретичні узагальнення для всіх періодів та визначено тенденції розвитку теорії архітектури та практики. Розкрито національні ознаки української архітектури, які витримали апробацію протягом XX ст. і можуть бути застосовані в подальшій архітектурній практиці.

 • Національні цінності особистості: сутність та особливості формування

           Дисертацію присвячено питанням формування національної визначеності особистості. Встановлено, що передумовою національної самовизначеності особистості є вироблення нею національної самосвідомості. Разом з тим, особистість отримує національну визначеність, лише включаючись у внутрішню структуру спільноти, враховуючи діалектику етнічних і соціальних ролей особистості, яка реалізується за допомогою культури взагалі, мови, релігії, мистецтва, історії, ідеології зокрема.

 • Національні особливості ділового спілкування Швеції (варіант 2)

  Використана література
  1. Д. Фаст. Язик тела. – М.: Вече, 1995.
  2. Сухарев В. Психологія народов и наций. – Донецк, 1997. – 400 с.
  3. Корніяка О. Мистецтво речності. – К.: 1995. – 96 с.
  4. Бандурка А. Психологія управління. – Харьков: Фортуна-пресс, 1998.

 • Національні особливості ділового спілкування Швеції (варіант 1)

  Використана література
  1. Д. Фаст. Язик тела. – М.: Вече, 1995.
  2. Сухарев В. Психологія народов и наций. – Донецк, 1997. – 400 с.
  3. Корніяка О. Мистецтво речності. – К.: 1995. – 96 с.
  4. Бандурка А. Психологія управління. – Харьков: Фортуна-пресс, 1998.

 • Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20 - 30-ті рр. ХХ ст.)

           Проаналізовано взаємовідносини влади та національних меншин, що мешкали на Півдні України в 1920 - 1930-ті рр. Висвітлено їх становище у даний період. Проаналізовано вплив тоталітарної системи на руйнування засад економіки, традиційного укладу. Охарактеризовано їх буття за умов колективізації. Висвітлено наслідки та втрати від голодоморів 1921 - 1922 і 1932 - 1933 рр. Розглянуто форми, методи, історичні умови підготовки, ідеологічне забезпечення репресивної політики тоталітарного режиму проти польського, німецького, єврейського, болгарського населенння та представників інших національних менших Півдня України. Розкрито основні каральні операції органів ДПУ - НКВС в регіоні, показано їх роль у фабрикації кримінальних справ.

 • Національні громади Львова XVI - XVIII ст. (соціально-правові взаємини)

           Досліджено взаємини національних громад Львова XVI - XVIII ст. в соціально-правовому аспекті, розглянуто привілеї королів та володарів міста впродовж XIV - XVIII ст., що стали формально-правовою основою для функціонування всіх національних громад Львова. Окреслено в хронологічній послідовності правові стосунки та взаємини різних національних громад, наголошуючи на періоди конфліктних загострень та мирного безконфліктного співіснування. Встановлено етнічний склад та кількість населення Львова XV - XVIII ст., що змінювався під впливом різноманітних факторів політичного та економічного життя. Досліджено міграцію до міста та райони проживання національних громад; політику міської влади щодо регулювання потоків прибульців до міста та заселення міської території, форми асиміляції (суспільне просування, мішані шлюби, релігійні конверсії) та її вплив на взаємини етнічних груп і національних громад Львова.

© 2007-2019 vbs.com.ua