От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної компетенції студентів-філологів / А.М. Приймак // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 21. — С. 58-60. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Коротко

Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної компетенції студентів-філологів

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-13 17:56:01

І, насамкінець, професійна орієнтація занять зі стилістики вимагає, щоб майбутній учитель-філолог умів
орієнтуватися у текстах будь-якого стилю, здобув навички наукового стилістичного аналізу, міг виділяти головне
не лише у змісті тексту, а й в організації його мовних засобів, володів різними методами та прийомами
стилістичного аналізу. Це, у свою чергу, допоможе перейти від аналізу тексту до його синтезу, тобто до
виконання завдань творчого характеру. Осягнувши стилістичні закони й норми, студенти поступово привчаться
використовувати у своєму мовленні засоби різних стилів, будуть "відчувати" стильоутворюючі та стильопорушуючі
фактори тексту, зможуть самі творити зв’язні тексти у відповідності до комунікативного завдання, виявляючи
свою індивідуальну мовну особистість [4:4].


Список використаних джерел та літератури


Будагов Р.И. Литературные языки и языковые стили. – М.: Наука, 1967. – 350 с.

Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. – М.: Высшая шк., 1991. – 370 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1997.

Иванова Л.П. Отображение языковой картины мира автора в художественном тексте. – К., 2000. – 54 с.

Иконников С.Н. Стилистическая работа в процессе изучения русского языка. – М., 1979.

Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1977. – 274 с.

Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского языка. – М.: Высшая шк., 1979. – 315 с.


Матеріал надійшов до редакції 10.02.2005 р.


Приймак А.Н. Учет системности функционального стиля при формировании коммуникативно-стилистической компетенции
студентов-филологов.


В статье объясняется важность овладения студентами филологических специальностей стилистическими нормами,
которые формируют и развивают их коммуникативно-стилистическую грамотность.


Pryymak A.M. The Systematic Character of Language Functional Styles and Its Role in Formulating Communicative
and Stylistic Competence of Students.


The article explains the importance of the acquisition of stylistic standards which formulate the
communicative and stylistic Competence of the Students of language disciplines.

А.М. Приймак. Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної
компетенції студентів-філологів

См. также:
 • Системий підхід у формуванні комунікативно-мовної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів

  : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 [Електронний ресурс] / Тамара Дмитрівна Лобанова; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2009. — 21 с. — укp.

 • Формування професійної готовності студентів-філологів до викладання світової літератури

           Розроблено моделі системи формування професійної готовності майбутніх учителів-філологів до викладання світової літератури, проведено комплексний аналіз її функціонування, намічено перспективи розвитку. Досліджено стан розробки теоретичних і методичних основ даної сфери освіти у науковій літературі філософського, соціального, психолого-педагогічного та літературознавчого характеру. Розроблено нові підходи до викладання світової літератури, що визначають функціональні взаємозв'язки світової, української та російської літератур, методи та прийоми їх вивчення; розроблено нову структуру курсу методики викладання світової літератури, її лекційну, практичну та наукову частини. Технологію системи навчання студентів методики викладання світової літератури розкрито поетапно, через розкриття взаємодії головних і другорядних факторів. Домінуючими факторами є зміст навчання, навчальна діяльність педагогів-науковців та науково-пізнавальна діяльність студентів.

 • Психолого-педагогічні засади розвитку мовленнєвих умінь студентів-філологів

           Розглянуто питання про співвідношення умінь і навичок у цілому і про стилістичні вміння зокрема. Розкрито психолого-педагогічні умови розвитку граматико-стилістичних умінь студентів.

 • Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання

           Досліджено проблему підготовки студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання. Розглянуто дефініцію "родинне виховання" у контексті професійної підготовки даних студентів, зокрема, його суть і функції, стан і особливості виховного процесу у сучасній вищій школі та українській родині. Акцентовано увагу на організаційно-педагогічних засадах підготовки студентів-філологів до родинного виховання, зокрема, теоретико-методичній підготовці, їх позаурочній роботі у даній галузі. Прослідковано динаміку формування готовності даних студентів до родинного виховання, визначено її критерії та рівні (високий, середній, низький, критичний). Розроблено й експериментально перевірено модель підготовки студентів-філологів до родинного виховання, згідно з якою до програмового матеріалу вищого педагогічного навчального закладу, зокрема, до навчальних планів спеціальних курсів "Українські елітарні родини кінця XIX - початку XX ст.", "Український дитячий фольклор", "Українське дитинознавство" введено родинновиховний компонент.

 • Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп'ютерних технологій

           Визначено зміст і структуру англомовної компетенції студентів-економістів, встановлено критерії, показники та рівні її сформованості. Обгрунтовано педагогічні умови формування даної якості у студентів-економістів з використанням комп'ютерних технологій (змістова й процесуальна єдність навчання на основі інтеграції колективної та самостійної форм навчальної діяльності, інтеграція англомовних комунікативних та інформаційно-когнітивних умінь на основі використання комп'ютерних технологій, забезпечення свідомого засвоєння навчального матеріалу комунікативно орієнтованою системою вправ). Розкрито зміст понять "іншомовна професійно-комунікативна компетенція" та "інформаційно-когнітивна компетенція". Розроблено й апробовано циклічно-концентричну модель і методику формування англомовної компетенції студентів-економістів засобами комп'ютерних технологій. Удосконалено зміст курсу з навчальної дисципліни "Англійська мова" для економічних факультетів.

 • Технологія формування комунікативно-дискусійних умінь студентів у вищому мовному закладі освіти на позааудиторних заняттях проблемних груп за інтересами

           Запропоновано технологію формування комунікативно-дискусійних умінь студентів вищих мовних закладів освіти на позааудиторних заняттях проблемних груп за інтересами. Ця технологія функціонує на основі розробленого алгоритму, що відповідає стадіальності розвитку комунікативно-дискусійних умінь. Наведено приклад заняття проблемної групи з громадянської освіти, на меті якого є розвиток комунікативно-дискусійних умінь студентів.

 • Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу

           Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу, визначено його сутність як сукупності способів і прийомів професійно-педагогічної діяльності, спрямованих на модернізацію навчально-виховного процесу. Обгрунтовано й експериментально перевірено технологію формування інноваційного стилю професійної діяльності студентів педагогічного коледжу, що передбачає мотиваційно-орієнтовний, змістово-особистісний, рефлексивно-корекційний етапи. Уточнено критерії та показники рівнів сформованості інноваційного стилю професійної діяльності. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої технології формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу.

 • Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу

           Проведено теоретико-експериментальне дослідження проблеми формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу, визначено його сутність як сукупності способів і прийомів професійно-педагогічної діяльності, спрямованих на модернізацію навчально-виховного процесу. Обгрунтовано й експериментально перевірено технологію формування інноваційного стилю професійної діяльності студентів педагогічного коледжу, що передбачає мотиваційно-орієнтовний, змістово-особистісний, рефлексивно-корекційний етапи. Уточнено критерії та показники рівнів сформованості інноваційного стилю професійної діяльності. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої технології формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу.

 • Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння студентів економічних спеціальностей

           Досліджено проблему впливу особистісних чинників студентів на формування індивідуального стилю їх навчання. Проаналізовано стан розробки проблеми у сучасній і педагогічній науці. Розкрито суть понять, використаних для проведення дослідження. Визначено й обгрунтовано особливості прояву стилю студентів у процесі навчально-професійної діяльності. Розроблено програму експериментального дослідження й адаптовано до предмета дослідження діагностичний інструментарій для вивчення властивостей особистості, що впливають на розвиток стилю навчання. Експериментально встановлено особливості впливу особистісних чинників на розвиток певного стилю навчання студента. Розроблено та реалізовано програму формування впливу особистісних чинників на розвиток стилів навчання студентів. Установлено, що зазначені чинники прискорюють темпи розвитку даного стилю за умов спеціально організованого навчання. Доведено доцільність застосування цілеспрямованої тренінгової роботи, спрямованої на вдосконалення стильової поведінки, з метою формування стилів навчання студентів.

 • Вивчення функціонального стану організму студентів університету

           Запропоновано методику та результати дослідження функціонального стану студентів Житомирського державного університету.

 • Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів

  : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.10 [Електронний ресурс] / Геннадій Васильович Ярчук; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. — укp.

 • Теорія та методика формування системності занять у старшокласників

           Досліджено теоретичні та методичні засади формування системної якості знань учнів старших класів. Проаналізовано стан досліджуваної проблеми, показано, що існуюче тлумачення системності знань як їх якості неправомірно зводить її до структурності. Обгрунтовано нове розуміння системності знань як якості, якої вони набувають завдяки організації цих знань у систему. Досліджено різні аспекти системи знань, показано, що дана система, незалежно від її рівня ієрархії, крім елементної має ще й функціонально-морфологічну структуру, яка забезпечує її цілісність. Розроблено метод системної призми, що надало системному підходу якості конкретно-наукового методу пізнання. Обгрунтовано положення про те, що системність знань - це якість, яка є результатом поєднання системних та змістових зв'язків, а також інтегруючим результатом таких рис системи знань, як функціональність, ієрархічність, структурність і емерджентність.

 • Динамічні впливи на електромережеві конструкції та їх урахування при проектуванні і експлуатації

           Досліджено ступінь впливу кліматичних та аварійних навантажень на експлуатаційну надійність баштових споруд повітряних ліній електропередачі та вітроенергетичних установок з урахуванням їх конструктивних особливостей та умов роботи. Розроблено методику побудови тривимірних карт райнування території та графіків розподілу кліматичних навантажень за профілем траси повітряної лінії. На підставі проведених експериментальних і теоретичних досліджень напружено-деформованого стану конструкцій баштових опор електичних мереж обгрунтовано необхідність урахування динамічного характеру навантажень, пов'язаних із дією вітра й обривами проводів і тросів, під час проектування та експлуатації зазначених конструкцій. Запропоновано конструктивні пропозиції щодо підвищення експлуатаційної можливості електромережевих конструкцій, заснованих на принципах стабілізації та координації міцності, що дозволяє знизити динамічні імпульси на баштові опори електричних мереж.

 • Урахування індивідуальних особливостей людини в процесі виховання та навчання

  План
  Вступ 3
  Ι. Індивідуально-психологічні особливості особистості: сутність і зміст 8
  ΙΙ. Характер і темперамент та їх врахування у процесі навчання та виховання 12
  ΙΙΙ. Індивідуальні відмінності в здібностях людини 17
  ΙV. Технології індивідуального 20
  Висновки 22
  Література 24


© 2007-2019 vbs.com.ua