От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Стан передміхурової залози, мікції та кісткової системи у пацієнтів з частковим андрогенним дефіцитом чоловіків, які старіють : Автореф. дис... канд. мед наук: 14.01.06 / О.Г. Базаринський; АМН України. Ін-т урології. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Стан передміхурової залози, мікції та кісткової системи у пацієнтів з частковим андрогенним дефіцитом чоловіків, які старіють

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 02:11:49
| 1 |

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇБАЗАРИНСЬКИЙ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ


УДК 616.65-006.5: 614.2


СТАН ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, МІКЦІЇ ТА КІСТКОВОЇ

СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З ЧАСТКОВИМ АНДРОГЕННИМ

ДЕФІЦИТОМ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ СТАРІЮТЬ


14.01.06 – урологіяА В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


м. Київ - 2005 р.Дисертацією є рукописРобота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ УкраїниНауковий керівник: доктор медичних наук, професор

Россіхін Василь Вячеславович

Харківська медична академія післядипломної освіти

МОЗ України, професор кафедри урологіїОфіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Серняк Юрій Петрович

Донецький державний медичний університет,

МОЗ України, завідувач курсу урологіїдоктор медичних наук, професор

Саричев Леонід Петрович

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,

завідувач кафедри урології, сексології та дитячої хірургіїПровідна установа:

Одеський державний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра урології та нефрології,
м. Одеса
Захист відбудеться "20" грудня 2005 р. о 1430 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.615.01 в
Інституті урології АМН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9аЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту урології АМН України
Автореферат розісланий "14" вересня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук Л.М.
Старцева

| 1 |
См. также:
 • Структурно-функціональний стан кісткової тканини у жінок різного віку з естрогенним дефіцитом

           Удосконалено методи діагностики, профілактики та лікування структурно-функціональних порушень кісткової тканини у жінок з естрогенним дефіцитом у різні вікові періоди. Встановлено, що основний приріст кісткової маси за індексом міцності кісткової тканини спостерігається під час переходу з препубертатної в ранню пубертатну стадію. З'ясовано, що сповільнене статеве дозрівання обумовлює погіршення структурно-функціонального стану кісткової тканини у дівчат у пре- та пубертатному періодах, та може сприяти розвитку системного остеопорозу та його ускладнень у майбутньому. У жінок, в яких спостерігається естрогенний дефіцит у репродуктивному віці та в постменопаузальному періоді, виявлено суттєву втрату кісткової тканини в аксіальному та периферичному скелеті (в репродуктивному періді загальний кортикальний індекс знижується на 12,2 %, індекс міцності - на 18,2 %; у пізньому постменопаузальному періоді - на 21,6 % та 26,5 % відповідно). Обгрунтовано доцільність використання замісної гормональної терапії (естрадіолу) в комбінації з кальцеміном адванс протягом трьох місяців у жінок у репродуктивному періоді з естрогенним дефіцитом, що сприяє достовірному зниженню резорбції кісткової тканини (рівень діоксипіридиноліну знижується на 56,9 %) та збільшенню її формування (рівень остеокальцину підвищується на 22,9 %), а також вираженості вертебрального больового синдрому.

 • Морфофункціональний стан гемомікроциркуляторного русла і паренхіми передміхурової залози в нормі та в умовах загальної глибокої гіпотермії

           Проаналізовано закономірності структурної організації передміхурової залози в нормі та особливості морфофункціональних змін її кровоносних судин, гемомікроциркуляторного русла, тканинних базофілів та паренхіми після дії загальної глибокої гіпотермії та у різні терміни постгіпотермічного періоду. Доведено, що у структурних елементах передміхурової залози щурів, які зазнали впливу загальної глибокої гіпотермії, відбуваються послідовні зміни: на висоті гіпотермії та в ранні терміни (перша, третя, сьома доба) переважають реактивно-деструктивні процеси; на чотирнадцяту добу виявлено компенсаторно-пристосувальні прояви, які сприяють відновним процесам на тридцяту добу.

 • Стан пероксидації ліпідів, антиоксидантної системи захисту, зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, щитовидної залози та наднирників у населення екологічно несприятливого регіону Чернівецької області

           Дисертацію присвячено питанням стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та деяких ланок антиоксидантної системи (АОС) захисту, особливостям перебігу захворювань гепатобіліарної зони в умовах дії несприятливих сумісних чинників, питанням морфо-функціонального стану деяких залоз внутрішньої секреції (щитовидної, підшлункової залоз, наднирників) у населення, що зазнало впливу негативних чинників чорнобильської катастрофи та інших ендемічних реагентів. Функціональні зміни залоз внутрішньої секреції в умовах хронічної дії різних екологічних чинників характеризуються підвищенням рівня гормонів: кортизолу, тиреоїдних гормонів та зниженням рівня АКТГ та ТТГ. Ферментативна функція підшлункової залози не виявляє сезонної залежності, а залежить від тривалості супутніх захворювань і тяжкості перебігу. Встановлено, що перебіг захворювань гастродуоденальної зони в екологічно небезпечній зоні набуває рецидивуючого процесу з резистентністю до лікування. Виявлений десинхроноз деяких гормонів щитовидної залози дає можливість хронооптимізувати діагностику та проведення хронотерапії. Проведення скрінінгових досліджень щитовидної, підшлункової залоз за допомогою ультразвукових приладів та застосування прицільної пункційної біопсії під контролем ультразвуку полегшує виявлення захворювань залоз внутрішньої секреції на ранніх доклінічних стадіях. Дослідження у населення, яке зазнало впливу різних сумісних чинників, вмісту малонового диальдегіду (МДА) та відновленого глутатіону (ВГ) виявляє ранні ознаки патологічних процесів. Розроблені та впроваджені в практику найбільш інформативні критерії ранньої діагностики і оцінки ефективності лікування захворюван ь щитовидної залози та шлунково-кишкового тракту (ШКТ).

 • Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухової системи за даними променевих методів дослідження

           Досліджено проблему діагностики структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей у разі травматичних пошкоджень опорно-рухової системи за даними рентгенологічного методу та ультразвукової денситометрії. За результатами проведеного математичного моделювання процесу взаємодії рентгенівського випромінювання з трубчастою кісткою обгрунтовано принципи проведення рентгенограмометричних вимірів, розроблено метод комп'ютерної рентгеноморфометрії та денситометрії п'ясткових кісток. Установлено мінеральну щільність компактної та губчастої речовини кісткової тканини у дітей. Розроблено нормативні значення рентгенограмометричних показників і таблицю визначення рентгенологічного кісткового віку в дітей м.Харкова. Визначено основні чинники ризику виникнення переломів у дітей: затримка формування та зниження мінеральної насиченості кісткової тканини, стоншення кіркового шару трубчастих кісток, наявність в анамнезі переломів кісток, зменшення рентгенограмометричних та ультразвукових показників. Наведено таблицю прогнозування виникнення переломів у дітей.

 • Фізичний розвиток та структурно-функціональний стан кісткової системи у дітей різних категорій радіаційного нагляду та шляхи профілактики і реабілітації їх порушень

           Вивчено питання удосконалення й оптимізації системи комплексної медико-соціальної допомоги дітям, народженим після аварії на ЧАЕС, на базі розробленої та впровадженої у практику технології діагностики ранніх порушень у біологічній системі мати - плацента - дитина та порушень стану здоров'я дітей, процесів кісткоутворення, формотворення під впливом малих доз радіації. Наведено результати патоморфологічних і радіометричних досліджень плацент і секційного матеріалу померлих у ранньому неонатальному періоді новонароджених за наявності інкорпорації радіонуклідів у плаценті. Показано, що під впливом радіаційного чинника плацента накопичує радіонукліди, які проникають до плода, викликаючи розвиток фетальних дисплазій, структурно-функціональні порушення у різних органах і системах, у тому числі у кістковій. Наведено результати клінічних досліджень у дітей, народжених з інкорпорацією радіонуклідів у плаценті. Оптимізовано систему диспансерного нагляду за дітьми, народженими після аварії на ЧАЕС.

 • Анестезіологічне забезпечення трансуретральних резекцій передміхурової залози

           Розроблено програму анестезіологічного забезпечення трансуретральних резекцій (ТУР) передміхурової залози (ПЗ), що знижує розвиток ТУР-синдрому, визначено її ефективність. Розглянуто зміни центральної та переферичної гемодинаміки під час ТУРПЗ. Досліджено вплив трансуретральних резекцій передміхурової залози на функціональний стан нирок та систему гемостазу. Доведено, що інтраопераційна інфузія гіпертонічного розчину натрію хлориду знижує небезпеку виникнення ТУР-синдрому. За результатами дослідження доопераційного періоду функціонального стану нирок (за кліренсом натрію) виявлено пацієнтів зі зниженими резервними можливостями волюморегулювальної системи, визначено групу ризику за можливим розвитком ТУР-синдрому. Запропоновано патогенетично обгрунтований спосіб корекції порушень гемодинаміки та водно-електролітного обміну у ході проведення ТУРПЗ.

 • Фізичний розвиток, стан кісткової системи та шляхи корекції їх порушень у першого покоління дітей, які народилися у жінок, опромінених у дитячому і підлітковому віці внаслідок аварії на ЧАЕС

           Наведено результати клініко-параклінічних досліджень дітей, народжених від матерів, опромінених у дитячому та підлітковому віці. Показано, що формотворчий процес будови тіла цієї категорії дітей відбувається переважно гармонійно, але біологічна зрілість будови маси тіла відстає від мешканців "умовно чистих" територій. Установлено, що у першого покоління нащадків радіаційно опромінених у дитячому віці матерів ранній розвиток адаптаційних змін у структурі кісткової тканини, характер яких залежить від величини та виду радіаційного опромінення їх матері у дитинстві та віку у період опромінення - зі збільшенням величини дозового навантаження на організм матері у нащадків відбувається ранній розвиток остеофіброзу, остеопорозу, особливо у дівчачої статі, за менших доз - остеопенії, остеомаляції. Виявлено, що ранній вік радіаційного опромінення матері за будь-яких доз спричинює остеофіброз у нащадків з раннього дитячого віку. Відзначено, що радіаційне опромінення матері у пубертатному періоді сприяє також більш ранньому розвитку сколіозу у нащадків. З'ясовано, що ранні зміни гістоархітектоніки кісткової тканини супроводжуються не тільки змінами фізичних властивостей кісток, а й порушенням мінерального гомеостазу в організмі, змінами структурно-функціональних властивостей остеогенних клітин. На підставі комплексного вивчення структурно-функціонального стану, метаболізму, мінералізації кісткової тканини, гормональної регуляції процесів кісткоутворення, формутворення у нащадків опромінених у дитячому та підлітковому віці матерів удосконалено заходи щодо профілактики та реабілітації їх порушень з метою покращення якості локомоторних функцій.

 • Тканинні базофіли та органогенез передміхурової залози людини у пренатальному онтогенезі

           На підставі електрнонно-мікроскопічних і каріометричних досліджень, вивчення динаміки якісних і кількісних змін тканинних базофілів простати, розвитку судинного русла та зміни змісту ШИК позитивних речовин простати визначено два періоди інтенсивних перетворень в органі 18 - 24, 29 - 32 тижня пренатального онтогенезу. У розвитку судинної ситеми простати встановлено наявність двох мікроциркуляторних мереж - навколозалозистої та підкапсулярної, зв'язаних сумісними капілярами. Встановлено розділення тканинних базофілів на групи за функціонально-топографічними ознаками. Доведено визначальну роль тканинних базофілів у морфострукурних перетвореннях у простаті людини в пренатальному онтогенезі.

 • Копулятивна функція при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози

           Розроблено заходи профілактики розвитку сексуальних розладів та андрологічної реабілітації пацієнтів за умови хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) методами трансретральної резекції (ТУР) одно- та двохетапної черезміхурової простатектомій. Доведено, що оперативні втручання несуть певну загрозу розвитку сексуальних розладів у 18,3% пацієнтів. Післяопераційні сексуальні розлади мали місце у групах ТУР, черезміхурової одно- та двомоментної простатектомії у 9%, 18% та 32% випадків відповідно, що дозволяє розглядати саме ТУР операцією вибору з позицій збереження копулятивної функції. Сексуальні розлади після хірургічного лікування ДГПЗ можуть мати функціональний та органічний генез. Останній може бути пояснений ушкодженням перипростатичних нервових утворень, що забезпечують релаксуючу дію на статеві артерії та кавернозну тканину. Визначено загальносоматичні та пов'язані з хірургічною агресією фактори ризику розвитку сексуальних розладів у процесі хірургічного лікування ДГПЗ. Запропоновано алгоритм профілактики розвитку даного ускладнення під час хірургічного лікування ДГПЗ, а також ситему заходів андрологічної реабілітації пацієнтів, з базовим використанням розробленого методу ЛВТ - електроімпульсної терапії.

 • Морфологічні зміни передміхурової залози людини в динаміці постнатального онтогенезу

  Морфологічні зміни передміхурової залози людини в динаміці постнатального онтогенезу: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Є.Ф. Пірус; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2006. — 19 с. — укp.
  Вивчено анатомо-морфометричні, ехометричні, гістоморфометричні, субмікроскопічні параметри передміхурової залози чоловіків та динаміку цих змін. Досліджено динаміку змін ультразвукових (ехографічних) характеристик (лінійні розміри, об'єм, маса) передміхурової залози у чоловіків різних вікових груп та конституційних типів. Доведено, що ехометричні параметри передміхурової залози в динаміці постнатального онтогенезу залежать від віку та будови тіла чоловіків. Уперше встановлено закономірність змін відносних площ залозистого та м'язово-еластичного компонентів передміхурової залози залежно від віку та конституційного типу чоловіків. Наведено морфологічну та субмікроскопічну характеристику залозистого компонента передміхурової залози у випадку її доброякісної гіперплазії. Доведено, що конституційний тип людини є прогностичним фактором змін структурних компонентів передміхурової залози чоловіків у віковому аспекті, зокрема при її доброякісній гіперплазії.


 • Комбінована низькодозова естроген- антиандрогенна терапія прогресуючого раку передміхурової залози

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / Т.Ю. Арістова; АМН України, Інститут урології та нефрології. — К., 1998. — 20 с. — укp.

 • Трансуретральна резекція в комплексному лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози

           Досліджено роль трансуретральної резекції (ТУР) в комплексному лікуванні пацієнтів з пізніми стадіями раку передміхурової залози та проведено порівняння результатів ТУР та гормонотерапії або тільки гормонотерапії під час лікування раку простати, який є причиною інфравезікальної обструкції. Запропоновано алгоритм лікування хворих з пізніми стадіям раку передміхурової залози, що враховує трансуретральну резекцію як інтегральну частину лікування та дозволяє значно покращити якість життя, відновити самостійне сечовиділення незалежно від стадії ракового процесу та наявності віддалених метастазів. За результатами клінічних досліджень зроблено висновок, що ТУР за пізніх стадій раку простати є ефективним і малоінвазивним втручанням, яке супроводжується незначною кількістю ускладнень, пов'язаних безпосередньо з операцією та не сприяє прогресії та віддаленому метастазуванню пухлини, а більшість показників якості життя після ТУР перевищують такі ж параметри в пацієнтів, яким було проведено тільки гормонотерапію.

 • Застосування кольорового дуплексного сканування в діагностиці локалізованих форм раку передміхурової залози

           Оцінено роль стандартної методики, що передбачає ректальне пальцеве дослідження передміхурової залози (ПЗ), визначення простатичного специфічного антигену (ПСА) та його фракцій, трансректальне ультразвукове дослідження ПЗ (ТРУЗД), прицільну мультифокальну біопсію ПЗ у порівнянні з використанням кольорового дуплексного сканування (КДС).

 • Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозування його результатів у хворих на рак передміхурової залози

           Виявлено особливості показників стандартних методів обстеження, що використовують для діагностики раку та гіперплазії простати, які полягають в оцінці анатомо-функціональних параметрів везико-уретрального сегмента та поточного статусу хворого. Установлено кількісні значення специфічних і неспецифічних для кожної патології ознак і ступінь їх інформативності, притаманних раннім стадіям захворювань. За цими ознаками здійснюється оцінювання параметрів везико-уретрального сегмента та стану хворого. Обраховано індивідуальні прогностичні індекси, за якими визначається належність кожного хворого до певної прогностичної групи та здійснюється вибір методу лікування. Розроблено концепцію та методологію диференційної діагностики раку та гіперплазії передміхурової залози, прогнозування ранніх і віддалених результатів хірургічного лікування хворих на рак передміхурової залози (РПЗ). Сформульовано концепцію корекції показників стану хворого на РПЗ, що забезпечує індивідуалізований підхід до вибору раціональної тактики терапевтичних заходів і методики хірургічного втручання та одержання максимально позитивних найближчих і віддалених результатів. Обгрунтовано та розроблено принцип створення нової технології індивідуалізованого вибору лікувальних модальностей хворих на рак простати, суть якого полягає в оцінці у балах специфічних і неспецифічних критеріїв та виділення груп ризику сприятливих наслідків лікування та створення на цій підставі комп'ютерних систем і баз даних. Виявлено особливості найближчих і віддалених результатів різних модифікацій радикальної простатектомії стосовно травматичності хірургічного втручання та рівня позитивного хірургічного краю, крововтрати та рецидивів, медіани виживання. Розроблено методику комплексного діагностичного обстеження хворих, суть якої полягає у визначенні інформативності та діагностичних коефіцієнтів ознак показників. Науково обгрунтовано технологію радикальної простатектомії, яка передбачає визначення змін гемостазу дорзального венозного комплексу, виділення зовнішнього сфінктеру уретри й апексу простати, накладання швів на сечівник та формування везико-уретрального сегмента.

© 2007-2018 vbs.com.ua