От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Структура фізичного стану працівників АЕС / Р. Клопов // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2001. — N 4. — С. 45-48. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Коротко

Структура фізичного стану працівників АЕС

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-08 19:14:39РезюмеПроанализировано физическое

состояние работников реакторного

производства АЭС. В результате

факторного анализа установлено,

что наиболее весомым фактором,

влияющим на физическое состояние

работников реакторного производства

АЭС, являются показатели клеточного

иммунитета — 10,99 % дисперсии.

Summary

The article analyses the physical

condition of the workers of the reactor

maintenance. The results of the factor

analysis show that the most powerful

factor influencing the physical condition of

the NPP reactor maintenance workers is

the indices of cell immunity — 10,99 % of

dispersion.


1982).

87,32 %.45
1,09


19,67


47,54


26,23


5,46
49,68±0,56 41,99±0,417,92±0,56


— 7,69 %.135,07±2,85


4650,9±4,7299,30±1,19
125,33±4,16


84,16±2,16

11,711

1,889

1,974

1,891

1,885

1,646


10,996


2


PWC170


1,974

1,628

1,267

См. также:
 • Асоційоване навчання в системі професійного фізичного удосконалення працівників ОВС

           Зазначено, що пошук нових і удосконалення основних напрямків підвищення професіоналізму працівників органів і підрозділів внутрішніх справ України, курс на зміцнення здоров`я засобами фізичної культури та спорту, досягнення високих результатів і показників особистої фізичної підготовки можливий на основі визначення рівня мотиваційного спрямування в системі організації кадрового, нормативного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

 • Географо-генетичні особливості фізичного стану грунтів Передкарпаття

           Досліджено географо-генетичний характер та особливості фізичного стану грунтів Передкарпаття. Наведено оцінку ступеня розпушення суглинкових і глинистих грунтів, проведено комплексне дослідження макроагрегатного рівня організації їх структури. Запропоновано коефіцієнт диференціальної шпаруватості грунтів. Встановлено генетико-географічні закономірності анізотропності їх фізичного стану залежно від агрогенного навантаження. Виявлено деградаційні процеси, що проявляються на просторово-профільному, горизонтному та макроагрегатному рівнях організації грунтів Передкарпаття. За результатами проведених досліджень простежено різноспрямованість структуротвірних факторів на мікро- та макроструктуру грунтів. Одержано континуум грунтів Передкарпаття, що характеризує зростання ступеня деградованості його компонентів за головними фізичними характеристиками.

 • Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі

           Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми розробки механізмів і організаційно-педагогічних умов вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі. Визначено специфічні вимоги щодо організації та методики їх фізичного стану в таборі відпочинку як специфічному соціально-педагогічному середовищі. Обгрунтувано та створено експрес-методику розподілу дітей за групами для практичної роботи педагога з ними з метою позитивної зміни їх фізичного стану. Розроблено модель планування та оцінки заходів щодо покращання фізичного стану дитини як оптимальної передумови формування її здоров'я, а також апробовано оздоровчі програми для кожної групи дітей. Визначено соціально-педагогічні умови підвищення рівня фізичного стану та здоров'я шкільного віку.

 • . Медична екпертиза та вимоги щодо фізичного стану членів екіпажу повітряного судна

  1. Медична екпертиза та вимоги щодо фізичного стану членів екіпажу повітряного судна 2

  2. Проаналізуйте данний документ з точки зору регулювання діяльності екіпажу повітряного судна: Паризька угода про комерційні права при нерегулярних повітряних сполученнях в Европі від 30.04.1956 9

  Список використаної літератури 12

 • Технологія оптимізації фізичного стану учнів ліцею з посиленою військово- фізичною підготовкою

  : Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / Володимир Михайлович Мисів; Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

 • Вплив самооцінки фізичного стану на військово-професійну підготовку майбутніх офіцерів МВС України

           Викладено основні питання впливу самооцінки фізичного стану на військово-професійну підготовку майбутніх офіцерів МВС України.

 • Самооцінка стану здоров'я, фізичного розвитку та рухової активності школярів сільської місцевості

           Розглянуто питання оцінки стану здоров'я сільської молоді (юнака й дівчини), частоти й характеру захворювань, рівня працездатності залежно від рухової діяльності. Проаналізовано частоту й місце одержання травм, а також наведено загальну оцінку фізичного розвитку сільської молоді.

 • Розрахунок міцності косозігнутих залізобетонних елементів з урахуванням повної діаграми фізичного стану бетону

           Досліджено та розраховано міцність косозігнутих залізобетонних елементів з врахуванням повної діаграми фізичного стану бетону. Експериментально та теоретично досліджено напружено-деформований стан даних елементів. Одержано аналітичні залежності для визначення межових деформацій бетону стиснутої зони. Розроблено методику розрахунку міцності косозігнутих залізобетонних елементів прямокутного профілю з урахуванням повної діаграми фізичного стану бетону. Проведено порівняння теоретичних даних з даними експерименту, проведеного під час дослідження, а також даними експериментів інших авторів.

 • Вікові та статеві особливості рівня фізичного стану молоді і його залежність від способу життя

           За показниками фізичної працездатності та максимального споживання кисню визначено рівень фізичного стану пацієнтів попубертатного, постпубертатного і І зрілого віку та його залежність від способу життя. Виявлено дивергенцію вікової динаміки рівня фізичного стану юнаків і дівчат у період з 12 до 24 років. Встановлено, що в пубертатний період (12 - 15 років) за відсутності суттєвої різниці маси тіла, абсолютні та відносні показники фізичної працездатності та максимального споживання кисню в осіб чоловічої статі статистично достовірно вищі, ніж у осіб жіночої статі. Досліджено вплив бігових тренувань на рівень фізичного стану. За результатами досліджень доведено, що ефективність таких тренувань залежить від періодичності занять, режиму енергозабезпечення та показників внутрішнього об'єму роботи. Зроблено висновок про високу ефективність тренування в змішаному режимі енергозабезпечення у порівнянні з аеробним.

 • Характеристика фізичного стану дітей 8-9 років в залежності від їх проживання в різних зонах радіоактивного забруднення

           Розглянуто показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей віком 8 - 9 років залежно від їх проживання в різних зонах радіоактивного забруднення середовища.

 • Визначення кореляційних взаємозв'язків між показниками фізичного стану та рівнем тироксину студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття

           Зазначено, що питання про йодне забезпечення людини зберігає свою актуальність, зважаючи на широку розповсюдженість регіонів з природним йодним дефіцитом в навколишньому середовищі. Подано результати кореляційного аналізу, які показують достовірний взаємозв'язок і взаємозалежність тироксину з будовою тіла, фізичним розвитком і фізичною працездатністю.

 • Вікова динаміка деяких показників фізичного стану хлопців з обмеженими функціями в умовах традиційно організованої фізкультурної діяльності

           Експериментально вивчено динаміку показників фізичного розвитку хлопців з обмеженими функціями у період від 7-ми до 17-ти років. Встановлено, що в хлопців з різною формою захворювання на церебральний параліч відсутні достовірні відмінності у значеннях показників фізичного розвитку. Кожен показник характеризується певними особливостями вікової динаміки результатів, але для всіх встановлено періоди високого, помірного та низького темпів їх зростання.

 • Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля та структура доз опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження

           Обгрунтовано гігієнічні регламенти для мінімізації доз опромінення персоналу зони відчуження та обмеження розповсюдження радіаційного забруднення за її межі на підставі радіаційно-гігієнічної оцінки стану довкілля в динаміці. Описано структуру доз професійного опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження. Відзначено, що сьогодні радіаційний стан зони відчуження стабілізувався. Основними дозоутворювальними радіонуклідами є цезій-137 та стронцій-90, поряд з якими підвищується роль ізотопів плутонію, особливо за вторинного вітрового переносу радіоактивного забруднення. Доведено, що структура доз опромінення персоналу залежить від характеру виконуваних робіт і є головним критерієм оцінки умов праці. Досліджено пріоритетні регламентні об'єкти та встановлено їх рівні контролю за чотирма категоріями, які обумовлюють потенційно можливий низький додатковий радіаційний вплив на довкілля та персонал.

 • Динаміка показників фізичного розвитку і функціонального стану дітей віком 8 - 10 років, які народилися після аварії на Чорнобильській АЕС і постійно проживають у ІV зоні радіоактивного забруднення

           Динаміка антропометричних показників і даних функціонального стану органів і систем організму дітей віком 8 - 10 років свідчить про те, що протягом трьох років спостереження вказані показники зазнали позитивних зрушень. Річні прирости показників фізичного розвитку й функціонального стану (життєвої ємності легень, частоти серцевих скорочень) у хлопчиків і дівчаток за значимістю однакові. Якісні характеристики змін показників фізичного розвитку й функціонального стану свідчать про те, що діти зазначеного віку мають в основному середній рівень розвитку, що з часом збільшується й коливається в межах 48 - 68 %.

© 2007-2018 vbs.com.ua