От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Розробка біологічних замінників синовіальної рідини для профілактики і лікування остеоартрозу (експериментальне дослідження) : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.21 / О.Є. Пашков; АМН України. Ін-т травматології та ортопедії. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Коротко

Розробка біологічних замінників синовіальної рідини для профілактики і лікування остеоартрозу (експериментальне дослідження)

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 05:42:51

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ

Пашков Олександр ЄвгеновичУДК 616.72-002.2-008.8.002.69.616-071-08
РОЗРОБКА БІОЛОГІЧНИХ ЗАМІННИКІВ СИНОВІАЛЬНОЇ РІДИНИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРОЗУ

(експериментальне дослідження)14.01.21 – травматологія та ортопедія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2007
Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті травматології та ортопедії АМН УкраїниНаукові керівники:

доктор медичних наук, професор Герасименко Сергій Іванович, заступник директора з науково-лікувальної роботи,
завідувач відділу захворювань суглобів у дорослих, Інститут травматології та ортопедії АМН України


доктор біологічних наук, професор Магомедов Садруддін, завідувач лабораторії біохімії, Інститут травматології
та ортопедії АМН УкраїниОфіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Попов Василь Антонович, завідувач кафедри ортопедії та травматології № 2
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України


доктор медичних наук, професор Волошин Олександр Іванович, професор кафедри травматології і ортопедії
Національного медичного університету

ім. О.О. Богомольця МОЗ УкраїниПровідна установа:

Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького державного медичного університету ім. М.
Горького МОЗ України, м. ДонецькЗахист дисертації відбудеться 24.04.2007 року о__13-30__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.606.01 при Інституті травматології та ортопедії АМН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Воровського,
27.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту травматології та ортопедії АМН України за адресою:
01601, м. Київ, вул. Воровського, 27.Автореферат розісланий 22.03.2007 рокуВчений секретар

спеціалізованої вченої ради Страфун С.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Проблема лікування хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, зокрема
остеоартрозом, є важливою в артрології.

Остеоартроз відноситься до тяжких поширених прогресуючих захворювань суглобів, що призводять до зниження
працездатності та інвалідності.

Остеоартроз у структурі захворюваності населення складає від 6,4 % до 12 % і посідає перше місце (70 %) серед
патології суглобів, при цьому з віком частота захворюваності зростає і після 60 років сягає 97 %
(Беневоленская Л.И., Бжезовский М.М., 1988; Насонова В.А., Астапенко М.Г., 1989; Дедух Н.В. та ін., 1992; Корж
Н.А., 1997; Otte P., 1983).

Слід відзначити, що до теперішнього часу ще недостатньо розроблена патогенетична терапія остеоартрозу.
Результати консервативного лікування показали, що існуючі методики малоефективні, тому в 63,8 % закінчуються
інвалідизацією. При консервативному лікуванні остеоартрозу колінних суглобів негативні результати складають
від 25 % до 50 % (Насонова В.А., Астапенко М.Г., 1989; Левенец В.Н., Пляцко В.В., 1992; Корж Н.А. та ін.,
1997; Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997). Тому пошуки нових патогенетично обґрунтованих методів профілактики і
лікування хворих на остеоартроз є важливою медичною і соціальною проблемою.

При остеоартрозі первинно вражається суглобовий хрящ, що при подальшому прогресуванні патологічного процесу
призводить до розвитку деформації і порушення функції суглоба. У зв'язку з цим, пошуки методів і засобів
ефективного захисту суглобового хряща від руйнування (хондропротекторів) є однією з важливих проблем терапії
остеоартрозу.

На теперішній час достатньо повно вивчена роль і місце синовіальної рідини і суглобового хряща в
життєдіяльності суглоба. Синовіальна рідина забезпечує трофіку суглобового хряща і виконує роль мастила
суглобових поверхонь, тобто роль лубриканта. При остеоартрозі змінюється склад і властивості синовіальної
рідини, що призводить до порушення трофіки, дистрофії і некрозу з подальшою деструкцією суглобового хряща і
порушення функції суглоба. Тому корекція синовіального середовища та поліпшення трофіки суглобового хряща

См. также:
 • Розробка і оптимізація методів лікування та профілактики жовчнокам'яної хвороби (клініко- експериментальне дослідження)

  : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / С.О. Мунтян; Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 1998. — 32 с. — укp.

 • Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 [Електронний ресурс] / Т.В. Дієва; Ін-т стоматології АМН України. — О., 2003. — 20 с. — укp.

 • Зміни вмісту загального білка, ліпідів і протеїназно-інгібіторного потенціалу синовіальної рідини та плазми крові при асептичних артритах у коней

           Вивчено активність лужної фосфатази, фракційний склад ліпідів, протеїназно-інгібіторний потенціал синовіальної рідини та плазми крові в динаміці асептичного артриту та при лікуванні хворих коней. Отримані результати досліджень дали змогу рекомендувати для лікування коней, хворих на асептичний артрит, препарат "Імзауф" на 0,5%-ному розчині метилцелюлози, який сприяє нормалізації вмісту загального білка, активності лужної фосфатази, ліпідів і протеїназно-інгібіторного потенціалу синовіальної рідини та периферичної крові, що дозволяє скоротити термін лікування на 6-8 днів порівняно з традиційним (новокаїн з антибіотиком).

 • Особливості структурно-функціональних порушень на ранніх стадіях остеоартрозу колінного суглоба (питання ранньої діагностики, лікування та профілактики прогресування)

           З метою покращання результатів лікування хворих на остеоартроз колінного суглоба розроблено патогенетично обгрунтовану систему профілактики прогресування захворювання, його ранньої діагностики та лікування. Експериментально визначено роль значної надлишкової активації системи вільнорадикального окиснення ліпідів у розвитку остеоартрозу. Обгрунтовано способи корекції даного стану. Біохімічно та морфологічно доведено можливості застосування медикаментозних препартів з антиоксидантним типом фармакологічної дії для корекції структурно-функціональних порушень у разі остеоартрозу. Визначено основні причинні фактори, що детермінують розвиток остеоартрозу колінного суглоба. На підставі дослідження чутливості, точності та специфічності сонографії, внутрішньосуглобової магнітно-резонансної артрографії й артроскопії відносно до суглобового хряща колінного суглоба з урахуванням впливу вільних радикалів на розвиток дегенеративних процесів у суглобі розроблено алгоритм діагностики та комплексного лікування ранніх стадій остеоартрозу колінного суглоба. Результати наукового досліження впроваджено у практику діяльності ортопедо-травматологічних відділень закладів охорони здоров'я міста Київ та у навчальний процес профільних кафедр Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Національного університету фізичного виховання та спорту України.

 • Обгрунтування і розробка методів консервативного лікування хворих на неспецифічний виразковий коліт (клініко-експериментальне дослідження)

           Дисертація присвячена вивченню основних патогеничних ланок неспецифічного виразкового коліту у 433 хворих та на створеній адекватній медико-біологічній моделі у 4 собак. Поглибленні уявлення про патогенез цього захворювання з визначенням ключовою ланкою дестабілізацію взаємовідношення між імунною, нейро-гуморальною, дифузно ендокринною системами, мікробіоценозом товстої кишки та усередині їх на фоні спадкоємної схильності, яка спричиняє підвищений ризик розвитку неспецифічного виразкового коліту та генетично обумовлену слабкість відновлювальних процесів, що реалізується під впливом несприятливих середовищних внутрішніх та зовнішніх чинників. Розроблена уніфікована клініко-статистична класифікація хвороби, ряд методів діагностики, пристроїв для діагностики та лікування, нових ефективних методів лікування, на які отримано патенти України. Вивчення ефективності принципово нового методу лікування, в основі якого аутолімфокінотерапія, у віддаленому періоді показало забезпечення тривалої ремісії і визначило заходи щодо профілактики рецидивів.

 • Клініко-патогенетичні варіанти змін кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування (клініко-експериментальне дослідження)

           Проведено дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини, мінерального обміну, кальційрегулювальних гормонів за хронічної ниркової недостатності (ХНН). З використанням методу двофотонної рентгенівської денситометрії досліджено мінеральну щільність кісткової тканини. Запропоновано концепцію виникнення структурно-функціональних порушень кісткової тканини у разі ХНН. Встановлено, що за даної патології мають місце чотири варіанти ураження кісткової системи залежно від ступеня порушення функції нирок і варіанту порушення кальцієвофосфорного обміну. Доведено, що всі види остеодистрофій супроводжуються зниженням кісткової маси та зростанням ризику переломів. Визначено основні фактори прогресуючих втрат кісткової маси за ХНН. В експерименті на білих щурах встановлено, що ХНН супроводжуєтья порушенням процесів остеоморфогенезу та біомеханічних характеристик кістки тварин. Доведено ефективність використання препарату кальцію з вітаміном D та мікроелементами для корекції виявлених порушень. Обгрунтовано доцільність застосування диференційованих програм комплексного лікування хворих з остеодистрофіями залежно від варіанту ураження кісткової тканини.

 • Клініко-патогенетичні механізми діагностики, лікування і профілактики ускладнень вагітності у жінок з хронічними гепатитами та при розвитку у них HELLP-синдрому (клініко-експериментальне дослідження)

           Вивчено патогенез та особливості перебігу вагітності та пологів у жінок, що страждають на хронічний гепатит та у разі обтяження перебігу вагітності HELLP-синдромом. За допомогою клініко-біохімічних, гормональних, біофізичних, імунологічних, імуноморфологічних, морфологічних, реовазографічних досліджень визначено критерії оцінювання стану фето-плацентарного комплексу. Встановлено погіршання стану внутрішньоутробного плода, наявність гормонального дисбалансу, виснаження антиоксидантної системи захисту, порушення мікрогемоциркуляції в матково-плацентарному басейні, наявність імунологічних порушень за вторинним гіпосупресорним варіантом у жінок з хронічними гепатитами. Встановлено, що за даної патології у 2,6 рази підвищується ризик розвитку HELLP-синдрому; доведено провідну роль аутоімунного компонента в патогенезі розвитку цієї хвороби. На підставі ретельного аналізу отриманих результатів виділено маркери розвитку HELLP-синдрому. Доведено, що використання рекомендованого лікувального комплексу, який включає дискретний низькооб'ємний плазмаферез, гепабене, гетеротопічну трансплантацію фетального тимуса сприятливо впливає на перебіг вагітності та пологів у жінок з хронічними гепатитами і дозволяє у 2,8 рази, у порівнянні з традиційною терапією, знизити ризик розвитку HELLP-синдрому.

 • Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження)

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / Ігор Петрович Мельник; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2009. — 19 с. — укp.

 • Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики важких форм пізніх гестозів (клініко-експериментальне дослідження)

           Дисертацію присвячено проблемі використання електромагнітних хвиль міліметрового діапазону малої потужності в комплексному лікуванні вагітних з пізніми гестозами легкого та середнього ступеня важкості з метою запобігання розвитку їх тяжких форм. Доведено відсутність ембріолетальної і тератогенної дії НВЧ-опромінення, негативного впливу на перебіг вагітності і постнатальний розвиток потомства незалежно від термінів його використання. Визначено, що НВЧ-терапія сприяє нормалізації показників біоелектричної активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, імунокорекції, стимуляції компенсаторно-пристосовних реакцій в плацентні. Запропоновано комплексний, з НВЧ-терапією, метод лікування вагітних з пізніми гестозами, використання якого покращує перебіг ускладненої вагітності та прогноз для матері і плода.

 • Морфофункціональний стан тканин органів сечовивідної системи при використанні хірургічних біологічних розсмоктувальних ниток (анатомо-експериментальне дослідження)

           Дисертацію присвячено експериментально-морфологічному обгрунтуванню використання хірургічної нитки з твердої мозкової оболонки великої рогатої худоби "Біофіл" під час операцій на нирках, сечоводах, сечовому міхурі та сечівнику. Встановлено, що нитка "Біофіл" не викликає запально-реактивних змін у зшитих тканинах, стимулює процеси загоєння та репаративної регенерації. Створено нові найбільш удосконалені умови для загоєння оперованих органів сечовивідної системи. Поліпшено тканинний метаболізм за мінімальної виразності циркуляторних розладів. Темпи фібробластичної активності фібрілогенезу, регенерації епітеліальної, гладком'язової тканин підвищуються в 1,5 - 2 рази. Загоєння зшитих тканин протікає з формуванням вузького пухкого рубця, який на 30 добу частково, а через 2 - 3 місяці практично повністю проростає регенераторами пошкоджених структур органів сечовивідної системи. Використання "Біофілу" замість кетгуту під час операцій на нирках, сечоводах, сечовому міхурі, сечівнику дозволило значно знизити відсоток гнійно-запальних ускладнень.

 • Клініко-експериментальне обгрунтування способу профілактики та лікування протезних стоматитів

           На підставі дослідження частоти виникнення протезних стоматитів виявлено, що дане захворювання виникає більш ніж у 13 % пацієнтів із знімними зубними протезами. Доведено пряму залежність адаптації до знімних зубних протезів від стану протезного ложа. Відзначено, що вірогідність розвитку протезного стоматиту у пацієнтів, що не звикли до протеза протягом 2-х місяців, складає більше 80 %. Конкретизовано визначення нозологічної форми дійсних протезних стоматитів як локального запалення слизової оболонки протезного ложа, що виникає через один або більше місяців, не зникає після корекції протезів, має виражену клінічну симптоматику та припиняється після вилучення протеза з порожнини рота. Запропоновано новий метод профілактики та лікування протезних стоматитів на базі застосування адаптаційного (пом'якшувального) препарату "Профогель" і коригуючого (з заданими властивостями) гелю "Шавлієвий". У разі розвинутого протезного стоматиту встановлено високу ефективність застосування лікувального комплексу, що включає екранування протеза гелем "Шавлієвий", антисептичну обробку протезного ложа тетраборатом натрію, полоскання рота розчином календули і дезинфікуючу обробку протеза засобом "Корега".

 • Патогенетичні механізми, особливості перебігу вибухової шахтної травми і методи профілактики її ускладнень (експериментальне дослідження)

           Дисертація присвячена вивченню особливостей патогенезу вибухової шахтної травми і розробці питань надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах утруднення само- і взаємодопомоги. Встановлено, що суттєві порушення гемодинаміки на системному, органному і мікроциркуляційному рівнях та стійкості гематоенцефалічного бар'єра відбуваються ще в преморбідному періоді внаслідок дії складних виробничих умов, що зумовлює важкість перебігу вибухової шахтної травми вже в перші хвилини її розвитку. Показано, що термінова активація стрес-лімітуючої ГАМК-ергічної системи являється ефективним методом корекції ранніх розладів при вибуховій шахтній травмі. Доводиться, що найбільш надійним заходом екстреного введення в організм стрес-протективних препаратів являється, розроблений в ході даного дослідження, автоматичний ін'єктор, призначений для носіння на тілі в виробничих умовах і чутливий до дії пошкоджуючих факторів шахтного вибуху.

 • Експериментальне обгрунтування використання ліпосом та мазевих препаратів з левоміцетином для профілактики і лікування синьогнійної опікової інфекції

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / В.Л. Ткаченко; Ін-т мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

 • Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне та теоретичне обгрунтування патогенезу, методів діагностики, лікування і профілактики)

           Сформульовано ідею щодо поліморбідності внутрішньої патології у високопродуктивних корів, експериментально та теоретично обгрунтовано її патогенез. Уперше в Україні застосовано комплексний підхід до вивчення клініко-функціонального статусу високопродуктивних корів за різних технологій утримання та годівлі, визначено фізіологічні ліміти біохімічних показників, які характеризують стан рубцевого травлення, білкового та вуглеводно-ліпідного обмінів, функціональний стан печінки, що є базисом для розробки інформативних методів діагностування. На підставі результатів клініко-експериментальних і теоретичних досліджень вивчено механізм розвитку множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів, зокрема, встановлено зниження рівня трийодтироніну та тироксину та збільшення тиреотропного гормону гіпофіза. Для діагностування поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів, спричиненої кетозом, гепатодистрофією та гіпотонією рубця, інформативними є результати визначення вмісту кетонових тіл у сечі, величини pH вмісту рубця, частки масляної кислоти, загального білка й альбумінів сироватки крові, формолової та сулемової проб, гіперферментомія аспарагінової амінотрасфераз. Установлено, що фазна годівля, збалансування раціону та режиму годівлі, використання засобів патогенетичної терапії та згодовування вітамінно-мінерального преміксу сприяють ефективному лікуванню (93,1 %) хворих корів. Впровадження технологічних і лікувально-профілактичних заходів, фазної годівлі, оптимізація режиму живлення, згодовування вітамінно-мінерального преміксу нормалізує рубцеве травлення та запобігає виникненню поліморбідної внутрішньої патології у високопродуктивних корів.

© 2007-2018 vbs.com.ua