От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Розробка та обгрунтування застосування вітчизняного фторвміщуючого герметика "Денталекс-11Ф" (лабораторно-клінічне дослідження) : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Р.С. Назарян; Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 1999. — 20 с. — укp.

Коротко

Розробка та обгрунтування застосування вітчизняного фторвміщуючого герметика "Денталекс-11Ф" (лабораторно-клінічне дослідження)

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 05:46:32

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ


На правах рукописуНАЗАРЯН Розана СтепанівнаУДК 616. 314 - 08 - 039. 71 - 083
Розробка та обгрунтування застосування вітчизняного фторвміщуючого герметика

“Денталекс-11Ф”

(лабораторно-клінічне дослідження)


14.01.22 - Стоматологія
АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Полтава - 1999

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському державному медичному університеті МОЗ України (ректор - академік А.Я.
Циганенко) на кафедрі терапевтичної стоматології (завідувачка кафедрою - професор Катурова Галина Федорівна).


Науковий керівник: кандидат медичних наук, професор Катурова Галина Федорівна, Харківський державний медичний
університет, завідувачка кафедри терапевтичної стоматології.


Офіційні опоненти:

Доктор медичних наук, професор Хоменко Лариса Олександрівна, Національний медичний університет ім. акад. О.О.
Богомольця, завідувачка кафедри дитячої терапевтичної стоматології з курсом профілактики стоматологічних
захворювань.

Доктор медичних наук, професор Дичко Євген Никифорович, Дніпропетровська державна медична академія, завідувач
кафедри дитячої стоматології і стоматології інтернів.


Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра
терапевтичної стоматології з курсом дитячої стоматології.


Захист відбудеться “ 19 ” жовтня 1999 року о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д41.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії за адресою: 314023, м. Полтава, вул. Шевченко,
23.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою:
314023, м. Полтава, вул. Шевченко, 23.


Автореферат розісланий “ 26 ” липня 1999 року.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Н.В. Головко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Проблема фісурного карієсу постійних зубів у дітей та його попередження продовжує
залишатися одним з найбільш актуальних та повністю не вирішених питань сучасної стоматології. Це обумовлено
значною інтенсивністю та високою розповсюдженістю цього захворювання [Акатьєва Г.Г., 1990; Кузьміна Е.М. і
співавт., 1992; Виноградова Т.Ф., 1988; Ельдарушева З.А., 1989; Riethe P., 1994; Кисельникова Л.П., 1993;
Стасенкова М.А., 1996; Бальчюнене І.А., Олишкявичене Б.К., 1985; Боровський Е.В., Леонтьєв В.К., 1991; Winter
G.B., 1990].

Усі засоби загальної та місцевої профілактики карієсу постійних зубів у дітей, які мають у своєму
розпорядженні лікарі-стоматологи, найбільш ефективні при застосуванні їх на гладеньких поверхнях зубів
[Буланова Е.Л., 1992; Pinto J.L., 1993; Seppa L., Pollanen L., 1987; Holm G.B., Holst K., Mejare J., 1984].

Тому в останні роки у світовій практиці широко застосовується новий принцип профілактики карієсу фісур -
пластика емалі [Cohen L.A.,1993; Anderson M.H.,1993; Ford J.F.,1993; Swilt E.I., 1988; Simonsen R.J., 1989;
Cooney P.V., 1994; Joseph V.P., 1992]. В арсеналі української стоматології фторвміщуючі герметики вітчизняного
виробництва відсутні. При цьому більшість з закордонних герметиків, які використовуються вітчизняними лікарями
- це герметики тільки ізоляторного типу, які не мають у своєму складі протикаріозних речовин. Виробництво
закордонних матеріалів для запечатування фісур йде у напрямку створення ненаповнених композицій, що забезпечує
гарну текучість, але не надає високих міцних якостей. Висока вартість матеріалів для герметизації закордонного
виробництва перешкоджає широкому впровадженню методу пластики емалі для профілактики фісурного карієсу дітей.
У зв’язку з цим застосування методики герметизації у нашій країні обмежене.

Таким чином, висока розповсюдженість фісурного карієсу постійних молярів у дітей та відсутність доступних
вітчизняних засобів його профілактики роблять створення нових матеріалів для попередження карієсу окклюзійних
поверхонь надзвичайно актуальними та необхідними.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Вибраний напрямок дослідження збігається з напрямком науково-дослідної роботи Харківського державного
медичного університету “Комплексне лікування хворих з патологією щелепно-лицевої області”, номер державної

См. также:
 • Розробка і клінічне обгрунтування застосування індивідуальних зубоясневих запобіжників з матеріалу "Боксил-Екстра"

           Наведено результати клініко-лабораторної оцінки нового конструкційного матеріалу для індивідуальних зубоясневих запобіжників "Боксил-Екстра". Обгрунтовано технологію та визначено ефективність його застосування. На базі результатів експериментального вивчення фізико-механічних і клініко-технологічних властивостей наведено систему оцінювання якості матеріалів для індивідуальних зубоясневих запобіжників. Удосконалено методику їх виготовлення з матеріалу "Боксил-Екстра" завдяки одержанню функціонально-оклюзійнотонічного відбитка за допомогою індвідуальної відбиткової ложки, з одночасним об'ємним моделюванням вестибулярної поверхні. Розроблено алгоритм оцінювання якості та діагностики зношеності індивідуальних зубоясневих запобіжників у різні терміни їх клінічної експлуатації, а також обгрунтовано набільш ефективний спосіб знезаражування даних запобіжників з урахуванням видового складу та кількості мікроорганізмів.

 • Патогенетичне обгрунтування застосування тренталу та тіотриазоліну при лікуванні гострого панкреатиту (експериментально-клінічне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 [Електронний ресурс] / І.І. Фомочкін; Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І.Георгієвського. — Сімф., 1999. — 20 с. — укp.

 • Розробка і обгрунтування способів формування та захисту анастомозів в абдомінальній хірургії (Експериментально-клінічне дослідження)

           Дисертація присвячена проблемам розробки фізіологічних і надійних способів формування анастомозів, а також їх захисту і вибору шовного матеріалу при оперативних втручаннях на порожнистих органах травного каналу. На основі експериментальних досліджень, проведених за допомогою гідропресії, рентгенографії, біохімічних, бактеріологічних та морфологічних методів дослідження на 779 лабораторних тваринах показані переваги розроблених однорядних швів у порівнянні з дворядними. Особливо ці переваги відчутні під час формування анастомозів з застосуванням прецизійної техніки з елементами мікрохірургії. Проведена порівняльна морфологічна оцінка перебігу процесів репаративної регенерації в ділянці анастомозів, сформованих з використанням імпортних синтетичних розсмоктувальних і мікрохірургічних атравматичних шовних матеріалів - дексону, вікрилу, полідіоксанону вірджин сілку, пролєну і першими вітчизняними шовними матеріалами - окцелоном і металатравмом. Обгрунтована недоцільність застосування шовку в хірургії позапечінкових проток. Доповнені відомості щодо причин виникнення неспроможності швів анастомозів. Розроблені способи захисту кишкових і жовчно-кишкових анастомозів. Показані перспективи застосування фібринового клею. Доведені переваги подвійного захисту товстокишкових анастомозів. Позитивні результати впровадження розроблених методів і матеріалів у клініку під час лікування 177 хворих підтвердили дані, отримані в експерименті.

 • Обгрунтування застосування нитки біофіл для ушивання ран м'яких тканин порожнини рота (експериментально- клінічне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 [Електронний ресурс] / Владислав Леонідович Мельник; Українська медична стоматологічна академія. — Полтава, 2000. — 18 с. — укp.

 • Обгрунтування застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексній терапії генералізованого пародонтиту (експериментально-клінічне дослідження)

           Досліджено вплив кріоконсервованого екстракту плаценти людини на перебіг генералізованого пародонтиту та імунний статус хворих. Розроблено метод комплексної терапії генералізованого пародонтиту із застосуванням кріоконсервованого екстракту плаценти людини. Доведено, що кріоконсервований екстракт плаценти людини має виражену протизапальну дію, є здатним стимулювати регенерацію багатошарового плескатого епітелію ясен та кісткової тканини альвеолярного відростка, проліферацію одонтобастів, а також здійснює корегувальний вплив на усі ланки імунної системи та прооксидантно-антиоксидантний баланс. Розроблено спосіб комплексної терапії генералізованого пародонтиту з використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини та вивчено віддалені результати лікування.

 • Обгрунтування застосування препарату поліфенолів винограду "Еноант" у комплексному лікуванні захворювань пародонта в осіб молодого віку (експериментально-клінічне дослідження)

           За результатами епідеміологічних досліджень виявлено високу розповсюдженість захворювань пародонта серед студентів - 53,85 % та позитивну їх кореляцію з зубощелепними аномаліями, поганим гігієнічним станом порожнини рота та шкідливими звичками (палінням). На підставі даних експериментально-клінічних, морфологічних та мікробіологічних досліджень доведено, що препарат "Еноант" має протизапальну, імуномодулювальну й антибактеріальну дію. Розроблено метод застосування еноанту для проведення профілактики та комплексної терапії хронічного катарального гінгівіту, а також генералізованого пародонтиту I ступеня в осіб молодого віку. Показано, що застосування розробленого методу дозволяє запобігти виникненню запального процесу у тканинах пародонта та досягти видужання у 94,8 % хворих.

 • Кишкові гельмінтози свиней і собак та експериментальне обгрунтування застосування вітчизняного антгельмінтика "Альбендазолу"

           Отримано дані про поширення нематодозів свиней у фермерських та індивідуальних господарствах. На лабораторній моделі нематодозів (білих щурах, заражених ніппостронгілюсами) здійснено цілеспрямований скринінг 34 хімічних сполук вітчизняного виробництва на їх антгельмінтну активність. Відібрано альбендазол, який має гельмінтоцидні властивості. Вивчено клінічну та патологічну картину отруєння свиней альбендазолом. Зроблено висновок, шо вітчизняний альбендазол у лікувальних дозах не впливає на гематологічні, біохімічні, імунологічні показники організму свиней. Удосканалено метод визначення альбендазолу в об'єктах навколишнього середовища та продуктах тваринного походження. Встановлено терміни виведення альбендазолу та його метаболітів з організму тварин.

 • Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу "Стомальгін-04"

           Розроблено новий вітчизняний безпиловий альгінатний матеріал "Стомальгін-04" для одержання анатомічних відбитків. Вивчено фізико-механічні та технологічні властивості альгінатного відбиткового матеріалу (АВМ) "Стомальгін-04" та запропоновано методику оцінки й універсальну класифікацію АМВ за узагальненим показником технологічної якості. Комплексно досліджено фактори, які визначають розмірну точність гіпсових моделей, відлитих з відбитків, виготовлених з альгінатних матеріалів, і розроблено стандартизовану за критеріями ISO-1563 систему оцінки якості стоматологічних відбитків з різних АВМ з урахуванням розмірної точності зубних протезів. Вивчено закономірності первинної (усадки матеріалу) та вторинної (розширення гіпсу) зміни розмірної точності гіпсової моделі у їх системному взаємозв'язку. Обгрунтовано оптимальні технологічні варіанти клінічного застосування АВМ і марки гіпсу для виливки моделей. Уперше застосовано АВМ "Стомальгін-04" під час виготовлення знімних конструкцій зубних протезів з урахуванням розмірної точності опорних елементів, а також анатомічних особливостей альвеолярного відростка.

 • Клініко-експериментальне обгрунтування ефективності застосування вітчизняного препарату фламікар в лікуванні хворих на хронічні захворювання печінки

           Вивчено дію нового вітчизняного препарату "Фламікар" на перебіг хронічних захворювань печінки - алкогольної хвороби у формі гепатиту та вірусних гепатитів. Обстежено 136 хворих на хронічні захворювання печінки (64 - з хронічним алкогольним гепатитом, 34 - з хронічним вірусним гепатитом (ХВГ) Bi, 35 - з ХВГ С). Хворі контрольних груп отримували лікування з включенням есенціале чи селібору. Фламікар призначали у дозі 500 мг 3 рази на добу протягом 24 днів. За результатами проведених клініко-лабораторних досліджень виявлено, що фламікар має мембраностабілізуючу дію, сприяє зміцненню мембран гепатоцитів, нормалізує мікросомальне окислення у печінці, має антиоксидантну дію та підвищує дезинтоксикаційну функцію печінки. Лікування хворих з хронічним алкогольним гепатитом і хронічним вірусним гепатитом B без дельта антигену (інтегративний тип з підвищеним рівнем амінотрансфераз) з використанням фламікару є ефективним, за результатами він не поступається лікувальним властивостям есенціале. Препарат рекомендовано для широкого використання у комплексній терапії хворих на хронічні захворювання печінки.

 • Експериментально-клінічне обгрунтування застосування лецитин-антиоксидантного комплексу при лікуванні генералізованого пародонтиту

           Створено "фосфоліпазну" модель пародонтиту. Запропоновано спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту з застосуванням нової композиції на основі лецитину (фосфатидилхоліну) в поєднанні з біоантиоксидантами (токоферолацетатом, каротином і аскорбінової кислоти) - лецитин-антиоксидантного комплексу. Застосування оригінального комплексу ліквідує запалення, нормалізує гомеостаз порожнини рота, знижує рівень ПОЛ і протеолітичну активність ротової рідини, сприяє функціональній та органічній стабілізації мембранних структур клітин, зменшує напруженість клітинних і гуморальних факторів місцевого імунітету порожнини рота, підвищує ефективність і скорочує терміни лікування, що призводить до довготривалої ремісії.

 • Результати застосування ксеноавтоостеопластики післяекстракційних зубних лунок при дентальній імплантації (експериментально-клінічне дослідження

           Узагальнено результати експериментального та клінічного вивчення ксеноавтоостеопластики післяекстракційних кісткових дефектів альвеолярних відростків щелеп під час проведення дентальної імплантації. Вперше запропоновано застосування ксенобіоматеріалу - порошкоподібної яєчної шкаралупи для заповнення експериментально створених дефектів щелеп сумісно з кістковим автотрансплантатом. Описано гранулометричні параметри нового ксенобіоматеріалу, проведено його мікробіологічний аналіз та токсиколого-гігієнічну експертизу. Наведено результати макроскопічного, рентгенологічного та гістологічного дослідження загоєння експериментальних кісткових дефектів, пошарово заповнених ксеногенним біоматеріалом та автоостеотрансплантатом. Встановлено терміни остеоінтеграції імплантатів, введених у штучно створений кістковий дефект сумісно з ксеноавтоостеотрансплантатом. Запропоновано пошарове заповнення лунок після видалення зубів порошкоподібною яєчною шкаралупою сумісно з автоостеотрансплантатом, вивчено найближчі та віддалені клініко-рентгенологічні та ехоостеометричні результати остеопластики зубних лунок та дентальної імплантації.

 • Експериментально-клінічне обгрунтування застосування аутофібринової клейової композиції при реконструктивно-відновних операціях на вусі

           Дисертація присвячена проблемі обгрунтування застосування полімерів фібрину при реконструктивно-відновних операціях на вусі у хворих на хронічний гнійний середній отит. Вперше розроблений склад, методика отримання та застосування в клініці при реконструктивно-відновних операціях на вусі клейової композиції з крові пацієнта. Вивчені її біохімічні, мікробіологічні та адгезивні властивості. Введені до композиції антибіотик та лізоцим зберігають свою активність, не порушуючи властивостей основи композиції (фібриногену і тромбіну). Доведено, що стерилізація композиції гама-опроміненням не порушує її основних властивостей. В експерименті на піддослідних тваринах доведено, що морфологічні процеси відновлення барабанної перетинки із застосуванням АФКК проходять у більш ранні терміни, ніж у контролі. Клінічні дослідження, проведені при лікуванні 164 хворих на хронічний гнійний середній отит, дозволили встановити, що результати операцій із застосуванням АФКК та фібринового клею "Tissucol" кращі, ніж у контрольній групі спостережень. Застосування фібринових полімерів дозволило зменшити ризик післяопераційних ускладнень, забезпечити більш стійкі морфологічні та функціональні результати у віддаленому періоді після реконструктивно-відновних операцій на вусі.

 • Застосування кальцій-фосфатних керамік та їх композитів при ендосальній дентальній імплантації (експериментально-клінічне обгрунтування)

           Вивчено застосування вітчизняної кальцій-фосфатної кераміки "КЕРГАП" для дентальних імплантатів з градієнтним біоактивним покриттям та композицій на її основі зі зв'язувальними субстанціями - хондроітинсульфат, фібриновий клей "Біоадгезив", йоддицерин. Всебічними експериментальними дослідженнями доведено, що навколо імплантатів з градієнтним біоактивним покриттям прискорюється утворення зрілої кісткової тканини, з відсутністю занурювання епітелію між матеріалом покриття та кісткою. На межі біоактивне керамічне покриття - кістка, завдяки активному перебігу клітинно-опосередкованих процесів, перебудові кісткової тканини та реорганізації керамічного матеріалу, утворено "зв'язувальну реактивну зону". Обгрунтовано функціональну ефективність дентальної імплантації та контурної пластики альвеолярного гребеня в поєднанні з використанням бар'єрних мембран і селективним застосуванням остеопластичних композицій з заданими властивостями, що забезпечує функціональну надійність віддалених результатів імплантації та наступного ортопедичного лікування.

 • Застосування гідроксилапатитної кераміки, збагаченої іонами срібла, для пластики кісткових порожнин (експериментально-клінічне дослідження)

           Наведено результати комплексного експериментально-клінічного дослідження гідроксилапатитної кераміки, збагаченої іонами срібла, введеного в структуру кераміки - градієнтно та рівномірно з концентрацією 0,5; 1,0 та 2,0 ваг %. За результатами експериментів культивування мезенхімальних клітин і кісткового мозку за присутності гранул гідроксилапатиту, збагаченого сріблом, встановлено його біосумісність і відсутність цитотоксичної дії. За допомогою бактеріологічних досліджень доведено його бактерицидну дію на St. aureus, Ps. aerogunous та E. coli з найбільш вираженим ефектом на E. coli. Відзначено, що ефект бактерицидної дії був більшим з підвищенням концентрації срібла та за градієнтного розташування срібла у структурі кераміки. Максимально вираженим був ефект порошку гідроксилапатиту. Встановлено, що гідроксилапатит зі сріблом не порушує направленості остеорепаративного процесу у кістковій порожнині. Спостережено відставання у формуванні кісткового регенерату через використання градієнтної форми кераміки. Темпи кісткоутворення та площі знов сформованої кісткової тканини навколо гранул гідроксилапатиту зі сріблом у інфікованій St. aureus кістковій порожнині були набагато більшими, ніж за використання гідроксилапатиту без срібла. Проведено успішну апробацію гідроксилапатиту зі сріблом у клініці для лікування 15 хворих з інфікованими кістковими порожнинами та у разі високого ступеня ризику післяопераційного запального ускладнення кісток.

© 2007-2019 vbs.com.ua