От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу : Автореф. дис... канд. вет. наук: 03.00.04 / О.В. Арнаута; Нац. аграр. ун-т. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Коротко

Показники метаболізму клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами штучного гіпобіозу

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 06:03:21

Національний аграрний університет

АРНАУТА ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 577.12.:615.387:591.543.42

ПОКАЗНИКИ МЕТАБОЛІЗМУ КЛІТИН КРОВІ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЗА УМОВ КОНСЕРВАЦІЇ ФАКТОРАМИ ШТУЧНОГО ГІПОБІОЗУ
03.00.04 – біохіміяАВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

ветеринарних наук


Київ – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів УкраїниНауковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України та УААН Мельничук Дмитро
Олексійович, Національний аграрний університет, ректор


Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор

Головаха Володимир Іванович, Білоцерківський державний аграрний університет, професор кафедри терапії та
клінічної діагностики


доктор біологічних наук, професор

Калачнюк Григорій Іванович, Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, директор
Науково-дослідного інституту біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин, професор кафедри
органічної та неорганічної хімії


Провідна установа – Харківська державна зооветеринарна академія Міністерства аграрної політики України,
кафедра хімії і біохімії, с. Мала Данилівка, Дергачівський районЗахист відбудеться “02”березня 2007 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 у
Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус
№ 3, ауд. № 65З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м.
Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн. 41Автореферат розісланий “31”січня 2007 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Калінін І.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. З метою забезпечення практичних та наукових потреб установ медичного та біологічного
профілів у донорській крові розроблено два принципово різних способи її зберігання: 1. Глибока
кріоконсервація, це – спосіб заморожування в рідкому азоті до 196 0 С, який використовується при необхідності
тривалого зберігання. 2. Спосіб короткотривалої консервації, який полягає у змішуванні отриманої крові з
певним консервуючим середовищем та зберіганні за умов кімнатної температури або при температурі +42 0 С у
холодильних установках.

Значний внесок у розвиток кріогенного зберігання біологічного матеріалу, в тому числі і донорської крові,
зробили українські вчені – С.С. Лаврик (1975),

Н.С. Пушкарь (1975), А.М. Білоус (1982), Г.Т. Глухенькая (1983), В.І. Грищенко (1985), Н.І. Ларичева (1985),
Г.І. Когут (1985), М.С. Волошина (1985) та ін.

На основі першого розробленого способу створені банки довготривалого зберігання крові, які є матеріалом
фундаментальних досліджень кріобіологів, біотехнологів, біохіміків та ін. Але даний спосіб зберігання крові не
є рентабельним та практичним для медичних закладів, у яких донорська кров та її препарати є засобами щоденного
використання. Окрім того, що кріоконсервація є громіздким та дорогим способом зберігання донорської крові,
значний відсоток формених елементів при цьому гине під час заморожування та розморожування, що значно знижує

См. также:
 • Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу

           Наведено результати дослідження показників енергетичного обміну за умов штучного гіпобіозу (певного співвідношення концентрацій вуглекислоти та кисню за зниженої температури середовища перебування) в теплокровних тварин на класичній моделі щурів та новій моделі кролів. Встановлено, що в крові та печінці щурів за умов гіпобіозу відбувається вірогідне зниження вмісту АТМ, цАМФ та суми аденілових нуклеотидів, підвищення рівня АДФ та неорганічного фосфору. Під час виходу тварин зі стану гіпобіозу встановлено вірогідне підвищення вмісту АТФ, цАМФ, суми аденілових нуклеотидів з досягненням через добу всіх досліджуваних показників рівня контрольних величин. Виявлено, що за умов штучного гіпобіозу в крові кролів вірогідно знижується вміст АТФ, відношення АТФ/ФДФ та показник аденілатного енергетичного заряду та підвищується вміст АДФ, АМФ, неорганічного фосфору та глюкози. Встановлено вірогідне підвищення вмісту АДФ та креатинфосфату у печінці кролів за умов штучного гіпобіозу. На підставі результатів наукового дослідження уточнено сучасні наукові уявлення щодо метаболізму в експериментальних тварин й здійснено обгрунтування процесів, які відбуваються в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу. Удосконалено теоретичні засади моделювання стану зниженої життєдіяльності у тварин.

 • Стан енергетичних процесів у сперматозоїдах бугаїв за умов штучного гіпобіозу

           Вивчено вплив комбінованого вуглекислотного гіпобіозу на інтенсивність фруктолізу та циклу трикарбонових кислот у сперматозоїдах бугаїв, їх технологічну придатність і запліднювальну здатність. Встановлено, що переведення сперматозоїдів у стан комбінованого вуглекислотного гіпобіозу знижує інтенсивність фруктолізу, про що свідчить зміна концентрації фруктози, молочної та піровиноградної кислот у плазмі сперми та сперматозоїдах. Зберігання сперми бугаїв у стані комбінованого вуглекислотного гіпобіозу значно подовжує її технологічну придатність і не знижує запліднювальну здатність на відміну від загальноприйнятого методу, що регламентовано відповідною інструкцією.

 • Метаболічні процеси в організмі кролів за умов створення стану штучного вуглекислотного гіпобіозу

           З'ясовано перебіг метаболічних процесів за умов формування у кролів стану штучного вуглекислотного гіпобіозу. Вивчено зміни фізіолого-біохімічних показників, концентрації метаболітів гліколізу та циклу трикарбонових кислот, коливань величини pH та вмісту газів у крові тварин. З'ясовано динаміку їх входження у стан штучного гіпобіозу, який храктеризується розвитком компенсованого респіраторного ацидозу. Установлено, що на початкових етапах формування гіпобіотичного стану внаслідок зниженого забезпечення тканин киснем активуються гліколітичні процеси, про що свідчить зростання рівня пірувату та лактату. Відзначено, що гіпобіоз характеризується активацією глюконеогенезу, що регулюється та контролюється рівнем pH і вмістом метаболітів проміжного обміну, а також порушенням процесів карбоксилювання - декарбоксилювання і гальмуванням інтенсивності функціонування циклу трикарбонових кислот. Виявлено, що зниження активності альдегіддегідрогенази призводить до зростання рівня ацетальдегіду у тканинах і підвищення співвідношення ацетальдегід/етанол, яке відображає зростання рівня анаеробних процесів, характеризує ступінь гіпобіотичного стану і є спільним для природного та штучного гіпобіозу у рослин і тварин.

 • Корекція порушень антиоксидантної системи крові та клітин кісткового мозку нікотинамідом за умов стрептозотоцинового діабету

           Вперше виявлено зміни активності головних атиоксидантних ферментів і підвищення вмісту первинних продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у кровотвірних клітинах кісткового мозку (КМ), встановлено підвищення нітритредуктазної активності дезоксигемоглобіну за умов експериментального стрептозотоцинового діабету. З'ясовано, що введення нікотинаміду (НАм) підвищує стійкість еритроцитів до кислотного гемолізу, сприяє збільшенню вмісту креатину в еритроцитах щурів, зроблено висновок про активацію еритропоезу. Встановлено, що введення НАм зменшує інтенсивність відновлення нітрит-іона за участю дезоксигемоглобіну, що дає можливість запобігти виникненню структурних модифікацій цього білка, зумовлених оксидом азоту за умов розвитку діабету нітрозативного стресу.

 • Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу

           Проведено дослідження молекулярних механізмів, що опосередковують зміни морфологічного та функціонального стану клітин крові (тромбоцитів, еритроцитів, мононуклеарних і поліморфноядерних лейкоцитів) та розроблено нові методи корекції метаболічних процесів, які призводять до появи та розвитку ускладнень у разі цукрового діабету (ЦД) I типу. Показано, що біохімічні порушенння, які зумовлюють зміни структурно-функціонального стану клітин крові за ЦД I типу, відбуваються в результаті значного зростання продукції оксиду азоту (NO), викликаного зміною співвідношення дії ізоформ NO-синтази за рахунок пригнічення ендотеліальної конститутивної активності та посилення експресії, а також зростання індуцибельної дії NO-синтази (iNOS). Встановлено вплив оксидативного стресу за ЦД I типу на посилення вільнорадикальних процесів та акумуляцію значної кількості активних форм кисню, які ініціюють трансформацію ефектів NO з захисних у цитотоксичні.

 • Вплив фізичного навантаження на показники крові за умов попереднього насичення організму дексаметазоном (експериментальне дослідження)

           Вивчено реакції клітин периферичної крові, кісткового мозку та надниркових залоз на дозоване фізичне навантаження за умов попереднього насичення організму дексаметазоном. Доведено, що попереднє тривале введення дексаметазону гальмує і змінює пристосувальні реакції системи крові щурів на збільшенні за тривалістю фізичні навантаження. У дослідних групах тварин, які плавали, на фоні введення дексаметазону, зареєстровано загибель 20 %, пригнічення проліферативної активності кісткового мозку та порушення еритропоезу. Розглянуто якісні зміни складу циркулюючих еритроцитів, які полягали у зниженні відсотка правильних дискоцитів і перехідних форм, внаслідок значного збільшення передгемолітичних і появі дегенеративних форм. Після тижневого фізичного навантаження на фоні попереднього введення дексаметазону лейкоцитоз спостерігали з 9-ї доби, у разі тритижневого за таких же умов - він виявився одразу після припинення навантаження. З боку лейкону зміни полягали у нейтропенії, абсолютній еозинофілії та лімфоцитозі. Морфологічні зміни макро-, мікро- й ультраструктур надниркових залоз тварин дослідних груп вказували на переважанння в останніх деструктивних і атрофічних процесів. Встановлено прямий кореляційний зв'язок між зменшенням площі клубочкової та сітчастої зон кори надниркових залоз, зниженням числа еритрокаріоцитів.

 • Пристосованість генотипів Drosophila melanogaster за умов штучного заміщення хромосом

           Дисертацію присвячено з'ясуванню впливу реципрокних міжлінійних заміщень хромосом на окремі показники пристосованості D.melanogaster. Вперше отримано інформацію про рівень відносної пристосованості (W) та інших показників адаптивної здатності генотипів (реальної плодючості, терморезистентності, тривалості життя, виживання за умов голоду) у разі заміщення хромосом 1,2 та 3. Визначено функціональний стан ген-ензимної системи алкогольдегідрогенази (АДГ), наявність корелятивних зв'язків між окремими показниками пристосованості у разі заміщень хромосом. Встановлено, що обмін хромосомами в межах ліній C-S, cn та vg призводить до зменшення адаптивного потенціалу генотипів і в ряді випадків супроводжується модифікацією властивостей алозилмів АДГ. Основною причиною зазначених змін є наявність маркерних мутацій та порушення генного балансу у разі штучних перебудов генотипів.

 • Особливості оксидативного стресу і антиоксидантного захисту організму у фазанів за умов штучного розведення

           Досліджено особливості оксидативного стресу та функціонування антиоксидантної системи організму фазанів за умов штучного розведення та дії антиоксидантів. Встановлено, що висока інтенсивність процесів ліпопероксидації у тканинах добових фазанів є причиною недостатньої функціональної активності ферментативної системи антиоксидантного захисту (АОЗ). Виявлено, що швидке вичерпання пулу основних ліпофільних біоантиоксидантів та інгібування ферментативних реакцій АОЗ призводить до зниження адаптаційної здатності диких птахів за умов штучного розведення. Виявлено, що введення до раціону фазанів переокисненого жиру викликає оксидативний стрес, що характеризується вираженим зростанням вмісту ТБК-активних продуктів у печінці та крові фазанів у 30-добовому віці та порушенням активності антиоксидантних ферментів. Обгунтовано необхідність проведення корекції процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) за допомогою антиоксидантів з метою усунення порушень кисневого метаболізму та захисту тканини від ушкоджуючої дії оксидативного стресу. Показано, що застосування препарату "Дистинол" у дозах 0,038 % - 0,050 % сприяє зростанню E-вітамінної забезпеченості, стимулює ферментативну ланку АОЗ, знижує інтенсивність процесів ПОЛ, що позитивно впливає на приріст живої маси фазанят і збереження їх поголів'я у разі виникнення оксидативного стресу.

 • Сигма-ШОЕ та імунологічні показники крові при нейрофіброматозі I типу

           Досліджено проблему підвищення ефективності діагностування та лікування нерофіброматозу I типу з урахувнням особлиостей патогенезу та клінічного перебігу запального процесу за умов цієї хвороби. Вивчено особливості імунопатогенезу нейрофіброматозу I типу та динаміку імунологічних показників з застосуванням системної ензимотерапії. Проаналізовано взаємозв'язок клінічних даних, імунологічних показників і сигма-ШОЕ. На підставі клінічних даних, клініко-лабораторних та імунологічних показників розроблено способи визначення активності патологічного процесу у разі нейрофіброматозу, ефективності проведеного лікування та запропоновано відповідні комплексні заходи щодо реабілітації та медико-соціальноі експертизи хворих на нейрофіброматоз. Запропоновано проводити визначення активності запального процесу за умов нейрофіброматозу за допомогою сигма-ШОЕ й імунологічних показників крові з метою визначення подальшої лікувальної тактики. Відзначено, що впровадження в лікувальну практику профільних дерматовенерологічних закладів України запропонованого вдосконаленого методу лікування нейрофіброматозу I типу, який передбачає застосування системної ензимотерапії (препарату вобензиму) та симптоматичних засобів, має сприяти підвищенню ефективності лікування й упередженню розвитку рецидивів захворювання.

 • Вплив алкалоїдів і тритерпенів чистотілу (Chelidonium majus L.) на проліферативну активність та метаболічні показники клітин in vitro

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 [Електронний ресурс] / Юрій Леонідович Осип; Інститут біології тварин УААН. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

 • Зміни морфофункціональних та імунологічних властивостей клітин і біохімічного складу плазми крові під впливом озонування

           Встановлено, що обробка крові киснево-озоновою сумішшю зумовлює окисну деструкцію клітин крові, в найбільшій мірі - еритроцитів. Визначено, що ступінь гемолізу знаходиться в лінійній залежності від застосованих доз/концентрацій озону. З'ясовано характер та ступінь змін кислотно-основного стану крові за різних режимів озонування. Встановлено, що внаслідок гемолізу в плазмі збільшується рівень внутрішньоклітинних ферментів, калію, заліза та прямого білірубіну. Проаналізовано дозозалежні розлади системи гемостазу, пов'язані зі зменшенням кількості та пригніченням агрегації тромбоцитів, визначено безпечні концентрації озону для досліджених режимів озонування крові та запропоновано контролювати рівень гемолізу, кількість тромбоцитів та агрегаційну їх функцію в хворих, яким проводиться озонотерапія.

 • Показники оксидативного стресу та ліпопротеїнового спектру крові у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.14 [Електронний ресурс] / М.Ю. Горшунська; Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

 • Імунофенотиповий профіль лімфоїдних клітин селезінки і крові гематологічних хворих з реактивними, автоімунними та лімфопроліферативними процесами

           Наведено результати досліджень імунологічно фенотипу лімфоїдних клітин крові та селезінки, видаленої у хворих на спадковий сфероцитоз (ССц), автоімунну гемолітичну анемію (АІГА), імунну тромбоцитопенічну пурпуру (ІТП), лімфоїдні пухлини (ЛП). Доведено участь лімфоїдної системи селезінки у виникненні та перебігу доброякісних (неклональних) патологічних процесів даного органу, за яких спленектомія має лікувальну дію. Встановлено, що до процесу функціональної гіперплазії селезінки залучається її імунна система. З'ясовано, що характер розладів лімфоїдної системи селезінки у разі АІГА та ІТП неоднаковий. Показано лікувальний вплив кортикостероїдів на імунну систему селезінки, ураженої лімфоїдною пухлиною та периферичної крові за наявності процесу лейкемізації, що дозволило ідентифікувати неопластичний клон лімфоцитів, визначити Т- і В-клітинний тип проліферації та встановити варіант злоякісного процесу.

 • Вплив алкоголю на імунні показники трупної крові загиблих від травм при встановленні давності настання смерті

           Досліджено вплив різних концентрацій алкоголю на здатність до розеткоутворення T-i-B-лімфоцитів, T-хелперів, T-супресорів крові померлих від захворювань та травм. Доведено необхідність врахування впливу наявності алкоголю в крові на імунні показники крові - T-загальних, B-лімфоцитів, T-хелперів, T-супресорів у разі визначення часу настання смерті за розеткоутворенням лімфоцитарної ланки імунітету. Розроблено діагностичні таблиці та введено поправочні коефіцієнти, що підвищують об'єктивність встановлення давності настання смерті залежно від генезу смерті та різної концентрації алкоголю в крові.

© 2007-2018 vbs.com.ua