От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Порівняльна характеристика пористих і непористих внутрішньокісткових стоматологічних танталових імплантантів (екcпериментально-клінічне дослідження) : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / С.В. Алтуніна; Укр. мед. стомат. акад. — Полтава, 1998. — 18 с. — укp.

Коротко

Порівняльна характеристика пористих і непористих внутрішньокісткових стоматологічних танталових імплантантів (екcпериментально-клінічне дослідження)

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 06:06:47

Українська медична стоматологічна академіяАлтуніна Светлана Володмирівна
Захист відбудеться “ 27 “ квітня 1999 року о 15 годині на засіданні Спеціалізованої
Вченої Ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії (314024, м. Полтава, вул. Шевченка,
23). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Української медичної стоматологічної академії ( м.
Полтава).
На цей час найбільш широко використовуються імплантати, виготовлені з біосумісних металів. Однак, перебуваючи
в кістковій тканині, метали піддаються електрохімічній корозії, що негативно впливає на процеси репаративної
регенерації (Тимофєєв О.O. (1998), Суров О.М.(1993) та ін.). Тривале подразнення тканини продуктами корозії
спричиняє розвиток запалювальних процесів, що може призвести до незадовільних результатів імплантації.
Установлено, що іони металу здатні до транспортування в органи і тканини, при цьому загальний вплив буває
більш небезпечним, ніж локальні зміни. Присутність металів в організмі викликає явище гальванізму, що порушує
електрофізіологічні умови, потрібні для нормального утворювання кісткової тканини (Тимофєєв О.О. (1998), Суров
О.М. (1993), Stanford C. (1994), Шурна А. та ін. (1998)).

Задачі дослідження.
Розподілення піддослідних тварин в експерименті.1

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

4

2

2

2

5

2

2

2


10

10

10


H

Nb

W

Mo

Fe

Si

Ti

O

N

0,36

0,39

0,01

0,02

0,016

0,03

0,02

См. также:
 • Морфофункціональна характеристика кріоконсервованих ембріональних клітин та їхнє використання для лікування хворих із судинною патологією органа зору (експериментально-клінічне дослідження)

           На підставі всебічного аналізу дії кріоконсервування та гіпотермічного зберігання на морфофункціональний стан ембріональних клітин різного походження запропоновано комплексний препарат гемонейрональних ембріональних клітин. Показано його високу стійкість до дії низьких позитивних температур зі зберіганням співвідношення гемопоетичних і нейрональних клітин. Установлено, що після низькотемпературного консервування препарат має високу метаболічну й функціональну активність, а клітини, які його формують, зберігають унікальні властивості ембріональних нейрональних і гемопоетичних одиниць. Показано, що деконсервовані ембріональні клітини зберігають властивості нативних і мають той же комплекс характерних ознак. Встановлено, що після проведеного кріоконсервування та відтавання фенотипічна характеристика клітини не змінюється. На підставі результатів дослідження з гіпотермічного зберігання ембріональних клітин мозку й печінки ембріона в середовищах різного складу запропоновано віддавати перевагу вибору сахаро-сольового розчину (ССР), який краще зберігає морфологічну цілісність ембріональних клітин. Одержано дані про зміну метаболічних розладів під дією кріоконсервованих ембріональних клітин. Показано коригуючий вплив ембріональних клітин на вуглеводний, проантиоксидантний і ліпідний статус організму. Показано вплив кріоконсервованих клітин ембріональної печінки (ККЕП) на стан коагуляційної й фібринолітичної ланок гемостазу, активність лізосомальних ферментів за умов експериментального гемофтальму. Простежено шляхи міграції кріоконсервованих ембріональних клітин після трансплантації за наявності модельної патології. Науково обгрунтовано патогенетично орієнтоване застосування ККЕП і гемонейроналу під час лікування судинної патології органа зору (проста діабетична ретинопатія, гемофтальм, центральна хоріоретинальна дистрофія), а також вперше застосовано ембріональні клітини в клінічній офтальмологічній практиці й узагальнено результати клінічного застосування.

 • Порівняльна характеристика апіфітопродуктів з полівітамінними комплексами

           Проведено порівняльний аналіз складу апіфітопрепаратів українського та російського виробництва і полівітамінних комплексів вітчизняного виробника.

 • Порівняльна характеристика апіфітопродуктів з полівітамінними комплексами

           Проведено порівняльний аналіз складу апіфітопрепаратів українського та російського виробництва і полівітамінних комплексів вітчизняного виробника.

 • Порівняльна характеристика двох християнських свят

  Вступ 3
  1. Пасха – свято в пам’ять про страждання, смерть і воскресіння Ісуса Христа 4
  2. Особливості свята Вознесіння Господня 7
  3. Спільні і відмінні риси християнських свят 9
  Висновки 10
  Література 11


 • Порівняльна характеристика податків на споживання, доходи та майно

  Вступ 3
  1. Сутність та класифікація податків 5
  1.1. Поняття, сутність та функції податків 5
  1.2. Класифікація податків 10
  1.3. Поняття та види об'єкта оподаткування 13
  2. Порівняльна характеристика податків на споживання, доходи та майно 16
  2.1. Податки на доходи та майно 16
  2.2. Податки на споживання 22
  Висновки 31
  Література 34


 • Порівняльна характеристика захисту документів в OpenOffice і StarOffice

  Порівняльна характеристика захисту документів в OpenOffice і StarOffice
  Література

 • Порівняльна характеристика асортименту мікрокалькуляторів вітчизняного та закордонного виробництва

  Вступ 3
  1. Товарознавча оцінка асортименту мікрокалькуляторів 4
  2. Аналіз закономірності формування асортименту мікрокалькуляторів у магазині 15
  3. Аналіз структури асортименту, який одержують від різних постачальників 16
  4. Вимоги до якості та зберігання мікрокалькуляторів 17
  Висновки та пропозиції 23
  Список літератури 24


 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА ІНДІЇ В СФЕРІ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

  1. Семенова Н.И, Чичеров А.И. Индия – союз штатов. М:Наука, 1996 г.
  2. Налоговая система Индии.// http://dit.perm.ru/articles/nalog/data/031212.htm
  3. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Под ред. О.А. Жидкова. М: НОРМА-ИНФРА, 1998
  4. Гражданское и торговое право зарубежных стран./ Под. ред. М.И.Кулагина, К:ВШ, 1998
  5. Плешкова Н. Нотаріат в Україні.

 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА ІНДІЇ В СФЕРІ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

  ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ТА ІНДІЇ В СФЕРІ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

 • Порівняльна характеристика японської, американської та європейської систем якості

  ВСТУП 3
  1. Теоретичні аспекти систем управління якістю 5
  1.1 Визначення основних термінів 5
  1.2 Процес управління підвищенням якості 9
  2. Досвід розвинутих країн світу в управлінні якістю продукції 16
  2.1 Європейска система якості 16
  2.2 Японський досвід комплексного управління якістю 27
  2.3 Управління якістю в американських фірмах 32
  3. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 на системи якості 38
  ВИСНОВКИ 46
  СПІСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
  1. Закон України Про захист прав споживачів: Прийнятий 12 трав. 1991 р. № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30. - Ст. 379. Із змінами і доповненнями.
  2. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг).
  3. Воробьев В.П. Функции отдела качества. Как не напрасно тратить деньги. Журнал Журнал "Стандарты и качество" Госстандарта России №3, 2001
  4. Єремєєв С. Сутність та аспекти управління процесом підвищення якості — передумови конкурентоспроможності та лідерства. Матеріали Третьої міжнародної конференції "Менеджмент-консалтинг: інструменти та технології підвищення ефективності роботи підприємства"
  5. Калита П.Я. Загальне управління якістю — шлях до досягнення високого рівня досконалості.// http://www.management.com.ua/qm/qm004.html
  6. Кириченко О.А.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
  7. Новое американское тотальное управление качеством. МИБИФ и Ивановский региональный центр информатизации Высшей школы, http://www.mibif.ru
  8. Овсянко А.Д. Менеджмент качества: разрушая стереотипы. - http://www.management.com.ua/qm/qm045.html
  9. Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 240 с.
  10. Семь инструментов управления качеством. Проект ISO 9000, http://iso9000.ru
  11. Управление качеством. Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. Доктора экономических наук, профессора Ильенковой С. Д. М.: ЮНИТИ
  12. Управление по результатам / Т. Санталайнен и др. — М.: Прогресс, 1993.
  13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
  14. Харингтон Дж. Управление качеством в американских предприятиях. — М.: Экономика, 1990.
  15. Японские корпорации: стратегия развития./ Лебедева И. П. — М.: Экономика, 1995.
  16. Японские методы управления качеством./ Исикава К. Пер. с англ. — М.: Экономика, 1988.


 • Порівняльна фармакологічна характеристика циназепаму та гідазепаму - проліків 1,4-бенздіазепінової структури

           Досліджено фармакологічний спектр психотропної дії нового транквілізатора циназепаму. Показано, що циназепам має високу протисудомну активність відносно судом різної етіології, седативний та міорелаксувальний ефекти, зіставлені з аналогічними показниками для феназепаму. Встановлено, що концентрація 3-оксифеназепаму в головному мозку мишей під час введення їм циназепаму на порядок перевищує вміст вихідного препарату, що впливає на спектр фармакологічної активності циназепаму. Виявлено високий протисудомний ефект проліків на прикладі експериментальної моделі осередкової епілепсії. Запропоновано експериментальну модель циклічних генералізованих нападів, викликаних аплікацією тіосемікарбазиду на кору головного мозку щурів, що аналогічна клінічній картині епілепсії, перебіг якої характеризується деякою періодичністю. Здійснено прогноз кінетики вмісту проліків у головному мозку піддослідних тварин на підставі параметрів їх фармакодинаміки. Визначено взаємозв'язок протисудомного ефекту проліків та їх вмісту у біофазі дії.

 • Порівняльна характеристика методів оцінки витрат часу в будівництві та їх застосування

           Здійснено огляд та порівняльну характеристику методів оцінки витрат часу. Розглянуто особливості їх застосування в будівництві, переваги та недоліки. Запропоновано порівняльна характеристика дозволить підприємствам будівельної галузі відповідно до вимог інвестора оптимізувати використання робочого часу та зменшити собівартість будівельно-монтажних робіт.

 • Порівняльна характеристика споживчих властивостей пральних машин різних виробників

  Вступ 3
  1. Ринок, асортимент 5
  2. Виробник 9
  3. Порівняльна характеристика технічних параметрів 15
  4. Ціновий показник 22
  5. Висновки та пропозиції 23
  Література 25
  Додаток 1. Характеристика споживчих властивостей пральних машин різних виробників 27

  Література
  1. Бородин В., Лихачев С. Бытовые стиральные машины. Издательства: BHV - Санкт - Петербург, Арлит; Серия: Техника в вашем доме, 1998 г. 224 стр.,
  2. Вдович П. Італійці задумали „велике прання”...// Новини Економіки: 29 серпня 2003 р
  3. Выбираем стиральную машину.//Пробуем.Ру. Адрес статьи - http://probuem.ru/prarticle.php?sid=649&topic=32
  4. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг. - М.: Высшая школа, 1996.
  5. Захаренков Н. Годовой обзор рынка стиральных машин.//БИЗНЕС №8 (423), 19 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА
  6. Кеворков В.В. Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. М:Экспресс-принт, 1998
  7. Коляда В.В. Современные стиральные машины.М; [email protected], 2001
  8. Комяков О.О. Діагностика у сфері збуту. К:НТУУ- КПІ, 2001 р.
  9. Корякин-Черняк С.Л. Стиральные машины от A до Я. М: "Наука и техника" – 2002
  10. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1992.
  11. Крылова Г. Д. Практикум по маркетингу. М.: ЮНИТИ, 1998
  12. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.
  13. Мавричева Н.Е. Сейлз промоушен как кратчайший путь к покупателю // Маркетинг и маркетинговые исследования - 1996. - 1. - С. 45-49.
  14. Наумов. В.Н. Маркетинг сбыта. М:Финансы и статистика, 1999 г.
  15. Практикум по проведению маркетинга. Как внедрять маркетинг на средних и малых предприятиях.//Проект ТАСИС по распространению технической информации. Издание Европейской Комиссии
  16. Ринок пральних машин.//Галицькі контракти №50, 1998 рік
  17. Руководство по практике продаж. Как повысить эффективность вашей торговой деятельности.// Проект ТАСИС по распространению технической информации. Издание Европейской Комиссии
  18. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента/ Проблемы теории и практики управления. 1989 -№2
  19. Черемисинов В. Управление маркетинговым подразделением оптово-розничной компании.// «Управление продажами», № 4, 2001 год
  20. Шершньова З.Е, Оборська С.В. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
  21. Шмален Г. Основы планирования сбыта // Основы и проблемы экономики предприятия. 1996.


 • Порівняльна характеристика поглядів на систему кріпосного права І. Вернадського і Д. Струкова

  Порівняльна характеристика поглядів на систему кріпосного права І. Вернадського і Д. Струкова

© 2007-2019 vbs.com.ua