От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Знайдено документiв:        7644

Коротко

Знайдено документiв:        7644

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 07:10:10


Бондаренко Марина Анатоліївна
УДК 57.081.4:616-006МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИФУЗІЇ І СПОЖИВАННЯ

КИСНЮ І ГЛЮКОЗИ В ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИНАХ03.00.02 – біофізика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук


Харків - 2002


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України.Науковий керівник доктор біологічних наук, професор

Кнігавко Володимир Гілярієвич,

Харківський державний медичний університет,

завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури.Офіційні опоненти:

доктор фізико-математичних наук, професор Харкянен Валерій Миколайович,

Інститут фізики НАН України, завідувач відділу фізики біологічних систем (м. Київ);


доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Гордієнко Євген Олександрович,

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, завідувач відділу (м. Харків).Провідна установа

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра біофізики,

Міністерство освіти і науки України, м. Київ.


Захист дисертації відбудеться “27” вересня 2002 року о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д 64.051.13 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за адресою: 61077, м. Харків,
пл. Свободи, 4, ауд. 7-4.
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:

61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “12” серпня 2002 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Гаташ С.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Задача математичного моделювання процесів дифузії кисню і глюкози в пухлині і їхнього
споживання пухлинними клітинами є частиною актуальної проблеми підвищення ефективності методики фракціонування
дози при променевій терапії онкологічних захворювань. У теперішній клінічній практиці підбір режимів
фракціонування дози опромінення є чисто емпіричним, а отже не завжди оптимальним. Складність проблеми
визначення оптимальних режимів пов’язана з гетерогенністю клітин злоякісної пухлини за радіорезистентністю,
яка, в свою чергу, визначається ступенем забезпеченості клітин пухлини основними метаболітами – киснем і
глюкозою.

При кожному з сеансів опромінення гинуть добре оксигеновані клітини. Це забезпечує відновлення надходження
кисню в гіпоксичні зони пухлини та зростання радіочутливості раніше гіпоксичних клітин. З іншого боку,

См. также:
© 2007-2018 vbs.com.ua