От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Знайдено документiв:        7644

Коротко

Знайдено документiв:        7644

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-09-18 20:58:12
СЕМЕНЕЦЬ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНАУДК 681.5:61
методи обробки та прийняття рішень

при АНАЛІЗі СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КОН’ЮНКТИВИ ОКА

05.13.06 – автоматизовані системи управління

та прогресивні інформаційні технології
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук


Тернопіль – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Павлов Сергій Володимирович,

Вінницький національний технічний університет,

доцент кафедри лазерної та оптоелектронної техніки


Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Русин Богдан Павлович,

Фізико–механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України,

завідувач відділом методів і систем обробки,

аналізу й ідентифікації зображень, м. Львів


кандидат технічних наук, доцент

Білан Степан Миколайович,

Київський університет економіки та технології транспорту

Міністерства транспорту та зв’язку України,

доцент кафедри телекомунікаційних технологій та автоматики.


Провідна установа:


Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Державного комітету зв’язку та
інформатизації і НАН України, відділ теорії прийняття рішень та нетрадиційних технологій паралельної обробки
інформації, м. Львів.Захист відбудеться “23” березня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.082.02
при Тернопільському державному економічному університеті за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11,
(зал засідань вченої ради).З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету (46004, м.
Тернопіль, вул. Львівська, 11)Автореферат розісланий “20” лютого 2006 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Яцків В.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку автоматизованих систем управління та технічних засобів вимоги
до них постійно підвищуються. Одним з пріоритетних напрямків розвитку технічних засобів є розробка медичного
діагностичного обладнання, важливою галуззю якого є офтальмологічна діагностична апаратура. Особливо важливим
цей напрямок є тому, що діагностика зорового аналізатору дає можливість визначати не лише його стан, але й
стан організму вцілому. Зокрема, дослідження мікроциркуляції кон’юнктиви ока дозволяє оцінити біомедичні
показники стану судинної системи з вищою інформативністю, ніж при вивченні окремих органів та тканин людини.
Тому до офтальмологічного діагностичного обладнання висуваються підвищені вимоги по достовірності, точності,
швидкості обробки зображень тощо. На сьогоднішній день окрім покадрової обробки інформації необхідно
створювати системи з можливістю обробки інформації по зрізам. Сучасні діагностичні системи, що застосовуються
в офтальмології, рідко дають таку можливість. Крім того, системи, які є досить інформативними та точними є
надзвичайно дорогими і тому недоступними для наших лікарень, а застосування дешевих не дає достатнього рівня
діагностики, необхідного на сьогоднішній день. Рівень вимог до медичного діагностичного обладнання, яке
використовується в даній області, незмінно підвищується, що вимагає застосування нових інформаційних методів
та підходів до його реалізації. Тому актуальною є задача розробки експертної системи аналізу стану
мікроциркуляції кон’юнктиви ока, яка дає можливість застосовувати нові принципи та методи оцінки
мікроциркуляції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких подано в даній
дисертаційній роботі, проводились здобувачем протягом 2001-2005 років згідно з науково-дослідною роботою на
тему 57-Д-248 “Лазерні та оптоелектронні технології в діагностиці, терапії та прогнозуванні стану
серцево-судинної системи” (№ДР0102U002261), 57-Д-249 “Образний відеокомп’ютер око-процесорного типу”
(№ДР0102U002262) та 57-Д-К01 “Створення оптоелектронних та лазерних технологій для нетрадиційних методів
діагностики і терапії серцево-судинної системи людини” (№ДР0205U006580), що виконуються на кафедрі лазерної та
оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є підвищення інформативності та достовірності обробки
біомедичної інформації шляхом застосування новітніх методів аналізу біозображень та реалізації
оптико-електронної експертної системи аналізу стану мікроциркуляції кон’юнктиви ока.

См. также:
© 2007-2018 vbs.com.ua