От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / В.А. Васюта; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Коротко

Можливості відновлення функціонально-морфологічного стану зорового аналізатору під дією "Трофіну" при метаноловій інтоксикації

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 07:13:04

Міністерство охорони здоров’я України

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика
Васюта Віра Анатоліівна

УДК: 616.831.254+617.735+617.731]-099:547.261:616-085:611.013.51
Можливості відновлення морфо - функціонального стану зорового аналізатора під дією “Трофіну” при метаноловій
інтоксикації.

14.01.18 - офтальмологія

Автореферат

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук


Київ-2005


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі очних хвороб Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця, м.
Київ, МОЗ України


Наукові керівники: Член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Жабоєдов Геннадій Дмитрович,
Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри очних хвороб;


Член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Цимбалюк Віталій Іванович, Національний медичний
університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри нейрохірургії.


Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор Веселовська Зоя Федорівна, КМІ УАНМ, завідуюча кафедрою
очних хвороб.


Доктор медичних наук, профессор Віт Валерій Вікторович, Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.
Філатова АМН України, завідувач лабораторії патоморфології та імунології.


Провідна установа: Харківський державний медичний університет МОЗ України, м. Харків, кафедра офтальмології.

Захист відбудеться 03.02.2006 року о 12 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради К 26.613.05
при Київській медичній акад.-мії післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України (04112, Україна, м. Київ,
просп. Комарова 3, кафедра офтальмологіії КМАПО, „Центр мікрохірургії ока”).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л.
Щупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий 26.12.2005 року

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Лаврик Н.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. За останні часи спостерігається значний ріст отруєнь алкоголем та його сурогатами
[Бонитенко Ю.Ю., Ливанов Г.А., 2000]. Особливе місце в отруєннях сурогатами алкоголю займає метиловий спирт
[Fishbein L., 1997]. Одним із проявів метанолової інтоксикації є ураження зорового аналізатора. Найчастіше
зустрічається гостра токсична нейропатія, лікування якої є досить складною задачею внаслідок розвитку повної
чи часткової атрофії зорових нервів.

В останні роки в клінічній практиці все частіше використовують ембріональні тканини та клітини, які
мають у своєму складі нейротрофічні фактори (НТФ) [Ашмарин И.П., 1996; Калюнов В.И., 1994; Полежаев Л.В.,
1993; Семченко В.В., 2000; Ahmed Z., 1999; Atkinson J., 1999; Burke R.E.,1998; Сaldwell M.A., 2001; Lu P.,
2004; Ostenfeld T., 2002]. НТФ являють собою поліфункціональні білково-пептидні регулятори, що відносяться до
класу цитокінів, які сприяють дозріванню нейронів та підтримці життєздатності зрілих нейронів; являють собою
своєрідні нейропротектори, а також нейростимулятори, що стимулюють формування відростків нервових клітин [2,
61, 62, 96, 111, 159, 164, 167, 180, 181, 182, 219, 222, 249, 286, 297, 313].

Активно вивчаються нейротрофічні фактори в офтальмології [Politis M., 1989; Hu B., Lip H., 1998;
Cellerino A., 1999; Lewis G., 1999; Ikeda K., 2004; Zhang S.C., 2005].

В інституті нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова було створено екстракт з ембріональної нервової тканини,
що містить нейротрофічні фактори, під назвою "Трофін". (Патент на винахід 34141, Україна, А 61К 35/28. Заявл.
08. 06. 1999; Опубл. 15. 02. 2001; Бюл.№1). „Трофін” займає проміжне положення між нейротрансплантацією та
такими препаратами, як церебролізин та цереброкурін, але водночас має певні переваги перед ними.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація є фрагментом комплексної наукової роботи кафедри очних хвороб Національного Медичного Університету
ім. О.О. Богомольця "Розробка нових методів діагностики та лікування судинних захворювань сітківки і зорового
нерва " (номер державної реєстрації 0101U000683), в якій дисертант особисто провела експериментальну частину
роботи, дослідила вплив витяжки з ембріональних нервових тканин під назвою „Трофін” на
функціонально-морфологічний стан зорового аналізатору щурів при метаноловій інтоксикації, а також порівняла
ефективність „Трофіну” та загальної дезінтоксикаційної терапії.

Мета роботи. Підвищити ефективність лікування токсичних уражень зорового аналізатора під дією метанолу
за допомогою „Трофіну”.

Завдання дослідження:

Вивчити функціональні зміни у зоровому аналізатору щурів після метанолової інтоксикації.

См. также:
 • Удосконалення діагностики та лікування жінок з вірусно-бактеріальними захворюваннями геніталій з урахуванням морфологічного стану ендометрія

           Уперше проаналізовано причини ураження репродуктивних органів у жінок з запальними захворюваннями геніталій вірусно-бактеріальної етіології й установлено, що вірусне навантаження (вірусом простого герпесу I/IIсеротипу і цитомегаловірусом) негативно впливає на функціональний стан всіх ланок репродуктивної системи, а саме - від ступеня порушення мікробіоценозу статевих шляхів, імуногормонального гомеостазу до глибоких змін рецепторного апарату периферичної ланки та порушень фізіологічної загибелі клітин (апоптозу). Розкрито нові аспекти впливу вірусно-бактеріальної інфекції на функціональний стан ендометрія, який проявляється у невідповідності фазі менструального циклу, зниженні експресії рецепторів до статевих гормонів та маркерів апоптозу, що свідчить про глибоке ураження органів-мішеней. Доведено, що у жінок з запальними захворюваннями органів малого тазу вірусно-бактеріальної етіології внаслідок порушення бар'єрних властивостей слизових оболонок генітального тракту створюються умови для персистенції статевої інфекції, що можна розглядати як одну з ланок патогенезу хронізації запального процесу.

 • Взаємозв'язок скорочувальної функції жовчного міхура та морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони

           Досліджуються та обговорюються дані про взаємозв'язок скорочувальної функції жовчного міхура та морфологічного стану слизової оболонки гастродуоденальної зони та її засіяності Helicobacter pylori (НР) у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Дані здобуті за допомогою ультразвукового дослідження скорочувальної функції жовчного міхура з застосуванням жовчогінного сніданку, морфологічного та морфометричного дослідження біоптатів слизової оболонки гастродуоденальної зони після їх фарбування гематоксилін-еозином, які були одержані під час фіброезофагогастродуоденоскопії; наявність та ступінь засіяності НР антрального відділу шлунка визначали морфологічним методом після фарбування біоптатів за Романовським-Гімзою; електронної мікроскопії ендокринних І-клітин слизової оболонки гастродуоденальної зони. Доведено взаємозв'язок скорочувальної функції жовчного міхура та ступеня важкості антрального гастриту та дуоденіту, важкість яких обумовлюється ступенем інфікованості слизової оболонки НР. Встановлено, що антихелікобактерна терапія та ерадикація слизової оболонки гастродуоденальної зони від НР зменшують активність антрального гастриту та дуоденіту, позитивно впливають на характер перебігу супутніх дискінезій. В комплексне лікування супутніх дискінезій жовчного міхура у хворих з ураженнями слизової оболонки гастродуоденальної зони рекомендовано включати препарати, спрямовані на ерадикацію НР та нормалізацію її гістологічного стану.

 • Можливості відновлення втраченого шкірного покриву в обпечених хворих

           Розкрито механізм впливу ксенодермотрансплантантів на клінічний перебіг опікової хвороби, а також показники локального кровотоку та морфологічні зміни в опіковій рані. Досліджено причини виникнення дерматогенних ускладнень, можливість прогнозування, профілактики та лікування сірководневими джерелами. За допомогою морфологічних та електронно-мікроскопічних досліджень розкрито механізми позитивного впливу на процеси дозрівання, розсмоктування рубцевої тканини, деретракцію та стабілізацію шкірних приживлених клаптів. Проведено порівняльний аналіз результатів лікування обпалених із використанням звичайних методів та застосуванням ксенодермотрансплантантів. Визначено ефективність використання ліофілізованих ксенодермотрансплантантів у комплексному лікуванні обпалених з поверхневими та глибокими опіками.

 • Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепатиту, викликаного поєднаною дією натрію нітриту і тетрахлорметану, та їх корекція

           Вперше комплексно досліджено взаємозв'язок і взаємозалежність стану ендогенної інтоксикації та детоксикуючої системи за дії натрію нітриту у віковому аспекті. Встановлено, що ураження тетрахлорметаном на тлі нітритної інтоксикації викликає суттєве порушення процесів детоксикації, а також зміни показників ендогенної інтоксикації у крові та печінці тварин обох вікових груп (статевого дозрівання та старіння). Доведено ефективність корекції нітритної та нітритно-тетрахлорметанової інтоксикації за допомогою ентеросорбенту "Фібрабет". Виявлено, що введення гістидинату міді викликає позитивні зміни показників детоксуючої системи та ендогенної інтоксикації у тварин даних вікових груп у крові та печінці. Доведено виразний нормалізуючий вплив поєднаної дії гістидинату міді та фібрабету, що застосовуються з метою корекції детоксикуючої системи та ендогенної інтонсикації.

 • Глобальна стійкість різницевих рівнянь та функціонально-диференціальних рівнянь з імпульсною дією

           Одержано точні достатні умови глобальної стійкості нульового розв'язку для класу нелінійних різницевих рівнянь вищих порядків з правими частинами, які задовольняють умови негативного зворотного зв'язку та підлінійного росту. Доведено теореми про глобальну стійкість нульового розв'язку функціонально-диференціального рівняння з імпульсною дією та нелінійною функцією, що задовольняє умову Йорка. Одержано умови існування додатного періодичного розв'язку для системи нелінійних функціонально-диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Для рівняння Маккі-Гласса з імпульсною дією одержано умови обмеженості, відділеності від нуля та прямування до нуля розв'язків. Доведено теореми про існування додатнозначних кусково-неперервних періодичних розв'язків.

 • Вибір методу лікування подвоєної нирки залежно від морфологічного стану тканин нирки та сечових шляхів у дітей

           Проведено клініко-морфологічне та клініко-морфометричне зпівставлення структурних елементів нормальної та подвоєної нирки та сечоводів у дітей з урахуванням важкості ураження патологічним процесом та методу хірургічного лікування. Розроблено алгоритм морфологічного дослідження стану тканин нирки у разі вирішення питання про видалення нирки. Підтверджено, що операціями вибору у разі подвоєння нирок у дітей мають бути пластичні реконструктивні втручання. Визначено зміни, характерні для структури подвоєної нирки, відзначено велике прогностичне значення кількості дистрофічно змінених ядер епітелію ниркових канальців, ядер м'язових волокон та перехідного епітелію сечоводів. Для виявлення тяжкості стану нирки та сечоводу підтверджено значимість кількості сполучної тканини у разі зменшення кількості основної речовини. Досліджено розвиток явищ дисплазії в подвоєних сечових шляхах 85-ти оперованих дітей віком до 15-ти років, доведено її присутність у тканинах подвоєних нирок у всіх вікових групах. Виявлено критерії дисплазії подвоєної нирки.

 • Вплив модифікованої методики фосфенелектростимуляції на функціональний стан зорового аналізатора у хворих з частковою атрофією зорового нерва

           Наведено результати застосування модифікованої методики фосфенелектростимуляції (мФЕС) для лікування хворих з частковою атрофією зорового нерва (ЧАЗН). Проведено комплексне функціонально-діагностичне дослідження гостроти зору, стану поля зору, електричної чутливості та лабільності зорового аналізатора (ЗА), фаз світлової чутливості ЗА всіх хворих з ЧАЗН. На підставі дослідження функціонального стану ЗА до і після курсу мФЕС у 364 хворих (588 очей) з ЧАЗН встановлено, що поступове підвищення частоти подачі електричних імпульсів призводить до поступового фізіологічно адекватного включення у роботу просторово-частотних рецептивних полів периферійного відділу зорового аналізатора. З використанням запропонованої методики у 89 - 92 % хворих з ЧАЗН значно поліпшено функціональний стан ЗА. Стабільність одержаних результатів фіксовано протягом півроку. Доведено, що повторне застосування курсів модифікованої методики ФЕС у хворих з ЧАЗН різного генезу є найбільш доцільним з періодичністю у шість місяців.

 • Характеристика функціонального стану монооксигеназної системи печінки при гепатоканцерогенезі, викликаному дією N-нітрозодиетиламіну

           Наведено результати дослідження функціонального стану монооксигеназного комплексу мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки щурів за умов гепатоканцерогенезу, викликаного дією N-нітрозодиетиламіну. Активність NADPH-цитохром P-450 редуктази підвищена на всіх стадіях канцерогенезу. На стадії ініціації - промоції та прогресії пухлинного росту виявлено вірогідне зниження вмісту конститутивних ізоформ CYP підродини IIC і підвищення експресії ізоформи IA1, яка не реєструється в печінці інтактних тварин. Встановлено, що введення ретинол ацетату та аскорбінової кислоти за умов порушення функціонального стану печінки, викликаного дією N-нітрозодиетиламіну, не спричиняє захисної дії та скорочує латентний період виходу пухлин у печінці.

 • Механізми порушень і можливості відновлення біологічної цілісності організму при анестезіологічному забезпеченні та інтенсивній терапії хворих на розповсюджений гнійний перитоніт (клініко-експериментальне дослідження)

           Експериментально досліджено порушення структурного стану води тканин у випадку перитоніту, показано їх роль у патогенезі та проаналізовано можливості фармакологічної структуризації. Визначено вплив певних засобів, що використовуються в анестезіолого-реанімаційній практиці, на транслокацію кишечної флори у процесі розвитку експериментального перитоніту. Вивчено біологічні реакції за умов перитоніту та визначено 8 фаз перебігу цих реакцій та розроблено концепцію відновлення біологічної цілісності організму за цих умов. Відповідно до стадій перитоніту, тяжкості септичного процесу та фаз порушень біологічної цілісності розроблено 4 варіанти програм передопераційної підготовки, анестезіологічного забезпечення та післяопераційної інтенсивної терапії. Відзначено, що застосування запропонованого підходу забезпечило виключення летальності у реактивній стадії перитоніту, зменшення летальності до 8,9 % у токсичній стадії та до 31,6 % - у термальній стадії розповсюдженого гнійного перитоніту.

 • Порушення функціонального стану нирок та можливості його корекції у дітей, хворих на пієлонефрит

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Юрій Юрійович Кампі; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 24 с. — укp.

 • Пренатальна діагностика і корекція патологічного стану плода (клінічні аспекти, можливості і перспективи)

  : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Юрій Анатолійович Каченюк; Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 32 с. — укp.

 • Заняття по настільному тенісу як засіб відновлення стану здоров'я студентів

           Наведено результати аналізу даних показника психофізіологічного стану студентів з використанням метода треморографії під час проведення учбово-тренувальних занять по настільному тенісу. Доцільно використовувати експериментальну програму проведення учбово-тренувальних занять з настільного тенісу з дисципліни "Фізичне виховання" у вищих учбових закладах з метою покращання стану здоров'я студентів.

 • Структурні та електрокінетичні властивості ядер клітин букального епітелію людини у зв'язку з дією фізико-хімічних факторів та зміною функціонального стану організму

           Запропоновано модель вивчення стану організму людини, яка дає змогу за змінами стану хроматину клітин букального епітелію виявляти вплив різних факторів на стан організму. Розроблено новий напрям наукових досліджень - комплексне вивчення електрокінетичних властивостей ядер і стану хроматину за реакції клітин на дію екзогенних і ендогенних факторів. Запропоновано загальний механізм реагування ядер клітин на пошкоджувальні та регулювальні впливи, суть якого полягає у тому, що електричний заряд хроматину впливає на ступень конденсації хроматину і як наслідок - на функціональну активність ядра. За експериментальної дії на клітину біологічно активних речовин (адреналіну, норадреналіну, інсуліну, мелатоніну, гідрокортизону, гепатину, інгібіторів біосинтезу РНК і білка та ультра-фіолетового випромінювання) установлено взаємозв'язок між змінами стану хроматину у ядрі та електронегативністю ядер. Виявлено, що у випадку підвищення електронегативності ядер ступінь конденсованості хроматину зменшується і, навпаки, зниження електронегативності ядер супроводжується підвищенням ступеня конденсованості хроматину. З використанням запропонованих методів показано, що навіть дуже малі інтенсивності електромагнітних випромінювань (мікрохвильового та лазерного), а також електричні поля спричинюють значні зміни ступеня конденсації хроматину та електронегативності ядер. Установлено, що внаслідок електромагнітних випромінювань підвищується ступінь конденсації хроматину. Вплив на клітини електричного поля призводить до деконденсації хроматину та підвищення електронегативності ядер. Ефект мікрохвильового випромінювання щодо електронегативності ядер клітин залежить від початкового рівня цього показника та може бути інгібуючим і стимулювальним. Визначено, що лазерне випромінювання сприяє зниженню електронегативності ядер. Показано, що електромагнітні випромінювання (за винятком лазерного випромінювання), а також електричні поля викликають підвищення проникності мембран клітин. За малих доз лазерного випромінювання спостерігається зниження проникності мембран клітин до індигокарміну (молекулярна маса 422 в.о.). Установлено загальний зв'язок між електрокінетичними властивостями клітинних ядер і станом хроматину за умов експерименту щодо вивчення ефектів гіпо- та гіпертермії на клітини людини. Доведено, що вплив на клітини даних ефектів призводить до підвищення вмісту гранул гетерохроматину та зниження електронегативності ядер. З'ясовано, що неспецифічні впливи на організм людини (підвищені фізичні навантаження, зміни стану організму у циркадному ритмі та за умов старіння) призводять до структурних змін стосовно ступеня конденсованості хроматину.

 • Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників

           Наведено теоретичне та практичне обгрунтування методики сонографічного дослідження вим'я у корів і встановлено негативний вплив на тереоїдогенез запалення молочної залози, що спричиняє анафродизію. За результатами проведених досліджень розроблено й обгрунтовано методику ультразвукового дослідження вим'я. Встановлено зв'язки між станом статевих органів у корів і поширеністю маститу, а також між запаленням молочної залози та проявом статевої циклічності, заплідненістю та вмістом статевих гормонів у тварин. Розроблено й обгрунтовано комплексні схеми лікування корів за одночасного прояву гіпофузії яєчників і маститу. Доведено, що комплексне лікування корів, спрямоване на регулювання іннервації, метаболізму, репарації та регенерації клітин гонад і молочної залози та стимулювання розвитку фолікулів у яєчниках шляхом використання новокаїнотерапії, фолігону та протимікробного препарату мастієт форте, є найбільш ефективною схемою лікування за одночасного прояву гіпофункції яєчників і маститу.

© 2007-2018 vbs.com.ua