От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Діагностування та оцінювання професійних досягнень студентів в системі фармацевтичної освіт / Л.Г. Буданова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 145-150. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Коротко

Діагностування та оцінювання професійних досягнень студентів в системі фармацевтичної освіт

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-08-15 08:05:03

ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В СИСТЕМІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ

Буданова Л.Г.

Національний фармацевтичний університет України, м. Харків


Анотація. Стаття присвячена методам діагностики контролю знань студентів фармацевтичних вузів. Наголошено, що
на сучасному етапі розвитку Української держави, коли відбувається інтеграція України в Європу, тестування –є
найбільш ефективним методом контролю знань майбутніх провізорів. Тестування вирішує проблему однозначності та
відтворювання оцінки знань. Присутність еталонів вірних відповідей має на увазі однакові для усіх викладачів
критерії оцінки, що дозволяє порівнювати навчальні досягнення студентів в різних групах.

Ключові слова: діагностика знань, контроль, студенти, фармацевтична освіта, тестування.

Аннотация: Буданова Л.Г., Диагностика и оценивание профессиональных знаний студентов в системе
фармацевтического образования. Статья посвящена методам диагностики контроля знаний учащихся фармацевтических
вузов. Подчеркнуто, что на данном этапе развития Украинского государства, когда происходит интеграция Украины
в Европу, тестирование – является наиболее эффективным методом контроля знаний будущих провизоров.
Тестирование решает проблему однозначности и воспроизводимости оценки знаний. Наличие эталонов правильных
ответов подразумевает одинаковые для всех преподавателей критерии оценки, что позволяет сравнивать учебные
достижения студентов в различных группах

Ключевые слова: диагностика знаний, контроль, студенты, фармацевтическое образование, тестирование.

Annotation. Budanova L.G., Diagnostics and estimation of students’ professional knowledge in pharmaceutical
education. The article is dedicated to methods of diagnostic knowledge control of pharmaceutical high schools
students. It has been underlined that at the given stage of Ukraine development, when it is integrating in
Europe Society, testing is the most effective method of future pharmacists knowledge control. The testing
decides the problem of knowledge estimation uniqueness and reproducibility. The availability of right answers
implies identical for all teachers estimation criteria that allows us to compare students’ educational
achievements in different groups.

Key words: Diagnostics of knowledge, control, students, pharmaceutical education, testing.


Постановка проблеми. Вища освіта – основа духовного розвитку людини і суспільства, економічного зміцнення
держави. Від якості розбудови її системи залежить інтенсивність відтворення й інтелектуального потенціалу
народу, його місце у світовій спільності. Ось чому робляться справи вдосконалити її.

Робота виконана за планом НДР Національного фармацевтичного університету України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Реформування вищої освіти, соціально-економічні перетворення, вимоги
до сучасних випускників зумовлюють професорсько-викладацький колектив здійснювати постійний пошук та
запровадження сучасних освітніх інновацій, які спрямовані вести підготовку не тільки професійно компетентних
фахівців, а й виховувати всебічно розвинену особистість, враховуючи її інтереси, мотиви, потреби, розвивати
творчі здібності, духовність, формувати сучасний світогляд тощо.

Підготовка провізорів має свої специфічні особливості, принципи та ознаки, оскільки саме ця професія є
соціально важливою і спрямована на збереження та зміцнення здоров’я людини. Провізор безпосередньо не лікує
хворого, а надає йому допомогу і ця допомога повинна бути високоякісною. Медичне обслуговування, яким
займаються провізори , активно впливає на здоров’я та діяльність людини, сприяє збереженню працездатності та
продуктивності праці [2] .

Саме особистісно-орієнтовані технології забезпечують професійне спрямування, яке інтегрує гуманітарні,
культурні, спеціальні та інші знання та вміння; надають можливості вибору інформації, посилюють мотивацію,
зацікавленість та відповідальність за результати навчання [3].

Професійне становлення особистості фахівця є процесом довготривалим і складним. Визначення рівня якості
підготовки випускників оцінюється критеріями, які регламентують основні знання, вміння та навички, якими
повинен володіти майбутній фахівець.

Контроль та оцінювання рівня професійних умінь та навичок студентів є необхідною складовою процесу підготовки
провізорів та важливою формою зворотнього зв’язку у навчальному процесі [1].

Діагностування та оцінювання навчальних досягнень студентів сприяє більш глибокому засвоєнню знань, вмінь та
навичок студентів й дає викладачеві інформацію про рівень підготовленості кожного студента на певному етапі
підготовки [3]. Контрольні заходи надають можливість також аналізувати наскільки ефективними є педагогічні
технології, форми, методи та засоби навчання, методики викладання дисциплін.

Серед форм контролю, найбільш поширених у системі фармацевтичної освіти є такі: вхідний, поточний,
періодичний та підсумковий. Найбільш достовірним є зворотній зв’язок при вдалому поєднанні всіх вищезазначених
форм у навчальному процесі.

Для контролю знань студентів використовуються як традиційні, так і сучасні методи контролю. Серед останніх чи
не найширше розповсюдження знаходять методи контролю знань шляхом тестування [4,8]. Зокрема, впровадження
модульно-рейтингової системи в навчальний процес вищих закладів освіти, вимагає застосування тестового
контролю для оцінки знань студентів, який забезпечує високу технологічність проведення контролю та
об’єктивність його результатів. Практичний досвід зарубіжжя показав, що для підвищення ефективності
організації тестового контролю його доцільно проводити на основі комп’ютерних тестових програм [5,6,7].

Формування цілей статті. В Національному фармацевтичному університеті була теоретично обґрунтована, розроблена
та введена у навчальний процес у 2002-2003 н.р. комп’ютерна тестова програма, мета, якої полягає у виявлені
залишкових знань у студентів 5 курсу спеціальності “Фармація”.

Результати дослідження. Запропонована система забезпечує:

Індивідуальне тестування студентів; можливість регулювання терміну тестування у залежності від кількості
питань в тестах та його складності; оптимізує та прискорює процес тестування; автоматизовано оцінювати
результати тестування; захист інформації, яка внесена в тестову програму; однозначність в оцінці результатів
тестування без можливості їх заміни; виключена можливість несанкціонованого копіювання та послідуюче
використання програмного забезпечення.

Тестова програма складається з двох модулів, один з яких (зовнішній) реалізує виконання додаткових можливостей
тестових програм, а інший (внутрішній) – основних можливостей.

Для роботи зовнішнього модуля повинен бути створений текстовий файл меню тестів. Структура даного файла
повністю ідентична структурі файла меню користувача програмної оболонки Norton Commander і може бути створена
за допомогою останньої. Тобто, кожному пункту меню, що відображається на екрані після запуску зовнішнього
модуля тестової програми на виконання і не має свого підменю, відповідає команда, що запускає на виконання
внутрішній модуль тестової програми, для якого в якості параметрів задаються імена файлів, що містять
бібліотеки тестових завдань. При необхідності обмеження кількості разів виконання тестів необхідну кількість
слід задати в якості параметра зовнішнього модуля програми при запуску. Крім того, при роботі з зашифрованими
бібліотеками тестових завдань необхідно ввести пароль. Відобразити інформацію про результати тестування з
різних тестових завдань, котра зберігається в файлі, та видалити її під час роботи тестової програми можна за
допомогою визначених комбінацій клавіш.

В свою чергу кожен файл з бібліотекою тестових завдань є текстовим файлом, що містить заголовок, службовий
рядок та тестові завдання. Заголовок являє собою довільну інформацію, котра буде постійно відображатись вверху
екрана при виконанні тесту в тому самому вигляді, який вона має в файлі. Ця інформація може містити назву
тесту, правила його виконання тощо або бути взагалі відсутньою. За заголовком йде службовий рядок, в якому
міститься загальна інформація про тест: загальна кількість тестових завдань в файлі; кількість тестових
завдань, що будуть задані в процесі виконання даного тесту (не повинна перевищувати кількість тестових завдань
в файлі); режим відведення часу (на весь тест, окремо на кожне тестове завдання або без обмежень часу);
мінімальні нормовані межі від максимально можливої кількості набраних балів для отримання оцінок за заданою
шкалою оцінок (використовуються для обчислення бальної оцінки, що відповідає набраній кількості балів, по
завершенню тесту).

Основний зміст бібліотечних файлів складають тестові завдання, кожне з яких містить службовий рядок, тестове
питання та варіантні або еталонні відповіді. Службовий рядок тестового завдання містить кількість часу в
хвилинах та секундах, що відводиться на відповідь, та режим ідентифікації еталонної відповіді з наданою
(задається лише для тестового завдання відкритого типу і вказує ігнорувати чи ні регістр букв та пробіли в
відповіді). За службовим рядком йдуть рядки тестового питання, а за ним рядки варіантних або еталонних

См. также:
 • Порівняльний аналіз систем підготовки та оцінювання професійних досягнень фармацевтів за кордоном

            Висвітлено систему вищої фармацевтичної освіти Великобританії, Німеччини, Канади, Сполучених Штатів Америки та Франції. Наголошено, що тестування є найбільш ефективним методом контролю знань та умінь майбутніх провізорів.

 • Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання

           Науково обгрунтовано теоретичні та методологічні підходи щодо здійснення контролю якості знань учнів і проаналізовано результати їх використання на уроках трудового навчання. Проведено теоретичний аналіз методів контролю та ефективності їх використання на уроках трудового навчання за умов впровадження особистісно орієнтованого підходу. Розроблено технологію оцінки результатів навчальних досягнень учнів з трудового навчання за еталонними діяльнісно особистісними ознаками. Встановлено відповідні критерії оцінки навчальних досягнень учнів, узгоджені згідно з вимогами особистісно орієнтованого навчання. Встановлено, що за умов переходу до пошуково-творчих схем навчання впровадження еталонних вимірників якості знань учнів є однією з передумов результативного навчання.

 • Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади модернізації технології оцінювання навчальних досягнень учнів у професійній діяльності вчителя фізичного виховання, а також у системі його підготовки. На підставі аналізу стану підготовки вчителя даного фаху, причин і перспектив розвитку його контрольно-оцінних дій, конкретизації емпіричних і дидактико-психологічних чинників модернізовано систему оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичного виховання. Визначено межі та багатоаспектність змінних, факторів і компонентів цього процесу. Розроблено концепцію, технологію та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів як компонента дидактичного виміру за його кількісними та якісними складниками. Розроблено систему підготовки вчителів фізичного виховання до оцінювання навчальних досягнень учнів, яка передбачає формування теоретичної та технологічної готовності до дослідженого виду діяльності, самооцінку власної діяльності, здатність до неперервного професійного саморозвитку особистості, реалізує загальні та специфічні функції. За результатами дослідження розроблено навчально-методичні посібники та матеріали щодо вдосконалення технології оцінювання навчальних досягнень учнів у професійній діяльності вчителя фізичного виховання та системі його підготовки.

 • Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

           Висвітлено проблему підготовки майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. На підставі результатів теоретико-експериментального пошуку визначено сутність, структуру, якісні характеристики та рівні сформованості даної готовності. Доведено, що оцінювання в єдності з перевіркою, обліком, коригуванням є засобом забезпечення зворотного зв'язку на кожному з етапів цілісного процесу навчання. Розглянуто структуру процесу оцінювання як єдність етапів: визначення мети оцінювання, встановлення об'єктів оцінювання у конкретній педагогічній ситуації, визначення та конкретизації загальних критеріїв оцінювання, зіставлення реальних результатів з цілями процесу навчання на підставі визначених критеріїв, встановлення високого, достатнього, середнього та початкового рівнів навчальних досягнень молодших школярів, вибору ефективних форм і видів оцінки, повідомлення оцінок.

 • Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу

           Уточнено зміст поняття "готовність студентів до оцінювання навчальних досягнень учнів", обгрунтовано її мотиваційний, змістовий, процесуальний компоненти та рівні сформованості. Запропоновано та апробовано технологію підготовки майбутніх учителів біології та хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів у школі, яка передбачає узгодження оцінок 4-бальної шкали ВНЗ з 12-бальною, тематичне оцінювання та застосування особистісно-орієнтованого підходу. Розроблено науково-методичні засоби для ефективної підготовки студентів до оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів природничого циклу та удосконалено зміст необхідних для успішної професійної діяльності операційних умінь майбутніх педагогів.

 • Диференційований підхід до контролю і оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл

           Розглянуто особливості реалізації диференційованого підходу (ДП) до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл з фізики. Встановлено, що ДП як сукупність концептуальних положень, принципів і вимог зумовлює особливості технології диференційованого навчання (ДН) і може бути реалізований на практиці шляхом диференціації. Конкретизовано види диференціації та виявлено ознаки для типологізації учнів за умов диференційованого контролю навчальних досягнень (НД) з фізики. З застосуванням системного, діяльнісного та компетентнісного підходів визначено педагогічні умови реалізації диференційованого контролю й оцінювання результатів основних видів діяльності учнів з фізики (засвоєння теоретичного матеріалу, розв'язання задач і виконання фізичного експерименту). Розроблено теоретичну модель реалізації ДП щодо контролю й оцінювання НД учнів з фізики. Експериментально доведено на матеріалі VIII класу результативність розробленої моделі та її методичного забезпечення.

 • Проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей 6 - 7-річного віку у закладах освіти України (друга половина XX - початок XXI ст.)

           Розкрито актульні аспекти проблеми оцінювання навчальних досягнень дітей віком 6 - 7 років у початковій школі України. Обгрунтовано його суть, висвітлену у психолого-педагогічній літературі та наявну у практиці початкової школи періоду середина XX - початок XXI ст. Охарактеризовано складові оцінювальної діяльності та з'ясовано об'єкти, функції, психолого-педагогічні умови, критерії, вимоги до неї. Проаналізовано зміст навчальних програм, зокрема першого класу чотирирічної початкової школи. Виявлено основні підходи до використання оцінки у навчанні даних дітей упродовж дослідженого періоду для їх екстраполяції в сучасну початкову освіту на етапі її реформування в Україні. Обгрунтовано суть педагогічної категорії "оцінювання навчальних досягнень дітей віком 6 - 7 років". Визначено динаміку розвитку оцінювання та його основних характеристик за навчально-виховного процесу початкової школи. Проаналізовано сучасний стан функціонування та ставлення вчителів-початківців до оцінювання навчальних досягнень за реального педагогічного процесу. Висвітлено шляхи використання здобутків учених дослідженого періоду щодо оцінювання навчальних досягнень даних дітей за сучасних умов реформування початкової освіти в Україні.

 • Комп'ютерне оцінювання професійних знань в структурі підготовки медичних сестер

           Досліджено особливості стандартизованого контролю якості підготовки медичних сестер у структурі державних стандартів вищої освіти. Побудовано модель моніторингу професійних знань фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" (на прикладі спеціальності "сестринська справа"). Визначено ієрархічні рівні моніторингу, узагальнено та сформульовано його функції, установлено послідовність дій у їх забезпеченні. Обгрунтовано функції комплексу комп'ютерних програм стандартизованого тестування як засіб діагностики якості підготовки медичних сестер.

 • Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін

           Уперше визначено та теоретично обгрунтовано дидактичні умови організації контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення спеціальних технічних дисциплін. Запропоновано й експериментально перевірено систему такого контролю для студентів-аграрників. Розроблено модель даної системи та схему контролю за модульної організації навчання. Наведено класифікацію і охарактеризовано спеціальні технічні знання й уміння як об'єкти контролю. Наведено критерії та показники оцінювання їх сформованості. Розкрито дидактичні можливості рейтингового оцінювання та тестових методик у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін.

 • Формування творчого ставлення до професійних знань студентів економічних спеціальностей

           Науково обгрунтовано суть поняття "творче ставлення до професійних знань". Розроблено технологію його формування, яку експериментально перевірено. Уточнено критерії та показники рівнів сформованості творчого ставлення допрофесійних знань. Розроблено науково-методичні матеріали для викладачів ВНЗ щодо реалізації запропонованої технології.

 • Педагогічні технології формування професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу

           Обгрунтовано специфіку та здійснено класифікацію умінь і навичок майбутніх провізорів відповідно до державних стандартів вищої фармацевтичної освіти. Розроблено та експериментально перевірено методику формування комплексних організаторських, комунікативних, управлінських умінь і навичок майбутніх провізорів з застосуванням технології організації самостійної роботи студентів й модульної технології навчання . Показано, що остання сприяє досягненню рівня компетентності, зокрема, сформованості професійних умінь і навичок завдяки блочному укрупненню та структуруванню змісту навчального матеріалу, вбору адекватних йому методів, форм і засобів навчання. Встановлено, що завдяки застосуванню методики формування професійних умінь і навичок із використанням обох технологій у навчальному процесі провізорів підвищується науковий рівень, а також посилюється мотивація навчання та активізується їх самостійна робота.

 • Формування у студентів коледжу професійних вмінь і навичок в процесі вивчення предмета "Сільськогосподарські машини"

           Встановлено та теоретично обгрунтовано комплекс дидактичних умов, який є важливим засобом ефективного формування професійних вмінь та навичок у студентів і позитивно впливає на їх професійну підготовку в цілому. На підставі результатів проведеного дослідження розроблено методику проведення практичних занять за циклами-модулями з використанням вдосконалених інструкційних карт. Завдяки впровадженню її до навчального процесу аграрного навчального закладу освіти I - II рівнів акредитації отримано позитивні результати.

 • Формування професійних знань учнів професійних училищ у процесі позаурочної роботи з природничо-математичних дисциплін

           Уперше розроблено дидактичні засади формування професійних знань учнів у процесі позаурочної роботи (ПР) з природничо-математичних дисциплін (ПМД), що є необхідною передумовою зростання інтелектуального рівня та професійної культури майбутнього робітника. Теоретично обгрунтовано доцільність проведення ПР з ПМД у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) з урахуванням національних традицій та досягнень педагогічної науки. Удосконалено методику формування професійних знань даних учнів завдяки використанню індивідуальних, групових і масових форм ПР. Розвинуто методи та форми підготовки учнів ПТНЗ до оволодіння майбутньою професією у позаурочній роботі.

 • Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації

           Вперше розроблено методичні засади розрахунку інтегрального індексу реалізованої мобільності населення, який грунтується на визначенні рівня реалізації ключових напрямів людської мобільності, а саме: освітньої, професійно-кваліфікаційної, інтелектуальної, територіальної. Сформовано підхід до розуміння сутності понять "мобільність" і "міграція" у контексті теорії людського капіталу. Визначено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на активізацію індивідуальної мобільності. Запропоновно систему абсолютних і відносних показників, які характеризують реалізовану мобільність як актив людського капіталу. Удосконалено методику оцінювання ефективності витрат на трудову міграцію як інвестицій у людський капітал, в якій значно розширено коло можливих прямих і непрямих матеріальних і моральних витрат і зисків. Розроблено організаційно-економічне та ресурсне забезпечення активізації мобільності населення України.

© 2007-2019 vbs.com.ua