От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / О.Б. Петінова; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-24 10:32:16
Описание
         Проаналізовано погляди представників філософської думки, які зверталися до проблем побуту від античності до сьогодення. Розглянуто побут як специфічну сферу людського буття, визначено актуальні проблеми саме для соціальної філософії. Запропоновано розглядати поняття "соціально-побутове" як соціально-філософську категорію. Вивчено аксіологічну творчу спадщину представників філософської думки різних періодів. Значну увагу приділено процесу становлення ціннісних орієнтацій особистості, в якому здійснюється їх перетворення "потреба - інтерес - цінність - ціннісна орієнтація особистості". Відзначено, що зі всіх складових соціально-побутового найбільш важливе значення у процесі становлення ціннісних орієнтацій особистості мають такі його форми: родина, звичаї, обряди, традиції, релігійні переконання, свята.
См. также:
 • Освіта в контексті ціннісних орієнтацій (соціально-філософський аспект)

           Здійснено соціально-філософський аналіз освіти у контексті ціннісних орієнтацій. Обгрунтовано необхідність її осмислення як найважливішого об'єкта соціальної дійсності у проблемному полі соціальної філософії. Зазначено переваги системного підходу як найбільш релевантного предметові дослідження. Висвітлено процедуру застосування системного підходу до освіти. Розглянуто сутнісно-атрибутивні характеристики освіти у спектрі соціокультурних системних зв'язків. Виявлено причини, зміст, динаміку трансформацій освіти у зв'язку з комплексом духовних детермінант діяльності людей - ціннісних орієнтацій. Надано аналіз факторів концептуальних зрушень в освітніх системах, які виявляються у динаміці зміни парадигми освіти. Проаналізовано процес функціонування вищої школи у країнах Північної Європи, а саме: Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії. Доведено необхідність реформи освіти в Україні.

 • Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості

           Вперше визначено й експериментально доведено існування прямої залежності між рівнем креативності та соціальною фрустрованістю особистості. Проаналізовано окремі характеристики виконання тестів творчих здібностей як маркери адаптаційного потенціалу особистості, виділено критерії креативності, що сприяють успішній адаптації індивіда (наслідування товстій лінії, розробленість малюнків у фігурних тестах). Створено модель оптимуму креативності, яка дозволяє узгодити протилежні наукові тенденції у тлумаченні зв'язку творчості з психічним благополуччям і соціально-психологічною адаптованістю людини. Зафіксовано та досліджено специфічні нелінійні зв'язки між креативністю та досліджуваними змінними (соціально-психологічна адаптованість, емоційний комфорт, самоприйняття). Уточнено уявлення про риси особистісної організації креативних осіб: потяг до домінування, несхильність до уникання проблем, схильність до виникнення емоційно негативних станів, перевага зовнішнього контролю над внутрішнім, неприйняття інших людей і низький рівень прийняття себе. Уточнено тлумачення феномену соціальної бажаності як особистісної характеристики, доведено існування зв'язку між рівнем творчих здібностей і несхильністю давати соціально бажані відповіді. Розкрито значення креативності як фактора соціально-психологічної адаптації індивіда, висвітлено культурний і соціально-історичний аспекти проблеми.

 • Соціально-психологічні особливості формування особистості неповнолітніх правопорушників

  : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 [Електронний ресурс] / Ніна Власіївна Малиш; Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

 • Соціалізація особистості як громадянина України: соціально-філософський аналіз

           Визначено специфіку умов, за яких здійснюється соціалізація особистості як громадянина у перехідному українському суспільстві, якими є перехід до ринкових відносин, переосмислення старих і становлення нових ціностей і традицій, відхід від моноідеологізму, урізноманітнення форм політичного та соціокультурного життя, становлення демократичного громадянського суспільства, віртуалізація соціально-політичного простору. Висвітлено теоретичний аспект щодо сучасного соціокультурного та політичного контексту України. Визначено та проаналізовано причини, що перешкоджають формуванню демократичної політичної культури як критерію адаптованості особистості до соціального простору та часу. Встановлено, що соціалізація особистості у сучасному суспільстві повинна відбуватися згідно з певними світоглядно-аксіологічними засадами, а саме: гуманізації та плюралізації політичного життя, толерантизації соціально-політичних взаємовідносин, визнання багатовимірності соціокультурних і політичних явищ, відхід від практики редукціонізму в побудові політичних конструктів і моделей соціосприйняття на користь становлення посибілістського мислення.

 • Соціально-психологічне дослідження особистості школяра в процесі експериментального навчання

           Висвітлено теоретично-методичні засади організації сучасного соціально-психологічного експерименту, зокрема, в закладах освіти. Запропоновано інноваційну модель програми комплексного соціально-психологічного дослідження здібностей школяра в різних сферах діяльності (розумова метасфера, соціальна, креативна) за рівнями його взаємодії з зовнішнім світом (простір мікро-, мезо-, екзо- та макросхеми) у взаємозалежності зі сферами впливу суспільства на особистість (сукупність мікро-, мезо-, макро-, і мегачинників). Встановлено, що створені експериментальні умови позитивно впливають на реалізацію особистістю свого розумового, соціального та творчого потенціалу як суб'єкта освітнього процесу за умов безпосередніх соціальних взаємостосунків, малої групи (класу), соціокультурної організації (школи).

 • Формування особистості: детермінанти, проблеми, перспективи (соціально-філософський аналіз)

           Здійснено всебічний філософський дискурс поняття особистості. Розглянуто співвідношення природних і соціальних детермінант її формування, об'єктивні та суб'єктивні чинники, що зумовлюють особливості цього процесу в Україні. Висвітлено роль і місце суспільства та культури як основних соціальних детермінант в діалектиці перетворення властивостей індивідуума як особистості. Досліджено відмінності рушійних сил і механізмів соціалізації та культурації людини в епігенезі. Визначено цивілізаційні та етнічні особливості формування особистості. Проаналізовано характерні риси цього процесу в західній та східній соціокультурних традиціях.

 • Соціально- філософський аналіз моделей формування особистості як суб'єкта культури

  : Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 [Електронний ресурс] / І.В. Агієнко; Дніпропетровський держ. ун-т. — Д., 1998. — 18 с. — укp.

 • Трудова поведінка особистості як підприємницька діяльність: соціально-філософський аналіз

           Виявлено особливості трудової поведінки особистості як підприємницької діяльності, визначено її суть, чинники формування та реалізації. Трудову поведінку особистості розглянуто як соціально-філософську категорію в системі інших категорій соціальної філософії, її сутнісний зміст розкрито через такі поняття, як людина, соціум, діяльність, суспільні та виробничі відносини, суспільне життя, особистість та інші. Визначено поняття "трудова поведінка", яка за своєю суттю є сукупністю соціально-функціональних дій та вчинків людей, визначених професійно-кваліфікаційними потребами, обов'язками і формами суспільно-виробничої діяльності. Зазначено, що трудова поведінка є видом та формою суб'єктивної діяльності, комплексним проявом інтегрованих якостей людини, її інтелектуальних, фізичних, морально-психічних та духовних особливостей. Проаналізовано проблеми формування та поведінки "середнього класу" у трансформаційних суспільних процесах, досліджено категорію підприємництво та проблеми соціального управління та регулювання трудової поведінки особистості. Репрезентовано визначення поняття "підприємництво" та "соціальне управління".

 • Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку особистості: соціально-філософський аналіз

           Проаналізовано ціннісну природу усвідомленого саморозвитку особистості за різних типів суспільства. Висвітлено методологічні засади дослідження проблеми ціннісної природи усвідомленого саморозвитку особистості, його сутнісні риси, розкрито зміст та описано основні форми. Досліджено основні компоненти внутрішнього світу людини, структуру ціннісного блоку, які суттєво впливають на саморозвиток особистості. Обгрунтовано значущість світогляду та сенсу життя у ціннісних механізмах усвідомленого саморозвитку особистості, проаналізовано його стратегії, технології та моделі за різних типів суспільства. Відзначено, що у ХХ ст., зокрема в Україні, стратегії саморозвитку особистості реалізовувалися в напрямках "людина - суспільство", "людина - техніка", "людина - природа", "людина - релігія", "людина - нація", "людина - людина".

 • Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці

           Теоретично обгрунтовано й експериментально вивчено проблему розвитку та психокорекції автономності особистості в юнацькому віці. Проаналізовано науково-теоретичні концепції та підходи до вивчення соціально-психологічних умов розвитку автономності особистості юнацького віку. Визначено її суть, структуру, детермінанти, динаміку розвитку. Розкрито особливості розвитку автономності осіб даного віку у сім'ї залежно від соціально-психологічних (особливостей сімейних взаємостосунків) та інтрапсихічних чинників (саморегуляції, самоставлення, духовно-моральних цінностей, локуса молоді та їх зв'язків з сімейними взаємостосунками). Розроблено й експериментально апробовано програму формування та психокорекції автономності у юнацькому віці. На підставі зростання показників автономності в осіб юнацького віку експериментальної групи у порівнянні з контрольною показано ефективність використання запропонованої програми тренінгу розвитку автономності особистості, що дозволяє рекомендувати її для психологічного супроводу розвитку особистості юнацького віку.

 • Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища

           Досліджено особливості емоційного інтелекту студентів гуманітарних спеціальностей. Виявлено, що найменш вираженою у досліджуваних є здатність до розуміння власних емоцій. Висвітлено зв'язок між рівнем емоційного інтелекту та характеристиками соціально-психологічної адаптації особистості - процесуальними (уникнення або прийняття дискомфортних емоційних станів у стресових ситуаціях міжособистісної взаємодії), результативними (співвіднесення особистісної конгруентності та соціометричного статусу). Запропоновано авторську програму розвитку емоційного інтелекту студентів-першокурсників, результати апробації якої свідчать про доцільність її використання з метою оптимізації соціально-психологічної адаптації особистості до стосунків у навчальній групі.

 • Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві

           Проаналізовано соціально-філософський процес формування духовності за умов соціальної трансформації на прикладі суспільства сучасної України. Розкрито основні засади та принципи формування духовності, якими є середовище, соціально-освітні цінності, культура, громадські організації, традиції, сім'я. Розглянуто духовність як категорію людського буття, що виражає його здатність до творення культури та самотворення.

 • Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання)

           Розглянуто глибиннопсихологічні аспекти дослідження витоків агресивності особистості. За допомогою такого методу групової психокорекції як активне соціально-психологічне навчання (АСПН) визначено глибиннопсихологічні передумови виникнення агресії суб'єкта, основою яких є взаємодія внутрішніх тенденцій психіки на межі свідомого та несвідомого рівнів. Виявлено зв'язок першопричин агресії з неусвідомлюваними суперечностями психіки, об'єктними відношеннями індивіда, енергією лібідо та мортідо, дуалізмом потягів "до життя" та "до смерті". Встановлено інфантильні витоки проявів агресії, їх зв'язок з об'єктними відношеннями. Запропоновано визначення поняття агресії, розкрито його глибиннопсихологічний зміст та виявлено можливості упередження агресивних проявів особистості завдяки психокорекції за методом АСПН.

 • Соціально-філософська парадигма власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у пострадянському суспільстві

           Проведено дослідження феномену власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у соціально-філософському аспекті. Обгрунтовано концептуальну модель власності, що дозволяє розкрити особливості її прояву на рівні основних підсистем суспільства та на особистісному рівні. Визначено екзистенціали власності та ціннісні регулятиви власницької культури індивідів. Розроблено рівневу структуру ментального усвідомлення власності та соціально-філософську модель її емоційного сприйняття, що, залежно від психологічного впливу власності на особистість репрезентується у фрагментарній та актуальній власності високого, середнього та низького ступенів актуалізації. Охарактеризовано загальні можливості індивідів щодо реалізації внутрішньої власницької свободи та соціальні ефекти досліджуваного явища у сучасному українському суспільстві.

© 2007-2018 vbs.com.ua