От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Соціальний час: моделі суб'єктивного сприйняття : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.03 / В.В. Бондаренко-Брінь; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 23 с. — укp.

Коротко

Соціальний час: моделі суб'єктивного сприйняття

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-24 10:16:27
Описание
         Досліджено моделі суб'єктивного сприйняття часу на матеріалі німецьких і російських соціально-філософських ідей кінця XIX - початку XX ст. Визначено загальнокультурні детермінанти розвитку уявлень про час даного хронологічного періоду, якими є: стародавній міфологічний час, аграрна циклічна та християнська лінійна темпоральні моделі. Доведено інваріантність більшості виявлених темпоральних патернів. Розглянуто унікальні та національно детерміновані моделі (концепцію чотиривимірного часу М.Гайдеггера, модель "танцівної" часової спіралі Ф.Ніцше, специфічну німецьку модель - представлення історичного часу у просторовому образі дому та деякі інші). Виявлено основні тенденції у розвитку суб'єктивних уявлень про час на початку XX ст., якими є: хвороблива відокремленість і відчуженість суб'єктивного часу індивіда від об'єктивного та інших форм іманентного часу; неоднозначність в орієнтації на певну часову перспективу; різноманіття моделей часової спрямованості; темпоральна інтенсифікація сучасного суспільства; особливе сприйняття тривалості та швидкості перебігу часу.
См. также:
 • Продуктивна роль пам'яті у формуванні колористичної моделі об'єкта сприйняття

  : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 [Електронний ресурс] / Юрій Іванович Блинов; Університет внутрішніх справ. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

 • Позбавлення суб'єктивного права на житло

           На підставі аналізу чинного законодавства, судової практики та результатів попередніх досліджень сформульовано визначення понять житла у загальному контексті та контексті житлового права. Запропоновано визначення поняття житла соціального призначення. Установлено зміст права на житло та недоторканості житла. Висвітлено принципи позбавлення суб'єктивного права на житло. Проведено класифікацію підстав цього позбавлення. Проведено класифікацію підстав позбавлення права приватної власності на житло, виселення, а також класифікацію реквізиції та націоналізації. З'ясовано юридичну природу позбавлення суб'єктивного права на житло. Наведено рекомендації та пропозиції, що стосуються законодавчого врегулювання цивільних правовідносин навколо позбавлення суб'єктивного права на житло, зокрема, щодо введення обов'язкового страхування житла, правил проведення капітального ремонту житла, правил виселення, відмови конфіскації житла.

 • Політична мова як чинник формування інтерсуб'єктивного політичного знання

           Проаналізовано феномен інтерсуб'єктивного політичного знання, який розглянуто як результат процесу, що є дискурсивним за своїм характером. Виділено та проаналізовано чинники, які обумовлюють формування ітерсуб'єктивного політичного знання: політична мова, наявні у суспільстві "фонові" політичні знання, політичний світогляд суб'єкта пізнання, морально-етичні норми та цінності, проведення процедури публічного дискурсу щодо визначення змісту політичного знання. Доведено, що дані фактори є соціокультурними та становлять систему, в якій політичній мові належить системотвірна роль.

 • Представництво і довіреність як способи здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

  Вступ 3

  1. Представництво як спосіб здійснення суб’єктивного права і
  виконання юридичного обов’язку 5
  1.1. Інститут представництва у цивільному праві: поняття,
  значення, сфера застосування 5
  1.2. Представництво як правовідношення.
  Суб’єкти представництва 8
  1.3. Підстави виникнення та види представництва 15
  1.4. Інститут представництва у новому Цивільному
  кодексі України 25

  2. Довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і
  виконання юридичного обов’язку 28
  2.1. Поняття довіреності 28
  2.2. Форма довіреності 30
  2.3. Строк довіреності. Передоручення 35
  2.4. Припинення довіреності 35

  Висновки 39

  Додатки 41

  Список використаних джерел 50

 • Про символ і його сприйняття в художніх системах

            Представлено символ як смислову характеристику декоративного твору та як невід'ємну частину загальногокультурного процесу.

 • Формоутворення та естетичне сприйняття в українському народному мистецтві

           Розглянуто питання про необхідність розробки концепції формоутворення як цілісної системи, про використання результатів нових наукових напрямків в етнології для вивчення формоутворення й естетичного сприйняття в українському народному мистецтві.

 • Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами

           Проведено дослідження провідних чинників сприйняття студентами політичної реклами. Встановлено провідну роль соціокультурних і когнітивних чинників у формуванні сприйняття молоддю політичної реклами. З'ясовано, що проявом політичної свідомості молоді є сукупність особистих думок, теоретичних концепцій, ментальних явищ, поглядів та уявлень, що відображають ставлення суб'єкта до політики, влади, держави взагалі та специфіку його сприйняття політичного процесу. Виявлено чотири типи політичної свідомості (активно-авторитарний, активно-толерантний, пасивно-конформний, пасивно-критичний), що відображають взаємозв'язок політичного мислення та особистісних якостей студентів. Показано здатність студентів з активно-толерантним та пасивно-критичним типом політичної свідомості найбільш повно розуміти текст політичної реклами. З'ясовано, що найвищий ступінь рефлективності та найбільш виразну тенденцію щодо об'єктивного сприйняття політичних явищ продемонстрували студенти з активно-толерантним типом політичної свідомості. Обгрунтовано можливість формування здатності до об'єктивного трактування політичних явищ, зокрема, у процесі сприйняття політичних рекламних повідомлень, за допомогою розробленої тренінгової програми, спрямованої на розвиток рефлексії.

 • Формування досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики

           Уточнено етапи розвитку поліфонічного стилю й аспекти теоретичного дослідження поліфонії. Розглянуто специфіку сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики у процесі музично-теоретичної, виконавської та практично-педагогічної підготовки. Науково обгрунтовано суть досвіду цього сприйняття, систематизовано його компонентну структуру. Доведено, що досвід сприйняття поліфонії є цілісним системним утворенням, яке характеризується високим рівнем кореляції його компонентів. Визначено критерії, показники та рівні сформованості даного досвіду у студентів-музикантів. Розроблено педагогічні умови й етапи його формування.

 • Візуальне сприйняття графічних зображень в сформованому міському середовищі

           Досліджено та проаналізовано особливості візуального сприйняття графічного дизайну в умовах сформованого архітектурного середовища. Розглянуто питання, пов'язані з особливостями зорового сприйняття людиною засобів графічного дизайну в архітектурному просторі. Висвітлено проблему покращення якості носіїв візуальної інформації.

 • Психофізіологічне сприйняття зорової інформації рухової діяльності людини

           Розглянуто психофізіологічні механізми зорової інформації для аналізу рухової діяльності людини. Доведено, що дані функції лімітують рухову діяльність.

 • Суспільний досвід: структура, проблеми сприйняття та соціальні наслідки

           Проведено комплексне дослідження феномену суспільного досвіду, виявлено його структурні компоненти, визначено сутність, соціокультурні прояви в динаміці соціального часу, чинники формування та особливості сприйняття. Системно проаналізовано поняття "суспільний досвід", простежено еволюцію соціально-філософських уявлень про роль досвіду в розвитку особистості та суспільства. Визначено, що суспільний досвід - це результативно-процесуальне утворення соціокультурного розвитку певного суспільства. Суспільний досвід розглядається як етноментальний феномен конкретного соціуму, спираючись на єдність національно-своєрідного та загальнолюдського. Значну увагу приділено аналізу проблем його сприйняття та інтерпретації за умов сучасного трансформаційного періоду.

 • Розвиток особистісної рефлексії підлітків (на матеріалі сприйняття музики)

           В дисертації представлено матеріали експериментального вивчення особистісної рефлексії у підлітковому віці, рзширено теоретичні та методичні уявлення про особливості розвитку і сутності даного феномена та розроблено комплекс методик для його діагностики. Виявлено, що внутрішня природа даного феномена пов'язана з осмисленням і переосмисленням особистісних змістів (різних образів "Я") в минулому, реальному, майбутньому. Встановлені види особистісної рефлексії підлітків: ретроспективний, ситуативний, перспективний. Доводиться, що розвиток особистісної рефлексії відбувається опосередковано - через прийняття підлітком особистісної позиції (продуктивної чи репродуктивної) і мотивується сприйняттям музики. Визначені крітерії і рівні розвитку саморефлексії та її видів у підлітків. Доведена ефективність розробленої системи навчально-виховних заходів, яка включала в себе серії занять (твори, ігрові імітації, імпровізації, проекції) та психологічні техніки, вправи і прийоми щодо саморозвитку і самовиховання особистісної рефлексії підлітків при сприйнятті ними класичної і сучасної музики.

 • Особливості психологічного сприйняття звукового простору музичних творів

           Проведено цілісний системний аналіз особливостей психологічного сприйняття звукового простору музичних творів. У контексті музично-теоретичного, мистецтвознавчого, психологічного підходів запропоновано рішення однієї з головних проблем музичного мистецтва - способів відбиття та моделювання різних просторових характеристик за допомогою засобів музичної виразності. Доведено діалектичну взаємодію рефлективної та креативної функцій свідомості під час сприйняття просторових характеристик у музиці. Обгрунтовано дискретно-континуальний дуалізм музичної тканини з позицій просторовості. Синтезовано відносини категорій лінійності та сферичності, статики та динаміки, усталеності та неусталеності у контексті просторових відчуттів під час сприйняття музики. Запропоновано обгрунтування та рішення низки протиріч у галузі структури музичних систем і психології сприйняття музики. Акцентовано на необхідності введення нових понять внаслідок залучення нових методів дослідження.

 • Виховання свідомого сприйняття кольорових відношень школярами різного віку

            Висвітлано викладання образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах, сприйняття кольору школярами різного віку.

© 2007-2018 vbs.com.ua