От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період : Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / В.М. Самойленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 32 с. — укp.

Коротко

Методологія і застосування стохастичної екогідрології у постчорнобильський період

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-24 01:25:08

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Самойленко Віктор Миколайович


УДК 556.11:504.4.064+613.648


МЕТОДОЛОГІЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СТОХАСТИЧНОЇ ЕКОГІДРОЛОГІЇ

У ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора географічних наук
Київ - 2000


Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Науково-інформаційному центрі водогосподарсько-екологічного моніторингу та оптимізації
водокористування (екологічному центрі "НІЦ ВЕМОВ") Української екологічної асоціації "Зелений світ"Науковий консультант

доктор географічних наук

Хільчевський Валентин Кирилович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

географічний факультет

завідувач кафедрою гідрології і гідрохімії


Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор

Журавльова Лідія Олексіївна

Інститут гідробіології НАН України

відділ екотоксикології і гідрохімії

провідний науковий співробітник

доктор географічних наук, професор


Мольчак Ярослав Олександрович

Луцький державний технічний університет

завідувач кафедрою екології і безпеки життєдіяльності

доктор географічних наук, професор


Некос Володимир Юхимович

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

завідувач кафедрою геоекології і конструктивної географії


Провідна установа

Одеський гідрометеорологічний інститут Міністерства освіти і науки України, м.ОдесаЗахист відбудеться "30" листопада 2000 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01022, Київ-22,
вул.Васильківська, 90, географічний факультетЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за
адресою: 01033, Київ-33, вул.Володимирська, 64Автореферат розісланий "27" жовтня 2000 р.


См. также:
 • Методологія початкового відбору операторів шляхом знімання візуальної стохастичної інформації (за моделями динаміки "зорового каналу" та критеріальними параметрами людини при її роботі на статичному тренажері)

           Розглянуто питання атестації здібності людини до операторської діяльності на підставі структурної ідентифікації моделей динаміки "зорового каналу" оператора в комплексах напівнатурального моделювання. Розроблено методику контролю та досліджено динамічні характеристики "зорових каналів" кандидатів в оператори щодо процесів сприйняття з моніторів і відтворення стохастичної візуальної інформації. Визначено фактори, що суттєво впливають на динамічні характеристики людини-оператора та проведено аналіз впливу цих факторів на зміну структури та параметри "зорових каналів". Побудовано рейтингові таблиці груп операторів.

 • Застосування ультрафільтрації крові в ранній післяопераційний період у хворих з пухлинами головного мозку

           Дисертацію присвячено універсальній реакції - набряк-набухання головного мозку, різні варіанти якого часто виникають при внутрішньочерепних пухлинах, обгрунтуванню та впровадженню у клініку методу екстракорпоральної детоксикації та дегідратації ультрафільтрації крові. Розглянуто недоліки консервативного лікування набряку-набухання мозку в післяопераційний період у нейроонкологічних хворих, що сприяють повільному регресу набряку-набухання мозку та приєднанню гнійно-запальних ускладнень. Обгрунтовано включення у комплекс лікувальних заходів методу ультрафільтрації крові, що прискорює ліквідацію набряку-набухання мозку шляхом виведення зовні внутрішньо-клітинної рідини, зменшує ендогенну інтоксикацію, не викликає порушення гемодинаміки, електролітного та білкового складу крові, явищ гемоконцентрації. Доведено, що показанням до застосування ультрафільтрації крові є значний післяопераційний набряк-набухання мозку, який недостатньо піддається медикаментозній терапії.

 • Мінорантні методи глобальної стохастичної оптимізації

           У науковий обіг введено нове поняття стохастичної міноранти як джерела глобальної інформації про неопуклу задачу стохастичного програмування та як глобальний аналог похідної за напрямками та інших локальних апроксимацій негладких функцій. Удосконалено числення стохастичних мінорант для функцій мінімуму та максимуму, а також математичного очікування та ймовірності, що є узагальненням числення стохастичних градієнтів в опуклому стохастичному програмуванні. Побудовано міноранти для функцій математичного очікування з мірою, що залежить від детермінованих змінних. Сформульовано нові мінорантні оцінки оптимальних значень задач стохастичного програмування на підставі стохастичних мінорант цільової функції, що узагальнюють Ліпшіцеві оцінки й оцінки за методом переставної релаксації. Обгрунтовано стохастичні аналоги методів Піявського та гілок і меж для розв'язання задач стохастичної глобальної оптимізації. Розроблено методику оптимізації надійності (середнього часу існування) стохастичної мережі за обмеження на вартість резервних елементів. Запропоновано методику оптимального розміщення сервісних центрів за умов випадково розподіленого попиту на послуги на основі розв'язання відповідних неопуклих задач стохастичного програмування за допомогою мінорантних методів.

 • Метод нелінійного оцінювання в задачах стохастичної оптимізації та ідентифікації

           Розглянуто експоненціальне сімейство розподілів. Визначено достатні умови існування сильно слушних оцінок невідомих параметрів випадкових величин, відповідних умові сильного перемішування. Розв'язано задачу мінімізації функціонала для багатопараметричних задач за умови, що оцінки визначені за допомогою системи неявних рівнянь. Отримано достатні умови існування ефективних оцінок максимальної правдоподібності для випадкових незалежних величин на сфері. Розглянуто граничну поведінку оцінок параметрів. Наведено теореми, які досліджують асимптотичну нормальність оцінок максимальної правдоподібності та оцінок параметрів слабко залежних величин.

 • Оперативне оптимальне управління інженерними комунікаціями в умовах їх стохастичної дестабілізації

           Дисертацію присвячено вирішенню проблеми оперативного оптимального управління інженерними комунікаційними системами (ІКС) за умов їх стохастичної дестабілізації, пов'язаної з випадковими аварійними ситуаціями на трубопроводах ІКС і випадковими збуреннями навколишнього середовища. Запропоновано вирішити означену проблему шляхом системного підходу до оперативного управління: на основі оперативно-планованих (прогнозованих) витрат цільового продукту (ЦП) комунальними та промисловими споживачами цільового продукту (СЦП) розроблено на рівні задач оперативного оптимального управління такий моніторинг моделей планування (прогнозуванння), який може забезпечити надійну й ефективну роботу ІКС за умов стохастичної дестабілізації режимів її експлуатації під час виконання умов повної керованості ІКС за рахунок внутрішніх ресурсів (ресурсів магістральних джерел цільового продукту) та запасів цільового продукту (ЗЦП). Для розв'язання даної проблеми вперше побудовано стохастичну модель оперативного планування потокорозподілу ЦП в ІКС, орієнтовану на оптимальну реалізацію ресурсів ІКС за умов стабілізації режимів її експлуатації. Вперше вирішено задачу управління ЗЦП за оптимальними часом та обсягами їх включення в загальні ресурси ІКС. Досліджено стохастичні моделі та алгоритми задач оперативного оптимального управління режимами експлуатації ІКС за критеріями мінімумів енергетичних витрат активних регулюючих органів і заслонок, розбіжностей фазових координат збуреного стану та стану ІКС у процесі реалізації задачі управління, ентропії ІКС за умов невизначеності її стану та ризику під час організації управління у разі невизначеності збуреного стану ІКС.

 • Моделі зв'язанного деформування і пошкоджуваності анізотропних композитних матеріалів стохастичної структури

           Досліджено проблему лінійного деформування композитів з пористими анізотропними (трансверсально-ізотропними й ортотропними) компонентами та зв'язаного деформування та пошкоджуваності (короткочасної та довготривалої) пористих анізотропних (трансверсально-ізотропних і ортотропних) матеріалів і даних композитів з використаням методів механіки стохастично неоднорідних середовищ, а також досліджено закономірності деформування та пошкоджуваність (короткочасної та довготривалої) з урахуванням їх взаємодії пористих анізотропних (трансверсально-ізотропних і ортотропних) матеріалів і композитів з пористими анізотропними (трансверсально-ізотропними й ортотропними) компонентами різної структури (односпрямованих і просторово-орієнтованих волокнистих, зернисто-волокнистих, зі сферо- й еліпсоїдальними включеннями) залежно від геометричних параметрів структури, фізико-механічних властивостей, об'ємного вмісту та пористості компонентів і характеру розподілу мікроміцності в їх мікрооб'ємах. Наведено строгі математичні постановки задач про лінійне деформування композитних матеріалів з трансверсально-ізотропними й ортотропними пористими компонентами різної структури (односпрямованих і просторово-орієнтованих волокнистих, зернисто-волокнистих, зі сферо- й еліпсоїдальними включеннями) та задач про зв'язане деформування та пошкоджуваність (короткочасну та довготривалу) трансверсальноізотропних і ортотропних матеріалів і композитів з трансверсально-ізотропними й ортотропними компонентами різної структури у процесі навантаження. Одержано розв'язки поставлених задач з використанням методу умовних моментів, рівняння балансу пористості та методу послідовних наближень для пористих трансверсально-ізотропних і ортотропних матеріалів і композитів з пористими трансверсально-ізотропними й ортотропними компонентами різної структури. Встановлено загальні закономірності впливу пошкоджуваності матеріалу на закон зв'язку макронапружень, макродеформацій і температури та виявлено пов'язані з цим впливом нові механічні ефекти. Проаналізовано вплив фізико-механічних характеристик матеріалів, об'ємного вмісту та пористості компонентів, геометричних параметрів структури та характеру розподілу мікроміцності матеріалу на пошкодженість матеріалу і, як наслідок, на криві макродеформування.

 • Діагностика та лікування сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей в гострий період та період ускладнень

           Науково обгрунтовано та розроблено оптимальну структуру лікувально-діагностичної допомоги дітям зі сторонніми тілами у дихальних шляхах (СТДШ). Уперше вивчено та обгрунтовано диференційований підхід до використання ендоскопічних методів різних видів для видалення аспірованих сторонніх тіл у дітей з урахуванням високого ступеня операційно-анестезіологічного ризику, визначено показання та протипоказання до їх використання. Уперше вивчено зміну показників імунореактивності організму в дітей з СТДШ. Доведено необхідність застосування імунотропної терапії для корекції дисфункції імунної системи у комплексному лікуванні даного контингенту хворих. З метою виявлення змін бронхіального дерева розроблено та впроваджено оригінальний метод бронхографії, який дає змогу найбільш безпечно та повно визначити локалізацію, розповсюдженість та характер хронічного запального бронхолегеневого процесу. Запропоновано диференційований підхід до застосування хірургічних методів лікування з метою видалення сторонніх тіл (СТ) та у період тривалого їх перебування у дихальних шляхах. Обгрунтовано необхідність використання органозберігаючих оперативних втручань (бронхотомія, пульмотомія) у гострий період аспірації СТ та раціональний підхід до резекційних методів (сегмент-, лоб-, білобектомія) у період ускладнень з урахуванням можливості оберненого розвитку патоморфологічних змін легені (бронхоектазії, фіброз), особливо у дітей раннього віку, після проведення комплексного консервативного лікування.

 • Методологія політології


  Вступ 3
  Поняття методу 4
  Методи політології 4
  Висновки 9
  Література 10


 • МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО ПІЗНАННЯ


  ВСТУП 2
  1. МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОГО ПІЗНАННЯ 2
  2. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ЛЮДИНОЮ СВІТУ 3
  3. ІСТИНА – МЕТА ПІЗНАННЯ ЛЮДИНОЮ СВІТУ 4
  ВИСНОВОК 5
  ЛІТЕРАТУРА 6


 • Методологія організації імпортних операцій


  1. Методологія організації імпортних операцій 1
  1.1. Економічна суть та логістичні методи організації імпортних операцій 1
  1.2. Особливості нетарифного і тарифного регулювання імпортних операцій 10
  1.3. Міжнародні правила і звичаї, які застосовуються при здійсненні імпортних операцій (Incoterms) (з боку імпортера) 21


 • Методологія і методика кримінологічних досліджень

  Вступ
  Методологія і методика кримінологічних досліджень
  Висновок
  Використана література

 • Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація

           Здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження банківського маркетингу за умов реформування фінансово-банківської системи України з метою вирішення проблем удосконалення функціонування комерційних банків. Висвітлено еволюцію розвитку маркетингу у суспільстві з ринковою економікою, визначено місце маркетингу у системі економічних наук. Розглянуто організаційну, дослідну та заключну стадії процесу маркетингової діяльності, які характеризують маркетинг як динамічну систему економічних знань про діяльність суб'єктів господарювання, що розкривають суть явищ господарської діяльності з метою оптимізації їх у суспільстві з ринковою та соціально орієнтованою економікою для підвищення добробуту людей. Комплексно представлено банківський маркетинг як методологію формування політики, стратегії та тактики банку, призначену ефективно задовольняти та вирішувати проблеми клієнтів шляхом реалізації на ринку банківських продуктів, управління активами та пасивами, прибутками та витратами, ризиком, ліквідністю з використанням комп'ютерних технологій. Стратегічний маркетинг та його економіко-математичне моделювання у банківській діяльності висвітлено з залученням досвіду діяльності українських банків. Розроблено рекомендації щодо запровадження економіко-математичних моделей і запобігання ризикам і банкротству фінансових закладів.

 • Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація

           Досліджено теоретико-методологічні, організаційні та практичні проблеми аудиту агропромислових підприємств. Узагальнено та розвинуто його теоретичні положення. Запропоновано шляхи вдосконалення методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств з використанням сучасних інформаційних технологій, організаційні підходи до реалізації галузевого напряму в регулюванні аудиторської діяльності, комплекс заходів і пропозицій для вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг. Розроблено організаційні підходи до сприяння розвитку аудиторського обслуговування агропромислових підприємств засобами кредитування аудиторських перевірок за пільгових умов. Запропоновані основні положення дозволяють удосконалити нормативну базу щодо регулювання аудиторської діяльності, зробити аудиторські послуги доступними для підприємств аграрного сектора економіки, підвищити якість аудиторського обслуговування, здійснювати системне планування та документування аудиторських перевірок.

 • Методологія побудови узагальнюючих статистичних показників

           Розглянуто питання вдосконалення методики побудови багатовимірних узагальнюючих статистичних показників. Обгрунтовано теоретичні засади оцінювання багатовимірних об'єктів. Вперше класифіковано способи стандартизації ознак метричної шкали, визначено межі застосування кожного з даних способів. Розвинуто обгрунтування ознакових множин рейтингів емітентів фондового ринку, регіональних ринків праці, комерційних банків. Розглянуто можливості адаптації існуючих методик визначення рейтингів до конкретних умов функціонування економічної системи та наявності інформаційної бази. Для визначення рейтингів на базі латентних властивостей соціально-економічних явищ запропоновано компонентний аналіз. Досліджено його особливості та аналітичні можливості як засіб визначення узагальнюючих статистичних показників. Комплексно розглянуто всі традиційні методики побудови узагальнюючих статистичних показників - експертні оцінки, багатовимірну середню та її модифікації, індекс людського розвитку, таксономічний показник і малопоширений метод головних компонент.

© 2007-2019 vbs.com.ua