От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Динаміка джерел геомагнітних варіацій : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.22 / Ю.П. Сумарук; НАН України. Ін-т геофізики ім. С.І.Субботіна. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Коротко

Динаміка джерел геомагнітних варіацій

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-24 00:37:45

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ГЕОФІЗИКИ ІМ. С.І. СУББОТІНАСУМАРУК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧУДК 550.385.4.36:550.383:523.62.72


ДИНАМІКА ДЖЕРЕЛ

ГЕОМАГНІТНИХ ВАРІАЦІЙ

Спеціальність: 04.00.22 — геофізика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук

Київ — 2001

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України


Науковий керівник: доктор геол.-мінералогічних наук, професор,

Третяк Олександр Никифорович

Інститут геофізики НАН України,

головний науковий співробітник


Офіційні опоненти:

Доктор фізико-математичних наук, професор,

Юхимук Адам Корнілович,

Головна астрономічна обсерваторія НАН України,

зав. відділу


Доктор фізико-математичних наук, ст.н.співр., Максимчук Валентин Юхимович,

Карпатське відділення Інституту геофізики НАН України, зав. відділу


Провідна установа: Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, фізичний
факультет, Міносвіти і науки України, м. Київ


Захист відбудеться “ 22 ” __лютого 2001 р. о 14 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01 в Інституті геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України:
03680, м. Київ-142, пр. Паладіна, 32.


З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України.


Автореферат розіслано “ 22 ” січня 2001 р.


Відгуки на автореферат просимо надсилати вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Д 26.200.01 за
адресою: 03680, м. Київ-142, пр. Паладіна, 32,

тел.: (044) 444-22-65, факс: (044) 450-25-20


Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради,

доктор фізико-математичних наук Мостовий С.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Варіації магнітного поля Землі широко використовуються для практичних потреб
людини в таких галузях як: космонавтика, геологія, біологія, медицина, радіозв'язок, навігація, сейсмологія.
Вони утворюються системою магнітосферно-іоносферних струмів. До складу цієї системи входять: кільцевий
магнітосферний струм, авроральні іоносферні електрострумені, струми вздовж силових ліній магнітного поля
Землі, струми полярної шапки та екваторіальний електрострумінь і інші. Джерелом всіх вище перелічених струмів
є сонячний вітер. В залежності від параметрів плазми сонячного вітру та “вмороженого” в нього міжпланетного
магнітного поля, сила струму в магнітосфері та іоносфері змінюється. Змінюється також конфігурація струмів, їх
положення.

Складна система магнітосферно-іоносферних струмів та добове обертання Землі всередині цих струмів створює
надзвичайно складну картину змін магнітного поля, які записуються наземними магнітними обсерваторіями.

Дана робота присвячена вивченню динаміки кільцевого магнітосферного струму та авроральних іоносферних
електроструменів і використанню одержаних результатів для покращення методик обчислення індексів магнітної
активності та виділення вікових варіацій магнітного поля Землі, які створені зовнішніми струмами.

См. также:
 • Система векторного керування асинхронним двигуном з властивостями грубості до варіацій активного опору ротора

           Розглянуто питання розробки та дослідження грубих щодо параметричних збурень алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном і створення на їх основі систем асинхронного векторно-керованого електроприводу. Теоретично обгрунтовано можливості застосуванння принципу розподілення для синтезу алгоритмів векторного керування асинхронним двигуном з використанням замкнених спостерігачів магнітного потоку, які мають властивості асимптотичної експоненційної стійкості. Синтезовано та досліджено асимптотичні спостерігачі магнітного потоку асинхронного двигуна з підвищеними властивостями грубості щодо варіацій активного опору ротора. Одержано теоретичні рішення задачі синтезу нового алгоритму векторного керування за вимірюваним виходом, який забезпечує асимптотичне відпрацювання заданих траєкторій кутової швидкості та потокозчеплення, та має властивості глобальної експоненційної стійкості. Запропоноване рішення є простим у практичній реалізації, має підвищені властивості грубості щодо варіацій активного опору роторного кола та більш високі показники якості відпрацюванння траєкторій кутової швидкості-модуля потокозчеплення та енергетичної ефективності у порівнянні зі стандартними рішеннями. Розроблено експериментальну установку - станцію швидкого прототипного тестування алгоритмів керування електроприводами. Створено та апробовано експериментальний зразок векторно-керованого асинхронного електроприводу.

 • Оцінка джерел доказів у кримінальному процесі

           Проаналізовано актуальні теоретичні проблеми, пов'язані з поняттям доказів та їх процесуальних джерел, співвідношенням між ними. Обгрунтовано точку зору, що доказами є тільки відомості про факти. Джерела доказів не входять до поняття доказу, а мають самостійне значення. Проаналізовано поняття оцінки доказів та їх джерел. Надано визначення змісту оцінки доказів та їх джерел. Зазначено, що до змісту оцінки доказів відноситься встановлення належності, достовірності, а сукупності доказів - достатності для розв'язання справи. Зміст оцінки джерел доказів охоплює встановлення допустимості, непідробності та повноти. Досліджено питання оцінки конкретних джерел доказів, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України. Значну увагу приділено питанням оцінки джерел доказів, одержаних під час оперативно-розшукової діяльності та адміністративної діяльності правоохоронних органів.

 • 1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення

  1. Класифікація господарських засобів і джерел їх утворення

 • Системні зв'язки юридичних джерел права

           Досліджено систему юридичних джерел права, визначено її сутність, поняття, види. Запропоновано включити до складу даної системи крім традиційних (нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент), нетрадиційні джерела права (принципи права, корпоративні джерела права, релігійно-правові тексти тощо). Обгрунтовано застосування співвідношення "система права" - "система джерел права", які співвідносяться як форма та зміст. Проаналізовано роль системи юридичних джерел права як підсистеми правової системи. Виділено та розглянуто мережу системних зв'язків (генетичних, функціональних і структурних), що забезпечують цілісність системи джерел права. Відзначено необхідність взаємодії різних видів джерел права для ефективного функціонування правової системи.

 • . Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування


  1. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування 2
  2. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу 6
  3. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу 8
  4. Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційним банком 11
  5. Оцінка вартості внутрішньої кредиторської заборгованості 12
  6. Задача 14
  7. Задача 16
  8. Задача 17
  9. Задача 18
  Використана література 21


 • Формування джерел інвестицій в розвиток промислового виробництва

           Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання формування інвестиційних ресурсів промисловості. Розглянуто суть, роль даних ресурсів у відтворювальному процесі. Визначено основні напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємства та запропоновано джерела їх формування. Проаналізовано роль амортизації у відтворному процесі основних засобів в Україні. Порівняно розбіжності між економічною та податковою амортизацією. Досліджено вплив облікової політики з нарахування амортизації на інвестиційні ресурси. Запропоновано головні напрямки проведення амортизаційної політики держави. Створено алгоритм вибору оптимального методу нарахування амортизації. Розглянуто структуру та динаміку податкових надходжень до бюджету. Розроблено комплекс пропозицій щодо удосконалення податкової політики. Проаналізовано проблеми, взаємопов'язані з політикою залучення іноземних інвестицій. З урахуванням пріоритетності розвитку секторів промисловості запропоновано точки концентрації іноземного капіталу.

 • Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності

  Вступ 3
  1. Поняття, види та правовий режим інформації 5
  2. Сутність інформаційно-аналітичної діяльності 11
  3. Використання джерел інформації в інформаційно-аналітичній діяльності для прийняття управлінських рішень 17
  Висновки 24
  Література 26


 • Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

           Досліджено закон як форму права, а також його місце та роль серед інших формальних джерел права, висвітлено вимоги до його якості. Визначено класифікаційні ознаки законів України (конституцію, а також конституційні та звичайні: загальні, спеціальні, спеціалізовані). Запропоновано характеристику їх видів відповідно до певних критеріїв класифікації. Розглянуто природу та значення модельного закону для гармонізації національного законодавства. Обгрунтовано, що закон є пріоритетною формою права в системі інших форм (джерел) права. Зазначено наявність тенденції зростання ролі судового прецеденту та нормативно-правового договору в Україні як субсидіарних форм права, які набувають особливого значення у процесі нейтралізації або заблокування дії неправових законів. Запропоновано закріпити в Законі України "Про нормативно-правові акти" ієрархічну субординацію усіх законодавчих актів та внести відповідні зміни до Конституції України.

 • Корпоративні акти в системі джерел права України

           Досліджено правову природу корпоративних актів у системі джерел права України. Обгрунтовано визначення корпоративних актів і норм, встановлено їх ознаки, функції та зміст. Висвітлено юридичне значення та дію корпоративних актів і з'ясовано їх місце в ієрархічній системі нормативно-правових актів. Встановлено особливості корпоративної нормотворчості й уніфікації корпоративних актів. Обгрунтовано специфічні ознаки для здійснення їх класифікації. Проаналізовано проблеми створення та прийняття корпоративних актів, визначено вимоги щодо їх оформлення, зокрема структурної будови, мови, стилю та використання відповідної юридичної термінології. З'ясовано форми, види та правила уніфікації корпоративних актів, проаналізовано зарубіжний досвід їх застосування. Наведено практичні рекомендації щодо підвищення ролі та ефективності використання корпоративних актів як джерела права в Україні.

 • . Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування

  ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

  Вступ 3
  1. Прогнозування ВВП. 4
  2. Прогнозування інфляції. 6
  3. Побудова узагальненого прогнозу. 9
  Висновки 11
  Перелік літератури 13


 • Правовий звичай у системі джерел конституційного права України

           Розкрито сутність правового звичаю як складової системи сучасних джерел конституційного права України. Розроблено класифікацію та систематизацію конституційно-правових звичаїв. Проаналізовано нові концептуальні підходи щодо визначення джерел конституційного права України, сформовано систему критеріїв їх класифікації. З урахуванням запропонованих критеріїв класифіковано відповідні галузеві джерела права. Охарактеризовано систему джерел сучасного конституційного права України, встановлено юридичні властивості її основних складових. Обгрунтовано визначення поняття правового звичаю як джерела сучасного конституційного права України, виділено його кваліфікуючі юридичні ознаки, визначено етапи становлення та розвитку. Встановлено призначення та розроблено механізми реалізації основних функцій конституційно-правових звичаїв. Запропоновано критерії класифікації даних джерел національного конституційного права, охарактеризовано їх види. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері конституційної правотвірної та правозастосовної діяльності.

 • Пошук нових вітчизняних рослинних джерел елагової кислоти

           Вивчено якісний склад фенольних сполук пагонів 21 рослини родин розоцвіті, березові, вербові, липові, кленові тощо. З 21 виду рослин виділено в індивідуальному стані 4 похідні бензойної кислоти, 4 похідні коричної кислоти, 4 флавоноїдні похідні. Структура сполук встановлена за допомогою фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів. Розроблена технологія одержання комплексу "неочищена елагова кислота" з суплідь вільхи при комплексній переробці сировини в технологічному циклі отримання "Альтану"-субстанції. Дана технологія застосована для інших видів сировини, що містять вільну елагову кислоту чи елаготканини. Розроблена методика кількісного визначення елагової кислоти за допомогою спектрофотометричного метода в розрахунку на елагову кислоту-стандарт в отриманому комплексі. Проведено визначення в ряді рослин кількісного вмісту оксикоричних кислот, флавоноїдних сполук (спектрофотометричним методом в розрахунку на хлорогенову кислоту та гіперозид відповідно) та дубильних речовин. Розроблено НТД на комплекс "неочищена елагова кислота" з суплідь вільхи, що має антиоксидантну та кардіопротекторну дію.

 • Біологічні властивості біфідобактерій, ізольованих з різних природних джерел

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Оксана Анатоліївна Полтавська; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

 • Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.09.07 [Електронний ресурс] / Вадим Петрович Коваль; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2009. — 20 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua