От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по физике и астрономии

Название

Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища : Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / І.В. Віршило; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Коротко

Автоматизована система розв'язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-22 10:00:22

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВІРШИЛО ІВАН ВІКТОРОВИЧ

УДК 552.078 + 553.08

Автоматизована система розв’язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного
геологічного середовищаСпеціальність – 04.00.22 – ГеофізикаАВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття вченого ступеня

кандидата геологічних наук


Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка.Науковий керівник:

доктор фізико-математичних наук,

професор Продайвода Георгій Трохимович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри геофізикиОфіційні опоненти:

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Трипільский Олександр Андрійович,

Інститут геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України, м.Київ,

старший науковий співробітник.


доктор геолого-мінералогічних наук Орищенко Іван Васильович,

Інститут геологічних наук НАН України, м.Київ,

провідний науковий співробітник.


Провідна організація: Український Державний Геологорозвідувальний Інститут, м. Київ
Захист відбудеться 27 серпня 2004 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д026.001.32 Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ-22, вул. Васильківська, 90,
геологічний факультет, ауд. 324.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за адресою: 01033, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “24“ липня 2004 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д026.001.32

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент А.В. Сухорада


См. также:
 • Автоматизована система розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ

           Дисертація присвячена створенню автоматизованої системи розв'язання прямих задач гравіметрії для тривимірних неоднорідних шаруватих середовищ. Система складається з блоків: 1) автоматичного введення до комп'ютеру зображень геофізичних карт за допомогою сканера і побудови їх цифрових моделей; 2) розв'язання прямої задачі гравіметрії для тривимірних неоднорідних шарів, апроксимованих сукупністю вертикальних призм з довільно розташованими верхньою і нижньою основами і неоднорідною густиною, яка в вершинах призми приймає задані значення, змінюється за лінійним законом уздовж горизонтальних координат на верхній та нижній основах і лінійно або експоненціально уздовж будь-якої вертикальної лінії; 3) подання результатів обчислень у вигляді карт. Система орієнтована на використання в розвідувальній та регіональній геофізиці, тобто на розв'язання прямих задач гравіметрії, які подані в прямокутній і сферичній системах координат. Система розроблена на алгоритмічній мові С і працює в операційному середовищі MS Windows. Вона має сучасний користувацький інтерфейс, легка і зручна для використання. Система знайшла широке застосування під час розв'язання практичних задач, пов'язаних з вивченням побудови різноманітних геологічних структур за гравіметричними даними.

 • Екологічна безпека геологічного середовища у зв'язку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області)

           Установлено регіональні закономірності розвитку зсувних процесів як складової екологічної безпеки територій (на прикладі Харківщини). Визначено основні закономірності розвитку таких процесів у межах платформенного типу геологічного середовища. Розроблено оптимальну систему керування розвитком зсувів для забезпечення екологічної безпеки та раціонального природокористування. Розраховано ризики зсувонебезпечних територій на локальному та регіональному рівнях. З використанням топографічних, геологічних карт розроблено цифрові карти зсувонебезпечних територій, застосування яких дозволить оперативно приймати рішення про впровадження запобіжних протизсувних заходів. За результатами проведених натурних спостережень протягом трьох років (2006 - 2008 рр.) з використанням інструментальних методів установлено, що одним з важливих чинників сучасної активізації зсувів платформної частини України є переважно техногенне порушення природної вологості покривних лесово-суглинистих порід, які за умов техногенно-природного перезволоження та підтоплення в межах платформної частини України тривалий час можуть бути нестійкими в інженерно-геологічному аспекті та формують зони критичного інженерно-геологічного ризику. У разі керування розвитком зсувонебезпечного процесу у кожному конкретному випадку мають бути складені технічні паспорти стосовно умов поводження у межах даного схилу. Розроблено та впроваджено заходи щодо мінімізації небезпечного розвитку цього процесу. Відзначено, що прогнозування й оцінювання ризиків негативного впливу зсувних процесів доцільно проводити для площинних сукупностей однотипних зсувів, які виділяються на підставі інженерно-геологічного районування.

 • Магнітна анізотропія порід і використання її для розв'язку структурних задач

           Дисертація присвячена розробці магнітоструктурного аналізу, який грунтується на зв'язку між анізотропією магнітної сприйнятливості і деформацією порід, а також методам інтерпретації магнітних аномалій. Розроблено методику магнітоструктурного аналізу, встановлено закономірні зв'язки між тензорним полем сприйнятливості і генезисом тектонічних структур. Показано важливість врахування закономірностей магнітної анізотропії для підвищення однозначності інтерпретації магнітних аномалій. Розроблено алгоритми і програми розв'язування прямої і оберненої задачі магніторозвідки з урахуванням магнітної анізотропії порід.

 • Методи розв'язку некоректних задач ідентифікації дискретних динамічних систем

           Для стійких систем, передаточний оператор яких може бути представлений у формі лінійного за параметрами розкладання, з використанням методу найменших квадратів (МНК) і засобів регуляризації запропоновано ряд лінійних методів синтезу моделей, ефективних у некоректних випадках. Вивчено граничні властивості розглянутих методів, отримано верхні оцінки точності методів за умов нестохастичної невизначеності. Побудовано регуляризований рекурентний МНК (РМНК) синтезу моделей динамічних систем з параметром регуляризації, що підстроюється за умов надходження нових експериментальних даних, та з рекурентною оберненою матрицею, а також дві його модифікації - регуляризований РМНК з усередненням і регуляризований зважений РМНК. Досліджено способи оптимального вибору початкових значень вектора оцінки й оборотної матриці, отримано залежність оцінок на кожному кроці від обираних початкових значень. Надано рекомендації щодо ефективного використання розроблених рекурентних алгоритмів.

 • Методи та засоби для розв'язку прикладних задач комп'ютерного аналізу зображень

           Розроблено нові й удосконалено існуючі методи та засоби підвищення ефективності комп'ютерного аналізу зображень. За результатами проведених теоретичних і експериментальних досліджень модифіковано адаптивний метод лінійного контрастування для попередньої обробки зображень. Удосконалено метод екстракції ознак на підставі просторової фільтрації. Розроблено підхід, який передбачає уніфікацію процедур екстракції ознак і класифікацію об'єктів. Установлено, що екстракція ознак на базі просторової фільтрації з використанням асоціативних машин для розв'язання задачі розпізнавання об'єктів дозволяє ефективно розв'язувати комплексну задачу аналізу зображень. Запропоновано структуру комп'ютерної системи аналізу зображень з компонентами для навчання та тестування та зворотнім зв'язком. Розроблено методику визначення залежності між коефіцієнтом розпізнавання системи аналізу зображень і параметрами її налаштування у вигляді рівняння регресії.

 • Проблема обгрунтування вибору характеристик ЕОМ реального часу для розв'язання задач керування та обробки даних

           Досліджено проблему обгрунтування вибору проектних рішень. Розроблено задачний підхід щодо обгрунтованого вибору характеристик спеціалізованих ЕОМ реального часу, що підвищує якість проектування. Результати дослідження ефективно використано у процесі проектування деяких автоматизованих об'єктів нової техніки, що функціонують у реальному часі. Показано можливість поширення загальних положень задачного підходу на область обгрунтування вибору проектних рішень різної природи, включаючи складноорганізовані системи.

 • Точний розв'язок граничних задач для пружного середовища з веретеноподібним включенням

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 [Електронний ресурс] / М.Ю. Забаранкін; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

 • Густинне моделювання різних типів геологічних структур на основі створеної системи розв'язку обернених задач гравіметрії

           Містяться результати теоретичних, експериментальних і практичних досліджень по важливій науково-технічній проблемі - розробці автоматизованої системи побудови густинних моделей шаруватих геологічних середовищ складної будови. Розроблена група методів розв'язку обернених завдань гравіметрії для структурних моделей середовищ. Одержані розв'язки найбільш близькі до попередньо побудованих моделей у середньоквадратичній і рівномірній метриках з врахуванням похибки їхньої побудови. На основі створених ітераційних процесів розроблені обчислювальні схеми, реалізовані у вигляді програмних комплексів, об'єднаних в автоматизовану систему інтерпретації гравіметричних матеріалів у рамках шаруватих моделей середовищ. Вирішуються завдання визначення глибин густинних границь і (або) густин шарів. Програмні модулі пройшли випробування на тестовому і польовому матеріалі з метою вибору параметрів обчислювальних схем і обгрунтування методики їх застосування.

 • Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач)

           Вирішено проблему підвищення ефективності морської сейсморозвідки з метою пошуків перспективних об'єктів та їх аналізу щодо наявності покладів нафти та газу. Запропоновано методику спеціалізованої обробки - інтерпретації сейсмічної інформації з застосуванням AVO-аналізу й інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач). Проведено порівняння ефективності розробленого алгоритму обробки сейсмічних даних зі збереженням "істинних" амплітуд і кінематичної методики обробки сеймічних даних на реальних матеріалах площі Субботіна та на моделі, наближеній до реального геологічного розрізу. Ефективність розробленої методики підтверджено одержанням якісних і кількісних показників нафтогазоносності дослідженого регіону за допомогою даних сейсморозвідки та даних ГДС. За результатами апробації методики та на підставі фактичних і змодельованих даних доведено готовність її до виробничого використання.

 • Динаміка і прогноз стану геологічного середовища соляних і сірчаних родовищ Передкарпаття

           Досліджено закономірності розвитку та динаміки техногенно-активізованого карсту для різних типів геологічного середовища (ГС) Передкарпаття з метою обгрунтування інженерного захисту процесонебезпечних природно-техногенних систем (ПТС) різних стадій функціонування територій калійно-соляних і сірчаних родовищ Західного регіону України. Розроблено спеціальні постійно діючі моделі стану ГС у межах прогнозу й управління. Уточнено оцінку інженерного ризику ПТС, обгрунтовано рішення, спрямовані на його зменшення.

 • Міграційні перетворення поля заломлених хвиль для визначення будови геологічного середовища

           Розглянуто питання застосування кінематичної та динамічної міграції поля заломлених хвиль під час обробки й інтерпретації сейсмічних спостережень. Розроблено універсальну методику обробки даних точкових зондувань з залученням кінематичної міграцієї для вивчення зони малих швидкостей. З'ясовано, що кінематична міграція базується на скінченно-різницевих продовженнях часових полів числовим варіантом методу полів часу за зустрічною системою годографів. Створено алгоритм та спеціальний пакет програм для реалізації даної методики. Програми функціонують в інтерактивному режимі та розраховані на великий об'єм вхідних даних. Здійснено апробацію нової методики на модельних і практичний матеріалах. Запропоновано новий підхід щодо виконання динамічної міграції поля заломлених хвиль за умов значної неоднорідності швидкісної характеристики середовища, що базується на повнохвильовому продовженні поля. Розроблено відповідний алгоритм і програми, які перевірено обробкою великого об'єму модельних і реальних матеріалів. Показано відмінності у виконанні процедури динамічної міграції за полем заломлених і відбитих хвиль. За результатами випробування динамічної міграції поля заломлених хвиль на модельних і практичних матеріалах розроблено методичні рекомендації.

 • Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат

           Проаналізовано природні фактори екологічних змін геологічного середовища району Карпат, виділено в його межах основні типи геологічного середовища. Класифіковано техногенні чинники змін даного середовища за характером та масштабами впливу. За результатами екологічних досліджень визначено наявність змін інженерно-геологічного, геохімічного характеру. З метою їх вивчення проведено інженерно-геологічні, геохімічні та радіоекологічні роботи. Для оцінки екологічних змін геологічного середовища запропоновано метод факторного аналізу - матрицю незалежних ознак для множин точок геологічного простору. Обгрунтовано основні складові екологічних спостережень (моніторингу) геологічного середовища. Розроблено заходи оптимізації використання цього середовища в межах Долинського району, які полягають в розвитку рекреаційної галузі та використання енергії рік (будівництво бездамбових енергетичних установок).

 • Закономірності зміни станів геологічного середовища Криворізької промислово-міської агломерації (локальний рівень)

           Уперше виконано математичну та картографічну обробку 67-річних комплексних даних про зміну інженерно-геологічних умов (локальний рівень) на прикладі природно-технічної літосистеми (ПТЛ) Криворізького металургійного заводу. Виконано палеогеоморфологічну реконструкцію еволюції верхніх ланок ерозійної сітки. Установлено зв'язок морфометрії палеобасейнових систем (I - III порядку), палеокліматичних умов, швидкості сучасних горизонтальних рухів земної кори. Обгрунтовано можливість застосування часткових і загальних показників техногенних впливів фізичного класу механічного та гідродинамічного підкласів до аналізу та прогнозу змін геологічного середовища ПТЛ (локальний рівень). Встановлено залежність просторово-часової конфігурації області взаємодії від зони розломного порушення. Створено регресійну модель залежності просадових властивостей від техногенного впливу механічного та гідродинамічного підкласів. Обгрунтовано фізичний і математичний зміст критичного значення інтегрального показника техногенних впливів. Доведено зв'язок процесів лінійної ерозії та деградації просадових властивостей в області значень інтегрального показника техногенних впливів, менших критичного.

 • Алгоритми розв'язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття

           Одержано розв'язки задачі застосування та обгрунтування єдиного підходу, що базується на методах оптимального розбиття множин, для розробки ефективних алгоритмів розв'язання задач глобальної оптимізації, побудови оптимальних квадратур та задач групового вибору. Для задач глобальної оптимізації обгрунтовано зведення задачі глобальної оптимізації до задачі оптимального розбиття, а також розроблено новий алгоритм глобальної оптимізації багатоекстремальної функції, заснований на зведенні задачі глобальної оптимізації до задачі оптимального розбиття множин з одночасним пошуком усіх локальних мінімумів функції та їх зон притягання, з наступним вибором глобального мінімуму. Запропоновано нову модифікацію функції штрафу за помилку, що допускається у разі віднесення будь-якої точки з зони притягання одного локального мінімуму до зони притягання іншого. Стосовно задач побудови оптимальних квадратур для функціональних класів, заданих квазиметриками, наведено новий наближений метод чисельного пошуку оптимальних вузлів та оптимальних коефіцієнтів квадратурної формули, а також найкращої гарантованої точності, заснований на зведенні задачі побудови оптимальних квадратур до задачі оптимального розбиття множин на підмножини з пошуком координат центрів цих підмножин, які співпадають з координатами оптимальних вузлів квадратурної формули. Розроблено декілька модифікацій нового алгоритму наближеного обчислення оптимальних коефіцієнтів квадратурних формул як лебегових мір підмножин, на які розбивається вихідна множина. На відміну від відомих результатів, одержаних для випадків, коли вузли оптимальної квадратури, що є центрами оптимального розбиття, співпадають з центрами оптимального покриття, розроблені алгортми вперше для будь-яких функціональних класів, заданих квазиметриками, дали змогу числовоми методами знаходити оптимальні вузли, оптимальні коефіцієнти квадратури та значення для найкращої гарантованої точності для будь-якого числа вузлів квадратурної формули.

© 2007-2018 vbs.com.ua