От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовнянопрядильних фабрик : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.19.03 / Н.М. Защепкіна; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 1999. — 14 с. — укp.

Коротко

Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовнянопрядильних фабрик

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-26 20:32:56Херсонський державний технічний університетЗащепкіна Наталія Миколаївна


УДК 677.021.9


Котонізація короткого волокна льону на обладнанні бавовнопрядильних фабрик


05.19. 03 –Технологія текстильних матеріалів

АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового

ступеня кандидата технічних наук

Херсон - 1999Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському державному технічному університеті Міністерства освіти України.

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Якимчук Радій Палладійович Херсонський державний технічний
університет, -й проректор, проректор з навчальної та виховної роботи, завідувач кафедри прядіння натуральних
та хімічних волокон.

Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Карпець Іван Панкратович, Інститут
землеробства Української академії аграрних наук, завідувач відділу льону;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Синельникова
Валентина Іванівна, Український науково-дослідний інститут текстильної промисловості, заступник директора з
наукової роботи.

Провідна установа Державна академія легкої промисловості України.


Захист відбудеться “ 15 “ квітня 1999р. о 10 .00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д
67.052.02 в Херсонському державному технічному університеті за адресою: 325008, Херсон, Бериславське шосе,
24


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Херсонського державного технічного університету за адресою:
Херсон, Бериславське шосе, 24Автореферат розісланий “ 15 ” березня 1999р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, д.т.н., проф. Якимчук Р.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми

Україна має цілу низку великих підприємств, які працюють на бавовняній сировині. Однак цього виду сировини
не вистачає для їх нормальної роботи.

Разом з тим, Україна має потенційні запаси сировини - льону низьких номерів (№2-№4). Застосування технологій з
переробки короткого волокна льону вирішило б ряд проблем, пов’язаних з браком сировини для бавовняних
підприємств та забезпеченням робочими місцями деяких регіонів України.

Актуальність теми полягає в комплексному економічному, технічному та технологічному вирішенні проблеми заміни
одного виду сировини (бавовна) іншим (льон низьких номерів), який з успіхом може конкурувати з бавовною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Актуальність даної теми знайшла своє відображення також у “Державній програмі розвитку легкої промисловості
на період до 2000 року”, де підкреслено, що одним із найважливіших напрямів розвитку легкої промисловості є
зміцнення сировинної бази галузі та модернізація необхідного обладнання для переробки місцевих сировинних
ресурсів.

Мета та задачі дослідження

Провести дослідження технологічних процесів, необхідних для поліпшення параметрів лляного короткого волокна на
технологічних ланцюжках різних текстильних підпри-ємств України, які працюють на обладнанні для переробки
бавовни, з метою використання короткого волокна льону низьких номерів, як сировини для бавовняних
підприємств.

Дати визначення підготовчим процесам переробки лубоволокнистих культур.

Розробити рекомендації щодо складу технологічних операцій і оптимізації роботи обладнання для одержання пряжі
заданих параметрів.

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше зроблено порівняльний аналіз параметрів котоніну, отриманого механічним способом із короткого волокна
льону (№2 - №4) на різному технологічному обладнанні текстильних підприємствУкраїни.

На підставі теоретичних й експериментальних даних визначено оптимальний склад обладнання для отримання
котоніну з якостями, близькими до середньоволокнистої бавовни, що дозволяє прогнозувати якість одержаної
пряжі.

Виявлено залежність якісних показників отриманого котоніну від заправних параметрів чесальної машини.

Установлено зв’язок між фізико-механічними параметрами котоніну та якістю отриманої пряжі.

Практичне значення одержаних результатів

Показана доцільність переведення текстильних підприємств з одного виду сировини (бавовни) на інший – коротке
волокно льону низьких номерів (№2 - №4).

Виявлено залежність параметрів отриманого механічного котоніну від заправних параметрів чесальної машини та
зв’язок між параметрами котоніну і параметрами пряжі. Це надає можливість виробляти механічний котонін на

См. также:
 • Розробка ресурсозберігаючої технології переробки низькосортного короткого льняного волокна

           Наведено результи теоретичних та експериментальних досліджень у галузі поглибленого очищення коротких низькосортних волокон льону з метою підготовки їх до прядіння. Розроблено процес поглибленого очищення відходів тіпання в процесі куделеприготування та розволокнення коротких волокон на стадії первинної обробки льону. Проведено порівняльний аналіз різних способів розволокнення з метою отримання високоякісного волокна, придатного для виготовлення прядива та інших товарів. На підставі експериментальних досліджень і розробленої математичної моделі процесу запропоновано та впроваджено технологію виготовлення високоякісного волокна з відходів тіпання. Розроблено та змонтовано устаткування з метою переробки низькосортної сировини за різними технологічними схемами.

 • Розробка технологічного процесу одержання короткого лляного волокна підвищеної якості

           Вперше запропоновано застосовувати замість існуючого куделеприготувального агрегату для одержання короткого волокна підвищеної якості з відходів тіпання льону експериментальну установку, до складу якої входять нові механізми: живильник-потоншувач, м'яльна машина з дрібнорифленими вальцями та паралелізатор. Розроблено теоретичні засади оптимізації параметрів обробки відходів тіпання та конструкції робочих органів експериментальної технологічної лінії, що забезпечує зменшення енерго- та матеріалоємності обладнання та підвищення якості короткого волокна. На базі методів математичної статистики та математичного планування визначено оптимальні параметри процесу паралелізації волокна під час обробки їх в паралелізаційному механізмі експериментальної установки.

 • Мінливість ознак і методи оцінки якості волокна індивідуальних рослин льону-довгунця на перших етапах селекції

           Всебічно вивчено якість волокна льону-довгунця з метою використання установлених закономірностей в селекції. На прикладі 10-ти сортів контрасних за якістю волокна показано характер мінливості та взаємозв'язку ознак якості волокна - гнучкості, міцності, тонкості - з морфологічними та господарсько цінними ознаками залежно від сорту, площі живлення рослин, умов року, анатомічної будови стебла. Проведено порівняльне вивчення різних методів оцінки якості волокна. Виявлено та рекомендовано окремі нові прийоми селекції льону-довгунця на підвищення продуктивності та якості волокна. Передано в держсортовипробування новий перспективний сорт "Глінум".

 • Продуктивність нових сортів льону-довгунця і льону олійного залежно від способів сівби та системи удобрення

           Наведено результати лабораторних, польових і виробничих дослідів, вивчено закономірності росту та розвитку рослин льону-довгунця та льону олійного, формування врожаю насіння, соломи й волокна та зміни фізико-механічних властивостей і прядивної здатності чесаного волокна за різних способів сівби та системи удобрення. Установлено залежність формування врожаю соломи, насіння та волокна від погодних умов вегетаційного періоду льону. Надано економічну оцінку елементам технології вирощування. За результатами досліджень розроблено та рекомендовано виробництву проект технології вирощування льону-довгунця та льону олійного, що забезпечить формування максимальної насіннєвої та волокнистої продукції з їх високою якістю за умов Полісся.

 • Інтенсифікація виробництва та підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні

           Узагальнено та обгрунтовано основні способи очищення цінного альтернативного палива - біогазу від домішок та методику інтенсифікації теплообмінних процесів в біореакторі шляхом локального газорідинного омивання поверхні теплообміну.

 • Підвищення теплотехнічних та екологічних показників спалювання біогазу в теплогенеруючому обладнанні

           Розвинуто методичні засади теплового розрахунку водогрійних котлів малої потужності для спалювання біогазу. Виявлено закономірності впливу режимних і конструктивних параметрів на теплотехнічні й екологічні показники роботи сталевих жаротрубних водогрійних котлів, що працюють на біогазі. З'ясовано невідповідність закономірностей Нормативного метода процесам теплообміну у сталевих жаротрубних котлах за умов роботи на біогазі. Установлено закономірність і одержано кількісну оцінку впливу процесу інтенсифікації теплообміну на показники роботи сталевого жаротрубного котла, що працює на біогазі та його сумішах з природним газом. Запропоновано показник екологічної ефективності енергетичного використання біогазу - питоме зниження емісії парникових газів та з його урахуванням створено методику оцінки біоенерегетичних технологій.

 • Підвищення ефективності усереднення руд у накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик

           Розроблено методи підвищення ефективності усереднення гранулометричного складу руд у накопичувальних бункерах збагачувальних фабрик. Розроблено математичні моделі масоперенесення руди у бункерах. Досліджено усереднювальні властивості типових накопичувальних бункерів з самоподрібнюванням. Визначено закономірності зміни ефективності усереднення руди за гранулометричним складом у бункерах ящикового та силосного типів залежно від зміни середньоквадратичного відхилення вмісту розрахункового класу крупності +100 мм у потоці руди, що завантажується, і ступеня розкриття площі днища бункера. На підставі одержаних залежностей технологічно обгрунтовано параметри й конструктивно-компоновочні схеми накопичувальних бункерів. Теоретично доведено можливість зниження середньоквадратичного відхиленння вмісту класу +100 мм у вихідному живленні млинів до 1 % завдяки усередненню руди в накопичувальних бункерах.

 • Обгрунтування безвідходної технології переробки буровугільних шламів брикетних фабрик

           Вперше досліджено фракції буровугільного шламу, що спливли та потонули, обгрунтовано необхідність їх роздільної переробки. Розроблено математичну модель процесу осадження фракції, що потонула. Встановлено кінетичні закономірності осадження термооброблених буровугільних частинок, визначено раціональні режими, які забезпечують ефективне осадження частинок фракції, що потонула, за мінімальних витрат флокулянта.

 • Імовірнісна оцінка термічної та динамічної стійкості елементів електропостачальних систем до струмів короткого замикання

           Досліджено проблему підвищення ефективності використання електропостачальних систем за рахунок виявлення резервів елементів цих систем щодо термічної та динамічної стійкості до струмів короткого замикання. Розроблено вдосконалену імовірнісну модель розрахунку характерних струмів короткого замикання з урахуванням восьми параметрів, що впливають на нього, та часу переходу одного виду короткого замикання до іншого. Одержано функції розподілу та квантелі характерних струмів короткого замикання, які враховуються під час вибору та перевірки силових кабелів, комутаційних апаратів і силових трансформаторів щодо струмів короткого замикання.

 • Обгрунтування параметрів руху аерозависі в аспіраційно-знепилюючих системах збагачувальних фабрик

           Розглянуто питання розрахунку умов стійкості робочого режиму аспіраційно-знепилюючих систем. Розроблено нові моделі, які описують нестаціонарні режими роботи систем аспірації та знепилювання в гірничо-збагачувальних технологіях. Обгрунтовано вибір параметрів руху аерозависі в аспіраційно-знепилюваючих системах збагачувальних фабрик, які враховують акустичні характеристики елементів, а також витратно-напірну характеристику трубопроводів систем.

 • Фізіолого-гігієнічне обгрунтування профілактики впливу охолоджуючого мікроклімату на працівників вуглезбагачувальних фабрик

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.02.01 [Електронний ресурс] / Вікторія Володимирівна Небесна; АМН України; Інститут медицини праці. — К., 2006. — 20 с.: рис. — укp.

 • Динаміка нелінійних процесів скорочення волокна поперечносмугастого м'яза

           Представлено результати вивчення динаміки скорочення поодинокого волокна м'язу m.tibialis у відповідь на частотно-модульований стимулювальний сигнал. З'ясовано, що перед переходом волокна у стан тетанічного напруження, має місце явище генерації додаткової м'язової сили. Встановлено, що даний феномен залежить від характеристик ситмуляції. Визначено частотно-амплітудні межі даного явища. Показано, що характер наростання стимульованої сили скорочення залежить від попереднього стану волокна. Виявлено вплив форми стимулювального сигналу на часові характеристики змін сили скорочення. Розроблено та апробовано математичну модель залежності "швидкість - сила ізотонічного скорочення волокна", яка адекватно описує експериментальний аналог.

 • Розробка технології одержання однорідного льняного волокна

           Висвітлено результати теоретичних і експериментальних досліджень технології одержання однорідного льняного волокна на бавовняному комбінаті. На підставі аналізу одержаних фізико-механічних якісних показників льняного волокна на всіх переходах технологічного процесу та методів математичної статистики і теорії ймовірності досліджено особливості переробки волокна різних льонозаводів сумісно на бавовнопрядильних фабриках, одержуючи волокно з однорідними фізико-механічними властивостями. Описано математичні моделі залежностей довжини, засміченості, лінійної щільності однорідного волокна від числа обертів головного барабана та величини розведення між сміттєвідбійним ножем машини ЧМД-4У за алгоритмом ротатабельного планування другого порядку. Визначено економічний ефект від впровадження технології одержання однорідного льоноволокна для виготовлення змішаної пряжі, який становить 505,99 грн. на тонну волокна, що допомагає розширити асортимент текстильної продукції. Доведено економічну доцільність даної технології, яка обумовлена низькою вартістю короткого льняного волокна у порівнянні з ціною на бавовну.

 • Розробка технології очищення вовняного волокна із застосуванням ультразвуку

           Наведено результати комплексних теоретичних та експериментальних досліджень, пов'язаних з очищенням вовняного волокна, впливом фізичних чинників на ерозійну активність кавітації, а також ефективність ультразвукового очищення вовни. Теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено вибір індивідуальних поверхнево-активних речовин та їх композицій з метою проведення процесу ультразвукового очищення вовни. Експериментально знайдено оптимальні умови очищення. Розроблено технологію очищення вовни ультразвуком, яка відрізняється раціональним та ефективним використанням матеріальних ресурсів, а також забезпечує випуск якісної вовни з необхідними споживчими властивостями.

© 2007-2018 vbs.com.ua