От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду Erwinia

Коротко

Особливості взаємодії помірного бактеріофага Р1 Escherichia coli з фітопатогенними бактеріями роду Erwinia

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-14 16:44:12

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГОБурова Лариса МихайлівнаУДК 578.26:579.842.1/.2ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОМІРНОГО БАКТЕРІОФАГА Р1 ESCHERICHIA COLI З ФІТОПАТОГЕННИМИ БАКТЕРІЯМИ

РОДУ ERWINIA
03.00.06 – вірусологіяАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

біологічних наук
Київ – 2007Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі молекулярної генетики бактеріофагів Інституту мікробіології і вірусології ім Д.К.
Заболотного Національної академії наук УкраїниНауковий керівник–доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Товкач Федір Іванович,

Інститут мікробіології і вірусологіїім Д.К. Заболотного

НАН України, завідувач відділу молекулярної генетики бактеріофагів


Офіційні опоненти – доктор біологічних наук професор, член-кор. НАНУ

Мацелюх Богдан Павлович,

Інститут мікробіології і вірусологі ім.Д.К.Заболотного завідувач відділу генетики мікроорганізмівдоктор біологічних наук, професор, академік УААН

Бойко Анатолій Леонідович,

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, професор кафедри вірусології

Захист відбудеться 21 листопада 2007 року о 12 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01
Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України за адресою: Д03680, м. Київ ДСП, вул.
Заболотного, 154, зал засідань.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН
України за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 154.Автореферат розісланий “19” жовтня 2007 року.Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук, с.н.с Пуріш Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасний стан молекулярної мікробіології та бактеріофагії характеризується лавиноподібним
потоком інформації про автономні генетичні елементи бактерій (AГE) Frost et al., 2005. Для складних AГE, таких
як помірні бактеріофаги, коньюгативні транспозони, плазміди та інсерційні послідовності, при їх поєднанні,
наприклад, в складі генних островів, властива строга мозаїчність і генетична пластичність Крылов, 2003. За
рахунок мобільності AГE значно розширюються можливості бактеріальної популяції при адаптації. У випадку
мікроорганізмів, патогенних для людини і тварин, горизонтальне перенесення генів, обумовлене AГE, призводить
до виникнення нових форм і/або нових штамів. Останні характеризуються підвищеною або множинною стійкістю до
антибіотиків і, як правило, посиленим патогенним потенціалом Mazel, 2006.

На відміну від бактерій, патогенних для людини, ступінь вивчення АГЕ фітопатогенних бактерій знаходиться на
більш низькому рівні, хоча їхня роль у взаємодії рослина-мікроорганізм не викликає сумнівів Toth et al., 2006.
Бактерії роду Erwinia є практично важливими фітопатогенами, які характеризуються великою генною
різноманітністю Yap et al., 2004, характеризуються розвинутою системою патогенних факторів, включаючи
екзогенний ферментативний комплекс пектиназ, целюлаз, протеаз і системи секреції типів ІІ та ІІІ.

Нещодавно показано, що до патогенності Erwinia carotovora має відношення помірний бактеріофаг ZF40 Кушкина и
др., 2006, а також встановлено, що близько 30% її штамів несуть криптичні плазміди різного розміру Товкач,
2001.

Однак, причетність АГЕ до патогенезу та їх значення в екології фітопатогенних ервіній однозначно не
встановлено. Причина цього, багато в чому, пов’язана з відсутністю зручних молекулярно-генетичних підходів та
інструментів, на пошук яких і скерована дана робота.

В силу полівалентної природи і плазмідного стану профага, помірний коліфаг Р1 на даний момент є найбільш
розвинутим інструментом для вивчення молекулярної генетики представників родини Enterobacteriaceae [Westwater
et al., 2002]. Тим не менш, у випадку бактерій роду Erwinia він використовувався лише спорадично [Белясова и
др., 1990], що не дозволило скласти більш-менш точного уявлення про особливості даної фагової гетерологічної
системи. Отже, розвиток цих досліджень, а також застосування фага Р1 як ефективного молекулярно-генетичного
інструменту є актуальними для вивчення екології фітопатогенних ервіній та для оцінки їх вірулентного
потенціалу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в рамках науково-дослідної теми
відділу молекулярної генетики бактеріофагів Інституту мікробіології і вірусології НАН України

См. также:
 • Лізогенний шлях розвитку помірного бактеріофага ZF40 Erwinia carotovora

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Алла Іванівна Кушкіна; НАН України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2007. — 21 с. — укp.

 • Хламідійна, трихомонадна інфекції в сполученні з умовно-патогенними бактеріями (клінічні прояви, особливості патогенезу, лікування і профілактика)

           Розроблено комплекс лікувальних, профілактичних та організаційних заходів для боротьби зі змішаною урогенітальною венеричною інфекцією, що спричинена Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis й умовно-патогенними бактеріями. Досліджено епідеміологію, патогенез, клінічні прояви та соціальні наслідки змішаної урогенітальної інфекції. Встановлено видовий склад і чутливість до антибіотиків умовно-патогенних бактерій, виявлених у осіб з венеричною урогенітальною інфекцією. Запропоновано алгоритм діагностики хламідійної та трихомонадної інфекції у поєднанні з умовно-патогенними бактеріями. Досліджено особливості імунопатогенезу змішаної інфекції, зокрема, характер зміни рівня цитокінів. Визначено ступінь та характер репродуктивних порушень, охарактеризовано функціональний стан ендокринної системи. Розглянуто психосоматичні порушення, які виникають під впливом змішаних венеричних інфекцій. Розроблено ефективний метод їх лікування з застосуванням сучасних антибіотиків і хіміопрепаратів, а також засобів, що впливають на фактори захисту організму від інфекції. Створено математичну модель розповсюдження венеричних інфекцій у популяції, розроблено економічні критерії їх скринінгу. Досліджено статеву поведінку різних вікових і соціальних груп населення, показано її вплив на розповсюдження венеричних інфекцій. Здійснено апробацію запропонованого комплексу профілактичних і організаційних заходів для боротьби зі змішаною венеричною інфекцією на центральному та регіональному рівнях, встановлено істотне покращання результатів лікування та профілактики інфекцій, викликаних C.trachomatis, T. vaginalis й умовно-патогенними бактеріями.

 • Мембрани з іммобілізованими бактеріями та їх функціональні властивості

           Розроблено методи іммобілізації бактерій на полімерних ультрафільтраційних мембранах. Вивчено функціональні та морфологічні властивості біокаталітичних мембран. Досліджено процеси ультрафільтраційного розділення органічних барвників на біокаталітичних мембранах. Запропоновано технологічну схему ультрафільтраційного очищення масловмісних вод на біокаталітичних мембранах. Встановлено можливість використання мембранних біореакторів діалізного типу для процесів денітрифікації та хромат-редукції. Запропоновано технологічну схему проведення процесів денітрифікації та хроматредукції на біокаталітичних мембранах у мембранному біореакторі діалізного типу. Доведено, що для ефективного протікання процесу необхідні однакові швидкості дифузії та біохімічної реакції.

 • Алелопатичні та біохімічні особливості видів роду Чорнобривці (Tagetes L.)

           Вивчено динаміку біосинтезу та виділення в навколишнє середовище алелопатично активних сполук (фенокарбонових кислот, флавоноїдів, амінокислот та ефірних олій) органами рослин T. erecta, T. patula, T. signata. Проведено оцінку алелопатичної та фітонцидної активності екзометаболітів даних рослин. Досліджено мікробіологічний та біохімічний склад грунту ризосфери видів Tagetes. Наведено дані стосовно перспектив використання інтродукованих видів Tagetes як фітосанітарних культур. Обгрунтовано перспективність використання видів Tagetes для оздоровлення грунту після вирощування айстр, гладіолусів і лілій, а також T. patula та T. signata - для санації приміщень. Показано перспективність вивчення ефірних олій T. patula та T. signata з метою їх застосування в практиці аромотерапії, а ефірної олії T. signata та T. lucida - для розробки фітогербіцидів. Надано рекомендації щодо збору рослинної сировини видів Tagetes.

 • Структурно-функціональні особливості зимостійкості деяких видів роду Magnolia L.

           Проаналізовано особливості зимостійкості інтродукованих листопадних магнолій за кліматичних умов Полісся та Лісостепу України. Досліджено особливості формування покривних, паренхімних, механічних та запасних тканин пагонів контрастних за зимостійкістю видів магнолій. Доведено, що секреторні сполуки знаходяться у паренхімі кори та серцевині пагонів, а також у зоні механічних руйнувань кори та під сочевичками, що створює систему захисту нижче розташованих тканин у найбільш вразливих ділянках пагонів. Визначено залежність кількості води у пагонах різних видів магнолій та їх водоутримувальну здатність у зимово-весняний період від рівня сформованості покривних тканин пагонів, зокрема, товщини кутикули, кількості шарів фелеми, рівня виповнення сочевичок та їх кількості. Вивчено амплітуди тепловиділення у результаті заморожування пагонів для контрастних за зимостійкістю видів. Висвітлено сезонну динаміку вмісту біохімічних сполук (флавоноїдів та ліпідів), розкрито їх вплив на процеси морозо- та зимостійкості інтродуцентів.

 • Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду Gentiana L. in vitro

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.12 [Електронний ресурс] / Анастасія Володимирівна Голубенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

 • Закономірності процесу помірного охолодження органічних матеріалів з фіксованою границею розподілу фаз

           Вирішено задачу теплообміну щодо кріодеструкції органічних матеріалів для отримання теплових навколорозрахункових характеристик процесу, раціоналізації його проведення та вдосконалення кріоінструмента. Запропоновано фізичну модель процесу впливу кріоінструмента на область, що заморожується, яка дозволяє отримати дані про специфіку процесу та механізми переносу теплоти. На основі математичного моделювання розв'язано одно- та двовимірну задачу теплопровідності та отримано залежності часу кріодеструкції від глибини кріонекрозу, що дозволяє прогнозувати процес кріовпливу за умов кріовтручання. Розв'язано ретроспективну задачу відставання з метою встановлення часу відновлення органічної тканини після кріовпливу до початку хірургічного втручання. Експериментально визначено теплофізичні властивості тканини, що носять фундаментальний характер.

 • Особливості функціонування асоціативної системи: шовковиця - азотофіксуючі бактерії роду Azospirillum

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.07 [Електронний ресурс] / Юлія Олексанрівна Гончар; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України. — К., 2005. — 23 с.: рис. — укp.

 • Біологічні особливості видів роду Viburum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісостепу України

           Досліджено біологічні особливості 11-ти видів та п'яти форм роду Viburnum L. у Правобережному Лісостепу України. Вивчено ритми розвитку, особливості росту пагонів, цвітіння та плодоношення видів Viburnaceae. Установлено, що за умов Лісостепу України фенофази більшості досліджених видів характеризуються стабільністю та узгоджуються з погодно-кліматичними умовами району інтродукції. Висвітлено питання стійкості видів Viburnum до несприятливих чинників оточуючого середовища, відзначено їх високу екологічну пластичність, зимостійкість та посухостійкість. Проаналізовано особливості насіннєвого та вегетативного розмноження, запропоновано ефективні методи розмноження. Підведено підсумки інтродукції та зроблено оцінку успішності акліматизації досліджуваних видів та форм роду Viburnum у Правобережному Лісостепу України. Оцінено декоративні якості об'єктів дослідження, запропоновано три фізіономічні типи калини. Розроблено приклади композиційних рішень і надано рекомендації з практичного використання калин в основних елементах озеленення.

 • Еколого-біологічні особливості і ефіроолійність видів роду Thymus L. на Південному березі Криму

           Дисертація присвячена вивченню еколого-біологічних особливостей 12 видів роду Thymus L. в умовах Південного берегу Криму. Вивчена біохімія і динаміка накопичення ефірної олії чебрецю в онтогенезі. Розроблена модель продуктивності чебрецю. Вивчені вимоги чебрецю до основних факторів зовнішнього середовища. Визначені і математично обгрунтовані кількісні показники оптимальних та критичних умов формування урожаю квіткової сировини і біосинтезу ефірної олії. Виділено чотири види чебрецю, перспективних для впроваджень у виробництво: Т. camphoratus Hoffm. et Link., T. pulegioides L., T. striatus Vahl., T. vulgaris L. Розроблені засоби первинної агротехніки вирощування чебрецю.

 • Лізогенія і бактеріофаги Erwinia carotovora

  : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Федір Іванович Товкач; НАн України; Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного. — К., 2002. — 39 с. — укp.

 • Біоекологічні особливості північноамериканських видів роду Juglans L. та перспективи їх використання у правобережному Лісостепу України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 [Електронний ресурс] / Галина Петрівна Іщук; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 21 с. — укp.

 • Біологічні особливості бур'янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України

  : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.13 [Електронний ресурс] / Олександр Валентинович Марущак; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. — укp.

 • Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі Правобережного Лісостепу України

           Оцінено життєвий стан, межі довговічності, адаптивні морфогенетичні реакції сосни P. sylvestris, P. strobus, P. nigra на умови в міському середовищі. Визначено сприятливість міських екотопів для зростання сосни. На рівні асиміляційної та генеративної підсистем вивчено морфометричні та морфологічні показники, тривалість життя хвої, охвоєність пагонів та дефоліацію, кількість і якість насіння, виживання насіннєвих зачатків та ембріонів, схожість і якість пилку. У радіаційно забруднених екотопах вивчено порушення органо- та гістогенезу, описано характерні порушення розвитку вегетативних пагонів, виявлено та описано 8 резервних шляхів брунькоутворення. Вивчено порушення внутрішньої організації хвої. Запропоновано для біоіндикаційних досліджень більше десяти параметрів, які охоплюють різні рівні біологічної організації P. sylvestris від клітинного до організменного. Досліджено вплив біотичних факторів на життєдіяльність видів роду Pinus L. за міських умов.

© 2007-2018 vbs.com.ua