От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 / Г.М. Азаренкова; Укр. акад. банк. справи Нац. банку України. — Суми, 2007. — 33 с. — укp.

Коротко

Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-27 00:11:36

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИАзаренкова Галина Михайлівна


УДК 336:65.012.32

фінансові потоки економічних агентів:

методологія та організація управління
Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наукСуми – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській академії банківської справи

Національного банку України.


Науковий консультант – доктор економічних наук, професор

Васюренко Олег Володимирович,

Університет банківської справи

Національного банку України,

перший проректор


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гуцал Ігор Степанович,

Тернопільський національний

економічний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри банківського

менеджменту та обліку;

доктор економічних наук, професор

Єрмошенко Микола Миколайович,

Національна академія управління,

проректор з наукової роботи;

доктор економічних наук, професор

Примостка Людмила Олександрівна,

Київський національний економічний

університет ім. В. Гетьмана

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри менеджменту

банківської діяльності


Захист дисертації відбудеться “_4__” ____жовтня_____ 2007 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030,
м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії банківської справи Національного банку
України за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.


Автореферат розісланий “_03__” __вересня_______ 2007 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденк

оЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Питання вдосконалення фінансових відносин постійно знаходяться в полі зору
дослідників. Основу такого зацікавлення визначають зміни в процесі формування та перерозподілу фінансових
ресурсів суб’єктів господарювання виробничого сектора економіки країни, зростання обсягів банківського
обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв’язків, розвитку фондового ринку. Підсилюють
таку зацікавленість швидкоплинні коливання стану фінансових ринків, використання новітніх інформаційних
технологій, зростання конкуренції та глобалізація господарської діяльності.

Водночас виявляється ціла низка проблемних питань, які потребують особливої уваги в умовах трансформації
вітчизняної економіки. До таких питань слід віднести: переорієнтацію інвестиційних потоків із сировинного і
фінансового секторів у несировинні галузі з метою стимулювання прогресуючих технологічних зрушень, активізацію
капіталоутворення, забезпечення безперервності процесу впровадження фінансових інновацій, посилення ролі
банківського сектора в економічному зростанні, підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом банку
тощо. Зазначене зумовлює не лише переосмислення, а й відповідне ставлення до ролі фінансового управління в
цілому, де значне місце відводиться проблемі інтенсифікації та структурній оптимізації грошових і фінансових
потоків. Не менш важливим є також питання взаємодії різних інститутів з погляду досягнення сталості
економічного зростання за умов формування відкритої економіки, де вагоме місце знов-таки відводиться
фінансовим аспектам.

Проблеми формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів, організації їх управління, розвитку

См. также:
 • Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України

           Проведено комплексне дослідження теорії та практики функціонування фінансових потоків страхових компаній за умов трансформації економіки України. Розкрито соціально-економічну суть страхування, показано його роль у системі страхового захисту та запропоновано його періодизацію. Досліджено економічну природу фінансових потоків, з'ясовано особливості їх функціонування в страхових компаніях. Проведено багатоступеневу оцінку й аналіз формування та ефективного використання фінансових ресурсів у контексті функціонування фінансових потоків страхових компаній. Обгрунтовано концептуальні підходи та запропоновано комплекс практичних заходів щодо вдосконалення форм і методів інвестиційного маневрування, формування та розподілу прибутку, модернізації діючого порядку оподаткування діяльності, оптимізації структури фінансових ресурсів страховиків. Розроблено економіко-математичну модель для визначення оптимальної структури страхового портфеля. Доведено необхідність застосування в діяльності страхових компаній методів фінансового менеджменту у процесі управління інвестиційними ризиками.

 • Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів (на прикладі підприємств промисловості)

           Розроблено методичні підходи та рекомендації, що дають змогу знизити імовірність та запобігти ризиковим подіям у фінансовій сфері діяльності підприємств. Розкрито суть та економічний зміст ризику у даній фінансовій сфері. Проаналізовано факторні умови розвитку фінансового ризик-менеджменту та його методичні засади. Розглянуто складові невизначеності та непередбаченості у даній сфері діяльності підприємств, наведено економетричні моделі відповідного аналізу. Обгрунтовано засади визначення стратегії управління фінансовими ризиками підприємства. Розроблено модель оцінки ефективності прийняття фінансових рішень. Запропоновано підхід щодо виявлення ступеня ризику ліквідності підприємства.

 • Фінансовий ризик-менеджмент економічних агентів (на прикладі підприємств промисловості)

           Розроблено методичні підходи та рекомендації, що дають змогу знизити імовірність та запобігти ризиковим подіям у фінансовій сфері діяльності підприємств. Розкрито суть та економічний зміст ризику у даній фінансовій сфері. Проаналізовано факторні умови розвитку фінансового ризик-менеджменту та його методичні засади. Розглянуто складові невизначеності та непередбаченості у даній сфері діяльності підприємств, наведено економетричні моделі відповідного аналізу. Обгрунтовано засади визначення стратегії управління фінансовими ризиками підприємства. Розроблено модель оцінки ефективності прийняття фінансових рішень. Запропоновано підхід щодо виявлення ступеня ризику ліквідності підприємства.

 • Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика

           Висвітлено теоретичні і методологічні положення, а також практичні рекомендації щодо удосконалення обліку фінансових результатів діяльності. Запропоновано шляхи удосконалення обліку та контролю фінансових результатів діяльності на теоретичному, концептуальному та методологічному рівнях, які полягають в уточненні економічної сутності поняття прибутку; визначенні елементів облікової політики; обгрунтуванні напрямів удосконалення обліку фінансових результатів з метою задоволення потреб всіх споживачів економічної інформації з максимальним врахуванням запитів кожного з них; розробці методики проведення аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності, а також розкритті порядку обліку і контролю фінансових результатів діяльності за умов застосування комп'ютерних технологій.

 • Методологія формування модельного базису опису соціально-економічних систем

           Обгрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено економіко-математичні моделі базису опису соціально-економічних систем (СЕС) у просторі ознак за умов мінливості, що обумовлені трансформаційними процесами економіки України. Запропоновано концепцію сумісного визначення величин метричних і неметричних ознак СЕС за змістом величини в економіці, умов їх одержання та системи вимірників, розроблено понятійний апарат для формування нових методологічних принципів економіко-математичного моделювання. Створено загальну технологію визначення величини різних ознак СЕС з використанням методичних принципів вимірювання в економіці за класифікацією похибок у визначенні ознак об'єктів. Розроблено методологічні положення формування модельного базису опису СЕС з урахуванням особливостей визначення величин різних ознак в економіці. Розкрито специфікацію базисних моделей складних ознак СЕС залежно від типу величин вихідних елементарних ознак і запропоновано вирішення окремих проблем відповідних математичних методів у побудові даних моделей. Розроблено об'єктивну й універсальну міру оцінювання взаємозв'язку онак СЕС, у якій використано величини, виміряні на різних шкалах. Запропоновано спосіб розв'язання задачі розділення суміші для визначення однорідності величин ознак в аналізі процесів їх розвитку. Розроблено моделі вимірників в економіці для забезпечення достовірності в описі СЕС. Запропоновано модифікацію методу багатовимірного шкалювання на основі матриці коефіцієнтів зв'язку між різними ознаками. Обгрунтовано доцільність застосування вимірників для формування математичних моделей СЕС. Розроблено базисні математичні моделі складних ознак СЕС. Формалізовано зміст модельного базису опису СЕС. Уточнено класифікацію похибок у визначенні ознак СЕС й обгрунтовано шляхи підтримки стійкості модельного базису опису СЕС. Наведено методичні рекомендації щодо формування управлінських рішень на підставі результатів побудови моделей складних ознак різних СЕС.

 • Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація

           Науково обгрунтовано суть внутрішньогосподарського обліку як складової управлінського. Визначено суть внутрішньогосподарського обліку, розкрито його об'єкти, предмет і метод, основні завдання, аспекти його історичного розвитку. Досліджено питання вдосконалення класифікації витрат, доходів і фінансових результатів діяльності будівельних підприємств, їх аналітичного та синтетичного обліку, узгодження чинних нормативних і законодавчих актів. Запропоновано методику та систему організації внутрішньогосподарського обліку даних підприємств.

 • Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація

           Досліджено теоретико-методологічні, організаційні та практичні проблеми аудиту агропромислових підприємств. Узагальнено та розвинуто його теоретичні положення. Запропоновано шляхи вдосконалення методики аудиторського обслуговування агропромислових підприємств з використанням сучасних інформаційних технологій, організаційні підходи до реалізації галузевого напряму в регулюванні аудиторської діяльності, комплекс заходів і пропозицій для вдосконалення системи контролю якості аудиторських послуг. Розроблено організаційні підходи до сприяння розвитку аудиторського обслуговування агропромислових підприємств засобами кредитування аудиторських перевірок за пільгових умов. Запропоновані основні положення дозволяють удосконалити нормативну базу щодо регулювання аудиторської діяльності, зробити аудиторські послуги доступними для підприємств аграрного сектора економіки, підвищити якість аудиторського обслуговування, здійснювати системне планування та документування аудиторських перевірок.

 • Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація

           Здійснено комплексне теоретико-методологічне дослідження банківського маркетингу за умов реформування фінансово-банківської системи України з метою вирішення проблем удосконалення функціонування комерційних банків. Висвітлено еволюцію розвитку маркетингу у суспільстві з ринковою економікою, визначено місце маркетингу у системі економічних наук. Розглянуто організаційну, дослідну та заключну стадії процесу маркетингової діяльності, які характеризують маркетинг як динамічну систему економічних знань про діяльність суб'єктів господарювання, що розкривають суть явищ господарської діяльності з метою оптимізації їх у суспільстві з ринковою та соціально орієнтованою економікою для підвищення добробуту людей. Комплексно представлено банківський маркетинг як методологію формування політики, стратегії та тактики банку, призначену ефективно задовольняти та вирішувати проблеми клієнтів шляхом реалізації на ринку банківських продуктів, управління активами та пасивами, прибутками та витратами, ризиком, ліквідністю з використанням комп'ютерних технологій. Стратегічний маркетинг та його економіко-математичне моделювання у банківській діяльності висвітлено з залученням досвіду діяльності українських банків. Розроблено рекомендації щодо запровадження економіко-математичних моделей і запобігання ризикам і банкротству фінансових закладів.

 • Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація

           Досліджено теоретичні, методологічні та організаційні засади оперативного економічного аналізу (ОЕА) як функції керування в системі ринкових відносин та розроблено методики його проведення щодо різних видів діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи. Уточнено місце економічного аналізу в системі економічних наук, розглянуто суть, модифіковано завдання. Обгрунтовано його мету як функції управління, зважаючи на зміну ролі в керуванні та взаємозв'язки з іншими функціями, що мають новий зміст. Досліджено еволюцію дефініції "оперативний економічний аналіз". Для розв'язання завдань ОЕА теоретично обгрунтовано типологію його видів. Висвітлено методологічні засади ЕОА. Визначено основні структурні компоненти, розкрито їх суть, архітектоніку. Уточнено систему показників ОЕА, яку структуризовано блоками. Запропоновано шляхи вдосконалення його інформаційного забезпечення. З використанням системного підходу запропоновано гнучкі методики маркетингового, внутрішньогосподарського та фінансового оперативного аналізу щодо різних видів діяльності підприємства як відкритої соціально-економічної системи. Доведено об'єктивну необхідність створення наскрізної системи економічного аналізу, запропоновано підсистеми та визначено їх зміст, об'єкти, завдання та місце в ній ОЕА. Обгрунтовано концептуальні підходи щодо раціональної організації ОЕА, побудовано модель організації та з'ясовано порядок розподілу функціональних обов'язків між суб'єктами аналізу.

 • Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація

  : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.09 [Електронний ресурс] / Марина Миколаївна Орищенко; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2009. — 20 с. : рис. — укp.

 • Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів

           Проаналізовано фондовий ринок за кордоном. Розкрито суть цінних паперів. Запропоновано визначення поняття "цінні папери" як обліко-економічної категорії та класифікацію цінних паперів для цілей бухгалтерсього обліку. Проаналізовано законодавчо-нормативну базу регулювання операцій з цінними паперами в Україні та за кордоном, запропоновано порядок її гармонізації. Досліджено актуальні питання методології та організації обліку й аудиту ціних паперів підприємств переробної промисловості. Запропоновано субрахунки обліку цінних паперів і порядок розкриття інформації за операціями з даними паперами в обліковій політиці підприємств переробної промисловості та у фінансовій звітності. На підставі проведеного дослідження методики й організації аудиту цінних паперів підприємств переробної промисловості уточнено джерела формування аудиторських доказів у разі перевірки цінних паперів. Запропоновано програму аудиту даних паперів та форми робочих документів аудитора, що сприяє ефективності аудиторського процесу та наданню адекватного аудиторського висновку. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення методології й організації обліку й аудиту цінних паперів шляхом використання комп'ютерних інформаційних технологій.

 • Територіальна організація ринку цінних паперів: методологія і практика

           Досліджено теоретико-методологічні та методичні засади формування територіальної організації ринку цінних паперів України та її складових елементів. Виявлено закономірності, принципи, фактори розширеного відтворення на регіональних ринках цінних паперів, кінцеву їх продукцію з урахуванням взаємозалежності з територіально-виробничими комплексами регіонів. Проведено класифікацію матеріально-речових елементів, виробничих відносин та визначено особливості даного ринку, його територіальних утворень як інструментів економічних реформ суспільного виробництва. Обгрунтовано структуру управління регіональними ринками, доцільність переходу до певних механізмів управління за сучасних умов економічних трансформацій. Досліджено інвестиційно-фінансові утворення, розроблено методи активізації регіонального ринку цінних паперів, побудовано його прогнозну модель.

 • Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація

           Визначено концептуальні підходи щодо сутності та місця інвестування у кругообігу ресурсів, досліджено господарсько-правові відносини в інвестиційній сфері. Запропоновано структурно-логічну модель інформаційного забезпечення реальних і потенційних інвесторів. Проаналізовано методи оцінки інвестицій, що використовуються у зарубіжній практиці. Теоретично обгрунтовано взаємозв'язок інвестицій та капіталу підприємства, визначено найбільш дієві напрямки та джерела ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності. Розглянуто етапи становлення та трансформації обліку інвестиційних процесів. Розроблено методологію та організацію обліку капітальних і фінансових інвестицій, відокремленого обліку доходів, витрат, фінансових результатів інвестиційної діяльності стосовно його наближення до міжнародних стандартів, зважаючи на національні особливості економіки. Охарактеризовано процес і способи злиття капіталів групи підприємств, удосконалено методику складання консолідованої звітності. Наведено методи оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємств, а також окремих інвестиційних проектів.

 • Розвиток аграрних відносин у регіоні (теорія, методологія, організація)

           Наведено результати дослідження теоретико-методологічних та організаційно-економічних проблем реформування аграрних відносин в Україні періоду політичної незалежності. На сучасних засадах розкрито соціально-економічну сутність, цільове призначення та місце аграрних відносин у системі суспільного й економічного розвитку. Запропоновано шляхи щодо ефективного вирішення селянського питання. Розглянуто науково-методологічні аспекти сучасних аграрних реформувань, розвитку аграрної та земельної реформ, реформування майнових відносин власності, організаційно-правової реструктуризації сільськогосподарських підприємств. Окреме місце відведено розвитку у процесі реформування аграрних відносин присадибного та селянського господарств, становленню у ньому приватного сектора. Обгрунтовано моделі реформування колективних та інших недержавних сільськогосподарських підприємств у нові агроструктури, особливості механізмів їх практичного втілення. Узагальнено досвід організації здійснення аграрної реформи та наведено результати її здійснення на Івано-Франківщині та Львівщині. Обгрунтовано концептуальні основи подальшого розвитку аграрних відносин.

© 2007-2018 vbs.com.ua