От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інституційні форми розвитку конкурентних відносин : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.01 / Ю.Б. Росецька; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Коротко

Інституційні форми розвитку конкурентних відносин

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-14 15:54:03

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Росецька Юлія Болеславівна


УДК 330.837:339.137.2


ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН


Спеціальність: 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Одеса – 2007

Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Звєряков Михайло Іванович, Одеський державний економічний університет,
завідуючий кафедрою загальної економічної теорії, ректор.
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Яременко Олег Леонідович, Національний Банк України, заступник керівника
експертно-аналітичного центру Ради НБУ;кандидат економічних наук, доцент Доленко Леонід Харлампійович, Одеський національний університет ім. І.І.
Мечнікова, завідуючий кафедрою економічної теорії і міжнародних економічних відносин.
Захист відбудеться: “2” листопада 2007 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.055.01
Одеського державного економічного університету за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою:
65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 8.


См. также:
 • Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках

           Досліджено проблеми створення та підтримки конкурентного середовища. Головну увагу приділено механізмам державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на товарних ринках національної економіки. Запропоновано й обгрунтовано основні напрями удосконалення категоріального апарату конкурентної політики, удосконалено методику віднесення суб'єктів господарювання до тих, що займають монопольне чи домінуюче становище на загальнодержавному та регіональному рівнях. Запропоновано методику складання та введення переліку зазначених суб'єктів господарювання. Удосконалено механізм здійснення антимонопольного регулювання органами Антимонопольного комітету України.

 • Формування конкурентних відносин у трансформаційній економіці України

           З'ясовано суть конкуренції, конкурентного середовища та конкурентної стратегії в економіці. Запропоновано функції, класифікаційні ознаки та види економічної конкуренції. Висвітлено особливості розвитку економічного суперництва у директивно-плановій економіці. Визначено нові риси розвитку конкуренції у вітчизняній економіці. Розкрито процес становлення інституційного середовища рекламної діяльності в Україні, визначено критерії недобросовісної реклами та умови, за яких порівняльна реклама має заборонятися, а також запропоновано певні заходи щодо розвитку адресної реклами у пресі. Значну увагу приділено удосконаленню основних засад економіко-правового регулювання конкуренції в економіці України. Базуючись на результатах вивчення світового досвіду, обгрунтовано найважливіші засади ефективного інституційного регулювання конкуренції та саморегулювання реклами.

 • Формування конкурентних відносин в перехідній економіці інверсійного типу

           Дисертацію присвячено проблемі формування конкурентних відносин в перехідній економіці інверсійного типу. Розглянуто економічний зміст конкуренції на підставі еволюційного розвитку змагальності, конкуренції, етапів їх розвитку. Розкрито особливості становлення конкурентних відносин в інверсійній економіці, визначено з усього різномаїття найбільш ефективну конкурентну структуру перехідної економічної системи. Розглянуто роль конкуретних віносин у формуванні ринкової системи з застосуванням методів державного регулювання. Обгрунтовано переваги конкурентно-інституційного напрямку регулювання економіки. Визначено, що у випадку створення нормальних умов для відтворювальних процесів в економіці, розвиток конкурентних відносин трансформується на конкурентноздатність. Формування розвинутих конкурентних відносин, створення конкурентного середовища впливає на зміну структури виробництва на підприємствах, у галузях, народному господарстві у цілому.

 • Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках

           Сформульовано теоретичні та методичні засади формування механізму регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках. Запропоновано методологічний підхід щодо оцінювання його ефективності шляхом визначення часткових та узагальнених показників, основним з яких є коефіцієнт дієвості регулятивного процесу. Визначено обсяг виробництва молока та ринкових часток переробних підприємств і проаналізовано зміни цін на молоко та молокопродукти для Волинського регіону. Обгрунтовано напрямки удосконалення механізму регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках переробних галузей, запропоновано стратегію розвитку його інституційної сфери. Розроблено напрямки удосконалення ринкового механізму й оптимізації державної сфери регулювання економічної конкуренції на регіональних сировинних ринках.

 • Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми

           Розроблено теоретико-методологічні засади та механізми організаційного й інституційного забезпечення сталого просторового розвитку регіону (СППР) за умов євроінтеграції. Визначено сутність сталого розвитку у просторовому вимірі. Проаналізовано актуальні проблеми детермінації ідеї СППР. Досліджено еволюцію теорії сталого просторового розвитку регіонів. Розглянуто динаміку та фактори сталого розвитку просторових систем. Описано інтеграційні процеси сталого розвитку та проаналізовано зарубіжний досвід їх регулювання. Виявлено сучасні тенденції сталого просторового розвитку регіонів у контексті міжнародної інтеграції. Розкрито методологічні аспекти управління сталим розвитком просторових систем. Встановлено критерії та розроблено концептуальні засади управління СППР. Визначено особливості формування теоретичної бази просторових систем і просторового планування. Розроблено методологію проектного управління сталим просторовим розвитком. Визначено місце та роль соціально-економічних і ресурсно-екологічних чинників СППР. Розкрито механізми державного регулювання процесів сталого просторового розвитку, просторового планування та програмно-цільового управління. Розроблено наукові засади моніторингу СППР.

 • Стратегія досягнення машинобудівним підприємством конкурентних переваг на основі інноваційного розвитку

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Едуард Збигневич Малевський; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

 • Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин

           Проведено поглиблений аналіз історії розвитку діяльності профспілок. Наведено характеристику їх прав щодо регулювання трудових відносин. Розглянуто зміну функцій профспілок у період економічних і соціальних реформ в Україні. Обгрунтовано суть і сформульовано юридичне визначення поняття захисту профспілками трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників. Запропоновано визначення поняття "захисна функція", виділено її основні елементи та особливості реалізації. Значну увагу приділено участі профспілок у трудових спорах, укладенні колективного договору та веденні колективних переговорів. Грунтовно досліджено регулятивну функцію профспілок, тобто контроль за дотриманням законодавства про працю, його види, форми і методи застосування. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.

 • Основні правові форми реалізації економічних відносин в Україні

  Основні правові форми реалізації економічних відносин в Україні 2
  Література 7

 • Економічні форми технологічного розвитку промисловості

           Висвітлено економічні проблеми структурних технологіних зрушень у промисловості. З позицій системного аналізу промислової еволюції виділено три способи технологічного розвитку. Обгрунтовано подвійний характер технологічних змін у сучасній промисловості. Розкрито організаційно-економічні основи моделі поступової диверсифікації промислово-фінансових груп в Україні, яка є однією з умов становлення нового способу технологічного розвитку національної промисловості. Розроблено організаційно-методичну модель двоступеневого економічного механізму використання лізингу для стимулювання технічного переозброєння та реконструкції підприємств промисловості.

 • Форми власності в Україні на сучасному етапі їх розвитку  1. Форми власності в Україні на сучасному етапі їх розвитку 3
  2. Новітні тенденції в еволюції власності 9
  3. Проблеми власності та форм господарювання в Конституції України 14
  Список використаної літератури 17


 • Форми організації бухгалтерського обліку і напрямки їх розвитку

  Вступ 3
  1. Поняття та сутність форм бухгалтерського обліку 5
  1.1 Облікові реєстри 5
  1.2 Форми бухгалтерського обліку 8
  2. Удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації 15
  2.1 Необхідність удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації 15
  2.2 Шляхи удосконалення форм бухгалтерського обліку на основі комп'ютеризації 21
  Висновки 30
  Література 33

 • Психологічні особливості розвитку сприймання підлітками поетичної форми

           Показано, що становлення повноцінного сприймання поетичної форми підлітками має вияв у набутті ними певних навичок, зокрема, співвідносити форму твору з його змістом і задумом, адекватно сприймати конотативну семантику поетичної форми, вловлювати інваріантні особливості ідивідуального поетичного стилю різних авторів. Установлено критерії успішності сприймання школярами поетичної форми, якими є певна цілісність і повнота сприйняття форми, здатність вказувати на окремі образи, які найбільше сподобалися, та сприймати тонкі нюанси в описі природи, подій, почуттів і думок автора, його ставлення до зображуваного. Виокремлено рівні розвитку сприймання підлітками поетичного твору. Розроблено та апробовано у навчальному процесі програму "Поетика", яка передбачає ознайомлення учнів з системою виражальних засобів художньої літератури, передусім, поезії та формування в них схильності до роботи з цією системою й відповідних способів дій. Показано, що застосування вказаної програми зумовлює якісні позитивні зрушення у сприйманні поезії підлітками, які полягають у тому, що для учнів набуває значущості більша кількість вимірів поетичного тексту і вони краще співвідносять форму поетичного твору з його задумом і змістом.

 • Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / Ростислав Анатолійович Крамченко; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

 • Форми безготівкових розрахунків та перспективи їх розвитку в банках України

  ВСТУП 2
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти організації безготівкових розрахунків в банках України 5
  1.1 Сутність та значення безготівкових розрахунків 5
  1.2 Характеристика основних форм безготівкових розрахунків 19
  1.3 Економіко-правові основи проведення безготівкових розрахунків 25
  РОЗДІЛ 2. Аналіз стану та ефективності організації безготівкових розрахунків в АБ "..." 52
  2.1 Аналіз динаміки та структури безготівкових розрахунків 52
  2.2 Організація проведення безготівкових розрахунків 63
  2.3 Характеристика тарифної політики банку 71
  2.4 Аналіз ефективності здійснення безготівкових розрахунків 79
  РОЗДІЛ 3. Перспективи розвитку безготівкових розрахунків в банках України 86
  3.1 Напрямки удосконалення безготівкових розрахунків в банках України 86
  3.2 Проблеми і перспективи покращення безготівкових розрахунків в АБ "..." 90
  3.3 Удосконалення методичного забезпечення безготівкових розрахунків 94
  ВИСНОВКИ 102
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105
  ДОДАТОК 1. Аналіз структури безготівкових розрахунків АБ „...” в 2000-2003 рр. (в млн.грн.) 113
  ДОДАТОК 2. Аналіз динаміки безготівкових розрахунків АБ „...” в 2000-2003 рр. (в млн.грн.) 114

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
  2. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144.
  3. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV.
  4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями Законом України від 20 вересня 2001 р. N 2740-ІІІ).
  5. Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 31, ст.286.
  6. Закон України “Про Національний банк України” (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України за станом на 10 січня 2002 року № 2922—ІІІ).
  7. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 р. №2346-III.
  8. Закон України „Про електронний цифровий підпис” від 22 травня 2003 року N 852-IV.//Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 36, ст.276.
  9. Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" : Постанова Правління НБУ // Галицькі Контракти.– 1996.– № 41.– С. 44-48; 1997.– № 23-24.– С. 173-189.
  10. Інструкція НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті" від 27.05.1996 р.
  11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні затверджена Постановою Національного Банку України N 368 від 28.08.2001.
  12. Лист Вищого господарського суду України „Про Закон України "Про електронний цифровий підпис"” від 03.07.2003 N 01-8/746.
  13. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи України на 2003 - 2005 роки.//Прес-служба Національного банку України, адреса статті - http://www.bank.gov.ua/Inf_mat/Pres_rel/2003/03-02-03.htm
  14. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки // Бухгалтерія. - 2001.– №11.– С.43-46.
  15. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2000 р. № 520
  16. Постанова Національного Банку України „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №22 від 21.01.2004.
  17. Постанова НБУ “Про затвердження Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в банках України” від 29.03.96 р. №80.
  18. Постанова правління НБУ „Про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки” № 37 від 24.02.97.
  19. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29 березня 2001 р. N 135 (В редакції Постанови Правління Національного банку України від 4 червня 2003 р. N 227).
  20. Постанова правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” №367 від 27.08.2001.
  21. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання” від 05.03.2003 р. №82 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 р. за №224/7545.
  22. Постанова Правління НБУ „Про затвердження Положення про порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий період” N 577 від 23.12.2003
  23. Постанова правління НБУ „Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних карток у банках України” N 524 від 17.12.2001.
  24. Постанова правління НБУ „Про організацію розрахунків за банківськими платіжними картками” №135 від 23.03.99.
  25. Постанова правління НБУ «Про затвердження Тимчасового положення про Національну систему масових електронних платежів» N 161 від 24.04.2000.
  26. Висновок до проекту Закону України “Про електронний цифровий підпис” (реєстраційний №1286) підготовлений до другого читання та зауваження щодо впровадження проектів електронної комерції в Україні.
  27. Азаров М. Регіональна система масових електронних платежів // Вісник НБУ.– 1998.– № 11.– С. 49.
  28. Аналіз діяльності комерційного банку. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та ін. - Житомир: ПП "Рута", 2001
  29. АРМ «Украина-Клиент» версия 4.07. Руководство пользователя. К.:Институт компьютерных технологий, 2003. - 62 с.
  30. АСУ "БАРС/2000 Банк" - http://sis.terna.ru/index.php?menu_id=11
  31. Бадашин В.В. Использование пластиковых карт в АКБ "НАДРА"/ В.В.Бадашин, В.В. Саенко // Банковские технологии.– 1997.– № 4.– С. 40-42.
  32. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємства.– К.: Либідь, 1998.– С. 213-220.
  33. Банківська справа. Навчальний посібник /За ред. проф. Р.І.Тиркала. – Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
  34. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
  35. Белов В. А. Юридическая природа безналичных расчетов и «безналичных денег» // Бизнес и банки. -1998. -№ 52.
  36. Березина М. П. Вопросы теории безналичных расчетов // Банковское дело. -1998. -№8.
  37. Бондарович Г.Г. Национальная система массовых электронных платежей. Ч.2. Сценарий операций и безопасность системы // Банковские технологии.– 1996.– № 2.– С 4-10.
  38. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.
  39. Быстров Л. Пластиковые карты в розничной торговле и сфере услуг // Маркетинг і реклама.– 2002.– №7-8.– С. 41-49.
  40. Вавилов А.В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А.В.Вавилов, И.И.Ильин.– М.: Европеум-пресс, 1999.– 128с.
  41. Васильченко З.М. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи / З.М. Васильченко, А.В. Демченко // Фінанси України.– 1998.– № 10.– С. 74-83.
  42. Виды пластиковых карт - http://www.varo-inform.com/adv_poly_plasticcards.htm
  43. Воловник А. Региональная система безналичных платежей / А. Воловник, А. Козловский // Банковские технологии.– 1998.– № 8.– С. 92-96.
  44. Галиць О. Особливості здійснення транскордонних переказів в Європейському Союзі // Вісник НБУ. -2004. –№2. –С.24-27.
  45. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
  46. Динаміка фінансового стану банків на 1 січня 2004-го року.//Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.44-45
  47. Директива 1999/93/EC Европейского парламента и совета от 13 Декабря, 1999 г. Относительно структуры сообщества для электронных подписей.
  48. Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа.– 1999.– № 5.– С. 57-59.
  49. Дубілет О. Перспективи розвитку карткових продуктів // Вісник НБУ. -2003. -№9 –С.11-13.
  50. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник НБУ. -2003. -№7.
  51. Єрохіна Н.А. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України.– 2002.– №3.– С. 134-139.
  52. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с.
  53. Згурський О. Розрахунки платіжними картками // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 115-125.
  54. Институт компьютерных технологий | Решения для банков | Система "Клиент-Банк" http://www.ict.com.ua/ru/kb/index.shtml
  55. Карманов Є.В. Банківське право України: навчальний посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Х.: Консум, 2000. – 464 с.
  56. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
  57. Кіт П. "Пластикові" гроші // Політика і культура.– 2000.– №36.– С. 24-25.
  58. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
  59. Колесник А. П, Компьютерные системы в управлении финансами. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 312 с.
  60. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа.– 2000.– №1.– С.49
  61. Королёв А.М. Расчёты в Internet с использованием пластиковых карт // Банковские технологии.– 1997.– № 4.– С. 27-32.
  62. Кочанова Е., Гобарева Я. Автоматизация банковской деятельности на основе технологии WorkFlow // Банковские Технологии. -2003. -№3.
  63. Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків // Банківська справа.– 2000.– № 6.– С. 3-8.
  64. Крюкова С. Технология овердрафтного кредитования по пластиковым карточкам // Банковские технологии.– 2000.– №7-8.– С.52-57.
  65. Лазепко І. Безготівкові розрахунки // Дебет-Кредит.– 2001.– № 50. - С. 99-114.
  66. Лебедєв Л. Пластикова картка - не розкіш, а засіб розрахунку // Український промисловець.– 2001.– №7.– С. 10-11.
  67. Мазница А. Национальные электронные кошельки.//Зеркало недели. -2003. -№6
  68. Мальцев Ю., Шкаринов И. К проблеме безакцептного и бесспорного списания денежных средств с корсчетов банков // Бизнес и банки. — 1996. —-№5 —с. 21—23.
  69. Махаєва О. Харченко В. Платіжна система Нідерландів і контроль за нею // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.48-53.
  70. Міжнародними пластиковими картками користується весь світ. - http://www.pib.lviv.ua/Services/Cards/CreditCardsUkr.asp
  71. Новоселова Л. Правовая природа безналичных расчетов //
  Экономика и жизнь. — 1995. — № 44.
  72. Огляд найновіших законодавчих ma нормативно-правових актів з питань банківської діяльності // Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.34-36.
  73. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
  74. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2004 року.// Вісник НБУ. -2004. -№2. –С.70
  75. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. –К.:КНЕУ, 2003. – 347 с.
  76. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
  77. Письменна Л. Проблеми та шляхи вдосконалення обслуговування банками платіжного обороту населення / Л. Письменна, Н. Вознюк // Вісник НБУ.– 1999.– № 10.– С. 48-51.
  78. Платіжна система України. Безготівкові розрахунки. // Інформаційна довідка НБУ, http://www.bank.gov.ua/Pl_syst/Bez_r.htm
  79. Платіжні документи. Школа бухгалтера. Урок 40. Практика // Дебет-Кредит. -2003 . - №27.
  80. Платіжні системи // Навч. посібник / В.А. Ющенко, А.С. Савченко, С.Л. Цокол, І.М.Новак.– К.: Либідь, 1998.– 416с.
  81. Побудова банківської системи України. // Інформаційна довідка Національного Банку України, адреса посилання - http://bank.gov.ua/B_syst/index.htm
  82. Подольский Д.В. Моделирование и оценка эффективности инвестиций во внутрибанковскую карточную платёжную систему // Бухгалтерия и банки.– 1999.– № 10.– С. 37-44.
  83. Поливанюк В. Основи банківської діяльності щодо автоматизації електронних розрахунків // http://www.crime-research.ru/library/Polivan1.htm
  84. Прес-конференція керівників VISA // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
  85. Проблема державної ваги // Вісник НБУ. -2003. -№12 –С.53.
  86. Проводова Н. Гривнева карточка... Мы пойдём другим путём! // Бизнес.– 1997.– № 23.– С. 23.
  87. Рибай О.Й.Операції ощадного банку України: Навч.посібник. – К.: Знання, 1998.– С. 71-94.
  88. Річний звіт КБ „Синтез” за 2001 рік.
  89. Річний звіт КБ „Синтез” за 2003 рік.
  90. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Нанч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239с.
  91. Розвиток економіки та банківської системи України. // Матеріали до прес-конференції Сергія Тігіпка "Розвиток економіки та банківської системи України".-2004 р. - http://pr.bank.gov.ua/ukr/economy.html
  92. Романченко Е. "Электронные деньги" - взгляд экономиста // Інвестиції : практика та досвід.– 2002.– №1.– С. 20-22.
  93. Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток // Банківська справа.– 2000.– №2– С. 47-50.
  94. Рудой И.В. Организационно-правовые аспекты использования электронных технологий в платежных системах // Проблемы информатизации.– 2001.– №2.– С.80-87
  95. Савченко А. Бургіна Є. Виконання базових принципів для системно важливих платіжних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник НБУ. -2003. -№8.
  96. Савченко А. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ.– 1999.– № 8.– С. 3-12.
  97. Савченко А. СЕП і ДЦП: можливості співробітництва // Вісник НБУ.– 1996.– № 6.– С. 9-10.
  98. Савченко А. ТОПАЗ - основа для побудови інтегрованої платіжної системи України // Вісник Національного банку України.– 1999.– № 3.– С. 11-14.
  99. Савченко А., Коваль І. СЕП: виповнюється перше десятиліття // Вісник НБУ. -2003. -№7.
  100. Слинько Д. НБУ бореться з готівкою // Галицькі Контракти. -2003. -№14.
  101. Стрельников М. Безналичные расчеты в национальной валюте // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес.– 2001.– №31.– С. 34-35.
  102. Тавасиев А. М. К вопросу о содержании понятий: "расчеты" и
  "платежи" // Бизнес и банки. — 2002. —№ 3.
  103. Харченко В. Нове у використанні платіжних карток // Вісник НБУ. -2003. -№11 –С.69-71.
  104. Экономика і банковская система Украины: 2003 год - итоги, 2004 год – перспективы. К.:Укрсоцбанк, 2004 г. – 35 с.

© 2007-2019 vbs.com.ua