От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.М. Гончарова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Коротко

Вплив іноземного фінансування на розвиток країн з транзитивною економікою

СсылкаСкачать в архиве
Добавлено2008-10-14 15:42:14

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ГОНЧАРОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА


УДК 339.727


ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА РОЗВИТОК КРАЇН З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ


Спеціальність 08.05.01. – Світове господарство

і міжнародні економічні відносини
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукКИЇВ -2007

Дисертацією є рукопис


Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної

економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Науковий керівник

доктор економічних наук, професор

Румянцев Анатолій Павлович,

Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

професор кафедри світового господарства

і міжнародних економічних відносин


Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор

Гаврилюк Олег Вікторович,

Інститут світової економіки і міжнародних

відносин НАН України,

провідний науковий співробітник відділу

глобалістики, геополітики і геоекономіки


кандидат економічних наук

Вахненко Тетяна Петрівна,

Державна установа "Інститут економіки

і прогнозування" НАН України,

провідний науковий співробітник відділу

фінансового та бюджетного прогнозування


Провідна установа

Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана,

кафедра міжнародних фінансів, м.КиївЗахист відбудеться " 22 " січня 2007 р. о " 14 " годині на засіданні

Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 в Інституті міжнародних

відносин Київського національного університету імені Тараса

Шевченка за адресою:

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, зал засідань вченої ради.З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

за адресою: 01033, м. Київ, вул.Володимирська, 58, кім. 12.Автореферат розісланий " 22 " грудня 2006 року.

См. также:
 • Взаємодія платіжного балансу і економічного зростання у країнах з транзитивною економікою

           Досліджено обмеження платіжного балансу в економіці з "залежною" структурою сукупного попиту та пропозиції для товарів зовнішньої та внутрішньої торгівлі, характер поведінки реального обмінного курсу під час переходу від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання, особливості цілісної економічної політики для Аргентини, Бразилії, Мексики, Чілі та України. З використанням статистичних методів (OLS, VAR і фільтру Кальмана) проведено системне теоретичне та емпіричне дослідження впливу фіскальної та монетарної політики, а також обмінного курсу та зовнішніх чинників на економічне зростання та реальний обмінний курс. Обгрунтовано концепцію взаємодії інструментів економічної політики під час переходу до стійкого економічного зростання та використання незалежного центрального банку, грошової ради та соціального пакту з метою консолідації даної політики. Запропоновано критерій визначення економічної нестабільності на підставі формування очікувань обмінного курсу пропозицією грошової маси. Досліджено вплив інституцій на ВВП, поточний рахунок та інфляцію. З урахуванням емпіричних даних і зарубіжного досвіду зроблено конкретні пропозиції щодо економічної політики в Україні.

 • Роль держави у розвитку малого та середнього бізнесу в країнах з транзитивною економікою

  [Електронний ресурс] / М. Ріль // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 156-157 — укp. — укp. — англ.

 • Формування та розвиток стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн із перехідною економікою (на матеріалах Азербайджанської Республіки)

           Досліджено теоретико-методологічні засади стратегії зовнішньоекономічних зв'язків країн з перехідною економікою, висвітлено її основні домінанти, принципи, структурні елементи, механізм формування та розвитку в процесі системної ринкової трансформації, глобалізації світогосподарських зв'язків і поглиблення інтеграційних процесів. Розкрито об'єктивну необхідність, передумови, закономірності та особливості становлення ринкових відносин у країнах з перехідною економікою, сформульовано концептуальні засади розвитку зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельної політики Азербайджану як головної форми зовнішньоекономічних зв'язків країни за умов ринкової трансформації. Розроблено модель зовнішньої торгівлі, проаналізовано її структуру, динаміку та географію. Визначено й обгрунтовано пріоритетні напрями стратегії розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Азербайджанської Республіки, зокрема, роль іноземних інвестицій, експортного потенціалу країни в процесі подальшого реформування національної економіки, участь республіки в регіональних інтеграційних угрупованнях, визначено практичне значення реалізації зовнішньоекономічної стратегії для подальшого прогресивного соціально-економічного розвитку Азербайджану, його активної участі в системі сучасних світогосподарських зв'язків. Розроблено моделі та прогнози зовнішньоекономічної діяльності республіки, запропоновано шляхи, форми та напрями подальшого підвищення ефективності та вдосконалення механізму зовнішньоекономічної стратегії на перспективу.

 • Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою

  1.1 Сутність залучення та функціонування іноземного капіталу в країнах з перехідною економікою 2
  1.2 Державне регулювання інвестиційної активності в Україні 21
  1.3 Пряме іноземне інвестування в економіці України 25
  1.4 Шляхи створення належних умов для ефективного залучення іноземного капіталу в економіку України 38
  Література 52
  Додаток. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 57


 • Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США)

           У дисертації проводиться комплексне теоретичне дослідження правовідносин, врегульованих діючим законодавством України, що виникають між державними адміністративними органами та іноземними інвесторами, а також фінансові основи та рамкові умови здійснення нерезидентами підприємницької діяльності в Україні. У дисертації є деякі пропозиції з вдосконалення нормативних актів, які регулюють іноземні інвестиції в Україні.

 • Управління валютними ризиками в нефінансовому секторі країн з ринковою економікою

           Досліджено базові теоретичні аспекти валютних ризиків, принципові моменти щодо коливань валютних курсів і можливостей їх прогнозів, а також універсальні й ефективні методи та інструменти управління валютними ризиками суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що працюють в нефінансовому секторі країн з розвиненою економікою. Розкрито особливості різних методів валютного страхування та їх застосування на основі аналізу динаміки, а також прогноз валютних курсів.

 • Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України)

           Запропоновано економетричну модель формування механізму валютних курсів трансформаційних економік, параметрами якої є платіжний та торговельний баланси, рахунок руху капіталу, національний доход, заробітна плата, ціни, сукупний попит; на її підставі формалізовано фактори довгострокового характеру, що впливають на валютно-курсову політику за умов непередбачуваності економічних і політичних подій. Обгрунтовано алгоритм встановлення номінальних обмінних курсів у довгостроковому періоді на підставі поєднання теорії довгострокового реального валютного курсу та теорії визначення довгострокових рівнів цін національними монетарними факторами з урахуванням позитивних змін у економіці України. Проаналізовано динамічний ряд руху валютного курсу; на його основі побудовано теоретичну криву, яка найбільш адекватно відображає динаміку валютного курсу; відхилення від емпіричного ряду показує наявність циклічних коливань періодом у 8 - 10 кварталів. Розроблено методику, що точніше та ефективніше передбачує валютний курс з урахуванням інфляції, вимірюваної індексом споживчих цін, монетарних ефектів, відсоткових ставок, динаміки ВВП і рівня безробіття на підставі комплексних методик прогнозування фінансових показників. Виявлено закономірності впливу макроекономічних критеріїв на тенденції зміни валютного курсу на підставі визначення особливостей формування обмінного курсу гривні на різних етапах і фазах економічної динаміки. Встановлено взаємозв'язок макроекономічних критеріїв із структурними елементами фінансово-кредитної системи для формування фалютного курсу.

 • Регулювання прямих іноземних інвестицій в країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Вишеградської групи)

           Доведено, що за умов перехідної економіки державі належить провідна роль у формуванні інвестиційної політики, насамперед у визначенні пріоритетних напрямів інвестування. Обгрунтовано недоцільність використання спеціальних стимулів щодо залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) як складової загальних умов функціонування іноземних інвестицій та можливість застосування певних пільг. Систематизовано основні критерії та складові формування сприятливого інвестиційного клімату в країнах Вишеградської групи: створення іміджу країни та її політичного потенціалу на світовій арені, вигідне географічне розташування, кваліфіковану робочу силу, макроекономічну стабілізація, чітке та стабільне законодавство, лібералізацію економічної діяльності, проведення приватизації, надання інвестиційних пільг, створення спеціальних економічних зон. Визначено, що для успішного заохочення інвестицій України, виходячи з досвіду розробки ефективних заходів заохочення ПІІ в країнах Вишеградської групи важливо забезпечити іноземних інвесторів, капіталовкладення яких відповідають пріоритетам країни, тобто проводити ідентифікацію інвесторів; створити сприятливе середовище для зростання ПІІ у приватний сектор шляхом встановлення прозорого та справедливого режиму регулювання та захисту прав інвесторів.

 • Стратегія зовнішнього фінансування економічного розвитку нових індустріальних країн (на прикладі Тайваню)

           Висвітлено питання розробки та запровадження стратегії залучення потоків зовнішнього фінансування у нові індустріальні країни (на прикладі Тайваню) у світлі змін і тенденцій глобалізації та економічної інтеграції, що відбуваються в економіці різних країн у повоєнний період. Досліджено проблеми іноземного інвестування на підставі аналізу теоретичних концепцій і практичного досвіду створення сприятливого інвестиційного клімату в нових індустріальних країнах. На підставі проведеного дослідження запропоновано практичні рекомендації щодо залучення іноземних інвестицій в Україну.

 • Розвиток економічного механізму іноземного інвестування АПК

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Володимир Михайлович Вишняков; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. — Д., 2004. — 21 с.: рис., табл. — укp.

 • Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою

           Проведено поглиблений аналіз структурних зрушень у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), доведено об'єктивну необхідність продовження даного процесу. Визначено особливості та напрямки іноземного інвестування у зазначених країнах. Досліджено роль транснаціональних компаній (ТНК) у процесі зміни структури господарства у країнах ЦСЄ. Галузі та сектори класифіковано за ступенем впливу інвестиційних операцій ТНК на динаміку випуску продукції, зайнятості та експорту певних галузей та секторів. Визначено часовий лаг, що є необхідним для прояву статистично значимого впливу прямих інвестицій ТНК на приймаючу галузь, та найбільш адекватну регресійну функцію у кожній ситуації. Здійснено аналіз процесів іноземного інвестування в Україні та Одеському регіоні зокрема. Визначено роль прямих іноземних інвестицій у процесі структурних перетворень в економіці країни та Одеській області. Надано рекомендації щодо можливостей регулювання процесу структурних зрушень за допомогою іноземного інвестування.

 • Розвиток похідних фінансових інструментів у країнах з перехідною економікою

           Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти розвитку світових ринків похідних фінансових інструментів, визначено фактори, що обумовили виникнення та зростання цього ринку у структурі світової економіки. Виявлено чинники, що стимулюють подальшу динаміку зростання строкового ринку та визначають його розвиток у майбутньому. З метою становлення та повноцінного розвитку строкових ринків у країнах з перехідною економікою розроблено систему заходів, що передбачає розвиток біржової та позабіржової торгівлі дериватами; удосконалення структури бірж; впровадження заходів для стимулювання ліквідності торгівлі похідними фінансовими інструментами; створення повноцінної законодавчої бази, що стосується дериватів та їх обігу на строковому ринку; розвиток стратегій хеджування щодо обмеження ринкових ризиків; багатопланове використання дериватів в інших фінансових інструментах за допомогою впровадження розробок фінансової інженерії; застосування теоретичних засад опційного аналізу для вдосконалення фінансового аналізу та залучення інвестицій в економіку зазначених країн, зокрема в Україну.

 • Розвиток страхування травматизму при впровадженні бюджетно-страхового фінансування

           Досліджено теоретичні та науково-методичні положення щодо оцінки і компенсації витрат органів охорони здоров'я та громадян, обумовлених тимчасовою втатою працездатності внаслідок дорожньо-транспортного та виробничого травматизму. Розкрито економічну сутність й обгрунтовано напрямки удосконалення функцій запобігання страховій події. Запропоновано методичні підходи та розраховано базові нормативи компенсації витрат залежно від категорій складності ушкоджень. Одержано кореляційні залежності для визначення імовірності настання страхового випадку. Запропоновано методичні підходи та розраховано нетто-ставки страхових платежів. Розроблено модель оптимізації нетто-ставок страхових платежів. Обгрунтовано пропозиції щодо впровадження змішаної бюджетно-страхової системи фінансування лікувальних установ.

 • Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС

           Досліжено стан і перспективи торговельно-економічного співробітництва між групами країн з різними рівнем економічного розвитку на прикладі групи країн Африки Карибського та Тихоокеанського басейнів (АКТ) з країнами ЄС. Проаналізовано концептуальні підходи до аналізу виникнення та подальшої еволюції інтеграційних процесів як форми економічного співробітництва країн з різним рівнем економічного розвитку. Виявлено визначальну роль колонізації у встановленні економічних зв'язків країн АКТ з ЄС, а також специфіку різнорівневої співпраці, що відбувається всередині групи країн АКТ, та у масштабах світового господарства. Проведено оцінювання економічного потенціалу африканськмих країн АКТ у аспекті їх участі в системі міжнародного поділу праці. Проаналізовано існуючі альтернативні напрями розширення співробітництва між африканськими країнами АКТ і ЄС. Визначено перепони на шляху інтеграції африканських країн АКТ у світове господарство на регіональному та глобальному рівнях. На підставі сегментарного аналізу конкурентоспроможності основних статей експорту Анголи запропоновано прогнозні оцінки та визначено шляхи оптимізації економічного співробітництва Анголи з ЄС. Сформульовано концепцію розвитку економічного співробітництва Анголи з ЄС, що є оптимальною моделлю співробітництва між групами країн, а також між окремими країнами з різним рівнем економічного розвитку.

© 2007-2019 vbs.com.ua