От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

Название

Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст. : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.О. Лаврут; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 19 с. — укp.

Коротко

Студентство Радянської України в 20-ті роки ХХ ст.

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-11 07:56:16
Описание
         У контексті суспільно-політичних змін 1920-х рр. розглянуто процес формування студентства Радянської України. Визначено мету, напрямки та наслідки державної політики щодо навчання та виховання студентської молоді. Простежено зміни кількісного, соціального, національного та статевого складу студентства, встановлено фактори, що їх обумовлювали, а також наслідки даних зрушень. Відзначено зростання загальної кількості студентів, збільшення питомої ваги українців, жінок та поступове зростання частки членів ЛКСМУ та КП(б)У. Особливу увагу приділено дослідженню студентського побуту. Охарактеризовано матеріальне становище молоді, визначено основні напрямки вирішення економічних проблем студентства. Відзначено негативний вплив тяжкого матеріального становища студентства на стан здоров'я молодого покоління та академічну успішність. Простежено зміни у системі навчання студентської молоді протягом першого радянського десятиріччя, відзначено ігнорування досягнень дореволюційного періоду, встановлено позитивні та негативні риси радянської системи вищої освіти. Обгрунтовано визначальний вплив ідеологічних настанов правлячої партії на громадську діяльність навчальних закладів. Зроблено висновок про важливу роль студентства у суспільно-політичному житті республіки.
См. также:
 • Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60-ті роки XIX - початок ХХ ст.)

           Визначено місце українського студентства у політичному житті Східної Галичини, яке спричинило появу народовської та радикальної течій. Акцентовано увагу на важливості ролі студентства у процесі створення та ідеологічної еволюції партій. На основі історико-політологічного аналізу доведено, що у плані національно-політичної орієнтації студентство було відображенням всього галицького суспільства.

 • Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х - 30-ті роки)

           Розглянуто проблеми реалізації культурної політики радянської держави в українських селах у кінці 1920 - 1930-х рр. Показано, що з метою створення сильної економіки, орієнтованої перш за все на обслуговування воєнно-промислового комплексу, держава вжила рішучих заходів по боротьбі з неписьменністю та щодо розвитку освіти та культури. Відзначено тоталітарний характер управління культурною діяльністю та пріоритетний вплив комуністичної ідеології на духовне життя українського народу. Доведено, що тотальний контроль над усіма сферами суспільної діяльності, інтенсивний терор та репресії, а також жорсткі антирелігійні кампанії призвели до духовного спустошення українських селян і занепаду загальнолюдських цінностей в їх свідомості.

 • Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20-30-ті роки ХХ ст.

           Аналізується комплекс аспектів антикатолицької політики радянської держави періоду 20-30-х років XX ст. Досліджується специфіка реалізації засад одержавленого атеїзму стосовно Римо-католицької церкви (РКЦ) на терені підрадянської України. Розкривається роль партійно-державного апарату і спецслужб у здійсненні антикатолицьких заходів. Висвітлюються проблеми національної ідентифікації католиків. Прослідковується залежність ставлення держави до РКЦ від процесів формування тоталітарного режиму.

 • Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР)

           Розглянуто шляхи становлення, основні напрями, форми та методи роботи органів радянської влади Кримської АСРР з контролю за діяльністю релігійних організацій. Досліджено проведення на півострові антирелігійної агітації та пропаганди, реакцію віруючих на антирелігійні дії влади. Розкрито причини особливого підходу органів радянської влади до мусульманської конфесії, надання їй низки поступок і пільг у середині 1920-х рр. Проаналізовано вплив обновленського розколу в Російській православній церкві на відносини православних релігійних організацій та владних структур у Криму. Висвітлено особливості політичної тактики влади щодо релігійних общин національних меншин і сект півострова.

 • Становлення радянської системи освіти в західних областях Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки в 1939 - 1941рр.

           Розглянуто процес становлення радянської системи освіти на землях, приєднаних до БРСР на першому етапі Другої світової війни. Проаналізовано фактори, які спричинили створення даної системи, визначено її дійсні пріоритети. Досліджено розвиток структури освіти, шляхом верифікації встановлено та охарактеризовано його статистичні показники. Зазначено, що дослідження проводилося тематично та не ізольовано, а з врахуванням соціального, економічного, ментального (сприйняття населенням перетворення у сфері освіти та реакції на ці перетворення) контексту, а також глобальної політики внутрішніх процесів у Радянській Країні.

 • Релігійне виховання в історії шкільної освіти України (60-ті роки XIX ст. - 30-ті роки XX ст.)

           Здійснено історико-педагогічний аналіз еволюції релігійного виховання в історії шкільної освіти України, зокрема, у 1860 - 1930-[ рр. З'ясовано стан дослідженості проблеми. Виявлено передумови еволюції релігійного виховання в історії шкільної освіти України зазначеного періоду, а саме: вплив державної ідеології та шкільної урядової політики, суспільно-політичної та громадсько-педагогічної думки стосовно релігійного виховання у навчально-виховних закладах. Установлено роль Церкви, державних і громадських інституцій, які брали участь у процесі виховання підростаючого покоління. Розроблено періодизацію релігійного виховання у закладах шкільної освіти України з 1860-х рр. до 1930-х рр. Визначено головні тенденції кожного періоду. З'ясовано особливості змісту, методів, форм і засобів даного виховання у початковій і середній школі України у складі Російської імперії (1860 - 1917 рр.) та УНР (1917 - 1920 рр.). Висвітлено антирелігійну пропаганду у навчально-вихованому процесі радянської школи з 1920 р. до кінця 1930-х рр.

 • Національно-культурна політика ВКП(б) щодо радянської України (1932 - 1938)

           На підставі аналізу компартійних і радянських документів, широкого кола архівних джерел досліджено національно-культурну політику ВКП(б) у радянській Україні протягом 1932 - 1938 рр. Висвітлено ставлення владних структур до культурного розвитку представників усіх етносів, які проживали в Україні компактними масами. Обгрунтовано думку, що українізація під керівництвом М.Скрипника вийшла за межі політики коренізації, започаткованої ХІІ з'їздом РКП(б) у 1923 р. Акцентовано увагу на причинах поблажливого ставлення до даного моменту з боку представників компартійної верхівки. Розкрито причини зміни національної політики наприкінці 1932 р., а 1933 - 1937 рр. визначено періодом уніфікації та централізації національно-культурного життя за умов збереження національної його форми. Показано зростання значення російської мови у суспільно-політичному і культурному житті. Підкреслено, що домінуючою вона не стала. Наголошено, що лише з другої половини 1937 р. розпочалося згортання політики коренізації, коли компартійне керівництво взяло курс на прискорення процесів русифікації в Україні, більш широкому розгортанню яких стали на заваді міжнародні події.

 • Ліквідація ринкових відносин в економіці Радянської України (1928 - 1930 рр.)

           Переход к рыночным отношениям в современной Украине требует обоснованного изучения предыдущего опыта, в частности, опыта накопленного в годы новой экономической политики. Особенно это касается изучения форм и методов наступления государства на частный капитал. Эти процессы, несмотря на значительное количество научной литературы, не нашли надлежащего освещения. Источником данной статьи являются документы центральных и местных архивов, опубликованные материалы.         Перехід до ринкових відносин в сучасній Україні потребує ґрунтовного вивчення попереднього досвіду, зокрема, досвіду накопиченого в роки нової економічної політики. Особливо це стосується вивчення форм та методів наступу держави на приватний капітал. Ці процеси, не дивлячись на значну кількість наукової літератури, не знайшли належного висвітлення. Джерельною базою даної статті є документи центральних і місцевих архівів, опубліковані матеріали.

 • Створення Радянської Державної системи України та за її межами. Конституція Української РСР 1919 р

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Пропагандистська компанія більшовиків проти Центральної Ради. Всеукраїнський з'їзд Рад. 3
  2. Окупація України радянськими військами 4
  3. Воєнні дії А.Денікін і Н. Махна 5
  4. Конституція Української РСР 1919 р. 7
  Висновок 9
  Список використаної літератури 10


 • Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941 - 1945 рр.)

           Уперше на широкому колі джерел зроблено спробу комплексного дослідження умов життя неповнолітніх громадян України як найвразливішої частини воєнного покоління у соціальному контексті. Всебічно проаналізовано сукупність чинників, які визначали становище даної категорії населення за екстремальних умов війни. Визначено основні напрямки політики радянської влади та заходи нацистської окупаційної адміністрації щодо неповнолітніх українців. Досліджено мотиви та форми участі неповнолітніх громадян в антинацистському русі Опору та радянських патріотичних рухах цивільного населення, показано внесок юних українців у перемогу над ворогом. З'ясовано соціальні, демографічні, медико-санітарні та психологічні наслідки війни для неповнолітніх громадян України. Зроблено висновок про їх суттєвий вплив на подальше життя та ментальність даних громадян.

 • Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України)

           На підставі комплексного аналізу історичних матеріалів та літературних джерел визначено основні етапи, методи та засоби здійснення колективізації сільського господарства на західних землях України в 1944 - 1964 рр. Досліджено особливості реалізації кадрової політики в аграрном секторі економіки та особливості його ідеологічного забезпечення. Проаналізовано специфіку структурної перебудови господарського механізму в регіоні та визначено ефективність його функціонування. Охарактеризовано соціально-побутові умови в сільській місцевості в даний історичний період. Досліджено вплив суспільно-політичних і соціально-економічних чинників на реалізацію державної аграрної політики, зокрема таких факторів, як революційні перетворення в традиційно усталеній системі господарювання в регіоні та збройне протистояння підпілля ОУН, УПА й органів партійно-радянської влади.

 • Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920 - 1930-ті рр.)

           На основі аналізу широкого кола джерел та літератури досліджено процес формуваня та діяльності професорсько-викладацьких кадрів вузів радянської України у 1920 - 1930-ті рр. У контексті реформування вищої школи узагальнено зміни у складі та становищі професорсько-викладацьких кадрів, визначено фактори, що впливали на їх підготовку та діяльність. Досліджено процес підготовки викладацьких кадрів для вищої школи, охарактеризовано умови роботи, матеріально-побутовий рівень та соціальний статус викладачів. Проаналізовано організаційні засади, зміст та напрями діяльності радянського уряду у справі реформування вищої школи. Простежено суперечливі тенденції, що супроводжували розвиток радянської освіти та впливали на становище викладацьких кадрів за умов формування та функціонування тоталітарної держави.

 • Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей)

           Уперше здійснено комплексне історико-етнологічне дослідження міграцій. Показано роль і значення держави у процесі формування поліетнічного складу населення Півдня та штучного створення інтернаціонального регіону за доби радянської державності. Детально розроблено періодизацію міграційних процесів, надано загальну характеристику та визначено особливості кожного з етапів. З'ясовано спонукальні мотиви та причини природних і штучних міграцій та їх вплив на динаміку населення краю. Значну увагу приділено психологічному аспекту міжнаціональних контактів мігрантів, впливу міграційних, асиміляційних, державотворчих, політичних та ідеологічних процесів на етногенез націй і народностей краю. Показано умови, за яких відбувалося становлення двох великих мовних груп: україномовної та російськомовної, їх зв'язок з етнічними складом наседення. Визначено особливість міграційних процесів на Півдні, які значною мірою вийшли за межі географічно локальних переселень і перетворилися на міжреспубліканські, міжобласні масштабні переміщення представників практично всіх національностей, що мешкають в Україні.

 • Студентство міста Львова в Українському національному русі (1944 - 1953)

           На базі матеріалів Архіву Управління служби безпеки України та Львівської області, Державного архіву Львівщини, спогадів і матеріалів преси дослідженого періоду проаналізовано характер соціальних і культурних змін у Львові у 1940-х рр., розвиток вищої освіти у місті, причини опору студентів радянській владі. Висвітлено форми та методи підпільної діяльності українських студентів як частини національного руху. Участь українських студентів у підпільному русі у Львові у повоєнні роки відображено як амбівалентне явище - студентство протистояло радянізаційним процесам і водночас зазнавало їх впливу. На підставі результатів дослідження виявлено підгрунтя та мотиви участі студентів у національному русі, визначено його регіональну специфіку, показано значущість студентського руху опору у контексті загальнонаціональної визвольної боротьби, яка розгорнулася на заході України у другій половині 1940 - 1950-х рр.

© 2007-2019 vbs.com.ua