От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі : Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.05 / В.Й. Бочелюк; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Коротко

Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-01 19:50:16
Описание
         Розглянуто психологічні особливості управління інноваційними процесами у школі, наведено результати досліджень у галузі освітньго управління та наукового менеджменту, його функціональних рівнів і специфічних методів. Відображено найважливіші тенденції оновлення шкільної системи управління, описано нові методи планування, організації, керівництва та контролю. Уточнено зміст, встановлено критерії, модифіковано методику діагностування та виявлено рівні психологічної готовності учасників навчально-виховної діяльності до управління інноваційними процесами у школі, яку визначено як комплекс взаємозв'язаних та взаємообумовлених психологічних якостей, що забезпечують ефективність та успішну взаємодію всіх суб'єктів управлінської діяльності. Розроблено програму заходів щодо підвищення рівня психологічної готовності учасників навчально-виховної діяльності до управління інноваційними процесами у школі.
См. также:
 • Психологічні засади формування у студентів педвузу готовності до майбутньої професійної діяльності (на матеріалі музвиховання)

           Дисертація містить теоретичне і експериментальне дослідження проблеми готовності до музично-педагогічної діяльності. З'ясовано, що успішність здійснення музично-педагогічної діяльності обумовлюється єдністю функціонування загальних і спеціальних здібностей особистості, серед яких спостережливість, антиципація, креативність, музикальність, експресивність і ставлення відіграють роль системоутворюючого фактору. Практична реалізація результатів дослідження міститься у визначенні основних принципів і підходів до організації навчальної діяльності студентів, спрямованої на актуалізацію і формування їх професійної готовності до музичного виховання в молодших класах загальноосвітніх шкіл.

 • Управління інноваційними процесами на підприємстві

           Досліджено теоретичні, методичні та прикладні питання удосконалення інноваційних процесів на підприємстві. Обгрунтовано, що інноваційна політика підприємства є сукупністю необхідних техніко-технологічних, соціально-економічних, фінансових, маркетингових, юридичних, кадрових та інформаційних заходів щодо реалізації нової бізнес-ідеї. Визначено типи інноваційної політики: випереджальну (F), запізнюючу (L) і синхронну (S). Показано, що базисом формування кожного з типів інноваційної політики є модель формування інноваційного процесу. Установлено, що найбільш ефективною є синхронна інноваційна політика, побудована за принципами технологічного детермінізму та запитів потенційного ринку. Обгрунтовано необхідність проведення аналізу інноваційного потенціалу та інноваційної активності підприємства як одного з етапів інноваційного процесу для вибору найбільш прийнятого типу інноваційної стратегії підприємства з метою зниження фінансового ризику. З урахуванням необхідності раціонального використання фінансових ресурсів створено методику оцінки пріоритетності інноваційних проектів для їх наступного використання в інноваційному процесі. Доведено, що удосконалення інноваційного процесу передбачає підвищення якості загальної стратегії розвитку підприємства, його інноваційного потенціалу, організаційної структури, застосування нових принципів формування інноваційного портфеля підприємства, постійного здійснення моніторингу даного процесу.

 • Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств

           Розроблено теоретичні положення та методико-практичні рекомендації щодо удосконалення управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств. Розроблено модель формування та реалізації управлінських рішень в інноваційних процесах. Запропоновано методику оцінки економічної ефективності інноваційних процесів. Розкрито сутність понять "інноваційний процес" та "управлінські рішення", виділено їх сутнісні ознаки. Наведено класифікацію факторів, що впливають на управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств. Охарактеризовано етапи формування, вибору, ухвалення та реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності.

 • Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК

           Досліджено прогресивні напрямки інноваційного процесу в аграрній сфері АПК й управління ними з метою масового впровадження в практику сільськогосподарського виробництва енерго- та ресурсоощадної технології та техніки. Обгрунтовано методологічні аспекти бізнес-планування та оцінки ризику у процесі інвестиційної діяльності. Проаналізовано найбільш ефективні технології вирощування зернових культур з використанням вітчизняної та імпортної сільськогосподарської техніки та машин. Запропоновано раціональні шляхи технічного переозброєння сільського господарства та зниження ресурсо- і енергоємності виробництва продукції та сировини.

 • Удосконалення управління інноваційними процесами на промислових підприємствах

           Розвинуто теоретичні та методологічні засади управління і регулювання інноваційними процесами на промислових підприємствах, а також висвітлено проблеми активізації інвестиційної діяльності в Україні. Розглянуто теоретичні аспекти інноваційної діяльності та запропоновано удосконалену класифікацію інновацій. Оцінено сучасний стан даної діяльності промислових підприємств нашої держави та проаналізовано тенденції її зміни протягом останніх років. Досліджено причини погіршання фінансового забезпечення інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах і запропоновано шляхи його покращання. Розроблено методику кількісної оцінки величини інноваційного потенціалу промислових підприємств, яка дає можливість визначити потенційну здатність підприємств впроваджувати інновації. Удосконалено методику оцінки економічної ефективності зазначених проектів у напрямку визначення премії за ризик у нормі дисконтування. Практичне застосування зазначеної методики підвищить ефективність прийняття управлінських рішень стосовно оцінки та відбору інноваційних проектів. З метою активізації вищезгаданих процесів в Україні розроблено механізм фінансування та стимулювання інноваційної діяльності на промислових підприємствах.

 • Управління інноваційними процесами на підприємствах кольорової металургії

           З використанням методів структурно-функціонального, парних порівнянь, SWOT-аналізу, а також методів організаційного проектування й оцінки ризику господарської діяльності досліджено стан процесів поширення та дифузії інноваційних технологій у галузі виробництва кольорових металів, оцінено процеси управління інноваційною діяльністю у цій галузі. Обгрунтовано необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму управління процесами дифузії новітніх технологій, наголошено на доцільності управління процесами дифузії новітніх технологій, а не процесами їх первинного поширення. За умов існування розвинутої мережі підприємств, що надають інформаційні послуги, дифузія зазначених технологій на підприємствах незначна. Інформаційні бази даних не мають галузевого спрямування, а галузеві НДІ пропонують ринку результати неготових до впровадження розробок. Державне фінансування наукових організацій здебільшого спрямовано на академічний сектор науки, який не є головним постачальником інноваційних розробок для впровадження у виробничі процеси. Розроблено проект створення венчурного підприємства з метою пошуку та провадження новітніх технологій у процеси виробництва кольорових металів, надання консультацій з економічних, управлінських, фінансових та інвестиційних питань, пошуку інвесторів, підрядників і споживачів інноваційної продукції.

 • Формування адаптивної системи управління інноваційними процесами на підприємствах

           Поглиблено теоретико-методологічні засади щодо формування адаптивної системи ефективного управління інноваційними процесами на підприємствах. Висвітлено існуючі теорії та підходи, визначено суть і зміст категорій "інновація" та "інноваційний процес", виявлено та класифіковано фактори впливу на їх активізацію на підприємствах. Обгрунтовано наукові підходи до формування адаптивної системи за умов реалізації розробленої концепції прискорених циклів управління інноваційною діяльністю. Оцінено стан інноваційної здатності підприємств промисловості. Аргументовано необхідність і запропоновано до впровадження інформаційно-методичне забезпечення моніторингу інноваційно-інвестиційних процесів, проаналізовано його адекватність сучасному рівню соціально-економічного розвитку держави. Розроблено методику прогнозування для реалізації дієвої моделі економічного зростання та динамічного розвитку підприємств. Побудовано адаптивну систему управління інноваційними процесами, створено схему її функціонування та засадах реалізації інноваційно спрямованої стратегії економічного зростання за концентрації зусиль за пріоритетами.

 • Розвиток форм та методів управління інноваційними процесами на підприємствах в трансформаційній економіці

           Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання формування та реалізації механізму керування інноваційними процесами в Україні у період економічних трансформацій. Удосконалено методологічні принципи та підходи щодо визначення специфіки керування науково-технічним прогресом та інноваційною діяльністю за умов становлення ринкових форм регулювання економіки України. Проаналізовано сучасний стан машинобудування, досліджено процеси, що відбуваються в інноваційній сфері. Обгрунтовано необхідність впровадження в Україні селективної програмно-цільової моделі державної науково-технічної й інноваційної політики. Розроблено концептуальні підходи щодо активізації використання специфічно ринкових форм регулювання інноваційних процесів. Створено моделі міжетапного розвитку підприємства інноваційного типу, керування організаційними змінами у процесі впровадження інновацій, організаційного розвитку інноваційних цілей. Запропоновано систему показників для визначення ефективності інновацій. Обгрунтовано доцільність залучення іноземного капіталу у формі кредитів і прямих інвестицій у сферу машинобудування з метою збільшення експорту конкурентоспроможної продукції галузі.

 • Регіонально- галузеві аспекти управлІння інвестиційними та інноваційними процесами (на прикладі залізничного транспорту)

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 [Електронний ресурс] / Віталій Олегович Крючков; Українська академія банківської справи. — Суми, 1998. — 19 с. — укp.

 • Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності серед дітей та юнацтва

           Висвітлено сутність, мету, функції та різноманітні форми підготовки майбутніх учителів музики загальноосвітньої школи до концертно-освітньої діяльності серед дітей і юнацтва. Вперше сформульовано критерії підготовки студентів до цієї діяльності та запропоновано її змістово-структурну модель. Виявлено можливості впливу концертно-освітньої діяльності на удосконалення й інтенсифікацію музично-фахового навчання студентів.

 • Організаційно-правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України

           Визначено місце та роль контролю за діяльністю учасників фінансового ринку в системі державного управління, обгрунтовано організаційно-правові засади здійснення контрольної функції. Проаналізовано актуальні проблеми формування та розвитку системи органів державного контролю у даній сфері за умов становлення демократичної правової держави. Наведено пропозиції щодо розв'язання організаційно-правових проблем побудови системи органів державного контролю у сфері фінансового ринку, а також забезпечення ефективності їх контрольної діяльності. Проаналізовано теоретично-методологічні та практичні питання удосконалення інституту юридичної відповідальності за порушення чинного законодавства, що регулює сферу діяльності учасників фінансового ринку.

 • Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів

           Розглянуто теоретичне узагальнення та експериментальне дослідження проблеми формування психологічної готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здійснювалося в напрямі визначення психологічних умов формування, структурних компонентів, критеріїв, показників та рівнів розвитку готовності до праці. Доведено, що формування готовності до трудової діяльності учнів як майбутніх фахівців відбувається за умов розвитку їх особистісної спрямованості на здобуття робітничої професії, активізації когнітивної компетентності, ділової контрактності на засадах соціально-комунікативної активності та почутті самоповаги і власної гідності через удосконалення мотиваційного, когнітивного, комунікативного та емоційного структурних компонентів.Визначено оптимізацію розвитку особистісних детермінант, таких як професійні інтереси, прагнення до трудової самореалізації, фахова компетентність, соціально-трудова комунікабельність та емоційно-ціннісні орієнтації особистості майбутнього робітника. Упроваджено спеціально розробленої експериментальної програми "Формування готовності до трудової діяльності учнів ПТНЗ"(професійно-технічних навчальних закладів).

 • Механізм управління еколого-економічними процесами у діяльності промислових підприємств

           Розкрито сутність та удосконалено механізм управління еколого-економічними процесами у діяльності промислових підприємств. Здійснено моніторинг актуальних еколого-економічних проблем промислових регіонів України. Обгрунтовано концептуальну модель механізму управління еколого-економічними процесами. Адаптовано до умов господарювання промислового підприємства модель, засновану на принципі холодного резервування, що дає можливість мінімізувати негативні наслідки аварійного відключення основного природоохоронного устаткування. Удосконалено метод попереджуючого управління еколого-економічними процесами. Розроблено модель ефективного використання грошових коштів на поліпшення еколого-економічного стану з метою мінімізації витрат, екологічних платежів і штрафних санкцій. Удосконалено організаційно-економічний механізм промислового підприємства для оптимізації управління еколого-економічними процесами. Створено методи оцінки рівня еколого-економічних процесів, що мають порогові значення індикаторів безпеки, які є кількісними параметрами та визначають межу між небезпекою та безпечною зонами функціонування підприємства. Визначено економічну ефективність еколого-економічних процесів у діяльності промислових підприємств.

 • Психологічні засади діяльності дільничного інспектора міліції з профілактики насильства у сім'ї

           Вивчено особливості підготовки дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства у сім'ї. Виявлено вади цієї підготовки. З урахуванням виявленої специфіки внутрішніх і зовнішніх умов діяльності дільничних інспекторів міліції обгрунтовано психологічні засади та структуру формування комплексної методики психопрофілактики та припинення насильства у сім'ї. Оцінено її ефективність та впроваджено до практичної роботи і процесу професійної підготовки дільничних інспекторів.

© 2007-2018 vbs.com.ua