От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике

Название

Твердотільні давачі температури та їх практичне використання : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.27.01 / О.Є. Іларіонов; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Коротко

Твердотільні давачі температури та їх практичне використання

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 07:56:07
Описание
         Розроблено конструкції та технології виготовлення твердотільних давачів температури, а також мідний термоперетворювач опору з використанням тонкоплівкових технологій. Особливу увагу приділено вивченню часової стабільності параметрів розроблених термоперетворювачів опору. В якості метрологічного забезпечення для термодавачів використано ЯКР-термометр. Закис міді використано як термометричну речовину. Порівняння рентгенограм свіжовиготовленого і зразків закису міді тридцятирічної давності свідчать про високу стабільність параметрів кристалічної гратки і, відповідно, стабільність закису міді як хімічної сполуки. На основі розроблених термодавачів створено низку приладів - диференційний термомет, терморезистивний анемометр з опосередкованим нагрівом термочутливого елемента, вимірювач вологості атмосфери в середині корпусів ІС.
См. также:
 • Теоретичні основи та практичне використання фармакоекономіки в Україні

           Обгрунтовано теоретичні основи та практичне використання методів фармакоекономічної оцінки лікарських засобів для оптимізації лікарського забезпечення населення та відповідної освітньої підготовки спеціалістів фармації з фармакоекономіки. Проведено системне вивчення предмета, об'єктів дослідження, методів аналізу нової науки - фармакоекономіки. Розроблено методи фармакоекономічного аналізу "вартість - ефективність", "мінімізація вартості" лікарських засобів для використання в Україні. Запропоновано та реалізовано "Програму фармакоекономічної оцінки лікарських засобів", яка включена в Реєстр галузевих нововведень МОЗ України. Опрацьовано методики фармакоекономічного аналізу на прикладі лікарських засобів для лікування цукрового діабету II типу, туберкульозу, захворювань сечостатевої системи. Науково обгрунтовано структуру бази даних про лікарські засоби з фармакоекономічними параметрами для забезпечення раціонального використання державних, страхових фондів. Досліджено метод аналізу вживання у "встановлених добових дозах" лікарських засобів, який апробовано на прикладі пероральних гіпоглікемічних засобів, протитуберкульозних препаратів. Створено фармакоекономічну модель витрат на протитуберкульозні засоби залежно від їх ефективності під час забезпечення стаціонарних хворих. Запропоновано концепцію безперервного навчання з фармакоекономіки фармацевтичних фахівців, створено навчальні програми та посібники. Обгрунтовано необхідність міжнародної співпраці з фармакоекономіки, запроваджено різні форми діяльності з Міжнародним товариством фармакоекономічних досліджень.

 • Теоретичні основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису

           Досліджено механізми явища гетерозису та адаптивності гібридів соняшнику, а також генетичного захисту від небезпечних факторів середовища. Відзначено, що необхідно створити новітній селекційний матеріал з різноманітним періодом вегетації, жирнокислотним складом і стійкістю до основних хвороб. Реалізація нових підходів в селекції соняшнику, яка направлена на використання ефекту гетерозису, вносить суттєві доповнення в розвиток біологічної і сільськогосподарської науки. Висвітлено стратегію створення макросистем під всі програми селекції, включаючи створення гібридів з високим вмістом олеїнової, линолевої, пальмітинової та інших жирних кислот, які поєднують оптимальний для України вегетаційний період, адаптаційний потенціал і стійкість до основних патогенів і паразитів. Розроблено методологічні принципи системних досліджень на рівні цілісності щодо проведення багаторічних аналізів, які допомагають кількісно оцінити специфічність та донорські якості батьківських форм.

 • Теоретичне обгрунтування і практичне використання принципів адаптивної селекції озимої пшениці для умов південного Степу України

           Теоретично обгрунтовано та практично реалізовано принципи адаптивної селекції озимої пшениці інтенсивного типу для умов зрошення та парових попередників південного Степу України. Вперше з метою добору високопродуктивних з підвищеним адаптивним потенціалом форм розроблено та використано поетапну оцінку генотипів спочатку за умов зрошення у разі високого агрофону на потенційну продуктивність, а потім за стресових умов богари на стійкість до несприятливих умов вирощування. Розроблено концепцію підбору пар з метою гібридизації в селекції на підвищену адаптивність до несприятливих біотичних і абіотичних факторів з використанням у схрещуваннях з власними сортами інших екотипів та з застосуванням насичуючих схрещувань сортами з комплексом господарсько-корисних ознак. Розроблено методи та прийоми статистичного обгрунтування доборів з гібридних популяцій біотипів, що поєднують запропоноване комбінування ознак, виявлено екологічну реакцію нових сортів на завершальних етапах селекційного процесу за різних умов вирощування. Створено у співавторстві 12 сортів озимої м'якої пшениці.

 • Твердотільні інтегральні сенсорні пристрої на основі перетворювачів магнетного поля

           Дисертацію присвячено розробці та дослідженню твердотільних інтегральних сенсорних пристроїв на двоколекторних латеральних магнетотранзисторах на основі біполярної технології. Розроблені однокристальні магнетосенсорні пристрої на нових конструкціях магнетотранзисторів. У склад пристроїв входять засоби вторинної обробки сигналу: стабілізатор і лінеаризатор характеристики перетворення, перетворювач компенсаційного типу та контролер багатоканальних магнетосенсорних пристроїв. Досліджений вплив технологічних чинників на параметри магнетосенсорних пристроїв.

 • Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімерних сегнетоелектриків з покращенними технічними характеристиками

           Як метод електризації використано коронно-розрядний тріод з вібруючою сіткою. Досліджено закономірності формування та релаксації поляризованого стану за різних умов експлутації. Виявлено трьохстадійний характер формування поляризації та аномальне зменшення провідності. Доведено, що сформовану в середніх полях неоднорідність поляризації не можна усунути, прикладаючи навіть дуже сильні поля. Показано, що очікуваний теретично та фактичний час перемикання поляризації значною мірою розрізняються. Проведено моделювання процесів формування та релаксації поляризації в сенсорах, на підставі якого розроблено технологію електризації та зроблено вибір режимів зарядки сенсорів.

 • Модель Кейнсіанського хреста та її практичне застосування

  Вступ 3
  Розділ 1. Основні положення Кейнсіанської моделі
  Розділ2. Ефект мультиплікатора в Кейнсіанській моделі 29
  Розділ 3. Практичне застосування моделі „Кейнсіанського хреста ” в економіці України
  Висновки 50
  Список використаної літератури 53


 • Методи прогнозування продажу товарів та їх практичне застосування

  План

  1. Підходи до вивчення ринків 3
  2. Оцінка поточного попиту 5
  3. Загальна характеристика методів прогнозування 8
  4. Прогнозування попиту, засноване на методах математичної статистики 11
  Список використаної літератури 19


 • Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов'я і їх практичне застосування

           Наведено комплексну петрофізичну характеристику гранітоїдів району Східного Приазов'я, встановлено залежності розподілу їх фізичних властивостей від основних петроречовинних і петроструктурних чинників. Побудовано алгоритми одержання інформації генетичного спрямування щодо фізичних властивостей гранітоїдів, визначено петрофізичні типи порід. З'ясовано закономірності просторового розподілу петрофізичних типів, з урахуванням яких реконструйовано умови утворення гранітоїдів Східного Приазов'я. Обгрунтовано доцільність використання петрофізичних типів порід як геологічних об'єктів з металогенічною спеціалізацією. Визначено характерні особливості морфології магнітного поля, що утворюється над площами поширення петрофізичних типів порід досліджуваного району.

 • Науково-практичне обгрунтування асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств

           Розроблено науково обгрунтовані підходи до вдосконалення асортиментної політики виробничих фармацевтичних підприємств за умов загострення конкуренції на фармацевтичному ринку України. Запропоновано комплексну модель формування інноваційного портфелю даних підприємств з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників. Описано портфельний підхід до формування їх асортиментної політики. Запропоновано кластерний, модифікований ранговий і динамічний ABC-аналіз для оцінювання товарного асортименту фармацевтичних підприємств. Визначено напрямки маркетингових і економічних досліджень за умов оновлення їх товарного асортименту. Виділено лікарські препарати, перспективні для розробки та впровадження у виробництво вітчизняними підприємствами. Запропоновано оптимізаційну модель почергового фінансування розробок препаратів у складі інноваційного портфеля фармацевтичного підприємства на підставі принципу реінвестування. Комплексно обгрунтовано процедуру виведення на ринок торговельної марки лікарського препарату.

 • Топографо-анатомічні особливості внутрішніх клубових артерій і їх практичне значення

           За допомогою сучасних методів морфологічного дослідження вивчено індивідуальну анатомічну мінливість внутрішніх клубових артерій залежно від віку, статі та конституційного типу будови тіла людини, варіанти їх галужень, синтопію та форми стовбурів. Встановлено ультразвукові параметри даних артерій у дорослих людей, надано порівняльну характеристику сонографічних та морфометричних параметрів. Доповнено та уточнено дані щодо впливу перев'язки внутрішніх клубових артерій на ступінь гемодинамічних змін органів таза в експерименті. Зазначено, що одержані дані є теоретичною основою для розробки способу відновлювальоної пластики артеріальних стовбурів. Доведено, що експериментально обгрунтована безпечність однобічної перев'язки даної артерії може бути врахована у хірургічній, гінекологічній та урологічній практиці.

 • Науково-практичне обгрунтування технології м'яких лікарських форм для стоматології

           Вперше визначено науково-методичні принципи розробки складу та технології лікарської плівки, гелю та мазі для стоматології. На підставі вивчення фармако-технологічних, біофармацевтичних, фізико-хімічних, фізико-механічних та кінетичних властивостей м'яких лікарських форм обгрунтовано теоретичні та експериментальні підходи щодо створення оптимального складу та технології стоматологічних пролонгованих лікарських засобів. Проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень щодо вивчення впливу технологічних факторів на фармако-технологічні показники, а також залежність якості лікарських плівок від їх фізико-механічних параметрів. Експериментально встановлено та теоретично обгрунтовано залежність стабільності, фізико-механічних та структурно-механічних властивостей стоматологічних лікарських засобів від концентрації та способу введення допоміжних речовин. Вперше розроблено та впроваджено у промисловість технології виробництва лікарських плівок та стоматологічного гелю.

 • Гравітаційний резонанс і геологічні процеси (теоретичне обгрунтування концепції і її практичне застосування)

           Запропоновано концепцію гравітаційно-резонансного екзотектогенезу (ГРЕ), яка базується на постулатах: принципах симетрії, міжпланетного резонансу, тектогенезу, бінарності й планетарного резонансу. Відповідно до цієї концепції багаточастотна циклічність активізації геосистеми є наслідком їх еволюції у середовищі астрономічних "збурень", більшість з яких можуть бути передобчислені для будь-якого інтервалу минулого й майбутнього. Зазначено щодо перспективності ГРЕ у аспекті створення принципово нових методів вивчення та прогнозу поводження будь-яких геосистем, у еволюції й функціонуванні яких головну роль відіграють багаточастотні циклічні варіації параметрів стану. На базі концепції ГРЕ розроблено моделі: космозалежної (як перспективний напрямок регіональних досліджень з метою підвищення розрізнючої здатності традиційних методів і відтворення детальної поетапної історії розвитку регіону), космозалежної динаміки напружено-деформованого стану порід на території Одеси (як перспективний напрямок розробки нових методів прогнозу небезпечних геологічних процесів і методів виявлення законів, що управляють варіаціями параметрів стану геосистем).

 • Науково-практичне обгрунтування методів формування високопродуктивного стада молочної худоби

           Досліджено генотипові та паратипові фактори, що впливають на молочну продуктивність, відтворну й адаптаційну здатність, технологічні й екстер'єрні особливості корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід у процесі формування високопродуктивного та рентабельного стада. Вперше визначено ефективність вирощування ремонтного молодняку за умов використання автоматизованого випоювання телят молоком. Визначено вплив впровадження новітньої технології виробництва молока на формування високопродуктивного стада. Вперше встановлено частоту форм успадкування племінної цінності за надоєм корів досліджуваних порід. На підставі комплексного вивчення змін господарсько корисних ознак у тварин під впливом селекції та факторів зовнішнього середовища доведено конкурентоспроможність української чорно-рябої молочної породи.

 • Науково-практичне обгрунтування акліматизації овець породи новозеландський корідель у степовій зоні України

           На підставі результатів комплексних генетико-популяційних і морфо-фізіологічних досліджень науково обгрунтовано та доведено можливість акліматизації та успішного розведення за умов степової зони овець породи новозеландський корідель. Удосконалено моделі визначення пристосувальних механізмів їх організму у разі взаємодії факторів генотип-середовище. Встановлено закономірності динаміки генетичної структури популяції у разі зміни поколінь на підставі показників розвитку основних екогенетичних ознак продуктивності овець, їх вікової мінливості, повторюваності, успадковуваності та характеру кореляційних зв'язків. Визначено вплив пластичності та стабільності ознак на рівень продуктивності овець у процесі зміни поколінь. Розвинуто теоретичні аспекти щодо пристосування овець до змінних умов середовища. Розроблено методи інтродукції та селекції чистопородних овець породи новозеландський корідель шляхом застосування стабілізувального добору. Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено ефективність використання овець даної породи у системі породоутворення та покращання тонкорунних і напівтонкорунних овець, що забезпечило створення дніпропетровського типу асканійської та м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною.

© 2007-2018 vbs.com.ua