От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців : Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.М. Кульбіда; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Особистісні детермінанти успішної професійної підготовки майбутніх підприємців

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-15 17:14:44
Описание
         Проаналізовано проблему особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців. Розглянуто особистісно-професійну суб'єктність як інтегральну якість особистості майбутнього підприємця, що визначає його спроможність до самодетермінації та здійснення функцій економічного самоконтролю у підприємництві. Розкрито специфіку та структуру (когнітивний, мотиваційний, поведінковий компоненти) суб'єктності майбутнього підприємця. Визначено критерії діагностування (особливості Я-образу як системотвірної основи індивідуального функціонування особистості у підприємництві, індивідуальна модель економічної поведінки, що наповнює певним змістом систему мотивації досягнення майбутніх підприємців і визначається їх уявленнями про цілі та способи досягнення успіху у підприємництві), рівні та динаміку становлення особистісної суб'єктності впродовж періоду професійної підготовки. Розроблено модель розвитку особистісних детермінант успішної професійної підготовки майбутніх підприємців на основі розвитку структурно-динамічних і етико-смислових характеристик особистісно-професійної суб'єктності. Апробовано систему практичної роботи, яка може бути використана у навчально-виховному процесі підготовки майбутніх підприємців.
См. также:
 • Особистісні детермінанти формування стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів

           Досліджено проблему формування позитивного, особистісно орієнтованого ставлення майбутніх учителів до оточуючих як передумови становлення індивідуального стилю педагогічного спілкування. На основі поєданння двох визначальних параметрів ("домінантності - підкореності" та "дружелюбності - агресивності") виділено п'ять узагальнених типів ставлення до оточуючих (домінантно-дружелюбний, м'який; домінантно-дружелюбний, жорсткий; домінантно-агресивний; підкорено-дружелюбний; підкорено-агресивний). Виявлено, що особистісними детермінантами формування стильових особливостей спілкування майбутніх педагогів є самооцінка (як компонент Я-концепції особистості), рівень самоактуаліазції особистості та особистісна зрілість. Розроблено й апробовано програму формування позитивного ставлення студентів до оточуючих шляхом гармонізації Я-концепції особистості, активізації процесів самоактуалізації та підвищення рівня особистісної зрілості. Результати наукового дослідження рекомендовано використовувати в процесі підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності.

 • Психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу

           Проаналізовано психологічні особливості підприємницької діяльності у сфері торгівельного бізнесу. Розкрито зміст і структуру психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у даній сфері як системи мотивів, знань, умінь і навичок, особистісних якостей, необхідних для її успішної реалізації. Виявлено недостатній рівень розвитку основних компонентів психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу. Проаналізовано взаємозв'язок між основними компонентами психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу та соціально-демографічними, сімейними та професійними чинниками. Обгрунтовано психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу. Розроблено семінар-тренінг "Психологія підприємницької діяльності у сфері торгівлі", який забезпечує підвищення рівня розвитку основних компонентів психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу.

 • Особистісні чинники оптимізації процесу підготовки курсантів до військово-професійної діяльності

           Вивчено особистісні чинники, які обумовлюють результативність оволодіння курсантами військово-професійною діяльністю. Теоретично обгрунтовано й емпірично встановлено особливості співвідношення симптомокомплексу особистісних якостей і показників успішності оволодіння курсантами предметним змістом окремої військової спеціальності. На підставі структурно-динамічного підходу розкрито зміни цього співвідношення на етапі професійної підготовки. Обгрунтовано доцільність використання апробованого психодіагностичного інструментарію з метою керування процесом професійного розвитку особистості на етапі її професійної підготовки. Практичне впровадження рекомендацій відносно процесу удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів реалізовано в формі участі у підготовці та читанні курсантам навчальних курсів, вивченні особистісних якостей курсантів шляхом їх тестування, запропоновано методику його проведення.

 • Особистісні детермінанти гуманізації взаємин у педагогічному процесі

           Вивчено роль особистісних детермінант у гуманізації педагогічного процесу, розкрито вплив особистісних якостей педагога на його готовність до реалізації фасилітативної діяльності у навчально-виховному процесі. Проаналізовано сучасний стан досліжень з проблеми гуманізації навчально-виховного процесу та роль фасилітації у даному контексті. Виокремлено основні складові готовності педагогів до здійснення фасилітативної діяльності й особистісні детермінанти, що впливають на її розвиток. Проаналізовано сучасні методи підготовки педагогів і розроблено оптимальну програму, спрямовану на формування готовності педагогів до фасилітативної діяльності. Проведено кількісний і якісний аналіз результатів дослідження, інтерпретацій власних звітів педагогів, інтерв'ювання учнів та їх батьків і встановлено, що готовність педагога до здійснення фасилітації - інтегральна якість, яка включає декілька складових: орієнтацію на співпрацю, емпатійність, конгруентність. Виявлено, що формування даної якості обумовлено особистісними детермінатами, зокрема, характерологічними особливостями особистості педагога, а також методами підготовки педагогів-фасилітаторів. Встановлено, що безпосередньо готовність до здійснення фасилітативної діяльності можна успішно формувати за допомогою спеціально розробленого психологічного тренінгу. Обгрунтовано, що для збереження стійкого тренінгового ефекту необхідно реалізувати відповідну програму підтримки-супроводу для педагогів.

 • Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності

           Науково обгрунтовано та розроблено модель системи підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності засобами ділової гри, виокремлено основні складові системи, а саме: потреби суспільства, мету, завдання, принципи, зміст, види, форми, методи, критерії та показники оцінювання результатів діяльності, організаційно-педагогічні умови, суб'єкти гри та її результат. Наведена система передбачає впровадження спецкурсу, який забезпечує активну суб'єкт-суб'єктну взаємодію учасників гри на підставі визначених етапів і правил гри. Розроблено критерії (мотиваційний, операційний, рефлексивний) і апробовано методику діагностування рівнів (високого, середнього, низького) готовності студентів до професійної діяльності у процесі використання ділових ігор. Запропоновано структуру організації та проведення ділових ігор, яка містить взаємопов'язані етапи діагностування, моделювання, реалізацію та аналіз результатів ділової гри. Розкрито суть поняття "ділова педагогічна гра", виявлено її генезу, відмінність ігрової діяльності від інших видів діяльності, з'ясовано відмінність між рольовими, дидактичними та діловими іграми.

 • Індивідуально-особистісні детермінанти емоційних переживань у психотравмуючій ситуації

           Виділено два профілі (внутрішньо-векторний та зовнішньо-векторний) розуміння переживань психотравмуючих ситуацій. Визначено типи переважаючих переживань, пов'язані з баченням особливостей їх виникнення. Розглянуто шляхи спрямування переживань, пов'язані зі спрямованістю їх у часі, та форми засобів переживань, пов'язані з подоланням проявів негативних емоцій. Показано, що детермінантами особливостей змістових характеристик проявів переживань є спрямованість особистості на себе, мотиваційні тенденції (зокрема, мотивація досягнення), типи емоційності та статеві чинники, властивості (чутливість) нервової системи. Вираженість змістових проявів переживань та їх детермінанти розрізняються залежно від значимих сфер діяльності особистості.

 • Особистісні детермінанти інтерпретації молодшими школярами музичного тексту

           З метою вивчення особливостей інтерпретаційної активності учнів молодшого шкільного віку запропоновано використовувати музичний тест, який є експлікацією особистісних переживань і думок, втілених у музичну тканину твору, вихідна природа якого є інтонаційною. Особистісно-цілісна природа явища інтерпретації має історію становлення, яка виявляється в онтогенетичних особливостях розуміння й інтерпретації музичного художнього твору. Установлено психологічні характеристики особистості учня, взаємопов'язані з рівневою структурою інтерпретації музичного тексту. Здіснено кореляційний аналіз та виділено особистісні кореляти успішності інтерпретації музичного твору. Розроблено спеціальну програму тренінгового навчання, спрямовану на формування у молодших школярів готовності до інтерпретування музичного тексту. Установлено психологічні засоби, засвоєння та використання яких забезпечує досягнення суб'єктного рівня інтерпретації (аналіз, моделювання, рефлексія власних переживань).

 • Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки

           Розкрито суть наукового поняття "судове красномовство", "судова промова", "риторичні вміння правників". Здійснено теоретичне узагальнення та практичне вирішення проблеми формування риторичних умінь у студентів ВНЗ МВС України - майбутніх юристів. Теоретично обгрунтовано педагогічні умови формування даних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки у ВНЗ МВС України. Розроблено систему творчих вправ і завдань, що сприяють такому формуванню. Визначено й охарактеризовано критерії риторичних умінь (логіко-мисленнєвий, лінгвістично-мовленнєвий, комунікативно-переконливий) та їх показники.

 • Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки

           Досліджено проблему виховання гуманності у студентів спеціальності "Соціальна робота" за умов професійної підготовки. Досліджено рівень наукової розробки зазначеної проблеми. Обгрунтовано гуманність як професійно значиму якість майбутнього соціального працівника. Визначено структуру гуманності та змістову характеристику її компонентів. Виявлено основні критерії та визначено рівені сформованості гуманності. Обгрунтовано педагогічні умови ефективного виховання даної якості у майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Запропоновано оптимізувати процес виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників за напрямками: організації навчальної діяльності шляхом поєднання традиційних і активних методів навчання; виховної роботи шляхом збагачення її змісту у позааудиторній діяльності, шляхом упровадження засобів художньої літератури; уведення до структури соціально-педагогічної практики завдань гуманістичного спрямування. Розроблено й експериментально перевірено методику виховання гуманності у студентів в результаті спеціально організованого навчально-виховного процесу за умов університету.

 • Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності

           Розроблено соціально-психологічні моделі професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності. Особливу увагу приділено розкриттю залежності динаміки розвитку соціально-психологічної готовності випускників вузу до управлінської діяльності від співвідношення впливів соціально-психологічних та індивідуальних особливостей спеціалістів. Розглянуто роль психологічної адаптації у процесі професійної підготовки. Наведено алгоритм продуктивного вирішення завдань професійної підготовки майбутнього управлінця до виконання посадових функцій.

 • Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

           Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів на етапі їх професійної підготовки. Визначено основні підходи до дослідження мовленнєвої компетентності у зарубіжній і вітчизняній психологічній науці. Розроблено структурно-функціональну модель мовленнєвої компетентності психологів. Обгрунтовано діалогічний підхід як метод організації психолого-педагогічного процесу з їх мовленнєвої підготовки. Експериментально доведено перспективність і доцільність використання професійного навчання як практикуму з основ мовленнєвої компетентності психолога. Обгрунтовано психологічні умови ефективності її формування.

 • Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки

           Здійснено теоретичний аналіз проблеми стійкості до стресу під час навчання курсантів у ВНЗ. Розроблено та реалізовано програму емпіричного дослідження. Визначено фактори, що детермінують рівень дослідженої стійкості курсантів. Розроблено тренінгову програму з її формування. Визначено ефективність запропонованої програми. Виявлено, що стійкість до стресу є професійно значущою якістю курсанта як майбутнього працівника (співробітника) правоохоронних органів держави, а технологія формування стійкості до стресу під час навчання курсантів у ВНЗ сприяє їх професійному розвитку і є ефективним засобом профілактики професійної стагнації.

 • Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів

           Теоретико-методично обгрунтовано й експериментально перевірено доцільність використання особистісно орієнтованого навчання у професійній підготовці майбутніх учителів. Здійснено цілісний науковий аналіз проблеми особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах. Узагальнено, систематизовано та розкрито зміст сучасних моделей особистісно орієнтованої педагогічної взаємодії учасників освітнього процесу (самореалізації, мотивації, акцентацій, контролю, статусу, спілкування, управління, позитивних зрушень). Обгрунтовано значення індивідуального й диференційованого підходів як підгрунтя та складових особистісно орієнтованої професійної підготовки. Розроблено концепцію та модель особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах як поетапного нарощування їх професіоналізму. Розглянуто професійні характеристики вчителя та структуру його професіоналізму у контексті здатності до особисто орієнтованої професійної діяльності. Визначено напрями, види та етапи проектування процесу особистісно орієнтованої професійної підготовки учителів. Встановлено критерії й рівні сформованості професіоналізму майбутніх учителів у контексті їх здатності до особистіно орієнтованої професійної діяльності.

 • Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки

           Розкрито суть та архітектоніку поняття художнього світовідношення (ХСВ), визначено критерії, показники та рівні сформованості ХСВ майбутніх музикантів-педагогів. Виявлено педагогічні умови його становлення. Розроблено, експериментально перевірено та впроваджено дану методику в педагогічну діяльність мистецьких вищих навчальних закладів. Визначено основні складові музично-педагогічного процесу.

© 2007-2019 vbs.com.ua