От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Особистісний сенс соціального буття культури : Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / І.А. Доннікова; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 1999. — 16 с. — укp.

Коротко

Особистісний сенс соціального буття культури

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-15 17:04:53
Описание
         Дисертація присвячена проблемі розвитку індивіда в соціокультурному контексті. Розглянуто поняття "соціальне буття культури" та "культура життя особистості" з використанням базових положень діалектричної методології та синергетичного підходу. Визначено, що особистісний сенс соціального буття культури зумовлений іманентним зв'язком культури і сутності людини. Запропоновано розуміння індивідуальної культури на підгрунті поняття "культура життя людини". Розглянуто основні проблеми формування суб'єктивності в системі вищої освіти. Оскільки культура органічно зв'язана з індивідуальним існуванням, доводиться, що соціальне буття культури набуває екзистенціального характеру.
См. также:
 • Культура як аксіологічний феномен буття (соціально-філософський аналіз природи та ієрархії культури)

           Запропоновано теоретичну модель культури як системи а ієрархії абсолютних (універсалій культури), конкретно-історичних та екзистенційно-особистісних цінностей, що створюють єдину ціннісно-смислову реальність буття. Детально проаналізовано генезу культури в контексті аксіологічної методології її дослідження. Розглянуто онтологічні, ціннісні за своєю суттю, засади аксіологічної природи культури. Зроблено спробу визначення й опису змісту її фундаментальних цінностей, що виявляються в різних модальностях і за різними рівнями ієрархії. Розвинуто засади загальної теорії цінності (аксіології), а також питання щодо її історико-логічної реконструкції. Досліджено теорію особистості.

 • Буття людини як буття можливостей: соціально-філософський аналіз

           Виділено ідеї, які складають основу концепції буття людини як буття можливостей. Обгрунтовано взаємозв'язок можливості та дійсності як закономірності становлення та розвитку буття людини. Запропоновано класифікацію факторів реалізації можливостей. Розкрито взаємозв'язок можливостей і форм буття людини. Досліджено особливості реалізації можливостей особистості на різних етапах суспільного розвитку. Виявлено фактори соціального середовища, які обумовлюють буття людини як буття можливостей, визначено детермінанти оптимізації взаємозв'язку можливостей та дійсності у бутті людини за умов трансформації українського суспільства.

 • Сенс життя

  Назва роботи Сенс життя
  Розділ Історія України
  Вид роботи Контрольна робота
  Кількість сторінок 8
  Ціна 0
  Зміст Без змісту

 • Сенс життя по Франку

  Назва роботи Сенс життя по Франку
  Розділ Філософія
  Вид роботи Матеріал
  Кількість сторінок 9
  Ціна 0
  Зміст Без змісту

 • Сенс історії як світоглядний орієнтир особи

           В дисертації аналізуються основні типи розуміння сенсу історії, їхній вплив на суспільний світогляд та на світоглядну орієнтацію особистості, визначається місце та роль сенсоісторичних уявлень у різноманітних формах суспільного світогляду. Досліджується вплив суспільно-світоглядних уявлень про сенс історії на визначення особою сенсу власного буття, на вибір світоглядних орієнтирів життєдіяльності. Обгрунтовується роль основних форм розуміння сенсу історії як типоутворюючих чинників щодо головних типів суспільного світогляду: міфологічного, релігійного, сайєнтистського та теоретико-філософського. Показано, як емпіричні фактори життєвої ситуації спонукають до пошуку нових метафізичних підстав буття, обгрунтовується думка про можливість наявності у світогляді суспільства та особи неусвідомлених архетипів, що також зумовлюють вибір особою певних метафізичних підстав.

 • Сенс нації та феномен національної держави

  [Електронний ресурс] / С.В. Пролеєв, А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6. — С. 192-199 — Библиогр. в конце статьи: с. 199 (1 назв.) — укp.

 • Особистісний чинник у структурі управління організацією

           Вперше у вітчизняній соціології описано шляхи формування осіб керівника й підлеглого залежно від їх первинної соціалізації (впливу сімейного оточення й освітнього середовища). Встановлено теоретичні можливості використання аналізу персонального чинника в управлінні у контексті структуралістського та персоналістського підходів та обгрунтовано шляхи їх інтеграції. Наведено детальний опис соціальних типів керівника та виконавця, визначено їх специфічні соціокультурні та соціопсихологічні особливості, виділено стійкі характерні риси та ознаки. Запропоновано інтерпретацію поняття та структури особистості щодо управлінського процесу. Обгрунтовано тезу про формування типу керівника переважно в престижних прошарках конкретного суспільства та соціокультурну зумовленість даного факту. Створено оригінальну класифікацію соціальних організацій і форм управління з урахуванням середовища функціонування. Виділено їх виробничі, політичні й культурно-освітні типи. Виявлено загальну тенденцію до зростання значимості персонального фактора й міжособистісних відносин, а також пов'язаних з ними аспектів профілю особистості у діяльності соціальних організацій, зокрема культурно-освітніх закладів. Встановлено залежність впливу даного чинника від соціального типу організації. Доведено, що його обсяг і значимість зростає у напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій.

 • Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників

  : Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 [Електронний ресурс] / В.В. Рибалка; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. — К., 1998. — 40 с. — Бібліогр.: ^aс. 32-40 — укp.

 • Особистісний симптомокомплекс стресостійкості/стресовразливості у військовослужбовців служби правопорядку

           Обгрунтовано структурний підхід щодо аналізу феномену стресостійкості. Дане явище розглянуто як особистісний симптомокомплекс з певною структурною організацією, яка розвивається в онтогенезі та виявляє девіації за різноманітних патологічних станів. Визначено факторну структуру симптомокомплексу стресостійкості/стресовразливості та її специфіку у кадрових офіцерів, офіцерів-миротворців, офіцерів-контрактників. З'ясовано, що специфічними ознаками даної структури є: низька диференційованість, зниження адаптаційного потенціалу (дані показники підтверджено відповідними індексами стресостійкості), а також збереження біполярної структури організації факторів. Запропоновано антистресову психокорекційну тренінгову програму для військовослужбовців, які мають порушення адаптивних механізмів щодо подолання стресу. Програму орієнтовано на особистісний чинник, зокрема на засвоєння навичок психосаморегуляції та розширення рольового репертуару особистості військовослужбовців служби правопорядку у ситуаціях інтенсивного стресу.

 • Особистісний підхід у допрофесійній підготовці учнів гімназій з вивченням східних мов

           Обгрунтовано теоретичні засади та можливості застосування особистісного підходу у процесі допрофесійної підготовки майбутніх сходознавців у загальноосвітніх навчальних закладах. Проаналізовано специфічні особливості навчального процесу за даних умов. Розроблено ідеальну модель професійно важливих якостей особистості фахівця-сходознавця та встановлено рівень їх розвитку в учнів, які навчаються у школах з поглибленим вивченням східних мов. З'ясовано вплив психолого-педагогічних засобів, розроблених у межах концепції Школи діалогу культур, на розвиток особистісних професійно-важливих якостей учнів. Показано пріоритетне значення у процесі професійного становлення фахівця-сходознавця таких чинників, як особистісно-культурологічна орієнтація, гуманістична спрямованість та використання діалогічних стратегій міжособистісного та міжкультурного спілкування. Встановлено, що провідною метою сходознавчої освіти є формування гуманістично налаштованої, зорієнтованої на діалогічні відносини особистості фахівця-сходознавця. Розроблено психологічний та психорозвивальний компоненти тренінгу діалогічного, а також особистісного та культурологічного спілкування учнів для освітніх закладів допрофесійної підготовки за сходознавчим профілем. Експериментально підтверджено ефективність використання особистісного підходу у процесі допрофесійної підготовки старшокласників як майбутніх сходознавців.

 • Особистісний та клініко-психопатологічний аспекти завершених самогубств серед співробітників органів внутрішніх справ України та їх профілактика

           На підставі аналізу матеріалів розслідування 253-х випадків завершених саомгубств, здійснених співробітниками органів внутрішніх справ України, виявлено клініко-психопатологічні, психологічні, соціально-демографічні особливості даних осіб, встановлено причини і мотиви суїцидальної поведінки, визначено вплив макросоціальних та мікросоціальних умов виникнення особистісно-значущого психогенного конфлікту. Розроблено підходи щодо профілактики самогубств у системі МВС. Зазначено, що виявлені у суїцидентів порушення психіки частіше проявлялися у вигляді розладів непсихотичного рівня: астенічних, депресивних, невротичних та органічних. Встановлено, що дані розлади у 3,36 % (група А), 15,22 % - (група Б) випадках стали мотивом самогубства. Зазначено, що соматична патологія у формі гострих і хронічних захворювань не має істотного зв'язку з аутоагресивною поведінкою і тільки у 3,36 % (група А), стала мотивом самогубства. Встановлено, що основними факторами впливу на суїцидальну активність є прогредієнтність і відсутність ефекту від проведеного лікування.

 • Філософія буття


  Філософія буття 2
  Проблематика філософії середніх віків. Патристика та схоластика. 6


 • Простір і час, форми буття матерії

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Сутність поняття “матерія” 4
  2. Форми буття матерії 5
  3. Простір і час 6
  Висновок 11
  Список використаної літератури 12


 • Простір і час, форми буття матерії

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Сутність поняття “матерія” 4
  2. Форми буття матерії 5
  3. Простір і час 6
  Висновок 11
  Список використаної літератури 12


© 2007-2018 vbs.com.ua