От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Статьи и авторефераты диссертаций по философии, психологии и педагогике

Название

Обгрунтування раціональних норм засобами аналітичної герменевтики : Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.01 / О.М. Тимохін; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2004. — 21 с. — укp.

Коротко

Обгрунтування раціональних норм засобами аналітичної герменевтики

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-02 16:39:26
Описание
         Запропоновано тезу, що теоретичне мислення не спроможне до обгрунтування норм через відмовлення від метафізики, тому обгрунтування раціональних норм у практичній філософії приймає форму пошуку відповідних її цілям метафізичних підстав. Як найбільш адекватний засіб реконструкції відносини практичної філософії до метафізики запропоновано розглядати аналітичну герменевтику. За допомогою аналізу норм та їх класифікації сформульовано поняття раціональної норми, способом легітимації раціональної норми є її обгрунтування загальнозначимістю й очевидністю. Розглянуто проблему об'єктивності норм. Показано, що норми є об'єктивними, якщо вони втілюють причину вчинку та складають зміст практичного розуму (належність), тобто є понадчуттєвою підставою волі. Зауважено, що виявлення онтологічного обрію практичного розуму складає найважливіший результат герменевтики раціональних норм як думок суб'єктів комунікації.
См. также:
 • Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання

           Визначено сутність і структуру готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання, охарактеризовано її мотиваційний, змістовий, процесуальний і рефлексивний компоненти. Вперше розроблено технологію формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності у процесі вивчення природничо-наукових і загальноекономічних дисциплін, експериментально підтверджено її ефективність. Уточнено зміст поняття "інформаційне моделювання", що складається з таких етапів: постановка задачі, формалізація, аналіз моделі, інтерпретація, рефлексія. Розроблено науково-методичне та дидактичне забезпечення технології формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності.

 • Обгрунтування раціональних параметрів виконавчих механізмів верстатів-качалок

           Розглянуто питання раціонального вибору геометричних, кінемаатичних, масових і силових характеристик виконавчого механізму двоплечих версатів-качалок. Запропоновано шляхи покращення функціонування приводу свердловинної штангової глибиннонасосної установки (СШНУ) у разі експлуатації свердловини за умов нестаціонарності навантаження, викликаного можливою зміною параметрів газорідинної суміші, що видобувається. Розроблено математичну модель СШНУ для синтезу геометричних параметрів виконавчого механізму, розрахунку його кінематичних характеристик та оцінки зміни навантаженості вузлів верстата-качалки, моделюючи наявність газу у циліндрі глибинного насосу та витікання в його прийомній і нагнітальній частинах. Удосконалено методику розрахунку необхідної величини противаги для кривошипного, балансирного та комбінованого типів зрівноважування. Виготовлено експериментальну установку та розроблено інформаційно-вимірювальну систему, оснащену необхідними давачами та аналого-цифровим пристроєм, яка дозволяє проводити моделювання навантаження виконавчого механізму та фіксувати результати експериментів на ПЕОМ.

 • Обгрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав

           Установлено залежності конвергенції вмісних порід від часу на різних ділянках високопродуктивної лави. Визначено, що у разі виконання процесів очисної виїмки вугілля прискорення конвергенції бічних порід є знакозмінним у момент пересування кріплення, а його абсолютні значення у середній частині та на кінцевих ділянках лави - різні. Обгрунтовано кількісний критерій оцінки довжини кінцевих ділянок високопродуктивних лав. З використанням цього критерію визначено довжину зон незадовільної взаємодії механізованого кріплення з покрівлею на кінцевих ділянках лав для розміщення у цих зонах спеціальних засобів кріплення. З'ясовано раціональні значення питомого опору кріплення для збереження суцільності порід покрівлі на кінцевих ділянках лави з високою швидкістю посування вибою, величина очікуваного річного економічного ефекту від впровадження нової технології виїмки вугілля механізованим комплексом зі спеціальним кріпленням на кінцевих ділянках складає 113,85 тис. грн. на одну лаву.

 • Обгрунтування раціональних режимів роботи свердловинних струминних насосів

           Теоретично підтверджено можливість роботи струминного насоса в області межових напорів і від'ємних значень коефіцієнта інжекції. Досліджено процес змішування потоків і визначено емпіричні коефіцієнти нерівномірності профілю швидкостей зустрічних струменів і гідравлічного опору камери змішування. Удосконалено математичну модель гідравлічних зв'язків між елементами ежекційної системи з урахуванням можливої роботи струминного насоса у зворотному режимі. Установлено взаємозв'язок витрати змішаного потоку свердловинної ежекційної системи з густиною змішаного та тиском робочого потоків.

 • Обгрунтування та вибір раціональних параметрів дискового гальма шахтного локомотива

           Розроблено й апробовано математичну модель гальмування шахтного локомотива дисковим гальмом. Знайдено залежності коефіцієнта зчеплення від відносного ковзання у режимі гальмування для різних станів рейкової колії. Розв'язано задачу про знаходження температурного поля, що виникає в гальмовому диску та фрикційних накладках. Проведено експериментальні дослідження щодо визначення відносної температури нагрівання гальмового диска та коефіцієнта тертя фрикційної пари з урахуванням відносної вологості та наявності пилу. Вивчено процес гальмування шахтного локомотива дисковим гальмом, що створює пульсуючий гальмовий момент. Створено й апробовано методики вибору раціональних параметрів дискового гальма шахтного локомотива та визначення динамічних і кінематичних характеристик його привода під час гальмування дисковим гальмом з багатосекторним диском. Обгрунтовано раціональні параметри дискового гальма шахтного локомотива.

 • Методы феноменологической герменевтики

  [Электронный ресурс] / С.Н. Нефедов // Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 153-156 — Библиогр.: 5 назв. — рус.

 • Розробка та обгрунтування раціональних параметрів з'єднально-керуючого модуля фронтального навантажувача

           Розроблено методику обгрунтування раціональної конструкції з'єднально-керуючого модуля для дорожньо-будівельних машин на основі дослідження ступеня його навантаженості. З метою підвищення ефективності проектування модульних дорожньо-будівельних машин створено інформаційно-пошукову систему на основі електронних каталогів сімейства колісних машин класу 30 кН. Подано адекватну математичну модель для визначення рівня навантаження з'єднально-керуючого модуля за умов асиметричного прикладення зовнішнього навантаження і довільного кута складання напіврам. З метою перевірки прийнятих у математичній моделі допущень і розрахункової схеми проведено експериментальні дослідження з визначенням ступеня навантаження гідропривода механізму рульового управління. Запропоновано методику оптимізації корпусу шарніра з'єднально-керуючого модуля на основі оцінки його напружено-деформованого стану з використанням методу кінцевих елементів.

 • Обгрунтування раціональних технологічних режимів ударно-вібраційного буріння підводних свердловин

           Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності буріння неглибоких підводних свердловин. В роботі досліджується ударно-вібраційне буріння пухких грунтів із зворотною промивкою колонкової труби. Встановлено, що збільшення гідравлічних опорів в колонковій трубі веде до зниження енергетичних параметрів гідроударного механізму заглиблювача і виникнення кавітації в циліндрі насосного блоку. Запропонована методика розрахунку раціональних технологічних режимів ударно-вібраційного буріння.

 • Клініко-патогенетичне обгрунтування раціональних методів профілактики ускладнень у вагітних з прееклампсією

           Досліджено патогенез прееклампсії у вагітних жінок, визначено взаємозв'язок між біохімічними, імунологічними порушеннями та типом гемодинаміки. Доведено, що ендогенна інтоксикація внаслідок зростання процесів перекисного окислення ліпідів, зниження активності антиоксидантного захисту, що відбуваються на фоні дисбалансу клітинного, гуморального імунітету, змін цитокінового профілю та рівнів ендотеліну і оксиду азоту призводить до гіпоксичних ушкоджень, компенсаторної функціональної поліорганної та полісистемної недостатності. Розглянуто методи контролю за клінічним перебігом прееклампсії вагітних жінок. Обгрунтовано питання диференційного застосування глутаргіну, реосорбілакту та рефортану. Розроблено лікувально патогенетичний комплекс корекції виявлених порушень, на основі якого знижено частоту акушерських та перинатальних ускладнень у даної категорії вагітних жінок.

 • Обгрунтування раціональних параметрів пружно-дисипативних зв'язків системи підвішування шахтного локомотива

           Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень, виконаних для з'ясування впливу дисипативних зв'язків у системі буксового підвішування з метою зменшення динамічних навантажень вузлів механічної системи шахтного локомотива і зносу бандажів колісних пар. Отримано залежності між динамічними та кінематичними параметрами ланок пари з урахуванням пружно-дисипативних зв'язків у системі підвішування шахтного локомотива і характеристики фрикційної пари колесо-рейка.

 • Обгрунтування раціональних параметрів вібраційних грохотів для ефективного поділу вологої гірської маси

           Досліджено питання підвищення ефективності вібраційного грохочення вологої дрібної маси. Установлено шість основних факторів, що суттєво впливають на показники грохочення та межі їх впливу за різної вологості гірської маси, а також визначено залежності показників грохочення від цих факторів. Вивчено синтез впливу факторів: амплітуда та частота коливань, довжина та кут нахилу короба, розмір вічок сита, розмір технологічного навантаження за даних умов. На базі моделювання цільової функції у вигляді лінійної та нелінійної регресійної моделі розроблено інженерну методику визначення раціональних і алгоритм оптимальних параметрів грохотів, завдяки яким можна аналізувати та прогнозувати роботу, а також розробляти рекомендації щодо їх модернізації з метою підвищення показників роботи за складних умов поділу вологої гірської маси.

 • Дослідження механізму дії та обгрунтування раціональних параметрів зарядів вибухової речовини з газоутворюючими компонентами

           Обгрунтовано раціональні параметри зарядів вибухових речовин (ВР) з газоутворювальними речовинами, які підвищують вихід кондиційних фракцій під час розробки скельних масивів відкритим способом. Виявлено, що розміщення газоутворювальних речовин у вигляді окремих ділянок зменшує утворення переподрібнених фракцій у зоні масиву, що примикає до цих ділянок, забезпечує інтерференційну взаємодію хвиль напруг, генерованих суміжними ділянками ВР, і таким чином перерозподіляє енергію вибуху з ближньої зони в середню, що знижує вихід негабаритних фракцій. Уперше визначено, що відстань між радіальними тріщинами залежить від варіації межі міцності та швидкості зростання тиску. Розроблено методику розрахунку параметрів комбінованих зарядів, що забезпечують максимізацію виходу кондиційних фракцій у висадженій гірській масі.

 • Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах Західного Донбасу

           Дисертація присвячена обгрунтуванню можливості ефективної розробки надто зближених пластів Західного Донбасу у висхідному порядку. В результаті аналітичних, лабораторних та шахтних досліджень визначені закономірності здвигання підробленої товщі і прояву гірського тиску у виробках при розробці надто зближених пластів, обгрунтовані раціональна черговість, місце закладення виймальних штреків на підробленому пласті.

 • Обгрунтування раціональних параметрів вибухових хвиль у піщаних гірських породах поблизу підземних споруд

           Обгрунтовано раціональні параметри вибуху в піщаних гірських масивах для ефективного та безпечного проведення вибухових робіт поблизу підземних споруд. Запропоновано новий підхід, що базується на визначенні параметрів проведення вибухових робіт зі збереженням підземних споруд на основі експериментального дослідження закономірностей поширення вибухових хвиль та їх взаємодії з підземними конструкціями. Представлено результати експериментального дослідження закономірностей утворення хвильових полів у приповерхневій зоні піщаного масиву, на підставі яких вперше одержано узагальнену залежність максимальних напружень від приведеної глибини закладання заряду та вологості грунту. Вивчено особливості взаємодії вибухових хвиль з підземними циліндричними металевими конструкціями. Вперше експериментально досліджено дифракційний процес на підземній циліндричній перешкоді, що дало можливість оцінити максимальні напруження на стінках підземних конструкцій поблизу вибуху. На підставі одержаних результатів розроблено методику оцінки раціональних параметрів вибухових робіт зі збереженням підземних циліндричних конструкцій. Встановлено, що економічний ефект впровадження розроблених рекомендацій складає 70,4 тис. грн.

© 2007-2019 vbs.com.ua