От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Стратегія подальшого розвитку Києва: локалізація функціональних модулів, або майбутнє історичної спадщини / В.В. Товбич, В.І. Книш, С.І. Єремєєв // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 322-331. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Коротко

Стратегія подальшого розвитку Києва: локалізація функціональних модулів, або майбутнє історичної спадщини

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-02 16:01:16
Описание
         Запропоновано цілісну концепцію розміщення та формування громадських Сіті-центрів в структурі великого міста. Реалізацію концепції показана на прикладі виконаного конкурсного проекту, що отримав першу премію, на Рибальському острові в м. Києві.
См. также:
 • Формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спадщини

           Досліджено теоретико-методологічні засади формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спадщини. Уточнено зміст поняття "духовні цінності старших дошкільників", визначено психолого-педагогічні умови та методи їх формування, розкрито виховний потенціал регіональної культурно-історичної спадщини. Проаналізовано й узагальнено досвід дошкільних закладів з формування духовних цінностей у старших дошкільників, показано роль родини у даному процесі, встановлено рівень сформованості духовних цінностей у дітей старшого дошкільного віку. Розроблено педагогічну технологію формування духовних цінностей у старших дошкільників засобами регіональної культурно-історичної спадщини й експериментально перевірено її ефективність. Доведено необхідність організації цілеспрямованої виховної роботи з формування у старших дошкільників духовних цінностей, інтеграції родинного та суспільного виховання. Удосконалено систему спеціальної підготовки педагогічних працівників дошкільних закладів до даного виду професійної діяльності.

 • Наукове обгрунтування параметрів функціональних модулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару

           Проаналізовано конструкції функціональних модулів обладнання для пакування в'язких харчових продуктів у споживчу тару та методики розрахунку їх елементів. Установлено відсутність наукового обгрунтування визначення раціональних параметрів функціональних модулів обладнання завдяки складності технологічної топології процесу, його багатовимірності за кількістю складових елементів та за кількістю функцій, внаслідок високого ступеня взаємозв'язку та параметричного взаємовпливу. Розроблено математичну модель руху внутрішньомашинної транспортної системи, яка переміщує споживчі упаковки за коловою траєкторією, а також модель операції дозування в'язких харчових продуктів поршневим дозатором. Визначено характер впливу на процес дозування геометричних парамерів насадок дозувального пристрою. Досліджено характер залежності точності дозування в'язких харчових продуктів від геометричних параметрів елементів дозатора. Розроблено методи: вибору раціональних параметрів модуля внутрішньомашинного переміщення тари, визначення залежності зусилля виділення одиничної спорживчої тари від кількості одиниць упаковок у стопі. Експериментально підтверджено адекватність розроблених математичних моделей і проведених теоретичних досліджень реальним процесам.

 • Ефективність та пріоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні

           Наведено результати досліджень підвищення ефективності діяльності фермерських господарств. На базі існуючих підходів розкрито суть і соціально-економічне значення фермерства. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення функціонування фермерських господарств, удосконалено критерії та показники оцінювання ефективності їх виробництва. Оцінено сучасний стан та тенденції розвитку фермерства на Миколаївщині. Установлено вплив певних факторів на ефективність їх господарювання. Проаналізовано досвід діяльності фермерства у зарубіжних країнах і визначено пріоритетні напрями формування ефективного розвитку фермерських госоподарств регіону. Розроблено методику та побудовано перспективну модель розвитку даних господарств. Обгрунтовано рекомендації щодо вдосконалення механізмів регулювання фермерства. Запропоновано систему заходів щодо покращання державної підтримки фермерських господарств.

 • Території кварталів центральних частин історичних міст із "порушеним середовищем" - як важливий ресурс подальшого розвитку центральних частин

           Висвітлено особливості територій центральних частин історичних міст , які за своїми характеристиками середовища не відповідають ознакам цілісності та є територіями з порушеним середовищем і визначальним ресурсом розвитку центральних частин. Обгрунтовано доцільність їх реконструкції.

 • Особливості розвитку виконавської техніки (зі спадщини Б.Л. Яворського)

           Розглянуто уявлення Б.Л.Яворського про техніку музиканта як найважливішу складову цілісного виховання художньо-творчої особистості, сформульовано поняття "органічної" техніки, обгрунтовано взаємозв'язок рухів і подиху з особливостями конкретного музичного твору.

 • Іноземні інвестиції в розвитку економіки столичних міст (на прикладі м.Києва)

           Визначено стимулювальний вплив іноземного капіталу на ринкову трансформацію економіки України, що дало змогу обгрунтувати основні суперечності міжнародної інвестиційної взаємодії та форми їх розв'язання. Розкрито суть і особливості формування механізму залучення іноземних інвестицій на національному та регіональному рівнях під впливом економіко-інституційних перетворень. Виявлено причини стабільного інвестиційного рейтингу столичного міста серед регіонів України, зважаючи на специфіку столичних функцій, виконання ролі системного інтегратора економічних, правових, соціальних, політичних і культурних процесів. Установлено ієрархію чинників впливу на формування сприятливого інвестиційного середовища та оптимізацію ринку іноземних інвестицій столичного міста. Обгрунтовано пропозиції щодо участі органів державної влади у забезпеченні інвестиційної привабливості столиці на підгрунті використання програмно-цільового підходу та механізмів і фінансових інструментів стимулювання залучення іноземних інвестицій.

 • Історико-містобудівна складова у визначенні нової філософії і стратегії розвитку Києва

           Запропоновано визначальні елементи нової філософії в розвитку Києва. Проведено аналіз ознак, які впливають на історичну планувальну систему міста.

 • Стратегія розвитку маркетингу в ТНК

  Стратегія розвитку маркетингу в ТНК

 • МАЙБУТНЄ СОЦІОЛОГІЇ


  1. Вступ
  2. Історія соціологічної думки .
  3. Основні завдання соціології.
  4. Роль соціології у сьогоднішньому і майбутньому суспільстві

 • Стратегія розвитку підприємництва в регіоні

           Удосконалено теоретичні положення та розроблено рекомендації щодо побудови ефективної стратегії розвитку вітчизняного підприємництва в регіоні з урахуванням особливостей середовища його функціонування та соціально-економічних потреб населення. В науковий обіг введено економічну категорію "регіональне підприємництво" як кластер або сукупність суб'єктів господарювання, що діють у межах окремого регіону. Запропононовано новий підхід щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку регіонального підприємництва з урахуванням реальних і потенційних потреб регіону. Удосконалено методологію побудови стратегії розвитку регіонального підприємництва та методику оцінки доцільності її застосування, що базується на використанні різних критеріїв для визначення загальної, групової та часткової ефективності. Обгрунтовано виключну роль інфраструктури в успішності функціонування підприємств регіону. Сформульовано пропозиції щодо створення Агенства підтримки регіонального підприємництва як об'єднуючого елементу підприємницької інфраструктури окремої території та надання йому владних повноважень з урахуванням інтересів суб'єктів господарювання.

 • Стратегія розвитку туристичних регіонів

           Обгрунтовано новий напрямок досліджень розвитку туристичних регіонів, який базується на врахуванні тенденцій євроінтеграції, суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації на глобальному, національному та локальному рівнях у процесі визначення теоретико-методологічних і методичних принципів формування стратегій розвитку туристичних регіонів та управління ними, а також регіональної політики держави та практичному впровадженні рекомендацій щодо створення нормативно-правового й організаційно-економічного забезпечення їх розробки та реалізації. Удосконалено підходи щодо оцінювання напрямів розвитку регіонів у контексті сучасних європейських інтеграційних процесів. Визначено та систематизовано чинники, які впливають на розвиток туризму в регіонах. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження з визначення рівня задоволеності споживачів якістю курортно-рекреаційних послуг. Обгрунтовано наукові принципи розвитку транскордонних туристичних регіонів. Удосконалено класифікацію регіонів, методологію формування довготермінової стратегії туристичних регіонів. Наведено методичні рекомендації щодо оцінювання якості курортно-рекреаційних послуг.

 • Стратегія інноваційного розвитку підприємства

           Визначено сутність науково-технічного прогресу та його вплив на розвиток науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР). Здійснено дослідження інновацій як необхідної передумови розвитку техніко-економічного потенціалу виробництва. Запропоновано нові методологічні підходи щодо обгрунтування інноваційної моделі розвитку промислових підприємств. Висвітлено зміст поняття науково-дослідного процесу як однієї з суттєвих складових інноваційної діяльності. Доведено необхідність використання системного, програмно-цільового та функціонального підходів, а також принципів самоорганізації щодо управління інноваційним розвитком підприємства. Розглянуто методологічні засади стратегічного управління інноваціями. Досліджено зміст та ієрархію інноваційних стратегій, сформульовано загальні принципи та методи їх реалізації. Наведено визначення науково-технічного потенціалу як основи організаційного розвитку підприємств, обговорено проблеми його моделювання та оцінки, обгрунтовано систему показників для визначення інноваційного потенціалу. З'ясовано організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності промислових підприємств. Досліджено процес планування інновацій як чинника їх розвитку, висвітлено методичні підходи щодо формування портфеля інноваційної продукції. Розроблено економіко-математичну модель кількісної оцінки впливу інноваційної діяльності підприємства на його кінцеві результати.

 • Стратегія розвитку підприємств у післяприватизаційний період

           Досліджено теоретичні засади формування стратегічної поведінки пострадянських підприємств у післяприватизаційному періоді. З застосуванням адекватного методологічного інструментарію для відображення процесів функціонування та відтворення підприємства за умов сучасних економічних трансформацій обгрунтовано інтегральну версію теорії підприємства як господарського феномену. Визначено взаємозв'язок між адаптаційною поведінкою підприємств та характером впровадження в Україні економіко-інституціальних перетворень. Виявлено причини реструктуризації прав власності в національних економіках, де процеси приватизації розглянуто як механізми їх розподілу. Досліджено взаємозв'язок між реалізованою в Україні технологією "сертифікатної" мікроприватизації та напрямами оптимізації стратегії розвитку підприємств у післяприватизаційному періоді. Доведено пріоритетність застосування за умов перехідного періоду положень теорії конкурентних переваг як основи стратегічного розвитку вітчизняних підприємств. Обгрунтовано напрями реалізації товарної стратегії підприємств, спрямовані на забезпечення їх конкурентоздатності.

 • Стратегія розвитку спільного підприємництва в Україні

           Досліджено теоретичні і методологічні основи організації спільного підприємництва в Україні на підставі оцінки ефективності функціонування та стратегії їх розвитку. Запропоновано методичні підходи до формування стратегії спільного підприємства (СП) на основі узгодженості інтересів вітчизняних і зарубіжних партнерів, розроблено класифікацію СП, визначено найбільш прогресивні форми їх організації в Україні. Основну увагу приділено обгрунтуванню методичних підходів до формування стратегії розвитку СП.

© 2007-2018 vbs.com.ua