От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови / Г.Д. Підгорна // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 260-264. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Коротко

Принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-08 20:44:55
Описание
         Запропоновано основні принципи кооперування бейсбольних споруд в системі існуючої забудови, та визначено основні прийоми кооперування тренувальних бейсбольних та софтбольних майданчиків з існуючими спортивними ядрами.
См. также:
 • Врахування природно-кліматичних факторів району забудови при виборі зовнішнього опорядження будівель і споруд

           Розглянуто основні природно-кліматичні фактори, які впливають на довговічність зовнішнього опорядження будинків. Наведено рекомендації щодо використання сучасних видів опорядження. Подано характеристику архітектурно-будівельних і експлуатаційних властивостей опоряджувальних матеріалів та виробів.

 • Основні причини деформацій будинків і споруд у зоні впливу глибоких котлованів при реконструкції забудови

           Проаналізовано проблеми, пов'язані з улаштуванням котлованів, та викладено підхід до встановлення основних причин деформацій будинків і споруд у зоні глибоких котлованів за реконструкції забудови.

 • Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України

           Висвітлено історію формування, головні фактори, що вплинули на пропорціонування як науку та метод. Зіставлено системи пропорціонування і підтверджено, що в минулому проектування завжди велося з урахуванням пропорціонування. Встановлено, що переважна кількість архітекторів проектує інтуїтивно. Визначено, що найбільш актуальним синкретичним пропорціонуванням за умов сучасної України є метод золотого перетину; та розроблено його найважливіші принципи.

 • Основні принципи реконструкції існуючих будівель і споруд під боулінг-центри

  [Електронний ресурс] / А.Г. Панкратов // Містобудування та терит. планув. — 2003. — Вип. 16. — С. 166-173. — укp.

 • Принципи та методи вибору варіантів забудови міських територій, що підтопляються

           Розглянуто містобудівну територію як складну, динамічну, відкриту систему, здатну до саморегулювання, що потребує нетрадиційного підходу до її проектування. Сформульовано необхідність надання оцінки та прогнозу гідрогеологічного стану території як зворотного зв'язку ітераційного процесу розробки проекту планування та забудови підтоплюваних території. Проведено системний аналіз, який дозволив розробити структурну, структурно-логічну моделі підтоплюваної території що підлягає забудові, обгрунтувати уявлення про містобудівну оцінку території як про процес аналізу та прогнозу стану природно-техногенної системи, визначити коло досліджень для формалізації взаємозв'язків природної та антропогенної підсистем містобудівної системи. Виявлено набір антропогенних навантажень і дій для кожної конкретної функціональної зони міста, межі змін параметрів цих впливів, побудовано інформаційну модель. На підставі досліджень взаємозв'язків елементів природно-техногенної системи - забудованої території розроблено математичну модель прогнозу впливу забудови на стан природного середовища та зонування підтоплюваних території.

 • Принципи реконструкції архітектурних споруд історичних ансамблів малих міст Західної України

           Розглянуто питання реконструкції та пристосування архітектурних споруд історичних ансамблів малих міст Західної України. Проведено історичний аналіз та аналіз сучасного стану історичних споруд та ансамблю в цілому як бази з метою виявлення можливих сучасних напрямків подальшого їх об'ємно-планувального та функціонального розвитку, а також встановлення тенденцій у композиційно-структурному та функціональному розвитку. Проведено класифікацію історичних ансамблів та їх складових окремих будинків за ступенем архітектурно-планувального та функціонального збереження, що дає можливість виявити ступінь реконструктивного втручання з метою їх подальшого використання та розвитку. Запропоновано підхід комплексної реконструкції, за допомогою якого будуть розв'язані питання реконструкції всього історичного центру, його складових окремих ансамблів та окремих будинків. Розроблено методику етапної реконструкції як найбільш економічно оптимальну для малих міст. Виділено принципи реконструкції для кожного етапу: містобудівного, об'ємного, функціонального, кожен з яких заснований на проведенні ряду реконструктивних заходів з використанням оптимально підібраного комплексу реконструктивних методів.

 • Містобудівні принципи, прийоми і засоби підвищення ефективності використання відкритих просторів житлової забудови

           Розкрито стратегію розвитку міст та формування житлової політики з метою підвищення ефективності використання земельних ресурсів, охарактеризовано містобудівні засоби підвищення ефективності землекористування в містах. Запропоновано принципи формування міського середовища на основі досліджуваного критерію (структурності, пріоритетності, узгодженості). Для реалізації цих принципів наведено прийоми організації міського середовища для підвищення соціально-еколого-економічної ефективності використання території.

 • Формоутворюючі фактори об'ємно-просторового рішення критих бейсбольних стадіонів

           Розглянуто формоутворюючі фактори об'ємно-просторового рішення критих бейсбольних стадіонів. Визначено характерні геометричні особливості конфігурації покриття бейсбольних стадіонів.

 • Кооперування виробництва

  Кооперування виробництва

 • Кооперування суб'єктів підприємництва в транзитивній економіці

           Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку коопераційних відносин суб'єктів підприємництва. Досліджено еволюцію поглядів щодо коопераційних зв'язків і визначено історичні передумови розвитку сучасних форм коопераційних відносин суб'єктів підприємництва. Обгрунтовано теоретичні засади механізму забезпечення розвитку суб'єктів підприємництва шляхом стнановлення та розвитку коопераційних відносин господарюючих суб'єктів за умов ринкової трансформації економіки. Систематизовано сукупність коопераційних зв'язків суб'єктів підприємництва з метою розробки класифікації процесу взаємодії малих і великих підприємств, що дозволило охарактеризувати його структурні властивості. Визначено особливості таких форм кооперування суб'єктів підприємництва як субпідряд, лізинг, франчайзинг та венчур за умов транзитивної економіки. Обгрунтовано роль системи підтримки підприємницької діяльності, що включає державну допомогу та формування ринкової інфраструктури (елементом якої є бізнес-інкубатори), а також самоорганізацію малого підприємництва як форми горизонтальної інтеграції суб'єктів господарювання, що грунтується на кооперативних засадах, з метою посилення певної самостійності, саморегуляції та самоорганізації суб'єктів підприємництва.

 • Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт - рослина - грунт)

           Розроблено структурно-функціональні основи конструювання штучних біогеоценозів і створено замкнутий цикл у біологічних системах за рахунок використання вторинної сировини. Досліджено його компоненти: замінники грунту з керованими параметрами, добрива пролонгованої дії, біологічно активні сполуки та рослини різних екотипів. Визначено якісні та кількісні критерії оптимізації волокнистих замінників грунту. Проаналізовано фізико-хімічні, мікробіологічні, екологофізіологічні, біохімічні та біофізичні процеси формування штучної екосистеми. Розглянуто особливості росту та розвитку вищих рослин у межах змодельованого біогеоценозу за умов імітованої мікрогравітації, гермооб'єму та невагомості, визначено механізми їх саморегуляції. Описано систему грунт - рослина - грунт з урахуванням динамічного характеру взаємодії середовища та рослин, розроблено інформаційно-ресурсні моделі для визначення принципів структуроутворення системи.

 • Ефективність кооперування деревообробних підприємств з урахуванням екологічного імперативу

           Удосконалено організаційні зв'язки підприємств за умов ринкової економіки за принципом кооперування, як абсолютно вільної їх форми. Визначено необхідність розробки оцінки ефективності кооперування, яка б характеризувала його з позиції економічної, екологічної та соціальної діяльності. Обгрунтовано зміст поняття "кооперування" за ринкових умов, "екологізація виробництва", досліджено специфіку підприємств деревообробної промисловості України щодо необхідності раціонального використання лісових ресурсів. Застосовано принципи теоретичної аргументації та системного підходу до розробки проблеми та визначення показника "інтегральна соціо-еколого-економічна ефективність". Запропоновано формули та методика розрахунку інтегрального показника соціо-еколого-економічного ефекту за ринкових умов для підприємств з виготовлення плитних матеріалів і меблів. Визначено складові інтегрального показника та чинники, що на нього впливають. Розроблено алгоритми розрахунків і графічну просторову модель інтегрального показника.

 • Аналіз існуючої системи підготовки офіцерів та вимог до керівників, що залучені до проведення занять в період первинної військово-професійної підготовки

            Розглянуто існуючу систему підготовки офіцерів та вимоги до керівників, що залучаються до проведення занять із курсантами в період первинної військово-професійної підготовки.

 • Розвиток інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві

           Наведено результати дослідження особливостей розвитку інвестиційного кооперування у спільній підприємницькій діяльності в агропромисловому виробництві. Узагальнено теоретичні та методологічні засади та практичні аспекти кооперування інвестиційних ресурсів вітчизняних та іноземних партнерів у даній діяльності. Здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку цього процесу та вплив законодавчої бази на нього. Обгрунтовано систему макро- і мікроекономічних заходів у напрямі покращення механізму розвитку інвестиційного кооперування. Надано пропозиції щодо розробки заходів зазначеного розвитку шляхом впровадження системи державної підтримки учасників інвестиційного кооперування та удосконалення їх економічних відносин у процесі спільної діяльності.

© 2007-2019 vbs.com.ua