От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Несуча здатність армованих слабких водонасичених глинистих основ з урахуванням реологічних властивостей грунту : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.02 / Ю.Б. Балашова; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 1999. — 16 с. — укp.

Коротко

Несуча здатність армованих слабких водонасичених глинистих основ з урахуванням реологічних властивостей грунту

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-29 23:17:14
Описание
         В дисертаційній роботі досліджена стійкість армованих слабких основ. Встановлено вплив реологічних параметрів грунту на несучу здатність основи. Показаний вплив армування на стійкість основи. Наведені результати параметрів тривалої міцності за різними схемами армування та видами геоматеріалів. Визначені коефіцієнти тертя грунту за геотекстилем і піщаної засипки за арматурою. Випробуваний вплив різних схем і різних видів геоматеріалів на стійкість основи. Визначений внесок армування на деформативні параметри основи. Виявлені оптимальні схеми армування в залежності від величини граничного навантаження. Отримано вплив різних прошарків на форму поверхонь ковзання, визначена найбільш ефективна схема армування слабкої основи та найбільш ефективний тип геоматеріалу. Показані форми втрати локальної та загальної стійкості. Розроблені рекомендації до розрахунку несучої здатності слабких глинистих основ, армованих різними геоматеріалами, з урахуванням реологічних властивостей грунту та реалізацією на ЕОМ. Методика заснована на розгляді граничних станів загальної та локальної стійкості. В залежності від типу армування застосовуються розрахункові схеми армогрунтової балки на пружній основі та гнучкої нитки (мембрани). Застосування методики дає можливість визначити локальну та загальну стійкість слабких основ з урахуванням реологічних властивостей грунту.
См. также:
 • Несуча здатність вдавлюваних паль у піщаних та глинистих грунтах

           Установлено розподіл несучої здатності по нижньому кінцю палі та її бічній поверхні. Завдяки детальним експериментальним дослідженням та числовому моделюванню виявлено різницю у формуванні напружено-деформованого стану основи навколо стовбура вдавлюваної та забивної одиночної призматичної палі. Розроблено методики визначення несучої здатності вдавлюваних паль за зусиллям їх вдавлювання та результатами статичного зондування.

 • Несуча здатність та оптимальне проектування балочних конструкцій з урахуванням впливу агресивних середовищ

           Розроблено нові математичні моделі, які описують процес корозійного руйнування в балках під час сумісної дії згину та розтягу (стиску) та грунтуються на апроксимації змінної форми поперечного перерізу дробово-лінійною та параболічною функцією. Наведено алгоритми реалізації даних математичних моделей та програмне забезпечення для розрахунку довговічності та оптимального проектування стрижнів, які взаємодіють з агресивним середовищем. На базі одержаних математичних моделей запропоновано новий балочний скінченний елемент з наведеною змінною жорсткістю та алгоритм розрахунку довговічності з його використанням. Розглянуто новий балочний скінченний елемент з початковою змінною жорсткістю для розв'язку задач оптимального проектування статично невизначуваних конструкцій. Доведено перевагу використання даних балочних скінченних елементів змінної жорсткості в порівнянні зі стандартним методом скінченних елементів. Запропоновано новий, у порівнянні з відомими, метод пошуку оптимального проекту стрижневих систем, які взаємодіють з агресивним середовищем. На базі розв'язків задач оптимального проектування стрижневих систем, які експлуатуються в агресивному середовищі, показано перевагу даного методу оптимізації в порівнянні з іншими відомими методами, адаптованими до розв'язку таких задач.

 • Особливості взаємодії водонасичених основ, що мають властивості повзучості, з будинками і спорудами

           Експериментально досліджено зміну в часі напружено-деформованого стану системи водонасичена основа, що має властивість повзучості - фундамент - споруда стосовно до споруд на окремо стоячих і плитних фундаментах. У межах моделей пружної водо- та неводонасиченої основи, грунтовий скелет якої має властивість повзучості, одержано функції впливу для граничних чотирикутних і трикутних елементів. У загальному вигляді у межах теорій взаємозалежної фільтраційної консолідації, спадкової повзучості та старіння одержано системи канонічних рівнянь методу переміщень, що дозволяють визначити напружено-деформований стан системи водонасичена основа - фундамент - споруда у разі врахування чинника повзучості грунтового скелета основи. Розглянуто методи розв'язання систем канонічних рівнянь методу переміщень.

 • Несуча здатність коротких залізобетонних консолей

           Розроблено методику розрахунку поперечної арматури коротких консолей. Проведено дослідження різних схем розміщення горизонтальних і похилих хомутів та зчеплення поздовжньої арматури з бетоном, встановлено їх вплив на несучу здатність та характер руйнування коротких залізобетонних консолей. Розроблено рекомендації щодо раціонального розміщення поздовжньої і поперечної арматури у коротких консолях. Обгрунтовано доцільність використання закладних деталей коротких консолей як листової арматури для забезпечення їх несучої здатності.

 • Несуча здатність та деформативність стиснених трубобетонних елементів зі стиками

           Проведено експериментальне дослідження несучої здатності та деформативності стиснення трубобетонних елементів зі стиками різних типів відповідно до геометричних розмірів перерізу, міцнісних характеристик матеріалів та різних схем завантаження конструкції. На основі теоретичних досліджень отримано методику, яка дає можливість оцінити несучу здатність та напружено-деформований стан елементів зі стиками. Розроблено програму, що дозволяє оцінити напружено-деформований стан підсилених стиків за допомогою ПЕОМ. Встановлено, що трубобетонні елементи впроваджено у ряді несучих конструкцій, завдяки цьому отримано значний техніко-економічний ефект, що полягає в економії матеріалів, трудозатрат та зниженні вартості конструкцій, а також будівництва.

 • Несуча здатність похилих перерізів звичайних сталебетонних балок

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.11.13 [Електронний ресурс] / Тарас Богданович Боднарчук; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.

 • Несуча здатність анкерних петель плоскостінних залізобетонних конструкцій

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 [Електронний ресурс] / О.Т. Гнатюк; Нац. ун-т "Львів. політех.". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

 • Влаштування армованих основ під фундаменти будівель

           Визначено оптимальні параметри армування одношарових та двошарових основ. Висвітлено залежність зменшення осадки та збільшення модуля деформації основи від раціонального підбору параметрів. Встановлено вплив армування на зміну деформування, зменшення вертикальних переміщень і концентрацію напружень у вертикальному напрямку. Доведено залежність опору висмикування арматурних елементів від глибини закладення і наявності зовнішнього навантаження. Отримано розрахункові залежності для визначення зусиль в арматурних елементах, їх подовжень, кількості, а також деформаційних характеристик армованого грунту на підставі рішень теорії пружності про напружений стан анізотропної, в механічному відношенні, напівплощини. Розроблено спосіб розрахунку осадок двошарових основ з врахуванням анізотропії армогрунту і параметрів армування. Наведено рекомендації щодо армування основ стрічкових фундаментів.

 • Несуча здатність і напружено-деформований стан залізобетонних складчастих куполів

           Дисертація присвячена вивченню напружено-деформованого стану і несучої здатності залізобетонних куполів із складок з сухими стиками з використанням метода граничної рівноваги (МГР) у постановці ліній текучості. Виведені на його основі рівняння дозволяють визначити несучу здатність і кількісні параметри схем руйнування конструкцій такого типу під дією осесиметричного навантаження, а також здійснити їх оптимізацію за витратою матеріалів. За допомогою експериментальних досліджень на моделі купола діаметром 4.5 м під дією рівномірно розподіленого по площі навантаження і на її фрагментах визначено несучу здатність та деякі з можливих форм руйнування складчастих куполів. Виявлено характер тріщиноутворення, прогинів, поздовжніх і поперечних деформацій бетону складок. Встановлено, що застосування МГР для виявлення можливих форм руйнування складчастих куполів, визначення їх несучої здатності та кількісних параметрів схем руйнування забезпечує одержання результатів, які задовільно співпадають з експериментальними. На основі результатів експериментально-теоретичних досліджень розроблено пропозиції з розрахунку та оптимального конструювання залізобетонних складчастих куполів.

 • Залишкова несуча здатність залізобетонних балок після їх часткового руйнування

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 [Електронний ресурс] / Денис Миколайович Байда; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

 • Несуча здатність сталебетонних колон при силових і інтенсивних температурних впливах

           Розроблено методику розрахунку термосилових впливів сталебетонних колон суцільного й кільцевого перерізів і бетонних колон круглого перерізу, що враховує тривісний напружений стан у бетоні, нестаціонарне температурно-вологісне поле з рухливою границею паротворення, змінність фізико-механічних характеристик матеріалів під час нагрівання, змінність параметрів деформування E й v залежно від рівня силових і температурних впливів, різні умови обпирання та модель бетону як трифазного середовища. Досліджено залежність пористості бетону від температури. На підставі аналітичних оцінок зроблено висновок, що ця залежність є слабкою й може не враховуватися у трифазній моделі бетону у разі температурного впливу. Розроблено алгоритм і складено програму розрахунку колон для ЕОМ, що дає змогу оцінити несучу здатність за термосилових впливів. Виявлено роль різних захисних матеріалів щодо вогнестійкості сталебетонних колон.

 • Несуча здатність вузлових з'єднань баштових конструкцій з клеяної деревини

           У роботі досліджені різноманітні види навантаження клеяної деревини для оцінки її властивостей міцності та пружності при різному прикладанні навантаження, та при різних граничних умовах. Досліджений масштабний фактор при стисненні та сколюванні, одержані рівняння зв'язку та розроблені пропозиції до БНіП. Уточнений вплив масштабного фактору при вигині. Експериментально досліджено складний напружено-деформований стан при двоосному стисненні. Експериментально досліджені основні вузлові поєднання конструкцій ізоляційних електрофізичних споруд у натуральну величину, визначені електротехнічні параметри клеяної деревини при різних розмірах, способах склеювання та умовах захисних просочувань. Проведено зіставлення експериментальних данихз теоретичним розв'язуванням об'ємних задач при всіх видах випробувань. Запропоновані уточнені коефіцієнти при критеріальному розрахунку та інженерні методи розрахунку.

 • Тріщиностійкість і несуча здатність стержневих металевих конструкцій при циклічних навантаженнях

           Запропоновано новий підхід щодо вирішення важливої науково-технічної проблеми розробки методів оцінки тріщиностійкості та несучої здатності металевих конструкцій за умови циклічних навантажень. Проведено експериментальні дослідження механічних, акустичних, енергетичних параметрів кінетики руйнування, одержаних з використанням повних діаграм деформацій малогабаритних зразків. Запропоновано засоби розрахунку критичного параметра тріщиностійкості, несучої здатності, розрахункового опору утоми з урахуванням впливу попереднього циклічного навантаження. Розроблено розрахункову модель оцінки напружено-деформованого стану стиснуто-зігнутих стрижнів за умови малоциклового навантаження. Запропоновано новий спосіб визначення розрахункового опору утоми, що дозволяє враховувати розходження у ресурсі пластичності сталей за статичного та циклічного навантажень. Наведено оцінку ефективності визначення несучої здатності за критерієм тріщиностійкості металевих конструкцій за умови циклічного навантаження методом математичного моделювання. Розроблено оптимальне конструктивне рішення фасонного прокатного профілю верхнього поясу підкранових балок, що усуває причини виникнення тріщин утоми у навколошовній зоні.

 • Несуча здатність залізобетонних опор контактної мережі після ремонту та посилення

           Розроблено методику розрахунків і способи посилення, які дозволяють подовжити термін експлуатації залізобетонних пор контактної мережі та збільшити надійність проектованих опор. Обгрунтовано типи досліджених конструкцій, а саме: проміжних і перехідних консольних залізобетонних опор, виготовлених за методом центрифугування. Наведено класифікацію дефектів і пошкоджень опор, розглянуто причини, що їх зумовлюють. Відзначено, що найбільш розповсюдженими дефектами є поодинокі поздовжні тріщини та сітка тріщин у стислій зоні небезпечних перерізів. Наведено постійні, короткочасні, особливі навантаження, що діють на опори за умов їх експлуатації. Розроблено методику визначення несучої здатності опор контактної мережі, яка передбачає використання розрахованих згинальних моментів, поздовжніх сил і кривих залежності M - N. Запропоновано методику розрахунку посилених за допомогою сталевих кілець опор контактної мережі. Відзначено, що посилена опора складається зі стале- та залізобетонних елементів. Дослідження проведено з використанням рішення напружено-деформованого стану стале- та залізобетонного елементів суцільного та кільцевого перерізу за особового та позацентрового стискання. Наведено результати використання та впровадження сталевих обойм для посилення залізобетонних опор контактної мережі. Залежно від виявленого пошкодження втрати несучої здатності опор становлять 6 - 20 %. Для ремонту поодиноких поздовжніх тріщин запропоновано використовувати цементні та поліцементні розчини групи РС. Для опор з сіткою тріщин у стислій зоні застосовано посилення сталевою обоймою.

© 2007-2018 vbs.com.ua