От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі м.Києва) : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.20 / О.В. Стельмах; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Коротко

Містобудівні принципи і методи формування системи паркування легкових індивідуальних автомобілів в крупних та найкрупніших містах України (на прикладі м.Києва)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-12 02:47:41
Описание
         Запропоновано визначення місць паркування автомобілів як функціональної підсистеми у структурі транспортного обслуговування в містах, обговорено особливості паркування автомобілів. Виявлено перспективні тенденції розвитку містобудівних факторів та умов, що впливають на її формування, встановлено основні параметри подальшого розвитку. Розроблено методи дослідження та організації системи паркування, зокрема: визначення потреби в місцях паркування легкових індивідуальних автомобілів; розміщення їх в плані міста; визначення типу стоянок (в тому числі оцінок можливості організації вуличних стоянок, вибору їх типу в економічному аспекті та екологічного впливу роботи).
См. также:
 • Рухомість населення на легкових індивідуальних автомобілях (на прикладі м. Києва)

           В результаті проведеного анкетування власників легкових автомобілів у Києві виявлено основні показники переміщення населення на індивідуальних легкових автомобілях. Зокрема: коефіцієнти використання за днями тижня, середнє наповнення легкових індивідуальних автомобілів для різних цілей поїздок. Представлено залежності інтенсивності використання легкових індивідуальних автомобілів від соціально-демографічних характеристик власників та від різниці затрати часу на поїздку громадським транспортом та індивідуальним автомобілем.

 • Практика реконструкції районів садибної забудови в крупних та найкрупніших містах

  [Електронний ресурс] / Н.Ю. Войко // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 12. — С. 3-8. — укp.

 • Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України

           Узагальнено світовий досвід і проаналізовано особливості регулювання зайнятості за сучасних умов в Україні. Визначено основні передумови формування ринкових відносин у сфері праці, проаналізовано причини виникнення безробіття. Наголошено на можливості вирішення проблеми зайнятості в межах загальної державної програми з використанням комплексного підходу державної влади та регіональних, місцевих органів управління.

 • Кон'юнктура глобального ринку легкових автомобілів

           Досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти одержання кількісного визначення кон'юнктури та розрахунку її прогнозних значень для світового ринку легкових автомобілів. Досліджено та виокремлено основні особливості функціонування даного ринку, з'ясовано його найбільш значущі індикатори. Визначено характеристики та суть міжнародної кон'юнктури як ситуації, яка склалася на ринку під впливом різних факторів з урахуванням впливу фактора часу. Розроблено методику кількісного оцінювання кон'юнктури світового товарного ринку як похідної за часом від функції стану ринку. Виявлено тенденції розвитку кон'юнктури світового авомобільного ринку та його основних сегментів, зокрема, вітчизняного ринку. Досліджено механізм його функціонування. Проаналізовано вплив кон'юнктуротвірних факторів для розвинутих країн і тих, що розвиваються. Визначено найбільш перспективні методи прогнозування аргументів. Здійснено прогнозні розрахунки кон'юнктури ринку легкових автомобілів України.

 • Маркетингова товарна політика операторів ринку легкових автомобілів

           Розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації щодо формування маркетингової товарної політики операторів автомобільного ринку України. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку легкових автомобілів, встановлено та проаналізовано чинники формування товарної політики. Визначено напрямки удосконалення маркетингової товарної політики українських автотрейдерів: провадження споживчих випробувань автомобілів, оцінка їх придатності та адаптація до місцевих умов експлуатації, сегментація ринку та класифікація легковиків, аналіз автомобільного парку - об'єкта забезпечення запасними частинами, сертифікація транспортних засобів.

 • Стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових автомобілів

           Запропоновано категорію "маркетингова діяльність" як процес впровадження маркетингу - частини загальної концепції управління сучасною фірмою. Установлено суть маркетингової стратегії як комплексної системи заходів з метою встановлення оптимальних параметрів і меж маркетингової діяльності для орієнтації на ефективне впровадження стратегічних зусиль - прийняття рішень, визначення напрямів діяльності, розробки програми, прогнозу функціонування фірми. З урахуванням особливостей діяльності фірми на ринку легкових автомобілів запропоновано доповнити структуру класичного комплексу маркетингу елементом "сервісні послуги" - системою формування сприйняття клієнтурою задоволеності від якісних параметрів одержання користі та вигоди відповідно до особистісних настанов. На підставі поглиблення АВС-аналізу розроблено єдиний графоаналітичний метод, що дозволяє автоторгівельній мережі діагностувати наявність запчастин, що лімітують надійність роботи автомобіля та створити їх перелік. Розроблено загальну маркетингову стратегію розвитку підприємства на ринку легкових автмобілів, яка базується на зіставленні прогнозів її маркетингових можливостей з ринковим попитом.

 • Максимізація рівня освіти населення у найкрупніших містах

           Наголошено на необхідності змін у стратегії управління економічною підсистемою міста. Для обгрунтування ефективності вказаних змін використовуються теорії економічних циклів розвитку, економічної бази, значення міського мультиплікатору на підставі показників відносної стабільності Кейнса.

 • Методика інвестиційного проектування торговельних центрів у найкрупніших містах

           Обгрунтовано проблему необхідності включення містобудівних чинників в методику розробки інвестиційних проектів будівництва і реконструкції торговельних центрів. Визначенно групи даних чинників, що впливають на фінансові, економічні, соціальні показники інвестиційного проекту. Подано методи включення цих чинників у процес інвестиційного проектування.

 • Поліпшення стійкості легкових автомобілів раціональним вибором в експлуатаційних умовах характеристик фрикційних пар

           Досліджено питання забезпечення стійкості легкового автомобіля під час циклічних службових гальмувань за рахунок підбору фрикційних пар для передніх і задніх гальм, які впливають на зміну розподілу гальмових сил в автомобілі. Одержано залежності для визначення коефіцієнта стійкості за умов різної черговості блокування коліс і величин діючих бічних сил, що дозволяє здійснювати раціональний вибір коефіцієнта постійного розподілу гальмових сил між осями, або певного закону його регулювання.

 • Містобудівні проблеми та перспективи зеленої зони м. Києва

  [Електронний ресурс] / С.А. Дюжев // Містобудування та терит. планув. — 2004. — Вип. 19. — С. 69-80. — укp.

 • Містобудівні методи підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі (на прикладі міст Донецької області)

           Удосконалено існуюче та розроблено нове методичне забезпечення прийняття рішень про доцільність застосування містобудівних методів підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі на різних етапах містобудівного проектування з використанням методів математичного моделювання. З застосуванням системого підходу досліджено стан безпеки руху у містах. Розроблено багатофакторні математичні моделі оцінювання його стану. Виявлено закономірності впливу величини інтенсивності руху транспорту на безпеку руху на нерегульованих перехрестях. Розроблено новий підхід до досліження розподілу дорожньо-транспортних пригод на вулично-дорожній мережі, який передбачає виділення на вулично-дорожній мережі небезпечних для руху зон. Розроблено та формалізовано процедуру обгрунтування доцільності застосування містобудівних методів підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі на етапі проектування комплексної схеми організації дорожнього руху.

 • Проблеми та методи модернізації районів масової житлової забудови 60 - 70-х років (на прикладі м.Києва)

           Досліджено та сформульовано проблеми модернізації районів масової житлової забудови 1960 - 1970-х рр. на сучасному етапі соціального, економічного та містобудівного розвитку міст України. Визначено фактори, які зумовлюють методи, інженерно-технічні засоби, економічні аспекти та перспективи модернізації районів масової житлової забудови. Розроблено моделі реконструкції великопанельних житлових будинків. Обгрунтовано та розроблено наукові пропозиції та моделі модернізації таких районів даного періоду з урахуванням соціально-демографічних, екологічних, економічних, технічних вимог і містобудівних умов. Розроблено рекомендації стосовно модернізації районів масової житлової забудови у найзначніших, великих і середніх містах України.

 • Містобудівні принципи, прийоми і засоби підвищення ефективності використання відкритих просторів житлової забудови

           Розкрито стратегію розвитку міст та формування житлової політики з метою підвищення ефективності використання земельних ресурсів, охарактеризовано містобудівні засоби підвищення ефективності землекористування в містах. Запропоновано принципи формування міського середовища на основі досліджуваного критерію (структурності, пріоритетності, узгодженості). Для реалізації цих принципів наведено прийоми організації міського середовища для підвищення соціально-еколого-економічної ефективності використання території.

 • Теплоенергетичні засади модернізації системи теплопостачання мегаполісу (на прикладі м.Києва)

           Досліджено сучасний стан та розвиток системи теплопостачання м. Києва та сформульовано основні критерії її оптимальності. Виконано порівняльний аналіз системи теплопостачання міст Росії та північної Європи, визначено типові напрями удосконалення крупних централізованих систем теплопостачання. Встановлено можливість організації гнучкого графіку роботи теплових мереж без виділення літнього та зимового режимів роботи. Визначено числові параметри регулювання температурного потенціалу теплоносія на Київських ТЕЦ залежно від акумулюючої здатності теплопроводів та приєднаних споруд споживачів для одержання додаткової електричної потужності у періоди пікового споживання електроенергії. Узагальнено технічні, технологічні та організаційні рішення щодо розвитку централізованої системи теплопостачання за визначеними критеріями оптимальності. Наведено оцінку перспектив розвитку традиційних та альтернативних систем теплопостачання з адаптацією до умов інженерної інфраструктури, щільності та розвитку забудови житлових масивів Києва. Виконано термодинамічне обгрунтування впровадження газотурбінних та парогазових установок у циклі комбінованого виробництва теплової та електричної енергії. Запропоновано термодинамічні схеми газотурбінних установок для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії.

© 2007-2019 vbs.com.ua