От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій : Автореф. дис... д-ра біол. наук: 03.00.13 / О.М. Клімова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 36 с.: рис., табл. — укp.

Коротко

Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-29 04:38:59
Описание
         З'ясовано роль генетичного поліморфізму лейкоцитарних антигенів, мутабельності геному, вірусної персистенції та змін неспецифічної резистентності, гуморального та клітинного імунітету, деяких ендокринних і біохімічних показників у порушенні компенсаторно-адаптивних процесів та виявлено певну популяційну частоту зустрічальності різних імунофізіологічних варіантів за пригнічення нейротрансмітерних реакцій. Установлено, що міастенія може бути наслідком вірусної персистенції, що викликає істотні зміни неспецифічних факторів резистентності, формування імунодефіцитних станів у Т-клітинній ланці імунітету, негативну активацію синтезу прозапальних і протизапальних цитокінів, молекул адгезії ІСАМ-1, ІСАМ-3, підвищений вміст циркулюючих імунних комплексів, імуноглобуліну Е, пептидів середньої молекулярної маси, органоспецифічних антитіл до ДНК. Розроблено концепцію формування різних варіантів імунореактивності за пригнічення нервово-м'язової передачі.
См. также:
 • Вірулентність Erysiphe graminis f.sp.tritici та особливості прояву імунологічних реакцій сортів озимої пшениці до патогену

           Наведено результати оцінки стійкості сортів озимої пшениці за чотирма показниками: балом стійкості, ступенем розвитку хвороби в процентах, розповсюдженням хвороби та швидкістю розвитку інфекції. З'ясовано, що основним лімітувальним фактором для збудника є швидкість розвитку інфекції, обумовлена переважно імунологічними властивостями сортів. Відзначено, що стійкість сучасних вітчизняних сортів є значною мірою неспецифічною. Запропоновано підхід для визначення стійкості сорту шляхом зівставлення балу стійкості зі значенням варіювання ступеню розвитку хвороби. На підставі такого підходу визначено найбільш стійкі сорти. Встановлено расовий та генотипний склад популяції Erysiphe graminis f. sp. tritici, домінуючі раси гриба, а також ефективні та неефективні гени стійкості. Показано, що коливання частоти визначення вірулентних до окремих генів стійкості ізолятів, а також ступінь їх вірулентності, відрізняються залежно від ефективності гену стійкості. Визначено генетичну подібність та генетичні відстані між популяціями Erysiphe graminis f. sp. tritici з різних грунтово-кліматичних зон. Виявлено, що одним з джерел формування окремих диференційованих елементів єдиної популяції, є популяція зі степової зони України.

 • Вплив нейтрофілів на формування адаптаційних реакцій систем крові за умов змін імунного статусу організму

           У дослідах на кролях вивчено вплив нейтрофілів на Хагеман-залежні системи крові під час підвищення та пригнічення імунного статусу організму за умов дії 12-годинної іммобілізації. Встановлено, що у випадку зміни імунного статусу організму стан Хагеман-залежних систем крові під час стресу визначається функціональним станом нейтрофілів, зокрема кількістю лізосомальних ферментів нейтрофілів у плазмі. У випадку формування стрес-синдрому функціональний стан нейтофілів залежить від імунної системи організма, яка впливає на активність гранулоцитопоезу, інтенсивність і тривалість нейтрофілії, вміст лізосом і гранул лізосомальних катіонних білків нейтрофілів, активність кислої фосфатази, агрегаційні властивості лейкоцитів.

 • Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури

           Розроблено засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури на запити щодо проведення інформаційної взаємодії. На базі концепції довіри в інформаційних системах, запропонованої Едом Джерком, створено нову модель, яка дозволяє описати відношення довіри між об'єктами інформаційних систем. Створено нову децентралізовану модель визначення адекватного рівня довіри, яка має властивість адаптивності, яка забезпечує механізми для встановлення стійких відношень довіри у результаті взаємодії самих об'єктів і модифікації наявних відношень залежно від зміни структури системи, а також дає змогу виявляти зміни у поведінці об'єктів і модифікувати рівні довіри до них. Удосконалено метод побудови адаптивних засобів формування реакцій, який передбачає використання адаптивної моделі визначення адекватного рівня довіри та різних методів аутентифікації, чим досягається висока ефективність і здатність до адаптації за умов змін структури мережі. Запропоновано метод формування реакцій, який дозволяє формувати протилежні (негативну та позитивну), а також нейтральні реакції на зміни поведінки вузла. Розроблену методику проектування адаптивних засобів формування реакцій доведено до практичного застосування, вона може бути використана під час реалізації систем формування реакцій у цілому та їх окремих складових частин.

 • Тверда сажка озимої пшениці та обгрунтування імунологічних методів захисту

           За результатами досліджень встановлено, що популяція T. caries, розповсюджена в Степу, характеризується вищим ступенем патогенності, ніж у Лісостепу та включає високовірулентну расу 40. Лісостепова популяція патогену включала середньовірулентну расу 32 та низьковірулентну расу 11. Виявлено високовірулентні біотипи T. caries, які забезпечують вірогідність оцінки та добору стійких форм. Рекомендовано їх використовувати як донори стійкості під час селекції з метою підвищення імунітету до збудника твердої сажки. Встановлено, що сорти Миронівська ранньостигла, Копилівчанка, Київська 8 та Зустріч характеризуються екологічною стійкістю до патогену за умов Лісостепу. Виявлено ряд колекційних сортозразків з високою стійкістю до даного збудника.

 • Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів

           Розглянуто можливість формування поверхневих компонентів у вірусів Коксакі В та їх дисоціантів за рахунок клітинних структур та з'ясовано їх вплив на біологічні властивості віріонів. Визначено структурно-морфологічні особливості бентонітових варіантів вірусів Каксакі В. З'ясовано можливості асоціації даних вірусів та їх бентонітових варіантів з клітинними компонентами. Проведено порівняльне дослідження вливу органічних розчинників на ступінь нейтралізації типоспецифічними діагностичними сироватками вірусів Коксакі В. Досліджено динаміку інфекційних бентонітових варіантів цих вірусів під час процесу їх збереження за різних температурних режимів та встановлено можливий вплив на даний процес інших фізико-хімічних факторів. Вивчено вплив умов ліофілізації щодо збереження інфекційності вірусів Коксакі В.

 • Економічна оцінка варіантів організації взаємодії суб'єктів енергетичного ринку

           Дисертацію присвячено теоретичним, методичним та прикладним питанням оцінки організаційно-управлінських рішень щодо формування конкуренції в електроенергетиці. Розроблено методичні основи економічної оцінки варіантів організації взаємодії суб'єктів підприємництва на енергетичному ринку, застосування яких дозволяє визначати умови найефективнішого функціонування систем енергетики у ринковому середовищі. Оцінено можливості організаційно-управлінських рішень як інвестиційного ресурсу.

 • Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств машинобудування

           Створено нові підходи та методи економічного оцінювання та оптимізації інноваційного розвитку підприємств машинобудування. На підставі аналізу темпів зростання обсягів продукції та використаних під час її виготовлення виробничих ресурсів виявлено кількісну закономірність динаміки ресурсовіддачі залежно від показника оновлення основних засобів та введеного показника їх інноваційності. Розроблено підхід до визначення пріоритетів інноваційного оновлення основних засобів за окремими ланками виробничої системи підприємства. Здійснено оцінювання нормативних показників інноваційності нової техніки, які можуть слугувати орієнтирами для розробників і виробників нового устаткування з метою досягнення певного рівня ресурсоощадження. Побудовано економіко-математичну модель для визначення темпів зростання основних засобів з урахуванням параметрів, що характеризують джерела інвестування, ефективність і тривалість використання основних засобів. Модель застосовано для оцінювання та вибору варіантів ресурсного забезпечення інноваційного розвитку виробництва. Розроблено методичний підхід до оптимізації розподілу інвестиційних коштів між напрямками інноваційних змін на підприємстві. За цього використано методи нелінійного програмування, які забезпечують диверсифікацію інвестицій.

 • Вплив вірусів поліомієліту та їх бентонітових варіантів на пухлинні процеси в експерименті

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.06 [Електронний ресурс] / Н.В. Ахрамєєва; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1999. — 20 с. — укp.

 • Принципи та методи вибору варіантів забудови міських територій, що підтопляються

           Розглянуто містобудівну територію як складну, динамічну, відкриту систему, здатну до саморегулювання, що потребує нетрадиційного підходу до її проектування. Сформульовано необхідність надання оцінки та прогнозу гідрогеологічного стану території як зворотного зв'язку ітераційного процесу розробки проекту планування та забудови підтоплюваних території. Проведено системний аналіз, який дозволив розробити структурну, структурно-логічну моделі підтоплюваної території що підлягає забудові, обгрунтувати уявлення про містобудівну оцінку території як про процес аналізу та прогнозу стану природно-техногенної системи, визначити коло досліджень для формалізації взаємозв'язків природної та антропогенної підсистем містобудівної системи. Виявлено набір антропогенних навантажень і дій для кожної конкретної функціональної зони міста, межі змін параметрів цих впливів, побудовано інформаційну модель. На підставі досліджень взаємозв'язків елементів природно-техногенної системи - забудованої території розроблено математичну модель прогнозу впливу забудови на стан природного середовища та зонування підтоплюваних території.

 • Металоліпосомальна корекція клініко-біохімічних та імунологічних показників у комплексному лікуванні хворих з гострим сальпінгоофоритом

           Патогенетично обгрунтовано залучення металоліпосомальної терапії до курсу лікування хворих жінок на гострі сальпінгоофорити на базі комплексного клініко-лабораторного (імунологічного, біохімічного) обстеження 104-х пацієнток. Установлено, що гострі запальні захворювання придатків матки супроводжуються Т-лімфоцитарним імунодефіцитом, підвищенням показників гуморального імунітету, порушенням рівноваги процесів перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту. Виявлено, що застосування металоліпосомальної корекції у комплексному лікуванні гострих сальпінгоофоритів призводить до нормалізації функції лімфоцитів та показників системи природної антиінфекційної резистентності, зниження інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів, чіткої тенденції до відновлення активності системи антиоксидантного захисту. Показано, що використання металоліпосомального препарату "Ліолів" сприяє досягненню стійкої клініко-лабораторної ремісії майже у 94 % хворих основної групи.

 • Зміни морфофункціональних та імунологічних властивостей клітин і біохімічного складу плазми крові під впливом озонування

           Встановлено, що обробка крові киснево-озоновою сумішшю зумовлює окисну деструкцію клітин крові, в найбільшій мірі - еритроцитів. Визначено, що ступінь гемолізу знаходиться в лінійній залежності від застосованих доз/концентрацій озону. З'ясовано характер та ступінь змін кислотно-основного стану крові за різних режимів озонування. Встановлено, що внаслідок гемолізу в плазмі збільшується рівень внутрішньоклітинних ферментів, калію, заліза та прямого білірубіну. Проаналізовано дозозалежні розлади системи гемостазу, пов'язані зі зменшенням кількості та пригніченням агрегації тромбоцитів, визначено безпечні концентрації озону для досліджених режимів озонування крові та запропоновано контролювати рівень гемолізу, кількість тромбоцитів та агрегаційну їх функцію в хворих, яким проводиться озонотерапія.

 • Удосконалення діагностичних та лікувальних критеріїв парапсоріазу на основі вивчення морфологічних, імунологічних та біохімічних змін

           Наведено результати поглибленого різнобічного обстеження та лікування хворих на парапсоріаз. Виявлено термінологічну та смислову невідповідність між різними класифікаціями парапсоріазу. Обгрунтовано використання нозологічного ряду міжнародної класифікації хвороб (МКХ) як такого, що відповідає клінічним і патогенетичним ознакам. Вивчено морфологічні критерії діагностики та диференціаційної діагностики велико- та дрібнобляшкового парапсоріазів, лімфатоїдного папульозу. Визначено орієнтовні чинники ризику виникнення зазначених захворювань, а саме: чоловіча стать, вік старше 40-ка років, професії, взаємопов'язані з тривалим перебуванням на сонці і контактом з продуктами переробки нафти. Запропоновано розглядати досліджені захворювання як лімфоцитарні дерматози різного ступеня злоякісного потенціалу, що обумовлено морфологічною основою їх розвитку. Визначено імунопатологічні прояви за цих захворювань. Запропоновано удосконалення комплексної терапії парапсоріазів з використанням рослинних біофлавоноїдів імуномодулювальної дії та зовнішніх судинопротекторних і нестероїдних протизапальних засобів. Запропоновано схему динамічного морфологічного обстеження з метою вторинної профілактики злоякісної трансформації.

 • Ефективність системної ензимотерапії в корекції імунологічних та мікроциркуляторних порушень у хворих на хронічний вірусний гепатит B

           Проаналізовано патогенетичні особливості ураження печінки у разі хронічного вірусного гепатиту В (ХВГВ), що характеризуються розвитком у хворих вторинної імунної недостатності, погіршенням стану мікроциркуляції, особливо виражених у випадку холестазу. Показано взаємозв'язок між клінічними проявами, ступенем порушення імунного статусу, мікроциркуляції у хворих на ХВГВ і віком пацієнтів, тривалістю захворювання. Встановлено виражену імуномодулюючу дію системної ензимотерапії, її позитивний вплив на мікроциркуляцію та розв'язання холестатичного синдрому у хворих на ХВГВ у реплікативній фазі. Доведено вплив системної ензимотерапії на елімінацію вірусу гепатиту В у хворих на ХВГВ. Визначено предиктори ефективності системної ензимотерапії у хворих на ХВГВ.

 • Клініко-імунологічна та імуногенетична характеристика дітей з різними формами туберкульозу і корекція імунологічних порушень

           Дисертація присвячена питанням клінічного перебігу, імунопатогенезу та імунокорекції, генетичним (HLA) характеристикам різних форм туберкульозу у дітей. Отримані дані, які детально характеризують стан імунітету при різних проявах туберкульозу у дітей: особливості експресії антигенів імунокомпетентних клітин - CD3, CD4, CD8, CD38, CD22, HLA-DR та ін., сполученість клітинних та гуморальних чинників, показників функціональної активності лімфоцитів і фагоцитуючих клітин крові. Вперше у дітей, які мешкають в Україні, виявлені генетичні маркери HLA схильності до туберкульозу. Розроблена математична модель прогнозу імовірності розвитку туберкульозу в залежності від генетичних та зовнішніх чинників. У клініці та експерименті показана ефективність застосування імуноактивних препаратів різного походження та механізму дії - тимогену, біоспорину, віватону. Дано клініко-патогенетичне обгрунтування для диференційованого їх призначення, запропоновані схеми застосування.

© 2007-2019 vbs.com.ua