От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Урбанофлора Миколаєва : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / Р.П. Мельник; Нікіт. ботан. сад - Нац. наук. центр УААН. — Ялта, 2001. — 19 с. — укp.

Коротко

Урбанофлора Миколаєва

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-21 15:23:41
Описание
         Зазначено, що у складі урбанофлори Миколаєва нараховується 909 видів судинних рослин, які належать до 441 роду, 100 родин, 57 порядків та 4 відділів. Вперше описано 224 види з цього регіону. Наведено результати систематичного, географічного, біоморфологічного та екологічного аналізів території міста. Вивчено адвентивну фракцію урбанофлори (235 видів) за первинними ареалами, часом та способом заносу, ступенем натуралізації. Проведено флороекотопологічну диференціацію регіону та наведено результати вивчення 5 екоценофітів і 12 екофітонів. Встановлено, що урбанофлора Миколаєва нараховує 18 рідкісних видів судинних рослин, з яких 4 види включено до Європейського Червоного списку, 11 - до Червоної книги України, 3 види визначено рідкісними для Миколаївщини та угруповання 2-х формацій занесено до Зеленої книги України. Флоросозологічні дослідження показали, що 6 рідкісних видів ймовірно зникли з території міста, тому розпочато реінтродукцію 3-х видів зниклих рослин. З'ясовано, що 12 видів перебувають на межі зникнення, з метою їх збереження обгрунтовано необхідність створення двох заповідних об'єктів.
См. также:
 • Урбанофлора Херсона

           Дисертаційну роботу присвячено спеціальному вивченню флори судинних рослин міста Херсона. Загальний флористичний список урбанофлори налічує 964 види судинних рослин, які належать до 442 родів, 105 родин, 57 порядків та 4 відділів. Новими для території дослідження виявились 267 видів, серед яких 37 видів є новими для Херсонської області, 2 види (Cardaria chalepensis (L.) Hand.-Mazz. та Potentilla virgata Lehm.) - нові для України. Дисертаційна робота містить систематичний, географічний, біоморфологічний, екологічний, а також екотопологічний аналіз урбанофлори, визначає ступінь антропогенної трансформації урбанофлори Херсона. Здійснено аналіз розподілу 274 видів адвентивних рослин за первинними ареалами, ступенем натуралізації, часом та способом заносу. В результаті дослідження созологічних особливостей урбанофлори пропонуються заходи щодо збереження видів рідкісних судинних рослин.

 • Урбанофлора Кіровограда

           Вперше детально досліджено урбанофлору Кіровограда в найбільш повному обсязі, проведено її аналіз. Складено детальний опис флори судинних рослин міста, який містить 1 165 видів, що належать до 254-х родів, 121-ої родини, 62-х порядків та 4-х відділів. Вперше для території міста наведено 170 видів. Обгрунтовано необхідність включення до складу урбанофлори не лише спонтанних, але й культивованих видів рослин. Показано роль культивованої фракції у формуванні, розвитку та оптимізації урбанізованого середовища. Наведено порівняльну характеристику спонтанної фракції урбанофлори Кіровограда із урбанофлорами інших міст та зональною природною флорою. Виявлено кількісні співвідношення спонтанної та культивованої фракцій, індигенофітів, синантропофітів, адвентофітів та культигенофітів, які свідчать про невисокий ступінь антропогенної трансформації урбанофлори Кіровограда та приналежність її до флор малих і середніх міст України. Вперше проаналізовано дендрофлору міста, визначено видовий склад трав'янистих культивованих рослин. Складено перелік рідкісних для міста рослин, що нараховує 63 види. Виявлено ядра біорізноманітності та рефугіуми природної флори у межах міста, досліджено їх вплив на розвиток урбанофлори.

 • Діяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785 - 1870 рр.

           З використанням широкого спектра джерел досліджено проблеми, взаємопов'язані з діяльністю органів міського громадського управління. Проаналізовано правові акти, які регламентували їх діяльність. Обгрунтовано формування та розвиток самоврядних інституцій. Визначено особливості урядової політики щодо самоврядування, специфіку вираження інтересів місцевого населення, взаємовідносини з органами станового самоврядування. Головну увагу приділено господарському та фінансовим аспектам діяльності самоврядних інституцій. Проаналізовано підготовку, процес та наслідки виборів, склад міських дум і роботу виконавчих органів.

 • Підвищення ефективності виробництва та переробки молока в підприємствах різних форм господарювання приміської зони м.Миколаєва

           Ефективність функціонування молочного підкомплексу цілком залежить від конкретних умов господарювання, матеріально-технічної бази, організаційної структури, взаємовідносин між партнерами. В дисертації розкрито сучасний стан та причини падіння обсягів виробництва молока, зниження його економічної ефективності у підприємствах різних форм господарювання. Обгрунтовано підвищення економічної ефективності молочного підкомплексу (розробка модулів реструктуризації, раціоналізація ресурсовикористання у молочному скотарстві, контрактна інтеграція партнерів, визначення ролі державного регулювання).

 • Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття

           Досліджено етапи становлення муніципального землеволодіння та організацію громадським управлінням системи землекористування, вплив на ці процеси формування транспортної мережі на Півдні України та участь в ньому міського самоврядування. Висвітлено механізми розвитку муніципального підприємства (скотопереробного, енергетичного, водопостачального, транспортного та ін. комплексів). Простежено розвиток муніципальної власності та роботу самоврядування в даній сфері за умов політичних трансформацій 1917 - 1920 рр.

 • Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України кінця XVIII - початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси)

           Досліджено чинники і умови, що визначили своєрідність формування комплексів громадсько-житлової забудови і планувальних структур міст півдня України, зокрема, Херсона, Миколаєва, Одеси. Розглянуто комплекс громадсько-житлової забудови (КГЖЗ) як структурний елемент каркаса містобудівної системи історичного міста, а також як елемент містобудівної структури загальноміського значення з домінуючою функцією та їх набором (головні вулиці, площі (торгові, театральні), міські сади та інші містобудівні простори громадського призначення). Проведено комплексний аналіз КГЖЗ з функціональною та морфологічною компонентами. Визначено відповідну типологію об'єктів, основні принципи формування архітектури комплексів громадсько-житлової забудови в досліджуваних містах наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.

© 2007-2018 vbs.com.ua