От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В.М. Пітель; Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 19 с. — укp.

Коротко

Типологія епідигматичних відношень полісемічних флороназв та їх похідних у лексиці сучасної української мови

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-20 01:59:37
Описание
         Розкрито сутність явища епідигматики, досліджено природу внутрішньослівних і міжслівних відношень, встановлено їх мовну та позамовну зумовленість. Наведено характеристику народної етимології як вияву "асистемних" епідигматичних зв'язків і простежено її вплив на слова, що належать до макроепідигм з вершиною "назва рослини". Вперше встановлено та описано типологію формальних і семантичних інтра- та інтервербальних відношень слів макроепідигм флоролексем шляхом виведення їх тематичних і семних моделей, проаналізовано співвідношення семантичного обсягу вихідних та результативних одиниць. На підставі вивчення мотиваційних зв'язків між словами або семемами у макроепідигмах флороназв встановлено, що у кількісному відношенні та за рівнем регулярності найбільш важливим типом асоціативно-дериваційних епідигматичних зв'язків є метонімія, метафора та гіпо-геперонімія. Виявлено процеси словотворення, зумовлені відношеннями подібності та суміжності між самими мовними одиницями (окремі випадки префіксації, суфіксації та універбації).
См. также:
 • Функціональні стилі сучасної української мови

  1. Функції мови. Поняття мовного стилю 3
  2. Порівняльна характеристика стилів сучасної української мови 5
  Список використаних джерел 8


 • Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості

           Комплексно досліджено лінгвопоетичні формули давньої пам'ятки "Слова о полку Ігоревім" і усної народної творчості. Проаналізовано поетичні сталі сполучення слів "Слово о полку Ігоревім" і дум, билин Київської Русі, календарно-обрядових пісень. Охарактеризовано фактичний формульний матеріал на підставі частоти вживання поетичної формули у різних фольклорних текстах і "Слові о полку Ігоревім", сталості створеного нею образу, смислових і емоційних відтінків. Описано історію вивчення формул "Слова о полку Ігоревім" і фольклору, охарактеризовано різні підходи до термінологічного визначення мовної формули. Проаналізовано статус, функції та загальні особливості стійких конструкцій поетичного тексту. Виявлено сутнісні особливості зазначених формул і різних джерел фольклору (дум, билин, календарно-обрядових пісень). Проведено порівняння поетичних формул "Слова о полку Ігоревім" і різних жанрів усної народної творчості, установлено спільне та відмінне в уживанні подібних сталих сполучень слів. Наведено перелік лінгвопоетичних формул СОПІ і словник паралельних формул "Слова" та поетичного фольклору.

 • Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування

           На підставі результатів аналізу релігійної термінології французької мови, її генетичної й лексико-семантичної структури, аспектів функціонування релігійних термінів у різних текстових жанрах установлено: базою для творення релігійної термінології стали латинська та давньогрецька мови, а також власне французькі утворення; запозичення з інших мов складають незначну частину термінів. Відзначено, що лексико-семантичні процеси в межах релігійної термінології сучасної французької мови виявляють специфічні риси: категоріальну багатозначність, міжсистемну антонімію, дублетність синонімів. Визначено, що ядром та центром функціонально-семантичного поля сакральності є біблеїзми та християнізми, а периферії - терміни нехристиянських релігій. Частотний аналіз фунціонування генетичних пластів релігійних термінологічних одиниць (РТО) в тексті виявив перевагу РТО латинського і власне французького походження. Зазначено, що функціональною особливістю цих пластів є те, що значна частина з них належить до термінів-інтернаціоналізмів.

 • Лінгвокогнітивні особливості комунікації у сфері екології (на матеріалі сучасної англійської мови)

           На основі когнітивного та дискурсивного підходу досліджено комунікації у сфері екології. Обгрунтовано виділення екологічного дискурсу, запропоновано його визначення, розглянуто особливості та принципи організації. На підставі аналізу мовного матеріалу виокремлено основні дискурсотворчі концепти, що складають семантичну базу сучасного англомовного екологічного дискурсу. Вивчено шляхи вербалізації даних концептів в англійській мові під впливом процесу екологізації суспільної свідомості, досліджено аксіологічні одиниці, характерні для комунікації у сфері екології. Відзначено аргументативний характер екологічного дискурсу. Встановлено, що його основними комунікативними стратегіями є стратегії переконування та тиску. Виділено п'ять моделей адресантно-адресатної конфігурації. Проаналізовано засоби реалізації комунікативних стратегій у конкретних моделях адресантно-адресатної конфігурації.

 • Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах

           Проведено багатоаспектне вивчення хореографічної лексики у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах. Хореографічну лексику розглянуто як мікросистему, що досліджується у традиційному плані та у контексті нової лінгвістичної парадигми. Зазначену лексику виявлено як тематичну групу, що складається з чотирьох мікрогруп. Представлено інтерпретацію танцю у фольклорній та художній картинах світу, окреслено тенденції розвитку основних концептів російскої танцювальної культури - пляска, танец, вальс, скоморох, хоровод, трепак, які є ядром усієї мікросистеми хореографічної лексики. Зазначено, що аналіз досліджуваної мікросистеми є певним внеском у вивчення лексики у взаємозв'язку лінгвістичних і культурних чинників, а також зіставне дослідження культурно-маркованої лексики російської та української мов.

 • Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ

           Проаналізовано сутність поняття стратегічної компетенції у змісті професійної підготовки вчителя іноземної мови як важливого чинника успішної реалізації Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Розглянуто види комунікативних і навчальних стратегій.

 • Універсальні концепти в християнській картині світу та біблеїзм як засіб їх відображення (на матеріалі сучасної англійської мови)

           В статье рассматривается библейское влияние на формирование основных лингво-культурных концептов христианской картины мира. Особое внимание уделяется одному из универсальных концептов, связанному с космологическими представлениями, и его отображению в языках.          Статтю присвячено вивченню біблійного впливу на формування основних лінгво-культурних концептів християнської картини світу. Особлива увага приділяється одному з універсальних концептів, пов’язаному з космологічними уявленнями, та його відображенню у мовах.          The article deals with the study of the biblical influence on the development of the main concepts of Christian picture of the world. The attention has been focused on a universal concept connected with the cosmological world view. Specific emphasis is made on the concept’s functioning in languages.

 • К\р з Української ділової мови

  План
  1. Напишіть протокол зборів трудового колективу, де на порядку денному серед інших розглядається питання благоустрою навколишньої території. 3
  2. Проставте наголоси в наведених словах і словосполученнях 4
  3. Запишіть числівники словами, розкрийте дужки. 4
  4. Відредагуйте текст 5


 • Діалекти української мови

  Назва роботи Діалекти української мови
  Розділ Українська мова
  Вид роботи Матеріал
  Кількість сторінок 9
  Ціна 0
  Зміст Діалектні та професійні слова 2
  Діалектні слова 2
  Професійні слова 5
  Характеристика найпоширеніших діалектів української мови 7
  Література 9


 • Контрольна з української мови

  1. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв 3
  2. Вживання апострофа 7
  Список використаної літератури 9


 • Полісемія похідного слова: семантичний та когнітивний аспекти (на матеріалі префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови)

           З'ясовано, що полісемія відіменникових дериватів - природне та розповсюджене явище в німецькій мові, яке сприяє збагаченню словникового складу шляхом збільшення смислового обсягу слів. Визначено, що полісемічні префіксальні відіменникові дієслова німецької мови є складними, багатокомпонентними лексичними одиницями, які вирізняються своїм лексичним і словотвірним значенням. Розкрито шляхи утворення досліджуваних дериватів та умови реалізації їх семантичного потенціалу в мовленні. Виділено вісім семантичних класів аналізованих дієслів і складено інвентар семантичних аргументів - глибинних мотиваторів утворення нових значень полісемантів. Окреслено набір фреймових ситуацій, актуалізованих відіменниковими префіксальними дієсловами сучасної німецької мови, що мотивовані семантичними аргументами предикатно-актантної рамки.

 • Контрольна з української ділової мови

  1. Охарактеризувати вид документа "Наказ" (додати зразок) 3
  2. Користуючись словниками дати визначення десяти термінам, що стосуються спеціальності "економіст" 5
  Список використаних джерел 6

 • Тенденції розвитку сучасної української культури

  Вступ 2
  1. Національно-державне відродження на сучасному етапі. 3
  1.1 Специфіка взаємодії культури та суспільства в умовах сучасного періоду 4
  2. Основні тенденції розвитку сучасної української культури 6
  Висновок 14
  Список літератури: 15


 • Роль української мови в українському суспільстві


  1. Вступ 3
  2. Всесвіт рідного слова з дитинства 5
  3. Мовна освіта: тенденції та перспективи 7
  4. Вплив засобів масової інформації на мовну ситуацію серед молоді 11
  5. Роль молоді у відродженні української мови 12
  6. Висновок 14
  Література 15


© 2007-2018 vbs.com.ua