От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Структурно-функціональна організація політенних хромосом Drosophila Melanogaster Meig. у зв'язку з ефектом гетерозису, ізогенізацією та впливом щільності культури

Коротко

Структурно-функціональна організація політенних хромосом Drosophila Melanogaster Meig. у зв'язку з ефектом гетерозису, ізогенізацією та впливом щільності культури

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-26 08:04:10
Описание
: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Любов Олександрівна Шакіна; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 21 с. — укp.
См. также:
 • Функціональна активність політенних хромосом і прояв кількісних ознак у Drosophila melanogaster Meig. у зв'язку з генотипом та дією ювенільного гормону

           Досліджено вплив ювенільного гормону на ступінь політенії гігантських хромосом Drosophila melanogaster, пуфову активність політенних хромосом, прояв деяких кількісних ознак та зміну біоелектричних властивостей клітинних ядер слинних залоз. На підставі одержаних результатів уточнено сучасні наукові уявлення щодо механізмів регуляції окремих стадій онтогенезу комах. Вперше на політенних хромосомах слинних залоз Drosophila melanogaster у дослідах in vitro виявлено ряд пуфів, які специфічно реагують на аналог ювенільного гормону - метопрен, що збігається з впливом гормону in vivo. Вперше встановлено вплив метопрену на ендоредуплікацію політенних хромосом і прояв кількісних ознак дрозофіли. Виявлено стимулюючий ефект даного гормону на показник ступеня політенії хромосом, маси тіла імаго та теплостійкість дрозофіли. Показано залежність даних ефектів від генотипу мух і концентрації гормону у поживному середовищі. З'ясовано, що за умов регуляції диференційної активності генів ювенільний гормон також впливає на ступінь помноження геному, регулюючи функцію ендоредуплікації політенних хромосом. Вперше одержано дані про вплив метопрену на біоелектричні властивості клітинних ядер дрозофіли in vitro. Показано, що дія ювенільного гормону на пуфінг та ендоредуплікацію політенних хромосом відбувається за низьких значень електрокінетичного потенціалу клітинних ядер.

 • Функціонування політенних хромосом слинних залоз Drosophila melanogaster Meig. за впливу інбридингу, гібридизації і аналогів екдизону

           Досліджено особливості гормональної регуляції структури та функцій політенних хромосом за індивідуального розвитку ліній і гібридів Drosophila melanogaster Meig. Показано, що за умов розвитку личинок у середовищі, яке містить аналог екдистерону, відбувається зниження показника ступеня політенізації гігантських хромосом, а ефект дії екдистерону залежить від генотипу. Виявлено генетичні відмінності показника електронегативності клітинних ядер у ранньому онтогенезі у інбредних і гібридних особин дрозофіли. В експериментах in vivo показано роль біоелектричних властивостей клітинних ядер у механізмі індукції екдизоном змін генної активності в онтогенезі дрозофіли. Показано зв'язок структури та генетичних функцій політенних хромосом з біоелектричними властивостями клітинних ядер слинних залоз ліній і гібридів.

 • Мутації cn I vg, локус Adh і пристасованість генотипів DROSOPHILA MELANOGASTER MEIG.

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Світлана Василівна Білоконь; УААН; Селекційно-генетичний ін-т - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. — О., 2007. — 21 с. — укp.

 • Пристосованість генотипів Drosophila melanogaster за умов штучного заміщення хромосом

           Дисертацію присвячено з'ясуванню впливу реципрокних міжлінійних заміщень хромосом на окремі показники пристосованості D.melanogaster. Вперше отримано інформацію про рівень відносної пристосованості (W) та інших показників адаптивної здатності генотипів (реальної плодючості, терморезистентності, тривалості життя, виживання за умов голоду) у разі заміщення хромосом 1,2 та 3. Визначено функціональний стан ген-ензимної системи алкогольдегідрогенази (АДГ), наявність корелятивних зв'язків між окремими показниками пристосованості у разі заміщень хромосом. Встановлено, що обмін хромосомами в межах ліній C-S, cn та vg призводить до зменшення адаптивного потенціалу генотипів і в ряді випадків супроводжується модифікацією властивостей алозилмів АДГ. Основною причиною зазначених змін є наявність маркерних мутацій та порушення генного балансу у разі штучних перебудов генотипів.

 • Прояв кількісних ознак при внутрішньолінійних схрещуваннях у залежності від умов утримання батьківських особин Drosophila melanogaster Meig. і Bombyx mori L.

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Валерія Володимирівна Навроцька; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

 • Структурно-функціональна організація інтелекту особистості

           Розкрито теоретичні та методологічні підходи до дослідження феномену інтелекту особистості. Розроблено структурно-функціональну модель організації інтелекту особистості в якій виділено соціокультурний, метакогнітивний та когнітивно-афективний рівні. Розкрито специфіку структурних компонентів інтелекту на рівні змісту, функції та емпіричних характеристик. Через виділення творчо-продуктивних, прагматично-адаптивних, науково-прогностичних концептів розглянуто та емпірично вивчено динамічну смислову систему суб'єкта діяльності як єдність інтелекту та афекту, що визначає траєкторію його пізнавальної активності. Показано, що процес концептуалізації виражає динамічність структурно-функціональної організації інтелекту в філогенезі й онтогенезі.

 • Структурно-функціональна організація каротоворіцинів та їх роль в мікробному антагонізмі

           Досліджено фізико-хімічні, біологічні, літичні та нуклеазні властивості різних типів бактеріоцинів Erwinia carotovora, встановлено особливості їх лізогенної індукції, виділення та кілерної дії. Вивчено поліпептидний склад, структурну організацію та роль даних кілерних факторів у процесах антагонізму між бактеріями. В модельних експериментах показано, що в процесі міжбактеріального антагонізму важливу роль відіграють бактеріоцини. Виявлено, що лізогенна індукія E. carotovora призводить до утворення трьох типів каротоворіцинів: макромолекулярних часток типів В і К та коліциноподібних кілерів типу С. Виявлено хвилеподібний характер виділення бактеріоцинів усіх типів. Встановлено, що коліциноподібні каротоворіцини (типу С) впливають виключно на близькоспоріднені штами E. carotovora, асоційовані з неспецифічною ендонуклеазною активністю, яка доповнює їх кілерну дію шляхом лізогенної індукції бактеріофагів. У макромолекулярних каротоворіцин (типи В і К) виявлено ширший спектр кілерної активності та здатність лізувати штами E. carotovora та E. coli. Відзначено, що часткам даних типів нуклеазні властивості не притаманні. Високомолекулярні каротоворіцини побудовано з 7-ми поліпептидів - трьох мажорних (23, 25, 46 кДа) та чотирьох мінорних (31, 54, 58, 91 кДа). Виявлено, що до складу коліциноподібних кілерів входить лише один мажорний поліпептид (54 кДа). Встановлено, що бактеріальні лізати E. carotovora J2 містять структури типу фагових базальних пластинок, які характеризуються сферичною формою та чотирьохосьовим типом симетрії. Виявлено, що дані частки не мають аналогів серед відповідних утворів фагової природи.

 • Структурно-функціональна організація ядерця рослинних клітин в умовах зміненої сили тяжіння

           Вперше за умов кліностатування виявлено суттєві особливості ультраструктурної організації ядерцевих субкомпонентів, пов'язані зі змінами локалізації рДНК та кількості найважливіших функціональних ядерцевих білків - фібриларину, NopА100 та NopА64. Дані особливості свідчать про зниження рівня транскрипції рибосомальної ДНК та процесингу рибосомальної РНК і нагромадження попередників рибосомних субодиниць в ядерці, що дозволяє вперше встановити зниження рівня функціональної активності ядерець під впливом зміненої гравітації. Визначено, що фібриларин крес-салату має молекулярну масу 41 кДа. Встановлено, що мажорними специфічними аргентофільними білками в крес-салаті є гомологи нуклеоліну - NhL90 та NhL68. Показано, що в крес-салаті аналог NopА100 Allium cepa - NhL90 виконує функції, переважно пов'язані з регуляцією конденсації р-хроматину та транскрипції рДНК, а аналог NopА64 Allium cepa - NhL68 - з процесингом рРНК.

 • Структурно-функціональна організація клітин епідерми однорічних пагонів жовтої акації Caragana arborescens Lam.

           Проаналізовано структурно-функціональну організацію клітин епідерми однорічних пагонів (черешки листків, квітконіжки та чашолистки) жовтої акації Caragana arborescens Lam., Fabaceae під час диференціювання клітин. Висвітлено ультраструктурні та гістохімічні особливості ядерних та цитоплазматичних тілець, які присутні в епідермальних клітинах рослин зазначеного виду під час диференціюванння. Досліджено, що епідерміс черешків листків, квітконіжок та чашолистків жовтої акації однорядний та опушений простими одноклітинними волосками. За формою основних епідермальних клітин епідерміс черешків листків відноситься до прямолінійного типу, а квітконіжок та чашолистків - до криволінійного. Процес диференціювання клітин епідермісу черешків листків, квітконіжок та чашолистків жовтої акації супроводжується змінами ультраструктури клітин, особливо під час росту розтяганням. Зміни ультраструктури ядра, ядерця та формування ядерних і цитоплазматичних тілець вказують на максимальну активність метаболічних процесів, які відбуваються у клітинах. На підставі досліджень на структурному рівні біогенезу ядерних та цитоплазматичних тілець в епідермальних клітинах черешків листків, квітконіжок та чашолистків жовтої акації, який відбувається 10 - 12 днів весною, від розпускання бруньок до завершення цвітіння. Висвітлено рибонуклеопротеїдну природу ядерних та цитоплазматичних тілець, збільшення відповідно до стадій біогенезу ядерних та цитоплазматичних тілець кількості білку молекулярною масою з епідермісу однорічних пагонів жовтої акації. Доведено, що ядерні та цитоплазматичні тільця, які утворюються в активно метаболізуючих епідермальних клітинах однорічних пагонів жовтої акації, є депо рибонуклеопротеїдів, які утилізуються клітинами під час процесів формування насіння та плодів. Визначено шляхи утворення та утилізації внутрішньоклітинних рибонуклеопротеїдних тілець з використанням молекулярно-біологічних методів ядерних та цитоплазматичних тілець клітин епідермісу черешків листків, квітконіжок та чашолистків жовтої акації.

 • Структурно-функціональна організація угруповань одноденок (Insecta, Ephemeroptera) річкових екосистем Українських Карпат

           У дослідженій фауні річкових екосистем Українських Карпат виявлено 76 видів Ephemoptera з 26 родів та 11 родин. Визначено показники видового багатства, організації угруповань, сезонної динаміки чисельності та біомаси личинок. Проведено дослідження структури домінування, видової, екоморфологічної та трофічної структури угруповань. Наведено узагальнені відомості про життєві цикли карпатських видів одноденок. Проаналізовано життєві цикли Rhithrogena gorganica і Ecdyonurus subalpinus. Досліджено паразитофауну Ephemoptera та їх значення у харчуванні 4 видів риб. Висвітлено особливості міграційної поведінки одноденок річкових екосистем Українських Карпат. Запропоновано ієрархічну класифікацію екоморф Ephemoptera карпатського регіону та суміжних територій (включно з деякими таксонами світової фауни), що налічує 8 типів, 11 класів і 18 підкласів. Встановлено основні напрями еволюції екоморф личинок одноденок. Виділено 3 типи екоморф крилатих стадій. Описано зміни у фауні Ephemoptera регіону за останні 140 років і складено каталог фауни одноденок України.

 • Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів грунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України

           Проведено повне регіональне типологічне дослідження грунтових олігохет природних і рекультивованих біогеоценозів західного регіону України. Установлено особливості формування комплексів даних олігохет залежно від гранулометричного складу грунтів та співвідношення їх фракцій. Доведено, що для автоморфних грунтів західного регіону України у формуванні комплексів грунтових олігохет визначальна роль належить мулистій фракції. Установлено параметри гідротермічної зони екологічної толерантності дощових червів у біогеоценозах західного регіону України. Виявлено морфо-екологічні системи адаптації організмів до екстремальних умов (гіпобіозу, криптобіозу, ангідробіозу). З'ясовано залежність розвитку комплексів грунтових олігохет від актуальної кислотності та перебігу окисно-відновного потенціалу грунтів. Визначено вплив концентрації карбон діоксиду у грунтовому повітрі на життєдіяльність дощових червів у біогеоценозах. З'ясовано особливості консортивних зв'язків дощовикових та їх значущість у функціонуванні грунтової біоти. Виявлено типи симбіозу за їх трофічною залежністю, а саме: протокооперація - коменсалізм - паразитизм - паразитоїдизм та хижацтво. Установлено вплив едафічних чинників біогеоценозів на інтеграцію життєвих циклів грунтових олігохет. Установлено особливості продукування яйцевих коконів грунтовими олігохетами різних морфо-екологічних груп. Визначено тривалість ембріонального та постембріонального розвитку залежно від кліматичних умов та належності до морфо-екологічної групи. Установлено особливості консортивної організації комплексів олігохет у біогеоценозах різних кліматичних зон західного регіону України.

 • Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України

  : автореф. дис... канд. біол. наук : 03.00.15 [Електронний ресурс] / Олександра Володимирівна Проценко; Державна установа "Науковий центр радіаційної медицини АМН України". — К., 2009. — 21 с. : рис. — укp.

 • Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці)

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 [Електронний ресурс] / Уляна Володимирівна Легета; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

 • Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в X-хромосомі

  : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / Наталія Петрівна Матійців; Державна установа "Науковий центр радіаційної медицини АМН України". — К., 2009. — 20 с. — укp.

© 2007-2018 vbs.com.ua