От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.23 / С.Г. Золкін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Моделі реакцій неокортексу людини у робототехнічних системах

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-28 13:32:36
Описание
         Удосконалено метод дослідження нейрофізіологічної реакції людини, який, на відміну від існуючих, розроблено з використанням фіксованого комплексу впливів, що дозволяє адекватно оцінювати біоритми головного мозку як елементи інтелектуальної діяльності людини. Запропоновано метод аналізу реакцій неокортексу людини на різні зовнішні подразники, за допомогою якого встановлено асоціативні зв'язки, які характеризуються стандартними біоритмами різних полів нової кори головного мозку, що доповнюють процеси формування образів. Уперше розроблено математичні моделі статичного прогнозу інтелектуальної діяльності людини на підставі нейрофізіологічних реакцій функціональних полів неокортексу на вплив зорових, слухових, концентраційних подразників, а також їх комплексу, що дозволяє реалізувати запропоновані моделі у підсистемі технічної сенсорики системи керування робототехнічного комплексу. Розроблено математичні моделі динамічного процесу реакції функціональних полів неокортексу на вплив подразників, які використано для формування образів навколишньгго світу з урахуванням випадкового характеру часових параметрів зовнішніх впливів, що дозволяє спрогнозувати зміни нейрофізіологічної реакції та використати даний прогноз у роботехнічних системах.
См. также:
 • Особливості психофізіологічних реакцій людини при впливах метеорологічних факторів середовища

           Вивчено зміни показників латентних періодів простої сенсомоторної реакції та характеристик психоемоційних самооцінок, які відбуваються у разі впливу наднизькочастотних флуктуацій атмосферного тиску (ФАТ) у людей з різними індивідуальними особливостями. Визначено основні статистичні характеристики сезонних проявів латентних періодів простої сенсомоторної реакції та оцінок самопочуття, активності та настрою (САН) людей з різними індивідуальними особливостями. На підставі проведеного щоденного моніторингу наднизькочастотних коливань атмосферного тиску й основних метеорологічних чинників у Києві (Україна) та р. Ширза (Іран) у 2005 і 2006 рр. показано, що найбільш значущими параметрами флуктуацій атмосферного тиску, що впливають на психофізіологічні показники та визначальними щодо метеочутливості є коливання амплітуди ФАТ. Установлено, що представники персидської етнічної групи мають менші латентні періоди простих сенсомоторних реакцій у порівнянні з представниками слов'янської групи, а у разі оцінювання тесту САН це не виявляється. У разі визначення латентних періодів простих сенсомоторних реакцій відзначено, що незалежно від сезону спостережень, часу реакції у чоловіка менша, ніж у жінки. Зроблено висновок, що ФАТ по-різному впливають на ці псхофізіологічні показники в жінки та чоловіка. За результатами дослідження з'ясовано нормалізацію функціонального стану організму після проведення самонавіяння, за цього відбувається оптимізація регуляції багатьох вегетативних процесів.

 • Нові моделі початкових стадій дифузійних твердофазних реакцій у тонких плівках та наночастинках

           Розроблено методи комп'ютерного моделювання процесів зародження та росту впорядкованих фаз на початкових стадіях дифузійних твердофазних реакцій у нанорозмірних бінарних системах. Запропоновано Монте - Карло модель реакційної дифузії, яка враховує різку залежність енергій парної взаємодії від локального оточення. Підтверджено, що формування першої проміжної фази складається з концентраційної підготовки, латерального росту, нормального росту. Інкубаційний період збільшується зі збільшенням періоду мультишару та має асимптотичне значення. Доведено поліморфну моду зародкоутворення у полі градієнту концентрації. Проаналізовано латеральний ріст проміжної фази за умов реакційної дифузії, зумовлений "хімічною" рушійною силою. Установлено, що асимптотична товщина острівця пропорційна кореню квадратного відношення коефіцієнта дифузії вздовж межі до константи реакції на цій межі. Досліджено температурний гістерезис розпаду у бінарних наночастинках. Підтверджено, що ширина петлі температурного гістерезису залежить від розміру частинки, швидкості зміни температури, термодинамічних і кінетичних параметрів.

 • Моделі управління запасами у логістичних системах

           Запропоновано концепцію оптимального управління запасами в логістичних системах, яка базується на принципах системності та інтеграції різнорідних процесів життєдіяльності підприємства в єдину систему та дає змогу підвищити якість управління. Розроблено модель впливу рівня запасів на процес оподаткування, яка враховує рівень податків та витрати, що дає змогу регулювати виробничі процеси. Створено моделі маркетингових каналів розподілу, зважаючи на структуру дистриб'ютерного ланцюга постачань, використання яких сприяє підвищенню ефективності постачань продукції. Удосконалено моделі вирівнювання запасів, які враховують динамічність логістичних процесів, що дає змогу підвищити якість управління, зменшити загальний рівень запасів у системі, а також синхронізувати в часовому аспекті процеси виробництва та попиту, враховувати інфляційний фактор. Наведено адаптивний підхід до моделювання управління запасами, який враховує особливості статистичних процесів, що уможливлює наближення до реальної ситуації в логістичному ланцюгу та забезпечення якості управління. Розвинуто механізми управління запасами в системі маркетингових комунікацій, які враховують їх інтенсивність та ефект синергії, що впливає на економічні показники роботи підприємства.

 • Нейродинамічні прогнозуючі моделі в системах керування

           Уперше запропоновано нейромережеві методи та архітектури для відновлення показника Херста у реальному часі, що дає змогу розв'язувати проблеми раннього виявлення зміни властивостей (розладнань) об'єктів і систем керування. Наведено архітектуру та метод самоорганізації нейромережевої моделі з використанням резонансних фільтрів у реальному часі, що дає змогу виділяти з сигналу, що аналізується, необхідну кількість квазігармонічних компонент. Модифіковано нейромережеві моделі радіально-базисних конструкцій на базі квадратичних функцій активації та методи навчання, що характеризуються високою швидкодією та низькою обчислювальною складністю, а також забезпечують прогнозування та діагностику сигналів довільної природи у реальному часі.

 • Моделі та алгоритми комплектації в системах з багатоваріантними технологіями

           Запропоновані і розроблені математичні моделі, алгоритми і програми комплектації виробів як доповнення елементів конструктивної теорії і проблемно-орієнтованого інструментарію моделювання задач планування і управління в виробничих системах з багатоваріантними схемами виробництва. Досліджені особливості функціонування програмних комплексів, що реалізують моделі, визначені характерні особливості, умови перекомплектації, умови, що забезпечують ефективний режим діалогової роботи. Розглянуті і запропоновані моделі прийняття рішень при комплектації.

 • Математичні моделі квазідетермінізації процесів в складних системах

           Розроблено й апробовано нові підходи щодо математичного моделювання процесів у складних системах за умов невизначеності даних. Розроблено основні положення теорії слабких множин як нового, більш універсального у порівнянні з теорією нечітких множин, засобу моделювання складних систем за умов невизначеності даних. Виконано постановку та формалюзацію нової задачі детермінізації процесів у складних системах і запропоновано новий підхід до математичного моделювання систем з частково невідомими вхідними та вихідними даними, але з відомими структурою та законами функціонування. На підставі запропонованих теорій розроблено нову технологію математичного моделювання, яка дозволяє формулювати та розв'язувати задачі відтворення станів складних систем, а також інші задачі за умов невизначеності даних, коли невідомі не лише детерміновані, але навіть і нечітко задані значення невизначених даних. Результати наукового дослідження використано в процесі створення аналітичної системи відтворення картини електроспоживання в електроенергетичних системах електропостачання за умов недостатньої кількості реальних телевимірів.

 • Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах

           Розглянуто математичні моделі, які формалізують раніше не інформатизовані параметри предметної області. Розроблено моделі, алгоритми та програми інтенсифікації роботи діагностичного та лабораторного устаткування у клінічних та бактеріологічних дослідженнях, які забезпечують якісний захист лікарської інформації від її спотворення. Зазначено, що інструментарій формалізації, моделювання задач діагностування патологій в організмі пацієнтів забезпечує підвищення точності та оперативності обробки інформації для прийняття рішень в медичних інформаційних системах.

 • Моделі оцінки і аналізу у логістичних системах підприємства

           Запропоновано комплекс моделей формування гнучкої логістичної стратегії фармацевтичного підприємства: оцінки стану ринків збуту, прогнозування обсягів продажу, оцінки привабливості регіональних ринків збуту, оцінки конкурентної позиції підприємства та його фінансового потенціалу, вибору логістичної стратегії, формування портфеля замовлень. Відзначено, що синтез запропонованих моделей дає змогу підвищити адаптивні властивості логістичної системи, і, як наслідок, знизити тривалість узгодження замовлень та їх виконання, а також знизити вартість продукції, що випускається, розширити можливості регулювання цін, зменшити ступінь ризику за умов зниження збуту.

 • Моделі і засоби стиску даних в інформаційних системах

           Уперше запропоновано та досліджено математичну модель відносної адресації для опису бінарного комбінаторного джерела інформації, яка дає змогу описати рівноймовірнісні двійкові повідомлення ймовірнісним джерелом з детермінованими параметрами, що створює умови для використання методів усунення статистичної надмірності з метою кодування. Розвинуто математичну модель бернуллівського джерела інформаційних масивів кінцевих двійкових повідомлень, яка сприяє використанню двох взаємозалежних джерел інформації, роздільне кодування яких дає змогу усунути структурну та ймовірнісну надмірності вхідних повідомлень. Відзначено, що роздільне кодування інформації дає змогу використовувати модель для систем з захистом даних від несанкціонованого доступу. Розроблено та досліджено метод локальних зсувів для стиску інформаційних масивів, який дозволяє більш ефективно усувати надмірність у двійкових повідомленнях, а також виділити з повідомлень надмірність різного роду та застосувати для усунення кожного з них відповідний алгоритм.

 • Математичні моделі якості зв'язку в телекомунікаційних системах

           Розроблено, обгрунтовано й апробовано нові підходи до математичного моделювання параметрів якості зв'язку у телекомунікаційних системах. Запропоновано підхід до побудови математичної моделі комплексного показника якості функціонування такої мережі та зроблено розрахунок цього показника для мереж телекомунікаційних компаній незалежно від умов функціонування. У межах цього підходу розроблено математичні моделі характеристик телекомунікаційної мережі, що дозволяють одержати дані про процеси функціонування телекомунікаційних систем за умов, близьких до критичних (великого навантаження, великої затримки сигналів і необмеженої кількості абонентів). Розроблено алгоритми та методики для оцінки ймовірнісно-часових характеристик функціонування даних мереж, а також узагальнений алгоритм знаходження одиничних адаптованих параметрів якості їх функціонування, який не залежить від режиму функціонування мережі. Запропоновано узагальнений алгоритм для побудови комплексної моделі якості функціонування телекомунікаційної мережі. З використанням результатів дослідження створено систему контролю у складі системи контролю та вимірювань телекомунікаційних мереж на ІВП "ІнноВінн", а також розроблено технічні засоби генераторів "Аналізаторів сигналізації телекомунікаційних систем".

 • Математичні моделі детермінізації процесів в системах електропостачання

           Запропоновано нові підходи щодо математичного моделювання задач відтворення параметрів режимів електричних мереж за умов недостатньої кількості телеметричних вимірів. Визначено умови розв'язку даних задач. Встановлено, що використання у просторі комплексних електротехнічних параметрів лінійної неевклідової метрики сприяє зменшенню невизначеності вхідних даних досліджуваних задач. В теорії нечітких множин введено нетрадиційний клас слабких операцій та принципів узагальнення. Розроблено моделі й алгоритми евристичної та нечіткої квазідетермінізації.

 • Апаратно-програмні засоби роздільної локалізації фонем в системах мовної взаємодії людини з ЕОМ

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 [Електронний ресурс] / Сергій Анатолійович Гладунов; Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с.: рис. — укp.

 • Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування

           Запропоновано підхід до побудови математичного забезпечення автоматизованої системи тестування, до основи якого покладено логіко-алгебричні методи та моделі оцінювання знань, що моделюють логіку викладача під час виставлення оцінки. Наведені методи дозволяють оцінювати знання респондента, коригувати оцінку в помежовій області між близькими балами, а також запобігати угадуванню респондентом відповідей на запитання тесту. Це дозволяє підвищити точність виміру знань і покращити якість підготовки фахівців, особливо у разі дистанційної освіти. Розроблено метод оцінки впливу суб'єктивних факторів на якість вимірювання знань. Доведено гіпотезу про невелику розбіжність результатів оцінювання у викладачів-експертів та автоматизованої системи тестування.

 • Методи та моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах

           Розглянуто питання розробки інформаційної технології метаконтекстного обміну даними. Вперше введено поняття онтологічного графа як засобу моделювання знань системи метаконтекстної взаємодії. Розроблено відносний метод оцінки якості даних системи, що базується на ієрархічному підході оцінювання якості даних, і значно спрощує числову оцінку показників. Запропоновано методи й алгоритми метаконтекстного обміну даними: формування концептуальної онтологічної структури бази даних, контекстуалізація бази даних, генетичний пошук онтологічних ланцюжків взаємодії. Висвітлено нову інформаційну технологію, що базується на методах та алгоритмах метаконтекстного обміну даними.

© 2007-2019 vbs.com.ua