От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Вікові зміни скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / С.А. Ткачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Коротко

Вікові зміни скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-16 03:56:27
Описание
         Досліджено мікро- та макроморфологічні, біомеханічні особливості скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки від її народження до 635 доби життя. Застосовано морфометричні, біомеханічні та гістологічні методики досліджень. Встановлено, що ріст маси тіла та розвиток кісток грудної і тазової кіцівок (стило- та зейгоподія) в постнатальному періоді онтогенезу американської норки відбувається за експоненціальним законом, що призводить до нерівномірності росту в різні вікові періоди (від народження до дворічного віку). У прирості трубчастих кісток кінцівок визначено основні періоди відносного приросту. Показники межі міцності, несучої можливості діафіза, умовного запасу міцності скелетних елементів кінці - змінні величини. Структурні зміни кісткової тканини на гістологічному рівні відбуваються поряд зі змінами біомеханічних показників.
См. также:
 • Вікові зміни в кістках скелета при адаптації організму до загального зневоднення та в період реадаптації

           Вперше встановлено особливості структурної перебудови та змін хімічного складу довгих кісток скелета у процесі адаптації організму до загального зневоднення у різні вікові періоди. Виявлено, що адаптація організму до умов загального зневоднення викликає незначні зміни структурної організації, мікро- та макроелементарного складу довгих кісток. Доведено, що дані зміни призводять до затримки росту та формоутворення довгих кісток у статевонезрілих, статевозрілих і старих тварин. Досліджено, що морфофункціональне пристосування кісткової тканини до загального зневоднення найкраще виражене у групі статевонезрілих і статевозрілих тварин, а найменш здатними до адаптації є старі тварини. Виявлено підвищення резистентності кісткової тканини за умов зневоднення у адаптованих статевонезрілих і статевозрілих тварин. Доведено, що для старих тварин дана схема адаптації є руйнівним фактором і не сприяє підвищенню резистентності кісткової тканини. Встановлено залежність рівня компенсаторно-пристосувальних процесів довгих кісток та характеру їх морфогенезу від тривалості дії дегідратаційного фактора, у адаптованих до дегідратації статевонезрілих, статевозрілих і старих тварин. Вперше одержано дані про характер вікових змін у період реадаптації у довгих кістках скелета після припинення дії загального зневоднення важкого ступеня в адаптованих до дегідратації тварин.

 • Морфофункціональні зміни та реадаптаційні перетворення кісток скелета при термічному ураженні в умовах впливу на організм солей важких металів у різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Ольга Семенівна Моїсеєнко; Харківський держ. медичний ун-т. — Х., 2006. — 17 с. — укp.

 • Формування скелета кінцівок в ембріогенезі нагніздних та виводкових птахів

           Проведено порівняльний аналіз формування скелета кінцівок у представників нагніздних і виводкових птахів (Corvus frugilegus, Riparia riparia Coturnix japonica, Larus argentatus). Виявлено особливості формування скелета кінцівок у нагніздних і виводкових птахів з різним типом розвитку, які не узгоджуються з усталеними уявленнями. Встановлено, що основні скелетні елементи кінцівок у нагніздних виводкових птахів закладенаються однакових стадіях ембріогенезу. Відзначено, що формування притаманним птахам комплексних структур скелета кінцівок ("radiale", carpometacarpus, tibiotarsus, tarsometatarsus) у нагніздних і виводкових видів відбулось синхронно. У виводкових птахів виявлено більш інтенсивне заміщення хрящової тканини кістковою. Досліджено онтогенетичну алометрію скелета кінцівок нагніздних і виводкових птахів в ембріогенезі.

 • Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелета при впливі на організм барбітуратів в різні вікові періоди (анатомо-експериментальне дослідження)

           З використанням анатомічних, гістологічних, морфометричних, хімічних та математичних методів встановлено, що введення в організм барбітуратів призводить до виникнення морфологічних змін у кістках скелета всіх видів. Визначено, що ступінь та спрямованість цих змін залежить від віку тварин, тривалості впливу даного фактора, препарату, що використовувався, та його дози. Показано, що спільне застосування силібора в дозі 80 мг/кг/сут і фенобарбітона в дозі 30 мг/кг/сут нівелює остеотоксичний ефект останнього, що виявляється в уповільненні ростових процесів, нормалізації гістоструктури, підвищенні мінералізації кісток і поліпшенні їх міцнісних характеристик.

 • Вікові особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета під впливом гравітаційного перевантаження та в умовах захисту від нього (анатомо-експериментальне дослідження)

           Проаналізовано особливості росту, будови та формоутворення довгих трубчастих кісток скелета щурів лінії Вістар різних вікових груп за умов дії на організм значного щодо величини, тривалості та швидкості зростання - спаду гравітаційного перевантаження на основі анатомічних, гістологічних, морфометричних, хімічних та математичних методів дослідження. Досліджено вплив гравітації, який призводить до виникнення морфологічних змін у довгих трубчастих кістках скелета тварин усіх вікових груп. Визначено залежність зазначених змін від віку тварин, а також умов, за яких знаходилися щури, зокрема, впливу гравітаційного перевантаження та методу фізичного захисту. Відзначено, що даний метод нівелює ефект гіпергравітації, що проявляється уповільненням ростових процесів, нормалізацією гістоструктури, зменшенням мінералізації кісток та покращанням їх міцнісних характеристик.

 • Зміни прооксидантно-антиоксидантної, імунної систем та їх корекція у хворих на рак грудної залози під час комбінованого лікування

           Установлено спряженість змін показників імунної, про- й антиоксидантної систем, а також деяких показників енергетичного обміну під впливом операційного стресу й променевої терапії. Уперше як антиоксидантний засіб супровідної терапії у хворих на рак грудної залози у разі комбінованого лікування застосовано препарат "Амнікор", на підставі результатів клінічних, біохімічних, імунологічних досліджень доведено ефективність його застосування.

 • Структурно-функціональні зміни в довгих трубчастих кістках скелета білих щурів при дії на організм свинцевої інтоксикації

           Дисертацію присвячено дослідженню особливостей будови, росту і формоутворення довгих трубчастих кісток скелета білих щурів в умовах свинцевої інтоксикації. Встановлено, що інтоксикація свинцем негативно впливає на організм людини. Особливу чутливість на наявність остеотропного свинцю має скелет, який росте. Саме в ньому спостерігаються найбільш активні процеси розмноження і диференціювання клітин, що забезпечують метаболічну і структурну основу для росту хряща і формування кістки. При дії солей свинцю відбувається уповільнення росту і формоутворення кісток скелета, пригнічення процесів проліферації і диференціювання остеогенних клітин, а також біосинтетичних процесів, що проходять у цих клітинах. Окрім того, свинцева інтоксикація викликає структурні зміни.

 • Структурно-функціональні особливості жовчного міхура в нормі та їхні зміни при хронічному холециститі: вікові та статеві аспекти

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 [Електронний ресурс] / Наталія Валеріївна Шамрай; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. — Т., 2004. — 20 с. — укp.

 • Пошук пісочниці як таємниці американської філософії освіти

           Досліджено американську філософію освіти як прихований параметр українських дискусій і протиотруту щодо позитивістського устрою української освітньої системи, як гарантоване продовження розвитку освітньої думки і педагогічної практики. Її пізнання інтерпретовано як виникнення необхідних творчих мутацій для розвитку української освіти як справи (бізнесу) кожного, і впевненості, що змінена школа змінить Україну. Запропоновано відправні точки для філософських роздумів українських дослідників - поворот до повсякденності і розробку ефективних способів представлення знання.

 • Порівняльна характеристика японської, американської та європейської систем якості

  ВСТУП 3
  1. Теоретичні аспекти систем управління якістю 5
  1.1 Визначення основних термінів 5
  1.2 Процес управління підвищенням якості 9
  2. Досвід розвинутих країн світу в управлінні якістю продукції 16
  2.1 Європейска система якості 16
  2.2 Японський досвід комплексного управління якістю 27
  2.3 Управління якістю в американських фірмах 32
  3. Міжнародні стандарти ISO серії 9000 на системи якості 38
  ВИСНОВКИ 46
  СПІСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47
  1. Закон України Про захист прав споживачів: Прийнятий 12 трав. 1991 р. № 1023-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30. - Ст. 379. Із змінами і доповненнями.
  2. Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг).
  3. Воробьев В.П. Функции отдела качества. Как не напрасно тратить деньги. Журнал Журнал "Стандарты и качество" Госстандарта России №3, 2001
  4. Єремєєв С. Сутність та аспекти управління процесом підвищення якості — передумови конкурентоспроможності та лідерства. Матеріали Третьої міжнародної конференції "Менеджмент-консалтинг: інструменти та технології підвищення ефективності роботи підприємства"
  5. Калита П.Я. Загальне управління якістю — шлях до досягнення високого рівня досконалості.// http://www.management.com.ua/qm/qm004.html
  6. Кириченко О.А.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
  7. Новое американское тотальное управление качеством. МИБИФ и Ивановский региональный центр информатизации Высшей школы, http://www.mibif.ru
  8. Овсянко А.Д. Менеджмент качества: разрушая стереотипы. - http://www.management.com.ua/qm/qm045.html
  9. Родченко В.В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 240 с.
  10. Семь инструментов управления качеством. Проект ISO 9000, http://iso9000.ru
  11. Управление качеством. Учебник / С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, С. Ю. Ягудин и др.; Под ред. Доктора экономических наук, профессора Ильенковой С. Д. М.: ЮНИТИ
  12. Управление по результатам / Т. Санталайнен и др. — М.: Прогресс, 1993.
  13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
  14. Харингтон Дж. Управление качеством в американских предприятиях. — М.: Экономика, 1990.
  15. Японские корпорации: стратегия развития./ Лебедева И. П. — М.: Экономика, 1995.
  16. Японские методы управления качеством./ Исикава К. Пер. с англ. — М.: Экономика, 1988.


 • Основні тенденції взаємодії української та американської культур (соціально-філософський вимір)

           Досліджено сучасні процеси та тенденції взаємодії української та американської культур на підставі соціально-філософського обгрунтування сутності та домінуючих орієнтацій цих культур. Проаналізовано концептуальні підходив у сучасній західній культурології до визначення поняття "культура" в теоретико-методологічному аспекті визначено фундаментальні складові та загальні категорії культури, з'ясовано соціальні ознаки пріоритетних чинників міжкультурних інтеракцій. Процес взаємодії культур розглянуто, по-перше, як безпосередньо комунікативний діалог представників різних культурних соціумів і, по-друге, в площині взаємовпливів і трансформацій контактуючих систем світоглядних, етнічних, соціонормативних культурних цінностей. Розкрито зміст і сутність української та американської соціокультурних парадигм з експліцитним або імпліцитним комунікативним потенціалом. Здійснено компаративно-прогностичний аналіз комунікативного діалогу української та американської культур.

 • Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та синергетичний аспекти

           Проаналізовано особливості синтаксичної організації текстів сучасної американської поезії на основі теоретико-методологічного апарату когнітивної семіотики та синергетики. Розкрито когнітивно-семіотичну природу синтаксичних конструкцій як одиниць мікросинтаксису поетичних текстів. Побудовано модель синтаксичного простору як макросинтаксичної системи вірша, визначено його основні синергетичні властивості - складність, цілісність, нелінійність, дисипативність і відкритість. З'ясовано, що семіотичним принципом, який накладає когнітивні обмеження на формування синтаксичних констуркцій сучасних американських поетичних текстів, є іконічність. Встановлено, що оригінальність і новизна форми одиниць поетичного синтаксису забезпечується конструктивно-творчим мапуванням за допомогою операцій розширення, компресії та/або пермутації. Виявлено, що образно-схематична побудова синтаксичних конструкцій, властивих сучасному американському поетичному мовленню, розкриває його специфіку. Доведено, що на характер поєднання синтаксичних конструкцій у поетичних текстах американського модерну та постмодерну (лінійний, рамковий або просторовий) впливають повторюваність типу семантико-синтаксичних відношень і стиль поетичного мовлення загалом.

 • Захист прав та законних інтересів потерпілого від злочину в кримінальному судочинстві англо-американської системи права

           Зроблено спробу здійснити дослідження стану захисту прав та інтересів жертв злочину у кримінальному судочинстві англо-американської системи прав на прикладі Великобританії та США. За результатами аналізу ролі жертв злочину, їх правового статусу та механізмів прав та інтересів жертв злочину в цих державах запропоновано шляхи вирішення проблемних завдань у сфері захисту прав та інтересів потерпіплих від злочину в Україні. Запропоновано концепцію здійснення ефективного захисту таких прав та інтересів, змодельовано проекти норм для доповнення та вдосконалення українського законодавства.

 • Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської жіночої поезії кінця ХІХ - початку ХХІ століття)

           Розроблено класифікацію словесної синестезії в контексті її функціонування у повсякденному чи поетичному видах мовлення, а також на ситуативно-перцептивні особливості її формування. Розглянуто словесно-поетичну синестезію як лінгвокогнітивний конструкт, що несе інформацію щодо комплексу різнорідних відчуттів автора та має три рівні: передконцептуальний (передсвідомі ментальні утворення, які зумовлюють формування синестезійного образу), концептуальний (проектування кванту/ів інформації з одного сенсорного концепту на інший) та вербальний. Встановлено основні різновиди синестезійних мапувань, які активують сенсорні концепти трьох концептополів (зовнішні відчуття, пропріоцептивні відчуття, внутрішні відчуття), а також визначено синестезійні тропи, що є їх виявом. Реконструйовано моделі інтеграції мапувань у межах словесно-поетичних синестезійних образів, що зумовлюють формування синестезійного образу.

© 2007-2019 vbs.com.ua