От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.В. Базюк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Коротко

Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-28 05:30:35
Описание
         Всебічно досліджено агарикоїдні базидіоміцети (Agaricales s.l.) лісів Українського Розточчя. Встановлено, що мікрофлора регіону налічує 341 вид з даної групи грибів, які належать до 88-ми родів 18-ти родин 5-ти порядків класу Basidiomycetes. Зазначено, що 330 видів - нові для району досліджень, 5 - для України. Проведено систематичний, екологічний та географічний аналізи мікрофлори регіону. Досліджено розподіл грибів за основними типами рослинних угрупувань, виділено специфічні для кожної формації комплекси макроміцетів. Проаналізовано сезонну динаміку плодоношення цих грибів у регіоні. Вивчено вплив доглядових рубок на видовий склад і плодоношення грибів. Проведено обстеження двох об'єктів природно-заповідного фонду Українського Розточчя (природного заповідника "Розточчя" та Національного природного парку "Яворівський"), де виявлено 234 види агарикоїдних грибів. Встановлено, що мережа природоохоронних територій регіону є недостатньо репрезентативна стосовно грибів порядку Agaricales s.l.. Запропоновано заходи щодо охорони рідкісних видів грибів Українського Розточчя.
См. также:
 • Угруповання денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) як структурний елемент лучних екосистем Українського Розточчя

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 [Електронний ресурс] / Юрій Васильович Канарський; Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — 21 с. — укp.

 • Грунтові водорості лісів Українського Полісся

           У лісових грунтах Українського Полісся знайдено 232 види водоростей: Chlorophyta - 170 видів, Xanthophyta - 38, Bacillariophyta - 13, Cyanophyta - 7, Euglenophyta - 3 та Dinophyta - 1. Серед них 171 вид - новий для грунтів Українського Полісся, 43 - для грунтів України та 23 - для альгофлори України загалом. Два види - IChloromonas prokudiniiD Kostikov & Demczenko та IChlorococcum papillatumD Demczenko, описані як нові для науки. На основі оригінальних та літературних даних, складено конспект флори водоростей грунтів Українського Полісся. Проведено флористичний та фітоценотичний аналізи грунтової альгофлори даного регіону, виділено 7 грунтових альгоугрупувань досліджених лісів. Виявлено вплив географічної широти на розповсюдження водоростей у грунтах лісів Українського Полісся. Встановлено зв'язок в розподілі грунтових водоростей певних пігментних та морфологічних груп з різними лісовими фітоценозами. На основі аналізу гетерогенності видового складу виявлено специфіку досліджуваної альгофлори і встановлено ступінь її спорідненості з грунтовими альгофлорами лісів інших регіонів України. Складено оригінальні описи місцевих популяцій 54 видів грунтових водоростей, уточнені діагнози деяких з них. Виявлено та описано новий тип поділу клітин у деяких представників Сhlamydophyceae.

 • Гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен

           Встановлено видову різноманітність грибів у кількості 237 видів, з яких 79 видів вперше знайдено для Лівобережного Злакового Степу, 39 - для Степової зони, 3 - взагалі для України. Розглянуто особливості таксономічної та екологічної структури. Вивчено консортивні зв'язки грибів відділу з судинними рослинами, в тому числі - з ендемічними, рідкісними, синантропними. Всебічно досліджено видові комплекси грибів відділу Ascomycota s.1. у рослинних угрупованнях. Визначено вплив еколого-фітоценотичних умов рослинних угруповань трьох типів рослинності та морфологічні ознаки 10 видів аскових грибів, а також видовий склад грибів відділу Ascomycota s.1. двох ділянок Чорноморського біосферного заповідника та територій, зарезервованих для створення природоохоронних об'єктів.

 • Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря

           Охарактеризовано сучасний видовий склад вищих морських грибів прибережної зони моря і лиманів північно-західного регіону Чорного моря (ПЗРЧМ). Виявлено 77 видів грибів, з них 12 вперше зареєстровано у Чорному морі. Вперше за видовим складом грибів визначено подібність акваторій ПЗРЧМ. Одержано дані про кількісний розвиток грибів у воді та донних відкладеннях. Виявлено домінування облігатно морських грибів у донних відкладеннях і на целюлозомістких субстратах, факультативно морських - у водній товщі. Вперше у водній товщі акваторій ПЗРЧМ визначено кількість видів, щільність спор і сумарну частоту поширення потенційно патогенних (опортуністичних) видів грибів. Одержано докази збереження життєздатності пропагул грибів після перебування їх у донних відкладеннях сірководневої батіалі Чорного моря.

 • Структурний рельєф Південного Розточчя

           Охарактеризовано будову структурно (субстратно) зумовленого рельєфу Південного Розточчя та прилеглої території, визначено його генетичні особливості. На підставі детального вивчення структурного рельєфу (СР) морфоструктурних та морфотектонічних досліджень оцінено рельєфотвірне значення активної та пасивної тектоніки, приповерхневих складчастих і розломно-блокових дислокацій, розломів і тріщинних структур. Розкрито роль пластової структури в формуванні східчастої ярусності рельєфу. Розроблено генетичну класифікацію елементів СР, застосовану для впорядкованого формування їх назв, здійснено їх середньо- та великомасштабне картографування. Запропоновано рангову класифікацію геоморфологічних рівнів, обумовлених пластовою будовою геологічного субстрату. Розглянуто можливості окремих видів і методів спеціалізованих морфотектонічних досліджень, проаналізовано їх прикладне значення.

 • Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території

           З'ясовано особливості генези, історії розвитку, динаміки та тенденції трансформації геоморфосфери та взаємопов'язаних з нею компонентів довкілля в межах Розточчя та території, яка з ним межує, здійснено їх історико-географічний та еколого-геоморфологічний аналіз, подано кількісну оцінку сучасного стану, визначено напругу еколого-геоморофологічної та еколого-географічної ситуації на рівні таксонів геоморфологічного районування та землекористування найнижчого рангу, з'ясовано особливості впливу екологічних ситуацій на життєдіяльність людини, обгрунтовано оптимізаційні заходи для забезпечення регулювання розвитку небезпечних процесів, оптимізації природокористування та зниження екологічної напруги в регіоні.

 • Інвентаризація лісових насаджень Розточчя з використанням дистанційних методів

           Розглянуто особливості застосування супутникових знімків для дослідження стану території з лісовими насадженнями. Доведено ефективність використання космічних сканерних знімків.

 • Антропогенні грунти Розточчя - Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій

           На прикладі урбанізованих і техногенних ландшафтів Розточчя - Опілля вивчено особливості формування та функціонування антропогенних і природно-антропогенних грунтів, установлено їх здатність виконувати екологічні функції. Наведено схему структурної організації грунтового покриву даних антропогенних ландшафтів. Зазначено, що в грунтовому покриві кар'єрно-промислових ландшафтів переважають техногрупи, а в міських - урбаногрупи та урбаноземи. Досліджено фізико-хімічні та водно-фізичні властивості грунтів, утворених за домінуванням техно- або урбаногенних (селітебних і рекреаційних) факторів грунтоутворення. З'ясовано, що активність мікробіотичного компонента порушених грунтів значною мірою визначається їх еколого-функціональним станом. На підставі аналізу функціональних параметрів мікробіоти виявлено спірально-флуктуаційний перебіг розвитку біокомплексів. Запропоновано напрямки оптимізації та відновлення екологічних функцій антропогенних грунтів, які утворюють два вектори направлених або на самовідновлення, або на відновлення функцій шляхом додаткового втручання людини.

 • Відтворення дубових лісів у Передкарпатті

           Вперше для умов Передкарпаття визначено частку дуба у складі деревостанів 22-х типів лісу 6-ти субформацій дуба звичайного та 8-ми типів лісу у двох субформаціях дуба скельного, які ростуть у суборах, судібровах, дібровах та в інших 52-х типах лісу. Досліджено сучасний стан дубових лісів регіону, наведено оцінку їх генетичних ресурсів, вивчено особливості та запропоновано шляхи оптимізації процесів природного та штучного поновлення на зрубах і під наметом лісу. Виявлено, що мережа генетичних резерватів дубів звичайного та скельного загальною площею 776,7 га є достатньою в усіх лісонасінних районах, окрім Івано-Франківської області. Критичний стан лісівничо-таксаційно-селекційних показників виявлено лише в 10 % ЛГР, а в 10 % він є незадовільним. Науково обгрунтовано шляхи розширення площ дубових лісів. Виявлено, що культивування інтродукованих і місцевих швидкорослих порід (модрин європейської та японської, псевдотсуги тисолистої, ясена звичайного, а також ялини звичайної) є одним з найбільш ефективних шляхів підвищення продуктивності дубових лісів у Передкарпатті. Обгрунтовано доцільність використання дворічних лісових дичок дуба звичайного з-під намету зріджених деревостанів та ефективність люпину багаторічного для догляду за лісовими культурами дуба. Наведено рекомендації щодо удосконалення лісовідновлення в дубових лісах Карпат.

 • Біопродуктивність лісів Черкащини та її динаміка

  : автореф. дис... канд. с.- г. наук : 06.03.02 [Електронний ресурс] / Ольга Валеріївна Морозюк; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 20 с. : рис. — укp.

 • Грунтові водорості лісів Українських Карпат

           Розглянуто видовий склад водоростей у грунтах лісів Українських Карпат (УК). Виявлено 218 видів водоростей, серед них 177 (81,2 %) - нових для грунтів даного регіону, 53 види (24,3 %) - для грунтів України, 51 вид - для флори України в цілому. Описано п'ять нових для науки видів, зокрема Chlamydomonas zerovit Romanenko, Ch. montana Romanenko, Ch. shtinae Romanenko sp. nova, ad int., Chloromonas carpathica Romanenko sp. nova, ad int., Palmellopsis grandipyrenoidosa Romanenko sp. nova, ad int. Проведено таксономічний і географічний аналізи грунтової альгофлори даного регіону, виявлено її специфіку, встановлено ступінь її спорідненості з грунтовими альгофлорами інших регіонів України та гірських систем Західної Європи. Досліджено вплив висоти над рівнем моря на розподіл водорослей у грунтах лісів УК.

 • Правова охорона лісів Карпатського регіону України

           Досліджено особливості правової охорони лісів Карпатського регіону України, розкрито її зміст і поняття. Встановлено коло органів, які здійснюють державне управління у галузі охорони Карпатських лісів, а також проаналізовано їх діяльність у даній сфері. Розглянуто окремі питання юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства. Проведено комплексне дослідження правових актів, що стосуються правової охорони лісів даного регіону. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції з метою вдосконалення правової охорони Карпатських лісів.

 • Динамічні тенденції формування букових лісів Прикарпаття

           Досліджено сучасний стан, умови відтворення, будову, особливості росту та продуктивності, а також господарське використання букових деревостанів Прикарпаття у переважаючих типах лісу. На підставі архівних лісоінвентаризаційних матеріалів проведено ретроспективний аналіз динамічних змін структури букових лісів (БЛ) за останні 50 років. Встановлено, що внаслідок господарської діяльності відбулись істотні зміни у структурі БЛ, які призвели до значного зниження їх продуктивності. Встановлено періодичність плодоношення бука. Розглянуто чисельність і висотно-вікову структуру природного поновлення та підросту бука під материнським наметом і на зрубах, охарактеризовано вплив основних екологічних факторів на їх збереження та ріст. Висвітлено особливості морфологічної будови, росту та продуктивності бучинників і побудовано таблиці ходу росту чистих і мішаних букових деревостанів за переважаючими типами лісу. Наведено рекомендації щодо покращання стану лісів, відновлення корінних деревостанів переважно природним шляхом, вдосконалення нормативів інвентаризації, а також організації та ведення лісового господарства у БЛ регіону.

 • Економічне стимулювання розвитку екологічної сертифікації лісів України

           Висвітлено теоретичні та методичні питання запровадження екологічної сертифікації лісів до практики ведення лісового господарства України з метою сприяння сталому екологічно збалансованому розвитку лісового господарства. Розглянуто теоретичні положення екологічної сертифікації лісів. Здійснено аналіз існуючих міжнародних і регіональних схем і запропоновано національну схему та принципи екологічної сертифікації лісів. Проаналізовано фактори, які впливають на розвиток екологічної сертифікації лісів у світі. Установлено найбільш вагомі чинники та характер їх впливу. Визначено структуру витрат на проведення екологічної сертифікації лісів України. Розроблено методику та здійснено розрахунок цих витрат. З метою стимулювання розвитку даної сертифікації лісів в Україні запропоновано принципи й економічні інструменти.

© 2007-2019 vbs.com.ua