От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Тактика проведення судово-почеркознавчої експертизи : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.Г. Качурін; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2006. — 19 с. — укp.

Коротко

Тактика проведення судово-почеркознавчої експертизи

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-17 11:50:39
Описание
         Досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем з тактики проведення судово-почеркознавчої експертизи та відібрання експериментальних зразків почерку та підписів. Визначено напрямки розвитку експертизи зазначеного типу як предметної наукової галузі та виду практичної діяльності. Доведено, що проведення судової експертизи та відібрання зразків почерку є слідчими діями, які потребують розробки відповідних тактичних прийомів проведення. Відокремлено етапи підготовки та призначення експеритизи, її провадження, дослідження, оцінки та перевірки висновку експерта. Визначено завдання слідчого, що вирішуються на першому та завершальному етапах проведення судово-почеркової експертизи. Розроблено розгалужену класифікацію зразків для експертного дослідження, які розглянуто як самостійну категорію об'єктів кримінального судочинства. У процедурі відібрання зразків виділено технологічний і тактичний рівні та відповідні ним прийоми. Особливу увагу приділено ситуації здійснення протидії перевіряємої особи під час відібрання від неї експериментальних зразків почерку та підписів. Визначено прийоми протидії перевіряємих осіб відібранню зразків почерку, підписів і розроблено прийоми їх подолання. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства України стосовно процедури відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження.
См. также:
 • К/р з судово-бухгалтерської експертизи

  1. Основні форми безготівкових розрахунків в господарствах України. Способи розкрадання безготівкових засобів та методи їх виявлення. 2
  2. Процес судово-бухгалтерської експертизи та стадії її проведення. 5
  ЛІТЕРАТУРА 11


 • Принципи судової експертизи. Організація судово-експертної діяльності

  1. Принципи судової експертизи. Організація судово-експертної діяльності 2

  2. Доброякісні і недоброякісні документи, їх характеристика 5

  3. Експертиза дослідження розрахунків з підзвітними особами 7

  4. Експертне дослідження нарахування, сплати та використання ПДВ с/г пдприємствами 9

  Список використаних джерел 13 • Організація судово-бухгалтерської експертизи: теоретико-практичні аспекти

           Обгрунтовано теоретичні підходи та розроблено заходи з удосконалення організації, оцінки ефективності судово-бухгалтерської експертизи та якості її результатів для залучення до проведення експертних досліджень висококваліфікованих фахівців. Розкрито суть понять "предмет судово-бухгалтерської експертизи", "організація судово-бухгалтерської експертизи", обгрунтовано зміст її завдань та визначено функції під час розгляду правопорушень економічного характеру за процесу слідства. Розкрито суть організації даної експертизи шляхом виділення двох її рівнів, а саме: організації експертної діяльності й організації судово-бухгалтерської експертизи за конкретною справою, що сприятиме системному та послідовному проведенню експертизи, налагодженню взаємодії експерта з іншими учасниками справи, а також є передумовою вдосконалення нормативного регулювання судових експертиз. Удосконалено систему документування дій експерта-бухгалтера за процесу проведення судово-бухгалтерської експертизи для підвищення рівня організації його роботи. Доведено необхідність здійснення судово-бухгалтерської експертизи за двома напрямами, а саме: на підставі визначення її якості й ефективності. Розроблено критерії оцінювання якості результатів експертизи та кількісні показники оцінки її ефективності.

 • Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи

           Розроблено теоретичні засади й організаційно-технічний аспект формування системи загальнодержавного інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи новітніх зразків зброї, що використовується під час вчинення злочинів. Проаналізовано понятійний апарат судово-балістичних досліджень і запропоновано уточнення окремих категорій судової балістики. З урахуванням тенденцій, наявних у механізмах вчинення злочинів, визначено об'єкти сучасної судово-балістичної експертизи та завдання щодо їх дослідження. З'ясовано особливості методики експертного моніторингу окремих новітніх зразків зброї, зумовлені їх конструктивними особливостями, а також їх забезпечення інформаційно-довідковими матеріалами. Висвітлено зміст інформаційних масивів стосовно окремих видів вивчених об'єктів.

 • Отримання і опрацювання візуальної інформації з об'єктів судово-медичної експертизи на базі цифрових технологій

           Досліджено методологічні підходи щодо використання цифрових технологій у судово-медичних дослідженнях. Розроблено наукове положення про загальні, спеціальні та прикладні види одержання, обробки та використання візуальної інформації у судовій медицині. Шляхом експериментальних досліджень з подальшою апробацією на практичному судово-медичному матеріалі розроблено комплекс методів і способів використання цифрових приладів (сканерів, фотоапаратів, відеокамер) для вивчення об'єктів судово-медичної експертизи під час репродукційної зйомки, масштабного та матричного фотографування, безвиблискової зйомки, мікрозйомки, фотографування видимої люмінесценції в поляризованому світлі й інфрачервоних променях, кольороподільних та ідентифікаційних досліджень. Доведено, що застосування цифрових технологій розширює можливості наукового пізнання об'єктів судово-медичної експертизи, сприяє ідентифікації дослідницького процесу й об'єктивізації висновків судово-медичного експерта.

 • Загальнонаукові та процесуальні питання проведення судової правової експертизи в судочинстві України

           Досліджено загальнонаукові та процесуальні питання проведення судової правової експертизи у судочинстві України. Розкрито суть понять, розглянуто співвідношення спеціальних і правових знань. Запропоновано створення теоретичного підгрунтя судової правової експертизи, що передбачає врахування особливостей предмета та не суперечить загальним методологічним засадам судової експертизи. Обгрунтовано можливість призначення та проведення судової правової експертизи у контексті наявності ознак судової експертизи у гносеологічному та процесуальному аспектах. Запропоновано визначення судової правової експертизи, її предмета, особливостей висновку експерта як окремого виду джерела доказів. Розроблено пропозиції щодо підготовки й атестації судових експертів у галузі правової експертизи, а також створення в Україні Єдиного центру з проведення судової правової експертизи.

 • Структурні параметри скелета ссавців як об'єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу

           Досліджено структурні параметри скелета ссавців (кроля свійського безпорідного, зайця-русака, бабака степового, нутрії, кота свійського безпорідного, песця) з метою визначення видової належності біологічного матеріалу. Розроблено методологію дослідження кісткового матеріалу як речового доказу у судово-ветеринарній медицині. З використанням методів порівняльно-анатомічного, остеометричного, дискримінантного аналізу, спектроскопічного кісток дослідження дрібних тварин (кролів, зайців, нутрій, байбаків, котів, песців) розроблено та науково обгрунтовано технологію остеологічних досліджень залежно від попереднього стану кісткового матеріалу. Розроблено алгоритм дослідження та доведено, що за будь-якого його попереднього стану є можливим встановлення видової належності. Показано, що видова диференціація кісток на рівні їх анатомічної цілісності або незначної пошкодженості можлива за умов використання остеоскопічого та порівняльно-анатомічного методів, у разі незначного пошкодження та відсутності на кістковому матеріалі характерних анатомічних ознак - з застосуванням остеометричного методу та дискримінантного аналізу; на рівні значної пошкодженості (наявності дрібних або обгорілих уламків без розпізнавальних анатомічних структур, за порошкоподібного стану) - з використанням методу інфрачервоної спектроскопії. Розвинуто питання щодо методології створення та використання остеологічних комп'ютерних технологій у судово-ветеринарній експертизі та запропоновано комп'ютерні програми "Osteo" і "Discriminant" на підставі анатомічних і остеометричних параметрів кісток скелета дрібних ссавців.

 • Епілепсія в судово-психіатричній практиці (клініка, судово- психіатрична оцінка, профілактика)

           Обстежено 869 хворих на епілепсію, які скоїли кримінальні діяння. Виявлено широкий діапазон клініко-динамічних проявів епілепсії, на фоні яких скоєно злочини. Визначено невисокий рівень соціальної адаптації та негативної соціальної особистісної орієнтації у більшості з них. Проаналізовано структуру кримінальних дій та виявлено високу суспільну небезпеку хворих на епілепсію. Показано взаємозв'язок особистісних, клінічних, соціальних факторів, алкогольної інтоксикації в генезі скоєння кримінальних дій та їх неоднозначну роль на різних клінічних етапах хвороби та за різних видів кримінальних дій.

 • Правові аспекти екологічної експертизи

  Вступ. 3
  1. Юридична природа екологічної експертизи. 6
  1.1. Наукові основи екологічної експертизи. 6
  1.2. Нормативно-правові підходи до визначення форм екологічної експертизи. 9
  2. Механізм правового забезпечення екологічної експертизи. 16
  2.1. Нормативно-правове забезпечення екологічної експертизи. 16
  2.2. Система органів у галузі проведення екологічної експертизи 20
  3. Юридична відповідальність за порушення в галузі екологічної експертизи. 26
  3.1. Поняття юридичної відповідальності в галузі проведення екологічної експертизи. 26
  3.2. Види юридичної відповідальності за порушення проведення екологічної експертизи 28
  Висновки. 32
  Список використаної літератури 34

  1. Закон України „Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року N 45/95-ВР// Відомості Верховної Ради. -1995. -№ 8.
  2. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. Загальна частина. – К.: Вентурі, 1996.
  3. Андрейцев В.І. Політика. Іновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації законодавства України). – К., 1989.
  4. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.
  5. Дмитренко І.А. Екологічне право України. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2001.
  6. Екологічна експертиза: Право і практика / За ред. Андрейцева В.І., Пустовойта М.А. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.
  7. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х книгах / За ред. Андрейцева В.І. – К.: Юрінком, 1997.
  8. Ільніцька Н.В. Основи екологічного права. – Львів, 1997.
  9. Краснова М.В., Позняк Е.В. Правове забезпечення екологічної безпеки: роль науково-правового фактору. // Право України. -2000, -№3.
  10. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А.Б. Качинський. – К.:НІСД, 2001. – 312 с.
  11. Малишко М.І. Основи екологічного права України. – К.: МАУП, 1999.
  12. Матеріали серверу - www.eco.com.ua.
  13. Матеріали серверу - www.unian.net/ukr/news.
  14. Степанчук І. Екологічна експертиза.//Україна молода -2002. - №3.


 • Обліково-аналітичне забезпечення бухгалтерської експертизи

  Обліково-аналітичне забезпечення бухгалтерської експертизи: теорія і методика: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 [Електронний ресурс] / Н.А. Остап'юк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.
  Розкрито суть понять "професійні знання", "спеціальні знання", визначено відмінності між ними, а також особливості формування спеціальних бухгалтерських знань. Розроблено процедуру підбору фахівців, які можуть залучатися як експерт-бухгалтер. Уточнено склад і послідовність стадій бухгалтерської експертизи, яка призначається у процесі досудового або судового слідства, з метою удосконалення організації та методики застосування бухгалтерських знань у цьому процесі. Доведено необхідність обов'язкового здійснення експертом-бухгалтером оцінки достатності наданих йому матеріалів для дослідження та запропоновано критерії такої оцінки. Обгрунтовано, що об'єктами судово-бухгалтерської експертизи слід вважати документи - матеріали наданої експерту-бухгалтеру кримінальної, цивільної справи або господарського опору. Удосконалено методики дослідження шляхом розробки їх класифікації. Уточнено сукупність методів і методичних прийомів, які може використовувати експерт-бухгалтер у процесі вивчення матеріалів справи. Розроблено універсальні алгоритми експертного дослідження матеріалів справи, що є базою для розробки загальної та часткової методики експертного дослідження незалежно від виду справи та питань, поставлених для вирішення експертом. Виділено особливості методики експертного дослідження за умов комп'ютеризації бухгалтерського обліку.

 • Правові форми та види екологічної експертизи

  Вступ................................................................................................................3
  1. Поняття екологічної експертизи та вимоги щодо її проведення............4
  2. Правові форми та види екологічної експертизи.......................................7
  Висновок..........................................................................................................11
  Використана література.................................................................................12 • Теоретичні та методичні основи судової гірничотехнічної експертизи

           Розглянуто проблеми судово-експертного дослідження надзвичайних подій, взаємопов'язаних з порушенням вимог правил охорони праці та техніки безпеки на підприємствах гірничої промисловості. Висвітлено теоретичні та методичні засади судової гірночотехнічної експертизи, а саме: досліджено питання про предмет, об'єкт, визначення судової гірничотехнічної експертизи та її процесуальну суть. Вивчено проблеми, що виникають під час призначення та проведення експертизи даного виду. Здійснено аналіз задач, що вирішуються у процесі експертного дослідження. Розроблено структуру інформаційного забезпечення автоматизованого робочого місця судового експерта. Створено алгоритм вирішення ситуалогічної експертної задачі гірничотехнічної експертизи.

 • Електрохімічне визначення опійних алкалоїдів при проведенні криміналістичної експертизи

  : автореф. дис... канд. хім. наук: 02.00.02 [Електронний ресурс] / Ірина Юріївна Сухацька; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". — Д., 2007. — 19 с. — укp.

 • Методи ергономічної експертизи акустичного та світлового середовища пробування

           Дисертацію присвячено методам ергономічної експертизи середовища пробування, що проектується, за шумом, інсоляцією, затіненням та природним освітленням. Запропонована загальна методика створення технології ергономічної експертизи. Розроблені технології ергономічної оцінки акустичного та світлового середовища пробування, що дозволяють оцінити не тільки кількісні значення вибраних фізичних факторів, але й встановити та візуалізувати зони комфорту та дискомфорту з обчисленням їх ергономічних показників. Запропоновані комп'ютерна технологія ергономічної експертизи та засоби взаємодії експерта з ЕОМ у вигляді дружнього інтерфейсу професійною мовою користувача.

© 2007-2018 vbs.com.ua