От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Системні зв'язки юридичних джерел права : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Р.Б. Тополевський; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 19 с. — укp.

Коротко

Системні зв'язки юридичних джерел права

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-15 07:28:40
Описание
         Досліджено систему юридичних джерел права, визначено її сутність, поняття, види. Запропоновано включити до складу даної системи крім традиційних (нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент), нетрадиційні джерела права (принципи права, корпоративні джерела права, релігійно-правові тексти тощо). Обгрунтовано застосування співвідношення "система права" - "система джерел права", які співвідносяться як форма та зміст. Проаналізовано роль системи юридичних джерел права як підсистеми правової системи. Виділено та розглянуто мережу системних зв'язків (генетичних, функціональних і структурних), що забезпечують цілісність системи джерел права. Відзначено необхідність взаємодії різних видів джерел права для ефективного функціонування правової системи.
См. также:
 • Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

  Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права

 • Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права

  Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права
  Література

 • Створення юридичних осіб приватного права

           Досліджено основні цивілістичні проблеми створення юридичних осіб приватного права. Запропоновано визначення поняття та розкрито правовий зміст даного інституту цивільного права. Значну увагу присвячено питанням цивільно-правового регулювання й уніфікації процесу створення юридичних осіб приватного права, встановлено порядок оформлення рішення засновників про створення юридичної особи, обгрунтовано вимоги до статуту, установчого договору, установчих зборів. Доведено необхідність використання у законодавстві єдиних підходів щодо обмеження права осіб на створення юридичної особи й участі в юридичній особі. Обгрунтовано неможливість визнання установчими документами статуту та договору про створення юридичної особи. Показано недоцільність вираження мінімального розміру статутного капіталу у мінімальних заробітних платах та іноземній валюті. Розкрито необхідність виділення такого інституту як реорганізація юридичних осіб. Наведено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ЦК, Законів "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців", "Про акціонерні товариства", "Про кооперацію", "Про банки та банківську діяльність" та інших нормативних актів.

 • Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ

           Проведено загальнотеоретичне дослідження аналогії права як способу заповнення прогалин у праві, її юридичної природи та місця у системі правозастосовної діяльності. Проаналізовано основні особливості аналогії права, розглянуто її співвідношення з аналогією закону. Доведено, що в системі способів заповнення прогалин (аналогії закону, локальної нормотворчості, створення норм каузального права) особливе значення має аналогія права. Розкрито та систематизовано підстави, умови та принципи застосування аналогії права, стадії процесу вирішення юридичних справ відповідно до принципів права. Досліджено принципи права у аспекті їх функціонального призначення як особливого регулятора суспільних взаємин, що має значну перевагу у порівнянні з іншими засобами соціальної регуляції. Розкрито їх значущість й узагальнено напрямки впливу на юридичні явища у ході вирішення питань, що не регулюються нормами права. На підставі аналізу різних наукових теорій і чинних засад сучасного права обгрунтовано правомірність заповнення прогалин за аналогією права у тих галузях права, відносно яких конкретні правила законом не передбачені (трудове, житлове, земельне, податкове право, природоохоронні, процесуальні галузі). Розкрито основні підстави неможливості заповнення прогалин у разі вирішення питань про притягнення особи до різних видів юридичної відповідальності. Відзначено, що протиправність правопорушення й аналогія - це несумісні явища. Обгрунтовано припустимість застосування аналогії права під час вирішення питань про звільнення особи від юридичної відповідальності, для трактування будь-яких сумнівів на користь притягуваної до неї особи, а також з метою визнання протиправного діяння таким, що не завдало суспільної шкоди та не підлягає застосуванню заходів впливу.

 • Корпоративні акти в системі джерел права України

           Досліджено правову природу корпоративних актів у системі джерел права України. Обгрунтовано визначення корпоративних актів і норм, встановлено їх ознаки, функції та зміст. Висвітлено юридичне значення та дію корпоративних актів і з'ясовано їх місце в ієрархічній системі нормативно-правових актів. Встановлено особливості корпоративної нормотворчості й уніфікації корпоративних актів. Обгрунтовано специфічні ознаки для здійснення їх класифікації. Проаналізовано проблеми створення та прийняття корпоративних актів, визначено вимоги щодо їх оформлення, зокрема структурної будови, мови, стилю та використання відповідної юридичної термінології. З'ясовано форми, види та правила уніфікації корпоративних актів, проаналізовано зарубіжний досвід їх застосування. Наведено практичні рекомендації щодо підвищення ролі та ефективності використання корпоративних актів як джерела права в Україні.

 • Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація

           Досліджено закон як форму права, а також його місце та роль серед інших формальних джерел права, висвітлено вимоги до його якості. Визначено класифікаційні ознаки законів України (конституцію, а також конституційні та звичайні: загальні, спеціальні, спеціалізовані). Запропоновано характеристику їх видів відповідно до певних критеріїв класифікації. Розглянуто природу та значення модельного закону для гармонізації національного законодавства. Обгрунтовано, що закон є пріоритетною формою права в системі інших форм (джерел) права. Зазначено наявність тенденції зростання ролі судового прецеденту та нормативно-правового договору в Україні як субсидіарних форм права, які набувають особливого значення у процесі нейтралізації або заблокування дії неправових законів. Запропоновано закріпити в Законі України "Про нормативно-правові акти" ієрархічну субординацію усіх законодавчих актів та внести відповідні зміни до Конституції України.

 • Правовий звичай у системі джерел конституційного права України

           Розкрито сутність правового звичаю як складової системи сучасних джерел конституційного права України. Розроблено класифікацію та систематизацію конституційно-правових звичаїв. Проаналізовано нові концептуальні підходи щодо визначення джерел конституційного права України, сформовано систему критеріїв їх класифікації. З урахуванням запропонованих критеріїв класифіковано відповідні галузеві джерела права. Охарактеризовано систему джерел сучасного конституційного права України, встановлено юридичні властивості її основних складових. Обгрунтовано визначення поняття правового звичаю як джерела сучасного конституційного права України, виділено його кваліфікуючі юридичні ознаки, визначено етапи становлення та розвитку. Встановлено призначення та розроблено механізми реалізації основних функцій конституційно-правових звичаїв. Запропоновано критерії класифікації даних джерел національного конституційного права, охарактеризовано їх види. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України у сфері конституційної правотвірної та правозастосовної діяльності.

 • Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах (на прикладі Міністерства оборони України)

           Проведено комплексне дослідження правового статусу Міністерства оборони (МО) України у цивільних відносинах. Сформульовано загальні положення участі всіх інших органів державної влади у цих відносинах. Виділено передумови та потреби участі МО України у цивільних відносинах, здійснено детальний аналіз визначальних елементів цивільно-правового статусу МО України, а саме: зміст цивільної право- та дієздатності цієї особи, організаційно-правову форму, механізм несення цивільно-правової відповідальності. Зазначено особливість реалізації правового статусу в речових і зобов'язальних відносинах. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного цивільного законодавства щодо участі юридичних осіб публічного права й органів державної влади.

 • Конституційні права і обов’язки

  1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3
  2. Право на політичний притулок 6
  Література 9


 • Конституційні права і обов’язки

  1. Правовий статус біженців і вимушених переселенців 3
  2. Право на політичний притулок 6
  Література 9


 • Права та обов язки заставодержателя при закладі

  Права та обов язки заставодержателя при закладі

 • Особисті немайнові права та обов'язки членів сім'ї

           Розглянуто теоретичні та практичні питання щодо правового регулювання прав і обов'язків подружжя, батьків і дітей. Значну увагу приділено Сімейному кодексу України, досліджено його новели стосовно питань особистих прав і обов'язків членів сім'ї. Проаналізовано діяльність правозастосовчих органів України, зокрема суду, органів реєстрації актів цивільного (громадянського) стану, яка стосується зазначених питань. Розроблено та теоретично обгрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері особистих прав і обов'язків членів сім'ї.

 • Права та обов'язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів

           На підставі аналізу наукової літератури, вітчизняного та зарубіжного законодавства та практики функціонування сільськогосподарських виробничих кооперативів в Україні досліджено юридичні проблеми права членства, зокрема умови, порядок прийняття та підстави припинення. Розкрито зміст поняття "право на пай". Сформульовано визначення категорій "пай" і "пайовий внесок" члена кооперативу. Наведено загальну характеристику основних прав і обов'язків членів сільськогосподарського виробничого кооперативу. Доведено необхідність розробки Примірного статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу, правил внутрішнього розпорядку та положення про оплату праці у сільськогосподарському виробництві, впровадження яких сприяє розвитку локальної нормотворчості кооперативів і належному забезпеченню прав їх членів. Особливу увагу приділено вивченню основних напрямків реалізації трудових, майнових, земельних і управлінських прав і обов'язків членів сільськогосподарських виробничих кооперативів. Проаналізовано чинне законодавство України у сфері аграрних кооперативних правовідносин та розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання прав і обов'язків членів сільськогосподарських виробничих кооперативів.

 • Завдання, права та обов’язки служби документального забезпечення в установі, організаціях та підприємствах


  Вступ 3

  1. Організація документообігу на підприємстві 4
  1.1. Визначення документообігу 4
  1.2. Реєстрація документів 6

  2. Служба документаційного забезпечення управління (СДЗУ) 8
  2.1. Загальна характеристика СДЗУ 8
  2.2. Функції структурних частин та операції СДЗУ 9

  3. Організація праці співробітників служби документального забезпечення управління (СДЗУ) 11
  3.1. Загальні вимоги до організації праці співробітників СДЗУ 11
  3.2. Форми організації роботи з документами 13
  3.3. Нормування документаційних робіт 14

  Висновки. Документування діяльності установ як наукова дисципліна 15

  Література 17


© 2007-2019 vbs.com.ua