От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Розвиток державного аудиту в Україні / С.В. Каламбет, Л.А. Іващенко // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.1. — С. 125-127 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — укp.

Коротко

Розвиток державного аудиту в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-15 07:27:24
Описание
         В статье рассмотрены проблемы развития государственного аудита как новой формы государственного финансового контроля. Показаны направления и методические подходы аудита эффективности использования бюджетных ресурсов и деятельности отдельных предприятий (на примере предприятий жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской области). Ист. 9.         У статті розглянуті проблеми розвитку державного аудиту як нової форми державного фінансового контролю. Показані напрямки й методичні підходи аудиту ефективності використання бюджетних ресурсів та діяльності окремих підприємств (на прикладі підприємств житлово-комунального господарства Дніпропетровської області). Дж. 9.         The article deals with the problems of the state audit development as a new form of financial state control. There were thown new methodical approaches to the effectivness of audit in budget resources usage and in the separate enterprises' activity ( some enterprises of municipal service of Dniepropetrovsk region were taken as the example). Ref. 9.
См. также:
 • Розвиток державного сектора економіки в Україні

           Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "державний сектор економіки". Запропоновано визначення даного поняття. Розкрито основні задачі та функції державного сектору у сучасній економіці. Висвітлено погляди представників провідних економічних шкіл щодо його економічної ролі. Розглянуто питання розвитку державного сектору у змішаній економіці, виявлення сучасних тенденцій даного процесу. Оцінено стан державного сектору вітчизняної економіки. Обгрунтовано перспективні напрями його розвитку та практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності. Удосконалено системи інформаційного забезпечення процесів управління державним сектором і методів оцінки ефективності діяльності його об'єктів. Сформульовано принципи формування структури державного сектору. На підставі аналізу структури рентабельності державного сектору надано рекомендації з удосконалення управління приватизаційними процесами. Запропоновано модель системи управління державним сектором економіки.

 • Розвиток державного регулювання електроенергетики в Україні

           Досліджено наукові засади та прикладне значення вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку електроенергетики України як природної монополії. Проаналізовано сутнісні особливості природних монополій. Визначено концептуальні підходи до державного управління їх діяльністю. Система державного регулювання розвитку електроенергетики взаємопов'язана зі специфікою її продукції та послуг, для виробництва яких потрібні значні обсяги капіталовкладень на тривалий час. Охарактеризовано три форми державного впливу на розвиток галузі, а саме: пряме державне управління, державне управління через корпорацію, державне регулювання та нагляд за функціонуванням галузі.

 • Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні

           Дисертацію присвячено проблемам вдосконалення методів державного контролю за діяльністю підприємницьких структур та формуванням і використанням бюджетних коштів. Досліджено суть і значення державного фінансового контролю в умовах переходу до ринкових умов господарювання для забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур та держави. Наведено трактування поняття фінансового контролю, що дозволяє виявити його специфічне місце серед інших видів контролю. Обгрунтовано методичні основи здійснення державного фінансового контролю за діяльністю підприємницьких структур, зокрема, за збереженням і використанням основних фондів. Це сприяло розробці пропозицій щодо організації обліку основних фондів. Доведено необхідність максимального наближення фінансового і податкового обліку. Розкрито суть та чинники тінізації економіки і запропоновано непрямі методи фінансового контролю за тіньовою економічною діяльністю, а також комплекс заходів щодо протидії даній діяльності. Розроблено систему відповідальності керівного складу за порушення бюджетного законодавства.

 • Розвиток системи державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури в Україні (1917 - 1941 рр.)

           Висвітлено питання становлення та розвитку органів державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури. Дослідження проведено з використанням архівних документів. Визначено характерні особливості державного управління вузами мистецтва та культури протягом кожного періоду державної влади (1917 - 41 рр.), розглянуто систему державних органів управління вузами мистецтва та культури, динаміку їх розвитку. Проведено комплексний аналіз змісту та форм управління, виявлено основні тенденції та особливості розвитку державного управління вищими навчальними закладами культури та мистецтва в досліджуваний період. Наведено рекомендації щодо подальшої діяльності Міністерства культури і мистецтв України, поліпшення змісту й форм управління вузами мистецтва і культури в сучасній Українській державі.

 • Сутність і значення аудиту в ринкових умовах. Метод аудиту і його прийоми

  Вступ
  1. Сутність і значення аудиту в ринкових умовах
  2. Метод аудиту і його прийоми
  3. Практичне завдання
  Використана література

 • Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку

           Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання розвитку адаптивної системи аудиту та ревізії із застосуванням вибіркового способу вивчення документів та операцій з використанням комп'ютерних технологій. Досліджено складові системи методів здійснення господарського контролю, показано їх взаємозв'язки. Виявлено місце вибіркового способу дослідження в системі методів здійснення господарського контролю та уточнено категорійно-понятійний апарат науки про даний контроль. Удосконалено методику застосування вибіркового способу вивчення документів та операцій шляхом розробки алгоритмів процесу прийняття рішення щодо вибору способу перевірки, визначення обсягу вибіркової сукупності, узагальнення результатів вибіркової перевірки. Наведено підхід щодо його застосування для визначення операцій з об'єктами контролю за різних форм ведення обліку. Розроблено пакет робочих документів контролера для оформлення робіт, пов'язаних з вибірковим дослідженням і вивченням організації обліку в комп'ютерному середовищі. Запропоновано принципи побудови системи комплексної автоматизації аудиторської діяльності. Створено методику проведення аудиту та ревізій за умов їх комп'ютеризації.

 • Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку

           Проведено системне дослідження двох складових професійної аудиторської діяльності - методології як сукупності методичних прийомів і процедур досягнення мети аудиторських послуг, а також організації як певної системи створення, координації та розвитку професійної аудиторської діяльності у суспільстві. Висвітлено аспект контрольного середовища країни, до якого імплементувався аудит, а також основні чинники, що впливають на це середовище. На підставі комплексного дослідження імплементації аудиту у контрольне середовище країни розроблено концепцію створення національної системи професійного аудиту щодо державного, екологічного, технічного та технологічного, соціального, медичного і фінансового сегментів суспільної практики.

 • Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти

           Удосконалено теоретико-методологічні та організаційні засади аудиту на базі міжнародних стандартів аудиту та визначено пріоритетні напрями його розвитку в Україні. Уточнено суть аудиту, обгрунтовано його організаційні форми та класифікацію. Запропоновано цілісну систему регулювання аудиторської діяльності, а також принципи методології та організації аудиту, доведено необхідність активізації процесу його інтеграції та гармонізації в Україні. Розроблено класифікацію методик аудиту та визначено основні напрямки їх удосконалення. Розвинуто організаційні засади незалежного аудиту шляхом обгрунтування його інформаційного забезпечення, створення комплексного підходу до організації діяльності аудиторських фірм, роботи аудиторів та контролю її якості. Розвинуто теоретичне обгрунтування необхідності запровадження внутрішнього аудиту на підприємствах України та визначено особливості його методики та організації у порівнянні з зовнішнім.

 • Розвиток системи державного регулювання енергетики України

           Вперше запропоновано організацію системи договірних відносин між суб'єктами оптового ринку електроенергії, яка базується на свободі укладення угод між контрагентами. Досліджено теоретичні засади діяльності держави з регулювання енергетики. Удосконалено класифікацію інструментів регулювання енергетики як природної монополії. Доповнено теорію чинників виробництва через економічну здатність держави. Розроблено підходи щодо впровадження конкурентних відносин на ринку електроенергії і формування відповідної системи державного регулювання енергетичного корпусу з використанням позитивного досвіду зарубіжних країн. Здійснено оцінку сучасного стану державного регулювання ринку енергопостачання на нову організацію системи договірних відносин між суб'єктами оптового ринку електроенергії. Удосконалено класифікацію тенденцій розвитку системи державного регулювання ринку енергопостачання, модель державного регулювання конкурентного ринку енергопостачання. Визначено ключові завдання й умови розвитку енергетичної політики України та етапи структурних перетворень енергетичних перетворень енергетичного комплексу з метою становлення конкурентного ринку енергопостачання в Україні.

 • Розвиток корпоративних форм державного управління регіоном

           Наведено дані, одержані завдяки дослідженню проблеми зростання державного управління регіонами на базі забезпечення корпоративності інтересів і апробації їх результатів. Доведено, що структурування регіону у процесі утвердження в суспільстві ринкових відносин перетворює його на аналог корпорації та потребує відповідних відносин змін у державному регіональному управлінні - таких, які ураховують особливості регіональних корпоративних відносин. Розкрито суть поняття "мета інтересу" як об'єктивного існуючого відображення консолідації внутрішньорегіональних інтересів як підстави вибору спрямованості державного управління регіонами. Виявлено регіональну та міжрегіональну асиметрію соціального й економічного розвитку, мінімізація якої є однією з найважливіших спрямованостей державної соціально-економічної політики. Запропоновано застосування методів: "закритих контурів" - для відображення інтересів учасників регіональної корпорації, "зівставлення контурів" - для забезпечення ефективності державного управління регіоном на засадах поєднання інтересів і реалізації принципу асиметричного регіоналізму.

 • Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом

  : автореф. дис... канд. наук держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Олександр Дмитрович Шемяков; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2009. — 18 с. — укp.

 • Українська термінологія державного управління (становлення та розвиток)

           Уперше досліджено українську термінологію державного управління в порівняльно-історичному, лексико-семантичному та структурно-словотвірному аспектах. Зауважено, що проаналізована терміносистема забезпечує номінативними засобами поняттєву базу державного управління і є цілісною системою ієрархічно організованих мовних одиниць. Охарактеризовано основні періоди розвитку української термінології державного управління. З'ясовано провідні тенденції термінотворення на кожному з досліджуваних етапів. Розглянуто особливості лексико-семантичної та структурної організації української термінології у даній сфері. Проаналізовано способи та засоби термінної деривації, визначено словотворні моделі управлінських термінів. Установлено, що терміносистема державного управління потребує унормування та стандартизації.

 • Розвиток стимулюючої функції державного управління зовнішньоекономічною діяльністю

  : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Павло Олександрович Мойсейченко; Академія муніципального управління. — К., 2008. — 20 с. — укp.

 • Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління

           Розглянуто питання щодо формування та реалізації соціальної політики, яка передбачає визначальну роль держави, структуризацію політики за напрямками, видами та джерелами ресурсів. Обгрунтовано, що найбільш ефективною формою державної соціальної політики є програмна, яка дозволяє поєднати мету, ресурси організації та відповідальність в управлінні соціально-економічними процесами. Висвітлено аспекти формування регіональних соціальних програм, насамперед у сфері охорони здоров'я та освіти. Запропоновано основні складові системного моніторингу, результати якого дають змогу оптимізувати соціальну політику в регіоні на основі щоквартального рейтингу соціально-економічного розвитку міст і районів, доповненого показниками, які посилюють його соціальну спрямованість.

© 2007-2019 vbs.com.ua