От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Основні питання розслідування розкрадань (ст.ст. 84,86 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.З. Багинський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Коротко

Основні питання розслідування розкрадань (ст.ст. 84,86 КК України), які відбуваються в умовах економічних перетворень

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-23 12:56:54
Описание
         Рукопис є дослідженням на монографічному рівні основних питань методики розслідування розкрадань, які відбуваються в умовах економічних перетворень. Вивчені та узагальнені елементи криміналістичної характеристики розкрадань: способи злочинів, зокрема, при приватизації державного майна, банківській та кредитно-фінансовій сферах, в сфері господарських відносин між підприємствами різних форм власності. Наведена узагальнена класифікація традиційних та нових способів вчинення розкрадань, а також система ознак розкрадань у сучасних умовах. Розроблена методика виявлення та розслідування розкрадань.
См. также:
 • Про економічну роль профспілок в умовах політичних і соціально-економічних перетворень в Україні

  [Електронний ресурс] / В.В. Андріанова // Культура народов Причерноморья. — 2000. — N13. — С. 21-22 — Библиогр.: 6 назв. — укp.

 • Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області)

           Вдосконалено та апробовано методичну схему дослідження та прогнозної оцінки трансформації структури зайнятості населення, яка передбачає чітко окреслену етапність її застосування та базується на певній системі взаємопов'язаних показників соціально-економічного розвитку регіону та окремих його галузей. На її підставі прогнозовано структурні зрушення в зайнятості населення Хмельниччини на період до 2005 р. Оцінено сучасну структуру зайнятості мешканців даної території у контексті економічних перетворень, що дає змогу визначити пріоритетні напрями її вдосконалення в стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Обгрунтовано необхідність створення регіональних фондових бірж з метою здійсненння операцій купівлі-продажу цінних паперів, що дозволить значно покращити фінансове становище невеликих підприємств, акумулювати кошти на створення ефективних робочих місць та значно покращити ситуацію на регіональних ринках праці. Запропоновано систему заходів з формування раціональної структури зайнятості населення Хмельниччини. Обгрунтовано рекомендації та конкретні заходи з вдосконалення механізму регулювання структури зайнятості населення в ринковій економічній системі, які сприяють пожвавленню інвестиційної активності, розвитку кредитної та податкової політики, посиленню ролі державного замовлення. Розроблено методологічну схему стимулювання попиту на робочу силу через розвиток державної кредитної політики та запровадження системи погашення заборгованості Ощадного банку України перед своїми вкладниками. Запропоновано основні вимоги для оцінки функціональної готовності молодого спеціаліста до трудової діяльності.

 • Особливості техніко-економічних рішень по підвищенню безпеки дорожнього руху у містах України в нових економічних умовах

           Описано особливості економічної оцінки витрат, спрямованих на поліпшення умов руху і, як наслідок, зменшення кількості ДТП і тяжкості їх наслідків. Наведено критичні зауваження щодо недоліків розробки техніко-економічних обгрунтувань інвестиційних проектів, а також класифіковані форми ефективності інвестицій в дорожнє будівництво та реконструкцію. Наголошено на необхідності урізноманітнення та збільшення кількості джерел фінансування у будівництво та реконструкцію доріг.

 • Криміналістична характеристика шахрайств та основні положення їх розслідування

           Здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики шахрайств і основних положень їх розслідування. Визначено загальні особливості шахрайства як майнового злочину. Здійснено класифікацію шахрайств за ознакою - соціальною сферою діяльності людей - за п'ятьма групами, якими є шахрайства, що вчиняються у сферах: задоволення повсякденних матеріальних і культурних потреб людини; побутовій; функціонування державних та інших суспільних інститутів; підприємницької діяльності; використання електронних технологій. Розроблено криміналістичну характеристику кожної окремої класифікаційної групи злочину даної категорії з урахуванням особливостей елементів: місця, обстановки та часу вчинення шахрайств, особливості предмету посягання, способів вчинення шахрайств, слідів шахрайств, особи шахрая, особи потерпілого. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування шахрайств окремих класифікаційних груп.

 • Основні положення методики розслідування викрадення людини

           Розкрито особливості елементів криміналістичної характеристики викрадення людини, які мають важливе значення для формування основних положень методики розслідування зазначеного виду злочинів. Наведено перелік обставин, що підлягають встановленню під час розслідування викрадення людини, й інших джерел доказів. Установлено зміст типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування. Сформульовано типові слідчі версії. Наведено рекомендації щодо організації та планування розслідування викрадення людини, зокрема, у разі вчинення цього злочину організованою групою. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування викрадення людини. Визначено тактичні завдання розслідування такого злочину та розроблено специфічні тактичні операції, спрямовані на їх вирішення.

 • Стратегія управління нафтогазовим комплексом України в умовах інституційно-інноваційних перетворень

           Вивчено фактори, що гальмують розвиток внутрішнього нафтового ринку. Доведено, що для підтримки конкурентоспроможності нафтогазових підприємств необхідно забезпечити ефективний інноваційний менеджмент та реалізувати стратегічний підхід до вирішення проблем розвитку даних підприємств. Основою стратегії управління нафогазовим комплексом є його реструктуризація та реформування системи управління, що базуються на створенні вертикально-інтегрованої нафтової компанії з залученням досвіду провідних компаній світу. Запропоновано заходи щодо удосконалення державного регулювання діяльності нафтогазових підприємств в рентній, ціновій та амортизаційній політиці, оподаткуванні, а також системі бюджетування.

 • Управління процесом формування і функціонування пенсійного фонду України в умовах ринкових перетворень

           Викладено результати теоретичних досліджень, наведено рекомендації щодо вдосконалення управління процесом формування та функціонування Пенсійного фонду України. Визначено економічну сутність Пенсійного фонду за умов переходу до ринку. Розроблено методи підвищення ефективності управління пенсійними системами з різними методами фінансування. Запропоновано модель територіального перерозподілу фінансових коштів пенсійної системи. Обгрунтовано схему управління Пенсійним фондом за умов переходу до накопичувальної схеми. Розглянуто принципи функціонування єдиної пенсійної служби в Україні.

 • Науково-методичні основи інвестування фермерських господарств в умовах ринкових перетворень економіки України

           Розглянуто науково-методичні засади та практичні питання організації інвестування фермерських господарств. Розкрито економічну сутність інвестицій, визначено їх роль у розвитку фермерських господарств. Показано особливості становлення та розвитку фермерських господарств та інвестування їх діяльності за умов ринкових перетворень економіки України. Наведено оцінку фінансового забезпечення вітчизняних фермерських господарств власними ресурсами. Досліджено форми та методи залучення коштів на цілі їх розвитку. На підставі вивчення зарубіжного досвіду та узагальнення вітчизняної практики інвестування фермерских господарств з метою активізації інвестиційної діяльності у даній сфері розроблено пропозиції щодо удосконалення методів її державного регулювання, запропоновано напрями удосконалення чинного законодавства. Обгрунтовано доцільність використання фінансового лізингу як одного з перспективних шляхів забезпечення фермерських господарств сільськогосподарською технікою та створення відповідної кредитної моделі.

 • Управління процесом організації та функціонування спільного підприємництва в економіці України в умовах ринкових перетворень

           Розроблено теоретичні та методологічні основи і обгрунтовано практичні рекомендації по удосконаленню управління процесом організації і функціонування спільного підприємства (СП) в Україні в умовах ринкової трансформації економіки. Визначено сутність, організаційні форми спільного підприємництва, його роль і місце в перехідній економіці; проаналізовано складові інвестиційного клімату в Україні і розглянуто можливості його поліпшення; розроблено методичні основи раціоналізації територіального розміщення СП; досліджено проблеми і шляхи удосконалення проектування СП, включаючи етапи техніко-економічних обгрунтувань і організації проектних робіт; розглянуто елементи внутрішньофірмового господарського механізму, що зазнають найбільших змін в процесі ринкових перетворень і мають специфічні форми прояву в діяльності СП. Розглянуто організаційно-економічні умови залучення іноземного капіталу і формування підприємств із змішаним капіталом, управління їх поточною виробничо-господарською діяльністю.

 • Вплив соціально-економічних перетворень на рівень життя населення В'єтнаму

           Визначено сутність і зміст категорії "рівень життя" та принципи адекватної його оцінки з урахуванням специфіки соціально-економічних умов і механізмів формування рівня життя населення В'єтнаму. З залученням надбань світового досвіду розроблено комплексну систему соціальних та економічних показників, необхідних для своєчасного й адекватного реагування на зміни в соціальному становищі, рівнях доходів і реальному споживанні населення. Обгрунтовано доцільність використання в соціально-економічній практиці В'єтнаму індикаторів і нормативів життєвого рівня населення, спрямованих на виявлення соціальних груп, що знаходяться за межею бідності, та формування комплексу заходів державної політики в сфері соціального забезпечення, праці, зарплати та зайнятості населення.

 • Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів

           Досліджено проблеми роботи з джерелами особистісної інформації у досудовому розслідуванні. Проаналізовано законодавство України. Наведено визначення змісту понять, що стосуються джерел доказів, процесу доказування, положень криміналістики, кібернетики та юридичної психології щодо закомірностей формування ідеальних слідів-відображень у свідомості особи. Розкрито суть поняття "джерела особистісної інформації". Висвітлено аспекти його встановлення, способи одержання фактичних даних, а також їх експертного дослідження й оцінки. Запропоновано зміни до чинного законодавства щодо вдосконалення роботи з джерелами особистісної інформації.

 • Криміналістична характеристика злочинних порушень авторського і суміжних прав та основні положення їх розслідування

           Вивчено основні елементи криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав з використанням та інтерпретацією основних положень інституту інтелектуальної власності. Визначено особливості предмета доказування та стадії порушення кримінальних прав даної категорії (зміст первинного матеріалу про злочин, перевірочних дій). Сформульовано тактичні завдання розслідування, характерних для кримінальних прав про злочинне порушення авторського та суміжного прав, а також рекомендації щодо засобів їх вирішення - проведення відповідних тактичних операцій. Висвітлено питання удосконалення підготовки кадрів для підрозділів боротьби з економічною злочинністю, слідчих підрозділів та їх спеціалізації.

 • Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та основні положення їх розслідування

           Розглянуто теоретичні та практичні проблеми розслідування ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів за сучасних умов. Проведено комплексний аналіз елементів криміналістичної характеристики (способів злочинної діяльності, особи злочинця, типових слідів злочину), виділено криміналістично значимі ознаки злочинної діяльності. Розкрито зміст діяльності правоохоронних органів на початковому етапі розслідування ухилень від сплати податків з урахуванням особливостей типових слідчих ситуацій. Запропоновано комплекс найбільш ефективних засобів вирішення тактичних завдань та прийомів проведення окремих слідчих дій, які мають специфічний характер у справах щодо ухилення від сплати податків.

 • Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921 - 1935 рр.)

           Досліджено становище етнічних меншин України впродовж 1920 - першої половини 1930-х рр. та їх взаємини з владою. Висвітлено особливості виробничого, суспільно-політичного та культурного життя етнічних меншин УСРР у контексті національної політики радянської держави. Визначено специфіку етнонаціонального розвитку УСРР на етапі запровадження політики коренізації. Розглянуто питання еволюції господарської діяльності етнічних меншин за умов непу, історії національної та радянської кооперацій в місцях мешкання етнічних меншин, аграризації єврейства, переведення на осілість ромів, колонізаційної політики, землевпорядження, податкової політики, розвитку місцевої промисловості. Проаналізовано наслідки культурницької діяльності Кремля у контексті концепції культурної революції та філософії "культурного стрибка" на основі реконструкції історії коренізації навчальних і культурно-освітніх закладів, процесів етнокультурної взаємодії і трансформації традиційного культурного середовища.

© 2007-2018 vbs.com.ua