От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування соціально орієнтованої фінансової політики в хлібопекарській промисловості : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.В. Нікішина; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Коротко

Формування соціально орієнтованої фінансової політики в хлібопекарській промисловості

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-05 17:41:30
Описание
         Проаналізовано особливості діючої соціально орієнтованої фінансової політики у хлібопекарській промисловості, розроблено теоретичні і методичні підходи до її формування та оцінки, що дало змогу визначити "вузькі місця" в механізмах її реалізації та створити систему заходів з метою підвищення ефективності фінансової політики підприємств даної галузі за умов перехідного періоду. Теоретично обгрунтовано та розроблено механізм формування соціально орієнтованої фінансової політики у хлібопекарській промисловості, який базується на принципах узгодженості та взаємодії даної політики підприємств і держави та реалізується на основі їх фінансових ресурсів. Запропоновано систему показників для оцінки ефективності соціально-орієнтованої політики підприємств та методичні рекомендації її індексного аналізу, використання яких дозволяє визначити спрямованість соціально орієнтованої політики у зазначеній галузі та оптимізувати показники ризику і прибутковості її підприємств.
См. также:
 • Формування маркетингово-орієнтованої цінової політики в підприємствах роздрібної торгівлі

           Розглянуто питання формування цінової політики в підприємствах роздрібної торгівлі за умов їх маркетингового спрямування. Проаналізовано теоретичні аспекти ціноутворення та визначено подальший розвиток. Запропоновано систему принципів формування цінової політики. Розглянуто фактори, що впливають на її формування, розроблено методику їх аналізу та вивчення. Проаналізовано ефективність цінової політики підприємств роздрібної торгівлі, що спеціалізуються на продажу продовольчих товарів. Розроблено методику та модель визначення рівня інтегральної торговельної надбавки. Визначено значущість і вплив факторів цінової чутливості споживачів на процес купівлі продовольчих товарів. Удосконалено механізм формування маркетингово-орієнтованої політики в підприємствах роздрібної торгівлі.

 • Організаційно-економічні важелі формування соціально орієнтованої ринкової економіки

           Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання впровадження принципів соціально орієнтованої економіки в систему стратегічного планування соціально-економічного розвитку країни. Охарактеризовано механізми формування в Україні соціально орієнтованої економіки. Розглянуто сучасні наукові підходи щодо становлення соціальної держави. Узагальнено світовий досвід реалізації різних моделей соціально орієнтованої економіки провідними країнами світу. Розроблено систему важелів, умови, напрями та засоби формування в Україні соціально орієнтованої економіки, поєднання яких утворює організаційно-економічний механізм досягнення соціальних цілей в процесі реалізації державної соціально-економічної політики. Наведено рекомендації щодо вирішення проблем бідності та запровадження моніторингу виконання та досягнення соціальних цілей і Цілей Розвитку Тисячоліття в практику державного управління соціально-економічним розвитком країни. Результати наукового дослідження використано в процесі розробки державних програм економічного та соціального розвитку України на 2005 та 2006 рр., що включають заходи подолання бідності та підвищення рівня життя населення.

 • Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному рівні (на прикладі м'ясної промисловості)

           Визначено зміст поняття моніторингу фінансової конкурентоспроможності як спеціально організованого систематичного спостереження за зміною кількісних та якісних параметрів фінансової діяльності, які характеризують конкурентні переваги та відставання за умов постійної зміни кон'юнктури та поглибленого вивчення тенденцій економічного розвитку підприємств. Розроблено методичні засади організації системи моніторингу фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості з метою формування необхідного інструментарного та інформаційного забезпечення та обгрунтування послідовності етапів його проведення. Удосконалено класифікацію внутрішніх факторів впливу на рівень фінансової конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано нові методичні підходи щодо використання кластерного аналізу для оцінки рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості Полтавської області. Обгрунтовано класифікаційні підходи щодо визначення основних типів фінансової рівноваги. На підставі використання методу Ж.Франшона та І.Романе удосконалено методику проведення моніторингу фінансової стабілізації підприємств. Обгрунтовано основні принципи формування стратегії підвищення фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, використання яких сприяє стабілізації їх економічного розвитку та забезпечує конкурентні переваги на тривалий період.

 • Бюджетний облік у формуванні соціально-орієнтованої економіки України

           Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку у бюджетному секторі загального державного управління, визначено їх взаємозв'язок. Доведено системний характер і єдність бюджетного обліку, з урахуванням чого запропоновано вдосконалення його термінологічного апарату, визначено предмет бюджетного обліку, з'ясовано його межі, розширено коло об'єктів. З метою вдосконалення складових бюджетного обліку проаналізовано чинні методики в єдиній системі бюджетного обліку та розроблено пропозиції щодо їх удосконалення. Розвинуто концептуальні підходи до управлінського бюджетного обліку, уточнено його термінологічний апарат, напрями організації, методичні засади.

 • Державна інноваційна політика в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки

  : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 [Електронний ресурс] / Катерина Андріївна Алексеєва; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2009. — 20 с. : рис. — укp.

 • Ефективна державна податкова політика як механізм соціально орієнтованої ринкової економіки

  : автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Андрій Юрійович Лаврешов; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

 • Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика

           Обгрунтовано теоретичні положення та розроблено рекомендації щодо удосконалення організації й методики бухгалтерського відображення формування та розподілу доходів у напрямі дотримання соціальної справедливості на підставі вивчення проблемних питань теоретико-методологічного характеру. Розкрито зміст понять "доходи", "фінансова діяльність" та запропоновано визначення прямої та непрямої економічної вигоди. Для усунення протиріч методологічного характеру удосконалено класифікацію доходів шляхом систематизації їх видів, що дозволяє покращити організацію бухгалтерського обліку. Доведено вплив інтересів власників на систему бухгалтерського обліку та здійснено їх диференціацію залежно від форми власності суб'єкта господарювання. З метою зменшення соціальної напруги в процесі розподілу доходів, що обумовлена існуючими протиріччями, теоретично обгрунтовано необхідність підвищення соціального значення облікової інформації та соціального спрямування бухгалтерського обліку. Вирішено проблему підвищення інформативності бухгалтерського обліку, зокрема, удосконалено порядок розкриття інформації про соціальні процеси в звітності шляхом впорядкування статей фінансової звітності, що дозволяє здійнювати моніторинг соціально-економічної діяльності суб'єктів господарювання користувачами фінансової звітності. Запропоновано метод визначення внеску структурних підрозділів у загальний результат господарювання та розроблено методику його оцінки на підставі формалізації дій учасників господарського процесу, що сприяє об'єктивному розподілу доходів. Досліджено взаємодію підсистем управління різного рівня у забезпеченні економічної стабільності підприємства та конкретизовано місце бюджетування й обліку як систем підвищення відповідальності безпосередніх виконавців за результати своєї діяльності, що реалізовується на принципах умовної автономності дій. Теоретично обгрунтовано організацію внутрішньогосподарського контролю за формуванням та розподілом доходів на підставі системи бюджетування шляхом виділення напрямів використання системи бюджетів.

 • Особливості реформування аграрного сектора промислового Придніпров'я в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки

           Дисертацію присвячено питанням, які науково обгрунтовують напрямки реформування аграрного сектора економіки промислового Придніпров'я з урахуванням його специфічних особливостей та соціальної орієнтації. Викладено теоретичні погляди і загальні принципи проведення реформи в сільському господарстві України. Виявлено особливості реформування, притаманні Придніпровському промисловому регіону. Проаналізовано корисний досвід і запропоновано шляхи його розповсюдження. За допомогою економіко-математичного моделювання проведена оптимізація виробничої структури господарств суспільного сектора аграрної сфери економіки на прикладі Дніпропетровського району.

 • Основні напрямки і завдання фінансової політики України на сучасному етапі

  План
  1. Основні напрямки і завдання фінансової політики України на сучасному етапі 3
  2. Склад і структура доходів місцевих бюджетів 7
  3.Завдання практичне 12
  Використана література 15


 • Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики

           Досліджено теоретичні засади та вітчизняну практику митно-тарифного оподаткування у аспекті підвищення ефективності реалізації фіскально-регулювального потенціалу мита. Розкрито сутнісно-функціональне призначення й особливості мита як податку. Визначено принципи ефективної митно-тарифної політики України. Проведено емпіричний аналіз запровадження та справляння мита, здійснено оцінку його впливу на розвиток вітчизняної економіки. Виявлено резерви зростання надходжень мита до Державного бюджету України за умов лібералізації національного митного тарифу. Запропоновано й обгрунтовано комплекс практичних заходів щодо вдосконалення вітчизняної системи митно-тарифного регулювання у контесті сприятливої для національних інтересів зовнішньоекономічної інтеграції. Розроблено алгоритм оптимізації ставок ввізного мита у період становлення митного тарифу України.

 • Еволюція та механізми фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України

           Розроблено науково-методичні основи фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України й обгрунтовано механізми її здійснння у контексті підвищення ефективності діяльності реструктурованих підприємств і вдосконалення стратегії економічного зростання. Обгрунтовано методичні й теоретичні основи фінансової реструктуризації. Визначено сутність даного процесу та систему перетворень, в якій використано фінансові методи та важелі, спрямовані на максимізацію прибутку власників, що припускає трансформацію капіталу в короткостроковому періоді. Охарактеризовано етапи становлення реструктуризаційного процесу в Україні у ретроспективному оцінюванні еволюції економічної вартості підприємств. Розроблено методологію фінансової реструктуризації, побудовано алгоритм класифікації методів її здійснення. Систематизовано методи забезпечення стабілізації та досягнення фінансової стійкості за максимальної економічної вартості підприємств за фактором зональності й галузевої спрямованості. Досліджено практику реорганізації боргових зобов'язань на прикладі 11-ти угруповань ВАТ харчової промисловості різних регіонів України. Виявлено, що окремі елементи фінансової реструктуризації були здійснені, але сам процес не мав свого логічного завершення внаслідок відсутності його правового поля, затвердженого законодавством. Створено модель економічної вартості за регіональними та галузевими компонентами підприємств харчової промисловості, одержаних за окремими регіонами України за допомогою взаємозалежності властивостей диференційованої ренти та скоректованого реструктурованого фінансового потоку. Висвітлено перспективи розвитку реструктурованих формувань, які передбачають ефективне середовище трансформації капіталу підприємств харчової промисловості, визначено мотивацію даного процесу та засоби ефективного керування реорганізацією капіталу підприємств у процесі інтеграції. Запропоновано концепцію фінансової реструктуризації, створену з використанням показників поточного та придбаного потенціалу концепції антикризового розвитку, інвестиційного потенціалу та потенціалу критеріального оцінювання економічної вартості.

 • Методи врахування фінансової та дивідендної політики у фінансовому плануванні, туризмі і готельному господарстві

  Методи врахування фінансової та дивідендної політики у фінансовому плануванні, туризмі і готельному господарстві

 • Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону

           З метою вирішення актуальної проблеми підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону на підставі забезпечення його фінансової спроможності розроблено нові дієві механізми стимулювання регіонів до нарощування й ефективного використання їх фінансового потенціалу. Розкрито сутність і проаналізовано різні наукові підходи щодо визначення основних категорій і понять дослідження. Обгрунтовано концептуальні засади фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, розроблено методологічний інструментарій діагностики та механізм її забезпечення. Проведено діагностування фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону за трьома напрямами - визначення фінансової достатності, дієздатності та стійкості розвитку регіону. Встановлено стратегічні орієнтири забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону, розроблено інструментарій його стимулювання та концептуальні підходи до децентралізації управління даним процесом.

 • Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста

           Розв'язано актуальну наукову задачу формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста та здійснено розробку прикладних методико-технологічних моделей, що забепечують її практичне використання. Розроблено підхід до оцінювання суспільної корисності проектів у сфері публічного управління, використання якого дозволяє кількісно визначити загальний результат реалізації стратегії шляхом формування його профілю у термінах вигід громади. Розроблено класифікацію зазначених вигід. Формалізовано цільову функцію управління портфелем проектів, реалізація якої дозволяє максимізувати ступінь наближення до запланованого результату стратегії на підставі перерозподілу проектних ресурсів. Запропоновано виокремлення спеціальної функції стратегічного контролінгу. Запропоновано виокремлення спеціальної функції стратегічного контролінгу, реалізація якої дозволяє своєчасно коригувати траєкторію досягнення стратегічного результату, базуючись на визначенні стратегічних цілей і планованому стратегічному результаті.

© 2007-2018 vbs.com.ua