От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Формування механізму оцінки передпроектних рішень в енергозбереженні : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.01 / О.В. Клітко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 16 с.: рис. — укp.

Коротко

Формування механізму оцінки передпроектних рішень в енергозбереженні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-10-18 08:34:50
Описание
         Вивчено питання підвищення енергетичної ефективності виробничих і регіональних систем. Розвинуто новий підхід в енергоощадження на основі оцінок стану виробничих систем та визначення потенціалу енергозбереження. Сформовано факторний простір, який базується на урахуванні енергетичних, економічних, екологічних, та етнографічних показників, що визначають передінвестиційну привабливість регіонів. Побудовано аналітичні моделі індексу ваги стану виробничих систем. Розроблено методику й алгоритм отримання оцінки потенціалу економії паливно-енергетичних ресурсів на однорідних за призначенням виробничо-господарських об'єктах.
См. также:
 • Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень

           Досліджено методологічні та методичні підходи до управління та прийняття управлінських рішень на підприємстві, а також особливості їх моделювання. Розроблено концептуальні засади ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві, а також механізм діагностики проблемних ситуацій на підприємстві. Запропоновано моделі розпізнавання та ідентифікації ситуацій. Розроблено моделі моніторингу та регулювання процесу реалізації управлінських рішень на підприємстві, моделі їх координації, а також нейромережеву модель підвищення їх об'єктивності. Наведено інформаційну модель ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві. Розглянуто особливості реалізації моделей даного механізму.

 • Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств

           Визначено категорію механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств, досліджено особливості його функціонуваня як інформаційної системи. З метою удосконалення методу капіталізації додаткових прибутків введено показники перевищення прибутковості активів капіталізації економічного ефекту. Запропоновано методику визначення величини амортизації, що передбачає визначення показника майбутньої первісної вартості інтелектуальних активів. Виявлено тенденції, що характеризують використання інтелектуальних активів підприємствами будівельного комплексу. На підставі обгрунтування положення про матеріальність інтелектуальних активів уточнено їх визначення та запропоновано доповнити їх класифікації шляхом введення таких ознак як форма матеріального втілення та галузева належність підприємств, що використовують їх у господарській діяльності.

 • Удосконалення механізму оцінки фінансового стану будівельних підприємств

           Удосконалено процедуру формування системи показників фінансового стану, що містить необхідний мінімум найбільш значущих коефіцієнтів, за допомогою методів експертних оцінок та кореляційного аналізу. Визначено межі значень фінансових показників та інтегрального показника фінансового стану, що дозволяють диференціювати будівельні підприємства на галузевому фоні. Розроблено регресійні моделі оцінки фінансового стану даних підприємств. Виділено основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на фінансовий стан будівельних підприємств в Україні. Запропоновано механізм кількісної оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на перспективний фінансовий стан підприємств. Вперше спроектовано матрицю фінансових перспектив, що дозволяє комплексно оцінити майбутній фінансовий стан зазначених підприємств з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

 • Удосконалення механізму оцінки та регулювання соціального розвитку регіонів України

           Розроблено теоретичні засади розбудови соціальної держави з ринковим механізмом господарювання в економічній системі з ознаками післякризового економічного зростання. Визначено сутність та природу соціально орієнтованої ринкової економіки. Висвітлено тенденції та особливості перебігу соціальних процесів у регіонах України. Обгрунтовано параметри та показники оцінки рівня соціального розвитку регіонів з урахуванням вимог соціальної орієнтації економіки. Розроблено концептуальні підходи та обгрунтовано елементи механізму регулювання соціальних процесів із використанням принципово нового підходу до визначення якості соціальних зрушень на регіональному рівні.

 • Економічні методи оцінки інноваційних рішень (на прикладі підприємств машинобудування)

           Досліджено проблеми оцінки інновацій на підприємствах машинобудування України. Визначено проблему принципово нових підходів щодо оцінки економічності інновацій. Запропоновано метод, який дозволив зі значно меншими обсягами необхідної для аналізу інформації отримати більш точні та реальні результати під час оцінки економічності інновації - метод "граничного маржинального прибутку". Наведено метод, який дозволив з урахуванням приростів маржинального прибутку та приростів (зменшення) умовно-постійних витрат і амортизаційних відрахувань, оцінити економічність інновації за умов багатономенклатурного виробництва.

 • Еколого-орієнтовані методи передпроектної оцінки та підходи до обгрунтування проектних рішень

           Розглянуто спрямованість та етапи розвитку еколого-орієнтованих методів обгрунтування проектних рішень у містобудівній практиці України.

 • Методи оцінки економічного ризику при прийнятті управлінських рішень у галузі зв'язку

           Сформульовано проблеми обгрунтування управлінських рішень у галузі зв'язку, які впливають на їх якість. На підставі результатів аналізу існуючого стану обгрунтування управлінських рішень, виявлено недоліки у загальноприйнятих підходах щодо порівняльної оцінки управлінських рішень з урахуванням ризику. Запропоновано нові критерії порівняльної оцінки ефективності варіантів даних рішень, що враховують ризик і дозволяють усунути недоліки існуючих підходів. Розроблено нові теоретико-методичні положення порівняльної оцінки управлінських рішень з урахуванням ризику, які дозволяють оптимізувати рівень ризику за обраним варіантом дій.

 • Методи оцінки і вибору рішень у процесі архітектурних досліджень сельбищних територій міст

           Розглянуто питання створення оперативних та ефективних кількісних методів оцінки якості первинних структурних елементів сельбищної території міст (мікрорайонів). У науковий обіг введено новий термін "цілісне житлове утворення" (ЦЖУ), який запропоновано використовувати для дослідження розвитку мікрорайону як структурної одиниці сельбищної території міста. Для визначення якості ЦЖУ розроблено метод системної оцінки, який грунтується на принципі компактності (принципі Мопертюї), що найбільше відповідає вимогам творчого процесу архітектурного проектування. Для визначення економічного розвитку ЦЖУ створено метод вартісної оцінки. Показано можливості використання нових методів для всебічного аналізу планувальних, функціональних та економічних якостей ЦЖУ та вирішення двох типів задач: порівняння різних ЦЖУ (після приведення до зіставності) та порівняння різних варіантів одного ЦЖУ.

 • Удосконалення методів оцінки ефективності прийняття інвестиційних рішень на підприємствах залізничного транспорту

           З використанням комплексного підходу теоретично обгрунтовано й удосконалено методи, які забезпечуть підвищення ефективності приняття інвестиційних рішень підприємствами залізничного транспорту за сучасних економічних умов. Розглянуто послідовні етапи обох складових процесу прийняття інвестиційних рішень. Запропоновано на етапі скринінгових рішень здійснювати аналіз, який передбачає врахування наявності чотирикутника беззбитковості. Обгрунтовано застосування на етапі преферентивних рішень для оцінювання загальної економічної ефективності інвестиційних проектів (ІП) різної тривалості питомої чистої поточної вартості. Вдосконалено методики оцінювання економічної ефективності альтернативних ІП для преферентивних управлінських рішень за рахунок використання ставки прибутковості фінансового менеджменту у разі довільних інвестиційних потоків, а також оцінювання ризику й аудиту ІП. Одержано вирази для оцінювання вартості одиниці капіталу за умов кредитування з урахуванням трансакційних втрат. Здійснено порівняння вартості ресурсів з різних джерел. Розглянуто особливості розрахунків питомої чистої поточної вартості у разі використання власних і запозичених коштів, що дозволяє оцінити їх економію.

 • Інформаційна технологія прийняття рішень в задачах АСУ на базі кількісної інтегральної оцінки складних об'єктів

           З метою підвищення ефективності процесів прийняття рішень у задачах автоматизованого управління запропоновано застосування методу формалізації опису та включення мети у контекст розв'язуваної задачі під час проведення оцінки складних об'єктів (ОСО). Удосконалено зміст поняття "простір ознак об'єкта". Доведено ряд базових теорем для його ефективної побудови та використання. Розроблено формалізований об'єктно-орієнтований метод формування та застосування запропонованої цілеорієнтованої моделі процесу ОСО на базі використання сформульованого Принципу Достатності. Створено нову інформаційну технологію прийняття рішень, реалізовану у вигляді програмної системи EXPEK Pro. Виявлено високу ефективність запропонованої методики у процесі рішення задач оцінки, класифікації та прогнозування.

 • Формування механізму управління прибутком підприємства

           З'ясовано суть категорії прибутку, його значення у розвитку підприємства. Проаналізовано функції прибутку підприємства та встановлено втрату прибутком основної функції - стимулювальної. Досліджено прибуток як об'єкт управління, на який спрямовано дію механізму управління прибутком підприємства. Проаналізовано інструментарій цього управління. Здійснено класифікацію видів прибутку підприємства. Визначено чинники, що впливають на нього і розроблено алгоритм оцінки та врахування цих чинників у механізмі управління прибутком підприємства. Розвинуто принципові засади формування зазначеного механізму та розроблено його аналітичні й організаційні процедури. Запропоновано програмне забезпечення формування та ранжирування портфеля інвестиційних потреб підприємства за використання методу багатокритеріальної оптимізації.

 • Формування господарського механізму в умовах транзиції

           Наведено результати узагальнення існуючих теоретичних підходів до обгрунтування сучасних моделей господарського механізму. Здійснено порівняльний аналіз макроекономічних моделей економічно розвинених країн світу. На його підставі визначено довгостроковий варіант соціально-економічного розвитку України. Параметрами моделі обрано розвиток ринкових відносин, інноваційна спрямованість, соціальна орієнтація та поліморфічність соціально-економічної системи. Досліджено процеси трансформації господарських систем у постсоціалістичних країнах. Обговорено підходи до забезпечення стабілізації економіки та макроекономічного зростання в Україні протягом перехідного періоду. Визначено головні детермінанти розвитку господарської системи в межах короткострокової моделі.

 • Формування механізму управління конкурентоздатністю підприємств

           Удосконалено теоретичні засади механізму управління конкурентоздатністю підприємств. Досліджено фактори, що забезпечують її ефективність у швейній галузі промисловості за ринкових умов. Проаналізовано рівень конкурентоздатності швейного виробництва, визначено перспективні напрямки діяльності підприємств даної галузі. Запропоновано класифікацію та визначено ефективність підсистем конкурентоздатності підприємств. Розроблено та реалізовано положення щодо удосконалення менеджменту конкурентоздатності у швейному виробництві.

 • Формування механізму санаційного управління підприємством

           Обгрунтовано необхідність розробки механізму санаційного управління підприємством. Розкрито суть поняття "санація" та "санаційне управління". Визначено місце у системі загального управління підприємством. Запропоновано підхід до формування механізму санаційного управління підприємством як сукупності послідовних етапів, а саме: формування інформаційного простору дослідження, діагностики фінансового стану підприємства, а також формування та вибору санаційних рішень. Розроблено методику вибору й обгрунтування інформаційного простору дослідження як системи показників діагностування фінансового стану підприємства на базі синтезу експертного та факторного аналізів. Запропоновано методичний підхід до діагностики фінансового стану підприємства, який базується на теорії нечітких множин і адаптивних методів прогнозування. Обгрунтовано класифікацію санаційних заходів залежно від додаткової ознаки "клас кризи", результатом якої є сформовані комплекси санаційних заходів для виділених класів фінансової кризи. Розроблено методичне забезпечення вибору обгрунтування санаційних рішень, що базується на методі багатокритеріального вибору та теорії корисності. З використанням даного методичного забезпечення одержано значення функцій належності очікуваних корисностей санаційних заходів для підприємств машинобудування Харківщини.

© 2007-2019 vbs.com.ua